Nadere toegangen

 
English | Nederlands

Archief van de Federatie van Verenigingen voor Ziekenhuisverpleging in Nederland

Bijbehorend Format: Federatie van Verenigingen voor Ziekenhuisverpleging in Nederland

Nadere toegang
Notulen Algemeen Bestuur 1932-1960

Zie voor de compensatiecommissie, ook wel de Commissie-Landman genaamd, de nadere toegang op deze commissie.1932, 19 maart


Actie-Rozenburg betreffende verlaging van specialistenhonoraria.


Bespreking met dhr. Noordhoff, voorzitter van de Algemene Raad.
Noordhoff wil een betere samenwerking tussen leken [contra de Maatschappij Geneeskunst] en een betere statistiek.


Voorzitter en secretaris nemen zitting in de studiecommissie van de Algemene Raad1932, 4 juni


Ingekomen een verzoek van Noordhoff om informatie te mogen ontvangen over de Federatie. Tijdens de vergadering van de studiecommissie te Zwolle op 28 mei is aan Noordhoff opdracht gegeven om gegevens te verzamelen over andere landen.


De Federatie steunt de actie-Rozenburg


Contactcommissie Groene Kruis Zuid-Holland


Sliedrecht vroeg tijdens de jaarvergadering om een Centraal Bureau voor Controle. Besloten een commissie in te stellen die het algemeen beheer gaat controleren.1932, 22 oktober


Verslag over de actie-Rozenburg


Het aantal aangesloten verenigingen bedraagt nu 142.


De Federatie streeft naar samengaan met de federatie in Groningen, maar in het noorden acht men zich gebonden aan de Algemene Raad.


Rapport over de vorming van een algemeen reservefonds met een minderheidsnota. Wat staat voorop: solidariteit of soliditeit?


Bespreking van de nota van de Algemene Raad over het ziekenfondswezen. Voor kennisgeving aangenomen


Besloten een commissie in te stellen die een eenvoudige boekhouding gaat ontwerpen.


Fusie met de Federatie Noord-Holland. Besloten het bestuur met twee plaatsen uit te breiden, waarvan er één bestemd is voor Noord-Holland.1932, 10 december


Subsidievraagstuk. Men ziet graag dat de regering een richtlijn maakt voor subsidiëring.


De Algemene Raad staat op springen.


Samenwerking met de noordelijke bonden.


Oprichting van streekverbanden in Utrecht en Zeeland.


Actie-Rozenburg.


Algemeen reservefonds.


Het bestuur is niet tevreden over de verhouding tussen de Federatie en het Zuid-Hollandse Groene Kruis.


Wenselijkheid om in de steden ziekenhuisverplegingsverenigingen op te richten (rondvraag)1933, 4 februari


Actie-Rozenburg: specialisten stonden een korting van 10% toe voor verenigingen die met de specialistenverenigingen een contract sluiten. Nu moet er nog een permanente contactcommissie en een arbitragecommissie komen. Discussie over de verhouding tussen de Federatie en de streekverbanden. Besloten te schrijven dat de Federatie zich verder niet met de zaak bemoeit


Poging tot oprichting van een vereniging in Rotterdam is mislukt omdat de plaatselijke overheid al in de behoeften voorziet.


Voorstel een jurist aan de Federatie te verbinden.1933, 24 juni


Fusie met de federatie in Noord-Holland is rond.


De voorzitter had een bespreking met de directeur-generaal van de Volksgezondheid. De regering is niet van plan om de ziekenfondswet in te voeren teneinde het bedrijfsleven niet zwaarder te belasten. Noordhoff heeft beweerd dat de regering dit wel van plan is. Er is geïnformeerd bij het Tweede-Kamerlid Schouten die van niets weet.


Mededelingen over minder de solide maatschappijen 'de Goudse' en de Algemeene Bond voor Ziektekostenverzekering A.B.Z.. Deze maatschappijen zijn alleen uit op snelle winst.


Bespreking van het rapport van de Algemene Raad over samenwerking tussen ziekenfondsen en ziekenhuisverplegingsfondsen. Besloten te berichten aan de Studiecommissie, die dit rapport heeft opgesteld, dat men niet een organisatie wil vormen, maar alleen een contactcommissie, waarin de vakbonden niet vertegenwoordigd zijn. De contactcommissie moet conclusie II van het rapport uitwerken.
(rapport van een kleine commissie uit de Studie-Commissie opgenomen in bijlage 3; daar ook een rapport van de z.g. Zwolse commissie die tegen het samengaan van ziekenfondsen en ziekenhuisverplegingsverenigingen is)
Benoeming commissie eenvoudige boekhouding.1933, 11 november


Klacht van het streekverband Hoekse waard over de Raden van Arbeid, in het bijzonder die in Brielle. Voorzitter acht het gewenst dat er minder raden komen.


Het ministerie van Justitie heeft geweigerd de statuten van de Algemene Bond voor Ziektekostenverzekering goed te keuren.


Verslag van een bespreking met de Maatschappij Geneeskunst over de middenstandsziekteverzekering.


De Centrale Controle Commissie wordt opgeheven. De secretaris heeft met enige anderen een bureau opgericht dat zijn diensten aan de leden aanbiedt.


De Federatie werkt niet meer samen met de Algemene Raad. Het contact met de Maatschappij Geneeskunst en het Christelijk Nationaal Vakverbond wordt aangehouden. Men wil ook niet meer samenwerken in de gecombineerde commissie met de noordelijke bonden.


Plannen tot oprichting van een coöperatieve gezinsverzekering tegen tuberculose. De Federatie houdt zich buiten de t.b.c.-bestrijding.


In september 1933 werd nog een adres gezonden aan de minister van Sociale Zaken tegen het ontwerp voor een gewijzigde Ziektewet (opgenomen als bijlage 7).1934, 10 februari


Het gaat goed met de statistiek. Dit jaar rapporteerden maar enkele verenigingen niet. Er is bijna één miljoen gulden aan contributie geïnd.


Bespreking van het rapport van de unificatiecommissie. Vastgesteld.
NB: dit is een ander rapport dan het rapport dat in de beschrijving van de Algemene Raad voorkomt.


Bespreking en vaststelling van het rapport over de boekhouding. (opgenomen als bijlage 11 is een toelichting op de modellen)1934, 14 juli


Er komt een nieuw ontwerp voor een ziekenfondswet. De Federatie heeft verzocht om een exemplaar.


De voorzitter bericht dat de Algemene Nederlandse Coöperatieve Bond voor Hulp en Bijstand bij verkeersongevallen hem "aanlokkelijke voorstellen" heeft gedaan namelijk door hem aan te bieden penningmeester van deze bond te worden. Dhr. Tegelaar, die tot de vergadering wordt toegelaten, licht zijn plannen toe. Conclusie: dit is niets voor ons.


Bespreking van het rapport van de Maatschappij Geneeskunst over de middenstandsverzekering. De voorzitter schreef hierover een artikel in het Correspondentieblad.
(het rapport is opgenomen als bijlage 13)1934, 17 november


De minister van Sociale Zaken heeft bericht dat gemeenten de ziekenhuisverplegingsfondsen mogen subsidiëren.


Besloten lid te worden van de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid.


Gezinsverzekering tegen sanatoriumverzekering voor tuberculoselijders. Besloten de stukken, waaronder een ontwerp-stichtingsakte, voor kennisgeving aan te nemen en de zaak verder aan te zien. De voorzitter neemt zitting in het voorlopig bestuur van de stichting.
(de stukken zijn opgenomen als bijlagen 17, 18 en 19).


Besloten een bibliotheek te vormen en deze onder te brengen bij het Adviesbureau.1935, 26 januari


Bestuurslid De Wolff wil liever geen gebruik maken van de mogelijkheid dat gemeenten een subsidie geven in de premie.


Besloten geen actie te ondernemen tegen de pas ingevoerde belasting op de dode hand.


Discussie of de Federatie meer zeggenschap over de leden moet krijgen. Er doen zich steeds grensgeschillen voor, eerst tussen Vlaardingen en Vlaardingerambacht, nu weer tussen Hardenberg en Slagharen. Uitslag is dat het bestuur zich terughoudend opstelt.
NB: de kwestie Hardenberg-Slagharen keert de jaren daarna nog herhaaldelijk terug.


Discussie over welke verenigingen kunnen worden toegelaten. Verenigingen met een welstandsgrens zoals nu in Hilversum?
Verenigingen op confessionele grondslag? Besloten een commissie van onderzoek in te stellen en -na stemming- dat de vereniging in Hilversum niet langer lid kan blijven omdat zij een welstandsgrens heeft ingevoerd.


Discussie over de samenstelling van het bestuur.


Besloten om geen centraal fonds te vormen voor plaatsen, waar nog geen vereniging bestaat.1935, 6 juli


Verslag van een bespreking met de Maatschappij Geneeskunst. Voor de Federatie zijn welstandsgrenzen onaanvaardbaar, de Maatschappij wil deze juist wel. Besloten dat de Commissie Ziekenzorg van de Ned. Ver. voor Armenzorg en Weldadigheid zal worden uitgebreid met vertegenwoordigers van de vier federaties van ziekenhuisverplegingsfondsen. De medisch specialisten hebben er bezwaar tegen dat mensen boven de welstandsgrens zich in een lagere klasse laten opnemen, waardoor zij inkomsten mislopen.
Besproken wordt een concept-overeenkomst tussen de Maatschappij , een Vereniging voor Ziekenhuisverpleging en door de Maatschappij erkend ziekenfonds. Betreft de klinische zorg door medisch specialisten. Deze is opgesteld door dhr. Eykel en eerder besproken in de genoemde Commissie Ziekenzorg. De Federatie wil niet dat de maatschappijziekenfondsen penetreren in de ziekenhuisverpleging. (de concept-overeenkomst opgenomen als bijlage 26).


In Utrecht is vergaderd over de oprichting van een verzekering tegen de kosten van sanatoriumverpleging. Er is weinig vooruitgang geboekt.


Discussie over een voorstel tot contributieverhoging.


Instelling van een commissie die een reglement voor de streekverbanden gaat maken.


Samenwerking met de drie noordelijke bonden.1935, 28 september


De regering is van plan een lichaam met ordenende bevoegdheden in te stellen. De Federatie heeft behoefte aan erkenning door de regering.


De Commissie Ziekenzorg bleek te groot te zijn om te kunnen werken, zodat daaruit een kleine commissie is gevormd.


De Onderlinge R.K. Ziekenhuisvereeniging kan worden toegelaten als zij de bepaling schrappen dat alleen katholieken lid kunnen worden.


Besluit over een nieuwe contributieschaal.


Concept-overeenkomst met de Maatschappij over de specialistenhonoraria.


Het bestuur verklaart zich onbevoegd in het geschil tussen de verenigingen in Hardenberg en Slagharen.


Samenwerking met de noordelijke bonden.
(als bijlage 29 is opgenomen het verslag van een bespreking van de Federatie met de noordelijke bonden op 3 augustus 1935 en een bespreking van de Federatie, de drie noordelijke bonden en de R.K. Onderlinge Nationale Verzekering voor Ziekenhuisverpleging met dr. Eykel als voorzitter op 21 september 1935.1936, 25 januari


Het bestuur begeeft zich niet op het terrein van de wijkverpleging (dit naar aanleiding van een brief van de Nederlandse Bond van Wijkverpleegsters).


Samenwerking met de noordelijke bonden. Discussie over de te volgen tactiek. De hoofdinspecteur wil één landelijke bond. Besloten om niet mee te doen aan de Contactcommissie van de noordelijke bonden.


Bespreking van het Haarlemse stelsel dat is opgezet door de huidige minister van Sociale Zaken, Slingenberg. De ziekenfondsen daar zijn feitelijk incassobureaus van de gemeente. De Maatschappij is tegen dit systeem.


Op het congres van de Vereeniging voor Sociale Geneeskunde uitten twee sprekers kritiek op de verenigingen voor ziekenhuisverpleging. Zij gingen echter te veel uit van de slechte situatie in Drenthe.


De stichting voor verzekering tegen tuberculose wordt binnenkort opgericht.


Bespreking van het contract met de Maatschappij.
(opgenomen als bijlage 35)1936, 27 juni


Nu de gezondheidsdiensten zijn opgeheven, wil het Groene Kruis in Zuid-Holland een proef nemen met een eigen dienst in de Krimpenerwaard. Hierover vond een bespreking plaats met voorzitter en secretaris van het bestuur. Dr. Eykel heeft plannen om een instituut op te richten voor controlerend artsen, omdat diverse organisaties daaraan behoefte hebben.


De Vereniging voor Sanatoriumverpleging is voor het eerst bijeen geweest. Er is een bestuur gekozen.


Samenwerking met de noordelijke bonden. De bond is Groningen is het meest gekant tegen een samengaan. Dr. Eykel belegde op 5 mei 1936 in Utrecht een vergadering van de vier bonden. Dhr. Miedema, voorzitter van de Friese bond, stelde voor teneinde uit de impasse te komen, dat de drie noordelijke bonden zich als lid-vereniging zouden aansluiten bij de Federatie. De noordelijke bonden willen liever een federatie van provinciale bonden.
(het verslag van 5 mei 1936 opgenomen als bijlage 36)


Tegen de overeenkomst met de Maatschappij is verzet gerezen van de kant van de huisartsen. Dr. Jansma publiceerde in een medisch tijdschrift een artikel tegen de overeenkomst. De voorzitter zond een verweer in dat nog niet is geplaatst.


Het reglement voor de streekverbanden wordt besproken en vastgesteld.
(opgenomen als bijlage 37)


De voorzitter doet enkele mededelingen over het ontwerp-ziekenfondswet. De leiding door mr. L. Peerbolte was treurig. Besloten in contact te treden met de federatie van ziekenfondsen en een audiëntie aan te vragen bij de minister.1936, 29 augustus


Bespreking van de te ondernemen actie tegen het ontwerp-ziekenfondswet. De voorzitter schreef een brochure tegen het ontwerp. Besloten de streekverbanden een motie te laten aannemen, besprekingen te houden met de kamerfracties, de brochure getiteld "Wij slaan alarm" uit te geven in een oplage van 2.500 exemplaren en een extra correspondentieblad uit te geven over deze zaak.


De Maatschappij komt de 'godsvrede' niet na.


Er vond een bespreking plaats met de Landelijke Federatie ter behartiging van het Ziekenfondswezen.


Conferentie met de Drenthse Bond over een fusie.


Het verzekeringsreglement van de Ned. Ver. Sanatoriumverpleging is aangenomen. Dr. Tijdens in Groningen is ook met iets dergelijks begonnen.


De overeenkomst met de Maatschappij is blijven hangen als gevolg van interne verdeeldheid binnen de Maatschappij. Dankzij de voorzitter dr. Kersbergen is het voorstel niet verworpen.1937, 23 januari


Onderhoud met dhr. J. Schouten, voorzitter van de bijzondere commissie [van de Tweede Kamer], over het ontwerp-ziekenfondswet. Deze was goed op de hoogte en betwijfelde of het wetsontwerp het tot een openbare behandeling zou brengen [in verband met de op stapel staande verkiezingen].
(in de bijlagen onder 'Diversen' nr. 10 is opgenomen het adres van de Federatie aan de Tweede Kamer tegen het ontwerp)


De voorzitter kwam gereed met de bewerking van de statistiek. Besloten de verenigingen die twee jaar achtereen met een tekort gewerkt hebben te wijzen op de noodzaak te saneren. De statistiek van de Federatie staat los van die van het Centraal Bureau voor de Statistiek


Voorzitter en secretaris zijn het niet eens of de Federatie zitting moet nemen in de nieuwe Centrale Commissie voor het Ziekenfondswezen. Besloten dat niet te doen en met de Maatschappij Geneeskunst en de Landelijke Federatie afzonderlijk contacten te onderhouden.


De federatie heeft behoefte aan een lijst van erkende ziekenhuizen.


De zaak van het contract met de Maatschappij Geneeskunst hangt nog. Dhr. Eggink houdt zich niet aan de godsvrede.


Drenthe wil niet fuseren, maar evenals de andere noordelijke bonden een federatie.1937, 3 juli


Het rapport van de Commissie Ziekenzorg van de Nederlandse Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid is klaar en zal worden gepubliceerd.


De maatschappijfondsen gaan zich ook bezighouden met de ziekenhuisverpleging, wat in strijd is met de godsvrede.


De Landelijke Federatie is omgezet in een bond die ook ziekenhuisfondsen (die een welstandsgrens hanteren) wil omvatten. De Centrale Bond wil een tweezuilensysteem van ziekenfondsen en ziekenhuisverplegingsverenigingen.


De voorzitter treedt toe tot de door de minister ingestelde commissie voor de controlerend geneesheer, maar zal zich daar verzetten tegen bemoeienis door de overheid met het werk van de ziekenhuisverplegingsverenigingen.


De noordelijke bonden zijn bezig een federatie op te richten en wensen geen bemoeienis van de landelijke Federatie.1937, 25 september


De algemene vergadering van de Maatschappij geneeskunst van juli j.l. heeft de overeenkomst verworpen. Dr. Eykel ziet het niet meer zitten met de Maatschappij.


Er vinden besprekingen plaats met de bonden van ziekenhuizen over de tarieven.


De Centrale Bond maakt aanstalten het terrein van de ziekenhuisverpleging te betreden.


De verzekering tegen sanatoriumverpleging gaat op 1 november 1937 werken.


De concurrentie met de ziekenfondsen kan alleen maar worden bestreden wanneer de ziekenhuisverplegingsverenigingen een volledige verzekering gaan aanbieden. Besloten bij de leden aan te dringen 'om zoo spoedig mogelijk te zorgen, dat men volledige verzekering aan zijn leden kan bieden. '


Discussie over de geneeskundige controle. Men wil deze in eigen hand houden.


De secretaris wordt per 1 januari tijdelijk penningmeester, aangezien de penningmeester, dhr. Groenendijk, al enige tijd ernstig ziek is.


Niet bekend is of Centraal Beheer de middenstandsverzekering ter hand wil nemen (rondvraag).1938, 29 januari


In Schiedam heeft het ziekenfonds zich begeven in de ziekenhuisverpleging. Het bestuur is daar niet gelukkig mee. Men verzond een brief d.d. 1 oktober 1937 aan de Centrale Bond met voorstellen tot marktverdeling en de vorming van een contactcommissie.
Antwoord bij brief d.d. 27 oktober 1937 dat de Bond voor een tweezuilensysteem is en nog een brief d.d. 22 januari 1938 waarin gewezen wordt op een bericht in het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde over een commissie-Eykel die zich buigt over de verenigingen voor ziekenhuisverpleging (de drie brieven zijn in de notulen opgenomen).. Besloten dat voorzitter en secretaris gaan praten met de Centrale Bond.


De Groninger Bond gaat een operatiefonds oprichten. Irritatie bij het bestuur.


De Maatschappij Geneeskunst heeft een commissie ingesteld onder voorzitterschap van dr. Eykel die moet rapporteren over de ziekenhuisverpleging en de klinische hulp in en buiten ziekenhuizen.


De secretaris ontwierp nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement.


Penningmeester Groenendijk is overleden. De financiële administratie blijkt niet in orde te zijn. Er is een tekort van Fl. 360,- Besloten de zaak stil te houden en het Dagelijks Bestuur te machtigen de zaak af te handelen. Er zal verder een fraudeverzekering worden afgesloten en er komt een kascommissie bestaande uit twee bestuursleden.1938, 30 juli


De financiën zijn op orde gebracht.


Besloten mee te werken aan een door dr. Van Herwerden uit te geven ziekenhuisgids en de gevraagde gegevens te leveren.


Er komt een vergadering met alle controlerend artsen die voor de verenigingen werken.


De Centrale Bond dringt aan op een fusie met twee zuilen, maar het bestuur voelt er niet veel voor.


Besloten het contact met de noordelijke bonden te verbreken.
(opgenomen in de bijlagen onder nr. 10 de notulen van de vergadering van de Contact-Commissie van de Drie Noordelijke Bonden van 26 februari 1938 en diverse brieven over de samenwerking)


Het specialistencontract is door een buitengewone vergadering van de Maatschappij Geneeskunst aangenomen.


Er wordt gewerkt aan een vrijwillig risicofonds.


Bespreking van de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement.


In de bijlagen, nr. 7, zijn nog opgenomen de notulen van de gecommitteerden van de Stichting tot Verzekering tegen de kosten van sanatoriumverpleging van 27 april 1938.1939, 28 januari


Ruzie met de noordelijke bonden.


Uit de jongste bewerking van de statistiek blijkt dat het jaar 1937 zeer ongunstig is geweest.


De vergadering met de controlerend artsen op 26 oktober 1938 was een succes.
(de notulen zijn opgenomen onder de bijlagen nr. 25)


Bespreking van het program van de Centrale Bond.


De verenigingen in Wassenaar (58.000 leden) en Arnhem (48.000 leden) hebben zich aangesloten.


Besprekingen van de ontwikkelingen rond het specialistencontract.
(opgenomen onder de bijlagen zijn de notulen van een vergadering van afgevaardigden van de Maatschappij, de Federatie en de ONVZ onder voorzitterschap van dr. Eykel op 9 november 1938)1939, 22 juli


De samenwerking tussen Federatie en Centrale Bond krijgt gestalte in de vorming van een Centrale Raad.
(opgenomen in de bijlagen onder nr. 26 een ontwerp-program van samenwerking)


Het specialistencontract hangt nog steeds.


Krachtens de laatste algemene ledenvergaderingen worden de functies van secretaris en penningmeester samengevoegd, wordt dhr. J.W. Buijze in deze functie benoemd en worden zijn arbeidsvoorwaarden geregeld.


Besloten het onderwerp herverzekering in studie te nemen.1939, 21 oktober


De Centrale Raad is op 7 oktober 1939 voor het eerst bijeen geweest en er is over deze nieuwe organisatie een persbericht verspreid.
(de notulen zijn opgenomen onder bijlage nr. 49)


Het Onderling Risicofonds is per 1 juli 1939 in werking getreden en heeft nu 34 verenigingen als lid.1940, 20 januari


De Centrale Raad heeft de nieuwe ziekenfondswet besproken. De voorkeur gaat uit naar een ziekenfondsraad met adviserende bevoegdheden.


Maatschappijziekenfondsen in Gelderland en Overijssel nemen de ziekenhuisverpleging in hun pakket op. In Noord-Brabant neemt men de sanatoriumverzekering ter hand. De voorzitter wil er bij de minister op aandringen hieraan een einde te maken. De secretaris wil overgaan tot de oprichting van eigen ziekenfondsen.


De nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement zijn door de algemene ledenvergadering aanvaard. De stukken liggen nu bij de minister van Justitie voor de koninklijke goedkeuring. De geneeskundig hoofdinspecteur maakte echter bezwaar tegen de regeling van de vergoedingen die worden uitbetaald aan de bestuursleden. Aan de minister is een brief verzonden met tegenargumenten (weergegeven, brief d.d. 10 januari 1940). De nieuwe hoofdinspecteur C. Banning houdt echter vast aan zijn standpunt dat verenigingen als deze 'zuiver sociale instellingen' zijn en geen verzekeraars. Besloten wordt de gevraagde wijzigingen niet aan te brengen.


In Warnsveld zijn het onderling ziekenfonds en de vereniging voor ziekenhuisverpleging gefuseerd.


Lange discussie over vergoedingen uit te keren aan bestuursleden. De secretaris krijgt nu jaarlijks Fl. 2.372.1940, 27 juli


Eerste vergadering van het nieuwe bestuur.


Benoeming leden van de diverse commissies: statistiek, controle, reglementen streekverbanden, Centrale Raad, specialistencontract en contactcommissie Groene Kruis. Voorzitter en secretaris worden gecommitteerden bij de Vereniging voor Sanatoriumverpleging.


De statuten zijn d.d. 9 maart 1940 koninklijk goedgekeurd.


De contactcommissie Zuid-Hollands Groene Kruis wordt opgeheven.


De Permamente Contactcommissie 'Rozenburg' moet krachtens de nieuwe statuten worden gereorganiseerd, maar deze verzet zich daartegen.


Onder het agendapunt 'Gevolgen nieuwe toestand' wordt gesproken over de komende vergadering te Utrecht met de directeur-generaal Van den Berg.


De zaak van het specialistencontract is helemaal vastgelopen.


De samenwerking met de noordelijke bonden loopt nog steeds niet.


De voorzitter draagt zijn zoon, die advocaat en procureur is, voor als onbezoldigd juridisch adviseur van de Federatie. Enkele bestuursleden hebben bezwaren. Bestuurslid Nieuwenhuijsen acht de komst van een juridisch adviseur nodig, aangezien de wetgeving gecompliceerder wordt. Besloten C. Stolk jr. te benoemen tot onbezoldigd juridisch adviseur van de Federatie per 1 augustus 1940.


Besloten geen advies te geven aan leden die hebben gevraagd hoe het beste hun reserve te beleggen. In onroerend goed soms ?


In de bijlagen zijn onder resp. nrs. 60 en 61 opgenomen de notulen van de Centrale Raad van 9 april en 6 juli 1940 en onder nr. 63 het jaarverslag van de Stichting Sanatoriumverpleging 1939.1940, 30 november


Besloten een proefproces aan te spannen om van de verplichting af te komen zich te laten inschrijven in het handelsregister.


Het aantal verzekerden bij ziekenhuisverplegingsverenigingen die zijn aangesloten heeft de 1 miljoen overschreden.


De directeur-generaal heeft de noordelijke bonden een wenk gegeven dat zij zich moeten aansluiten. Besloten nu als eis te stellen dat alle verenigingen zich aansluiten. Het oude voorstel dat de drie bonden lid worden is daarmee van de baan.


Met interesse wordt de gang van zaken gevolgd rond een contract tussen de ziekenhuizen en de Krankenkasse Jülich. Er zou gewerkt worden met een all-in verpleegprijs.


Met de belastinginspectie is een discussie ontstaan over de noodzaak een reserve aan te houden. De rijksaccountant Veenendaal te Leiden meent dat zulks niet nodig is. Enkele inspecteurs hebben verenigingen met een reserve aangeslagen in de winstbelasting. Het Dagelijks Bestuur mag een procedure voorbereiden.
(opgenomen in de bijlagen onder nr. 79 een brief van de Federatie aan de directeur-generaal Volksgezondheid over deze zaak d.d. 12 oktober 1940 en onder nr. 80 een juridisch advies van C. Stolk jr.)


De voorzitter doet enkele mededelingen over 'de verordening van het ziekenfonds- en ziekenhuisverplegingswezen'. Deze worden behandeld in een geheime zitting, voor het eerst in de geschiedenis van de Federatie (dit punt is verder niet genotuleerd).


De secretaris van het Permanente Contact-Commissie 'Rozenburg' heeft zich teruggetrokken. De oude commissie wordt opgeheven, er komt een nieuwe.


Besloten het Correspondentieblad om te zetten in een maandblad (was tweemaandelijks).


In de bijlagen zijn opgenomen de notulen van de Centrale Raad van 5 oktober 1940 onder nr. 70, de notulen van de gecommitteerden van de Stichting Sanatoriumverzekering van 4 september 1940.1941, 18 januari


Ingekomen de notulen van de Centrale Raad van 4 januari 1941 en een verslag over de periode 31 oktober 1939-30 september 1940. (opgenomen als bijlage nrs. 1 en 2).


De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied geeft geen toestemming voor een maandblad. besloten circulaires aan de leden te sturen.
(in de bijlagen nr. 20 opgenomen circulaires van 29 januari en 26 april 1941)


Ziekenfondsen aangesloten bij de Centrale Bond en verenigingen voor ziekenverpleging die aangesloten zijn bij de Federatie hoeven van het ministerie van Financiën geen winstbelasting te betalen. Reden: zij bevorderen de volksgezondheid, maar zij mogen dan ook geen winst maken of uitkeringen doen aan hun leden. Van omzetbelasting zijn vrijgesteld geneesmiddelen, diensten van doktoren, tandartsen en vroedvrouwen en uitgaven aan verzorging. Briefwisseling met Financiën (weergegeven).


Over de nieuwe verordening is weinig nieuws. Er komt een conferentie 'en dan moeten de Duitsche autoriteiten maar zeggen, wat er gedaan moet worden. We zullen dus het resultaat van dit onderhoud moeten afwachten.'


Er moet een nieuwe Permanente Contactcommissie 'Rozenburg' komen.


Naar aanleiding van de begroting 1941 wordt gediscussieerd over de oprichting van een centraal bureau. Dit houdt verband met de nieuwe verordening. De voorzitter dringt sterk aan op deze maatregel.


Enkele ziekenhuizen zijn bezig hun tarieven te verhogen. Discussie: een all-in verpleegprijs of afzonderlijke overeenkomsten met de specialisten. De vergadering voelt meer voor het laatste.1941, 15 maart


Binnen het Dagelijks Bestuur is onenigheid ontstaan over de vergoedingen uit te betalen aan de secretaris, de voorzitter en de juridisch adviseur. Enkele leden hebben amendementen ingediend op het voorstel voor nieuwe contributieschalen.


De verenigingen in het noorden willen ook vrijstelling van winstbelasting evenals andere bonden van ziekenfondsen. Het ministerie van Financiën is ontstemd en laat de zaak verder rusten.


Naar aanleiding van de verordening over niet-economische verenigingen: men hoopt dat de zaak aan ons voorbij zal gaan.


Besloten een concept-circulaire aan de noordelijke organisaties over vergoeding van oorlogsschade niet te verzenden om nieuwe irritatie te voorkomen. Het bestuur wil wel gezien de komende verordening met het noorden tot overeenstemming raken, eventueel na bemiddeling van de directeur-generaal. Het DB wordt gemachtigd dit af te werken.
(bijgevoegd de concept-circulaire)1941, 26 juli


Bestuurslid Warnaar is gearresteerd door de Sicherheitspolizei.


Het bureau van de secretaris blijft voorlopig in Papendrecht, dus nog geen verhuizing naar Den Haag, omdat nog veel onzeker is.


Ingekomen notulen van de Centrale Raad van het Ziekenfonds- en Ziekenhuisverplegings-wezen in Nederland van 1941
(opgenomen als bijlage nr. 18).


Voorzitter en secretaris nemen namens de Federatie zitting in de Commissie voor de Ziekenverzorging in Nederland.
(opgenomen in bijlage nr. 21, p. 221 en volgende een verslag van de constituerende vergadering van 7 april 1941 en van de vergaderingen van 7 mei, 5 juni en 3 juli 1941).


Bespreking van het onderhoud van het DB met de directeur-generaal over de problemen met het noorden en de nieuwe verordening. Deze laatste heeft Van den Berg in tweede revisie gepasseerd. Het noorden toont enige toenadering. Wat de verordening betreft wordt gewacht op bekrachtiging van dr. Visbuck.


Rond de vergoeding van oorlogsschade bestaat veel verwarring.


Onderhoud met het ministerie van Financiën over verwarring rond de vrijstelling van winstbelasting en omzetbelasting. Er waait een andere wind. De ambtenaar die deze zaak nu behandelt is dhr. Peeters. Financiën is ontstemd omdat gebleken is dat er nog meer bonden zijn. Verenigingen met een te grote reserve worden toch aangeslagen. Wat te doen: contributieverlaging (niet doen) of uitbreiding pakket?


De katholieke ziekenhuisverplegingsfondsen willen zich in een landelijke bond op confessionele grondslag verenigen. Dit leidt tot meer versnippering.


Wat moet er gebeuren met de kleine verenigingen? De voorzitter meent dat alle verenigingen met minder dan 1.000 leden moeten verdwijnen. Moet er geen landelijk fonds komen? Besloten een commissie in te stellen.


Bestuurslid Viskil wordt voorzitter van de permanente contactcommissie.


In Amsterdam is een nieuwe regeling gekomen voor de ziekenhuisverzekering (rondvraag).


Opgenomen in de bijlagen onder nr. 11 de notulen van de gecommitteerden van de Stichting tot Verzekering tegen de kosten van sanatoriumverpleging en het jaarverslag 1940 van deze stichting.


Zo ook in bijlage nr. 21 een artikel van dr. Schalij, leider van het medisch Front van de NSB over het plan tot omvorming van het ziekenfondswezen afgedrukt in "Volksgezondheid" zomermaand 1941.


In bijlage I een verslag van een bespreking met de directeur-generaal van de Volksgezondheid van 23 augustus 19411941, 6 september


Bespreking van de gevolgen van het Ziekenfondsenbesluit. De meeste leden die thans verzekerd zijn bij de ziekenhuisverplegingsfondsen gaan over naar de ziekenfondsen. Kan de Federatie niet de herverzekering doen? Naar aanleiding van een nota van het DB besloten om:
1. terstond een Algemeen Nederlands Ziekenhuisverzekeringsfonds op te richten waarin alle aangesloten verenigingen en fondsen dienen op te gaan..
2. de verenigingen voor ziekenhuisverpleging aan te sporen zo spoedig mogelijk hun leden in te schrijven bij een volwaardig ziekenfonds van het voornoemde fonds.
3. het nieuwe centrale fonds zal in Den Haag gevestigd zijn
4. het DB te machtigen deze besluiten uit te voeren1941, 1 oktober1941, 27 oktober


Circulaires van het bestuur aan de leden waarin zij erop worden geattendeerd dat de ziekenhuisverplegingsverenigingen niet overbodig worden.1942, 19 januari


Een poging om samen te werken met de Centrale Bond is mislukt. Ruim 170 verenigingen willen zich aansluiten bij het Nederlands Ziekenhuis Verplegingsfonds (Nezifo). Bericht is ontvangen dat het Nezifo zal worden erkend. Enkele verenigingen willen geen landelijk, maar een regionaal fonds. Bestuurslid Onderdijk is voor regionale verbanden.Bespreking met de Commissaris voor de Ziekenfondsen 1942, 19 januari


Discussie over een landelijk fonds of regionale verbanden. De meningen zijn verdeeld. De Commissaris is bereid de ziekenhuisverplegingsfondsen als herverzekeraar op te laten treden, maar dan moeten er wel sterke organisaties komen met uniforme regelingen. Besloten voorlichtingsbijeenkomsten te houden voor de fondsen in de periode 3-17 februari a.s.
NB: zie over de discussie, landelijke of regionale concentratie ook de notulen van 11 december 1946 hierna)1942, 29 augustus


De Zeeuwse verenigingen zijn tegen het Nezifo en dreigen zich af te scheiden. Een afgevaardigde van deze fondsen is bij de vergadering aanwezig. De voorzitter verdedigt het standpunt van het bestuur.


Besloten dat het Correspondentieblad voorlopig niet meer verschijnt.


In 1942 was het bestuur als volgt samengesteld:
C. Stolk(voorzitter) Wassenaar n.v.t.
H. Nieuwenhuijsen(vice-voorzitter) Zoetermeer n.v.t.
J.W. Buijze(secretaris-penningmeester) Papendrecht n.v.t.
H.C. Smit Leiden Bloembollenstreek
A. Warnaar Hazerswoude Rijnlandtevens burgemeester Hazerswoude
L.J. Vogelaar Dubbeldam Dordrecht
W. v.d. Kraan Schiebroek Beneden-Maas
P. Viskil Numansdorp Hoeksche Waard
P.L. v.d. Linden Hellevoetsluis Voorne en Putten en Rozenburg
K.G. Rouwenhorst Vorden Oost-Gelderland
H.G. Rijs Warmenhuizen Alkmaar
H. v.d. Weele Ouderkerk a/d. Amstel Amstelland
mr. dr. A.J.J.M. Mes Heinkenszand Noord- en Zuid-Bevelandtevens burgemeester Heinkenszand
L. Onderdijk Middelburg Walcheren
A. Veefkind Oud-Loosdrecht Utrecht
J.H. v.d. Hoeven Hardenberg Overijssel en Noord-Gelderland1943, 13 februari


Het DB is sinds de laatste vergadering uitgebreid.


Het DB spant zich in om de zelfstandigheid van de verenigingen zoveel mogelijk te behouden. Deze wordt bedreigd door het streven van commissaris Van der Does om ziekenfondsen samen te voegen. Volgt een verslag over de gang van zaken op de Zuid-Hollandse eilanden. Briefwisseling met de Commissaris (weergegeven). Er is daar een gespannen situatie ontstaan omdat ook de Artsenkamer en het Nederlandse Arbeidsfront betrokken schijnen te zijn.1943, 18 september


Bestuurslid Warnaar doet verslag van zijn inspanningen om te redden wat er te redden valt. Hij heeft 97 bezoeken aan 90 verenigingen afgelegd.1944, 3 juni


De Hoge Raad heeft beslist dat verenigingen voor ziekenhuisverpleging zich niet hoeven in te schrijven in het handelsregister. Aanleiding was een proefproces van het Nezifo-Kamer van Koophandel.


In de Commissie voor de Ziekenverzorging is weer gesproken over de concentratiepogingen van commissaris Van der Does. Zijn poging op de Zuid-Hollandse Eilanden om daar één fonds te vormen is mislukt. Er is nu een juridische commissie van zes juristen gevormd. De Commissaris wint nu regelmatig advies in bij een commissie van drie bestaande uit de heren Van Lienden, Koenes en Hendriks, terwijl de waarnemend secretaris-generaal zich bij moeilijkheden zal laten voorlichten door een commissie van zes personen, te weten de drie reeds genoemde en de heren Leclercq, Herwaarden en Buijze.
(zie over deze juristencommissie ook de notulen van 11 december 1946)


Er wordt gewerkt aan een concentratie van de twee stichtingen voor sanatoriumverzekering.


Dhr. Warnaar die niet aanwezig kan zijn onderhoudt nog steeds het contact tussen de Federatie en de verenigingen, maar hem is geïnstrueerd geen propaganda te maken voor het Nezifo.
NB: uit de notulen van 29 januari 1947 blijkt dat Warnaar in een concentratiekamp heeft gezeten.1946, 9 januari


De juridische commissie (zie 3 juni 1944) is niet meer nodig en Van der Does is geen commissaris meer. In de afgelopen jaren is geen enkele vereniging voor ziekenhuisverpleging door de overheid opgeheven, zodat geen verzoek hoeft te worden ingediend om rechtsherstel.


De voorzitter stelt aan de orde 'dat de vraag is gerezen, welk standpunt we zullen innemen ten aanzien van de organisatie van de Federatie en ten opzichte van de concentratie.' De tendens is -zie Beveridge in Engeland- dat de gezondheidszorg een staatszaak wordt, maar daar zijn nadelen aan verbonden. 'In de plaatselijke vereeniging is het vaak niet sociale verzekering, doch sociale hulp, gegroeid uit de charitas-gedachte en het is dan te begrijpen, dat men het plaatselijk blijft zien als een stuk sociale zorg, waaraan ook barmhartigheid te pas komt. ' [onderstrepingen in het origineel] Het uitgebreide DB heeft hierover gesproken en is tot consensus gekomen.
Bestuursleden Warnaar, Van der Linden en Smit verwachten voortgaande concentratie, maar we moeten doorgaan onze zelfstandigheid zo lang mogelijk verdedigen. Het rapport van de Londense commissie-Van Rhijn is al weer verouderd. De secretaris ziet ook voordelen in schaalvergroting. De voorzitter concludeert dat de Federatie alleen onder dwang mee zal werken aan verdere concentratie.
Discussie of het bestuur op de eerstkomende vergadering dient te geschieden of dat dit later moet gebeuren. Besloten een buitengewone algemene vergadering te beleggen en daarin het gevoerde beleid ter discussie te stellen en voor te stellen de bestuursverkiezing in een daarop volgende vergadering te doen plaatsvinden. Alleen de secretaris blijft daartegen.


Financiën heeft de ziekenfondsen, de ziekenhuisverplegingsfondsen en de ziektekostenverzekeraars vrijgesteld van vennootschapsbelasting, vermogensbelasting II en ondernemingsbelasting.


Er komt een fusie tussen de O.S.V. en de V.S.V. De nieuwe stichting gaat Nederlandse Sanatorium Verzekering heten.1946, 28 augustus


Twee bestuursleden hebben contact gezocht met de afdeling prijsbeheersing in verband met de gestegen verpleegprijzen.


De verenigingen worden steeds meer uitgehold door de ziekenfondsen. Herverzekering blijkt niet te lukken. De enige wijze om te overleven is concentratie. Alle fondsen die geen erkenning krijgen moeten in één centraal fonds worden samengebracht. Bestuurslid Onderdijk legt zich hierbij neer.1946, 11 december


Beraad over de noodzaak van een samenwerking met andere organisaties. Binnen de Commissie voor Ziekenverzorging bestaan tegenstellingen en de Centrale Bond had daarom voorgesteld ermee te stoppen. Besloten deel te blijven nemen aan de samenwerking (als bijlage nr. 20 opgenomen de notulen van deze commissie van 6 november 1946)


Bespreking van een brief van het bestuur aan alle aangeslotenen van 27 januari 1942 en het betoog van bestuurslid Venverloo [voorzitter vereniging Ziekenhulp te Sliedrecht] in de algemene vergadering met daarin kritiek op het in 1942 door het bestuur gevoerde beleid. Het federatiebestuur suggereerde in 1942 dat naar landelijke concentratie moest worden gestreefd, maar het beriep zich daarbij ten onrechte op commissaris Van den Berg die ook regionale verbanden mogelijk achtte. Het verzet tegen landelijke concentratie (Nezifo) was vooral sterk in Zeeland
(de brief is als bijlage nr. 33 opgenomen in de bijlagen)


Overwogen wordt een proefproces te voeren tegen de prijsbeheersing.
(opgenomen in de bijlagen onder nr. XXVI een nota van C. Stolk d.d. 30 september 1946 over de bezwaren tegen de wijze waarop de prijsbeheersing geregeld is en werkt).


Besloten het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid te beëindigen.


Bespreking van de plannen voor een Ziekenfondsraad. Men vraagt zich af of de ziekenhuisverplegingsverengingen niet overbodig worden. De meningen zijn verdeeld. Sommige verenigingen willen doorgaan als vanouds, anderen zien concentratie als onvermijdelijk. Besloten om een adres aan de Staten-Generaal op te stellen met een verzoek om een zetel in de Ziekenfondsraad en een buitengewone algemene vergadering te beleggen.
(opgenomen in de bijlagen nr. 31 het wetsontwerp voor een ziekenfondsraad)1947, 29 januari


Het adres aan de Tweede Kamer is nog niet verzonden, omdat bestuurslid Van Brederode meent dat ziekenhuisverplegingsverenigingen niet onder het Ziekenfondsenbesluit vallen. De andere bestuursleden zijn het daar niet mee eens.


De verhoging van de welstandsgrens tot Fl. 3.750 is zeer nadelig voor de ziekenhuisverplegingsverenigingen, terwijl uitbreiding van het pakket in het verschiet ligt. Enkele bestuursleden zien het niet meer zitten1947, 20 maart


Tijdens het onderhoud met commissaris Van den Berg is komen vast te staan dat de centralisatie doorgang zal vinden. Besloten wordt bij de besprekingen met de ziekenfondsen vier eisen te stellen die voor een verdeling van de markt moeten zorgen. Dit zijn:
a. de vrijwillig verzekerden moeten vrij zijn hun ziekenhuisverzekering af te sluiten waar zij wensen
b. de aanvullende verzekeringen voor langere verpleegduur in ziekenhuis of sanatorium worden toegewezen aan de ziekenhuisverplegingsverenigingen
c. de ziekenfondsen zullen geen verzekering tegen ziekenhuisverpleging aanbieden aan personen zowel boven als beneden de welstandsgrens.


Bestuurslid H.T. van Brederode is afwezig en wordt voor de volgende vergadering uitgenodigd zijn beweringen toe te lichten


Besloten het Correspondentieblad niet meer uit te geven.1947, 29 april


Bestuursleden Venverloo (vertegenwoordiger van de oppositie) en Bunt zijn afgetreden.


Een woordenwisseling tussen bestuurslid Van Brederode en andere bestuursleden. Van Brederode heeft gezegd dat tijdens de oorlog het Dagelijks Bestuur 'met den Commissaris heeft samengewerkt in den geest van den bezetter'. Hij is het niet eens met de passage over zijn optreden in de notulen van 20 maart.


Naar aanleiding van de buitengewone ledenvergadering: ziekenfondsen en ziekenhuisverplegingsverenigingen beconcurreren elkaar ten aanzien van de vrijwillig verzekerden. Bestuurslid Van Brederode had een audiëntie bij de minister. De voorzitter is daarover verbolgen. Een circulaire van het Staatstoezicht laat de ziekenfondsen vrij waardoor nog meer terrein verloren zal gaan. Een motie aangenomen op de buitengewone ledenvergadering en een adres zijn verzonden [niet vermeld is aan wie]. De ambtenaren van het Staatstoezicht zijn pro ziekenfondsen, de commissaris is meer op onze hand.


Bespreking met de commissie-ad-hoc uit de Commissie van Advies voor het Ziekenfondswezen over de afbakening van het terrein tussen ziekenfondsen en ziekenhuisverplegingsverenigingen. Besloten is een kleine commissie te vormen die het onderwerp verder bespreekt. In deze commissie zal vanwege de Federatie worden geëist dat a) de ziekenfondsen voor de vrijwillig verzekerden zoveel mogelijk een premie van 40 cent per week zullen vragen,
b) dat de verzekering tegen de kosten van ziekenhuisverpleging uitsluitend een zaak wordt van de ziekenhuisverplegingsfondsen
c) dat de aanvullende verzekeringen zowel voor langere verpleegduur als voor een hogere klasse worden gereserveerd voor de ziekenhuisverplegingsfondsen.
De voorzitter denkt aan aftreden, nu er op de ledenvergadering een tegenkandidaat is gesteld die zich weer heeft teruggetrokken. Sommige besturen volgen de adviezen van de Federatie niet op.


In Overijssel is een poging ondernomen een gewestelijke organisatie op te richten.


Verzoening tussen de heer Van Brederode en de andere bestuursleden.


Het Staatstoezicht adviseert de ziekenfondsen een aanvullende verzekering aan te bieden voor een premie van 5 cent per week per lid (16 jaar en ouder), waarvoor verzekerd zijn een onbeperkte verpleegduur en verpleging in een sanatorium voor het tweede jaar
(rondvraag)1947, 22 oktober


Discussie over hoe het nu verder moet, nu de samenwerking met de ziekenfondsen door de leden is afgewezen. Het bestuur is slecht geïnformeerd over wat er gaande is doordat Van den Bunt is vertrokken. De Federatie heeft geen relaties in Den Haag. Heeft het zin contact te zoeken met de kamerfracties? De KVP heeft als specialist dhr. De Bruin die door dhr. Hendriks wordt ingesproken, voor de Partij van de Arbeid is er C.T. van Lienden die zelf ook lid van de Tweede kamer is. De enige hoop is dhr. Van IJsselmuiden. Besloten met hem en dhr. Mes contact te leggen.


Er zijn weer contacten gelegd met leden van de Friese federatie.1948, 3 maart


De voorzitter opent in mineur: de Federatie krijgt geen zetel in de Ziekenfondsraad. De voorzitter vraagt zich af of men het bijltje er niet bij neer moet gooien.


Bespreking van het nieuwe contract met de Rotterdamse specialisten. Zij bieden 125% van het tarief van de Rijksverzekeringsbank, voor de ziekenfondsen werken ze voor 90% van dit tarief. Besloten deze overeenkomst toch aan te gaan.


Bespreking van de algemene toestand. Dhr. Van IJsselmuiden laat niets van zich horen. In Friesland heerst beroering, maar de Federatie neemt gezien eerdere ervaringen een afwachtende houding aan. Van Lienden en de Federatie VMZ adviseerden dat de Federatie samenwerking zoekt met de ziekenfondsen. Op voorstel van de secretaris besloten om vóór de algemene vergadering de leden te polsen.1948, 28 juli


De regering toont wat meer welwillendheid: de Federatie krijgt bij toerbeurt een zetel in de Ziekenfondsraad. De Federatie VMZ moet deze afstaan. De Federatie moet het nu eens zien te worden met de 'Noord-Nederlandse Federatie van Provinciale Organisaties van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging''. De ziekenfondsen zijn bereid met vier grote verenigingen (Beveland, Walcheren, Arnhem en Amersfoort) overeenkomsten te sluiten, de rest kan dan naar het Nezifo. De ziekenfondsen willen geen samenwerking met de kleine verenigingen en ook de directiefondsen moeten verdwijnen. De Stichting van de Arbeid wil alles onder brengen bij de Raden van Arbeid of districtsfondsen vormen die dan weer parallel lopen met de Raden van Arbeid. Achttien verenigingen hebben schriftelijk laten weten met de ziekenfondsen te willen samenwerken.


Besloten de voorzitter voor te dragen voor de zetel in de Ziekenfondsraad.1948, 29 september


Bespreking van het voorstel van de regering om de vrijwillige ziekenfondsverzekering te subsidiëren met geld uit het vereveningsfonds.


Bespreking van de erkenning van de ziekenhuisverplegingsfondsen. Hierbij zijn aanwezig de heren Kamphuis en Versloot uit Apeldoorn en Harderwijk. Besloten een adres te zenden aan de minister van Sociale Zaken over de erkenning en de concurrentie van de ziekenfondsen.


Een bespreking met de noordelijke federatie over wie de zetel in de Ziekenfondsraad zou gaan bezetten is mislukt. Het noorden eist de zetel op voor zijn eigen kandidaat, dhr. Tepper.


Er is gesproken over samenwerking met verenigingen in Friesland. In Groningen zijn alle verenigingen samengevoegd in één vereniging, zo ook in Drenthe, maar deze laatste vereniging kampt met financiële tekorten. In Friesland is de bestaande federatie omgezet in een gecentraliseerde vereniging. Steeds scheiden verenigingen zich echter weer af. Enkele afgescheiden Friese verenigingen hebben nu contact met de Federatie gezocht. De Federatie wacht af.1949, 28 maart


De Stichting van de Arbeid heeft een brochure uitgegeven over de organisatie van de ziekenfondsen en bewerkt nu de regering. De voorzitter heeft de indruk 'dat er een zeer sterk drijven is, om ook de ziekenfondsen overboord te gooien en alles op te nemen in de sociale zorg. ' Het bedrijfsleven wil niets met de ziekenfondsen van doen hebben.


De voorzitter is benoemd tot lid van de Ziekenfondsraad. Deze raad heeft een commissie voor de ziekenhuisverpleging gevormd, waarin hij zitting heeft. De uitkering voor verplicht verzekerden voor ziekenhuisverpleging wordt van 42 dagen op onbeperkt gebracht. Hij zit ook in een commissie voor de medische indicatie. Het beleid is erop gericht dat de mensen boven de welstandsgrens naar de ziekenhuisverplegingsfondsen moeten, maar deze moeten dan wel hetzelfde pakket aanbieden als dat voor de verplicht verzekerden. Dat maakt sterke concentratie nodig.


Besloten de federatie Friesland als lid toe te laten.1949, 14 september


Het nog niet gepubliceerde rapport van de commissie voor ziekenhuisverpleging wordt besproken. Het bestuur is van mening dat er geen bezwaren zijn tegen toelating van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de Ziekenfondsraad.


Het nieuwe bestuurslid Hofstra, dat Friesland vertegenwoordigt is getroffen door de prettige sfeer waarin er vergaderd wordt. In Friesland heerst vaak wantrouwen en loopt de samenwerking stroef.1950, 29 maart


De Rotterdamse Specialistenvereniging heeft het contract opgezegd. Het bestuur gaat in overleg met de Maatschappij Geneeskunst met de aanbeveling om ook voor de leden van de Federatie het tarief van de ziekenfondsen te doen gelden.


De ziekenfondsen zijn begonnen met de oprichting van stichtingen zoals "Het Zilveren Kruis".


Mededelingen uit de Ziekenfondsraad:
de regering wil de particuliere verzekeraars niet toelaten tot de Ziekenfondsraad omdat zij vindt dat ziekteverzekering geen object van winst mag zijn;
het ontwerp-ziekenfondswet is in de Ziekenfondsraad besproken en deze vond dat de verzekering geheel vrijwillig moest zijn met behoud van de in art. 50 ZW vastgelegde koppeling;
de vrijwillige verzekering zit aan de grond en er is een saneringscommissie ingesteld die voorstellen tot bezuiniging moet doen; gedacht wordt aan een 'ticket-modérateur';
veel verzekerden moeten aankloppen bij de armenzorg omdat zij de premie van het ziekenfonds niet kunnen betalen.1950, 15 november


Het expansieve optreden van het Nezifo ondervindt weerstand bij de verenigingen onder andere met die in Ouderkerk aan de Amstel, waarvan twee vertegenwoordigers de vergadering bijwonen. Een probleem is dat Nezifo en de Federatie door dezelfde personen worden geleid. Op voorstel van de voorzitter wordt besloten Nezifo te vragen zich te onthouden van activiteiten op het terrein waarop de verenigingen die lid zijn van de Federatie werkzaam zijn.


De verenigingen in Amersfoort, Arnhem en Kats hebben opgezegd (in deze tijd zeggen ook andere leden op).


Besloten niet in te gaan op het verzoek van het Centraal Overleg Ziekenfonds om een verklaring dat men in principe bereid is zijn zelfstandigheid prijs te geven.


De voorzitter brengt een brief in aan de voorzitter van de Ziekenfondsraad over een 'all-in tarief' omdat hij graag de mening van het bestuur wil horen.


Discussie of het 25-jarig bestaan gevierd moet worden. De voorzitter voelt er wel voor, de secretaris is tegen, nu de Federatie zo sterk achteruit gaat.1951, 30 maart


Mededelingen van de voorzitter over de z.g. compensatiecommissie. Deze is opgericht omdat de artsen zeer ontevreden waren over de verhoging van de loongrens en het idee lanceerden van een getrapte verzekering. De grote commissie is gereduceerd tot een kleine, de compensatiecommissie die geleid wordt door dhr. Landman en waar verder alle partijen zitting in hebben. Discussie over de tarieven die de specialisten berekenen. Waarom lager voor een ziekenfondspatiënt dan voor mensen die geen lid van een ziekenfonds willen worden?
Uit de notulen van 11 april blijkt dat deze commissie gaat over een verzekering van mensen boven de loongrens en wel met medewerking van de specialisten.


Besloten op 11 april 1951 een afzonderlijke vergadering te beleggen over het ontwerp-ziekenfondswet


Discussie over de onvolledig verzekerden en de 65-plussers. Besloten geen nadere stappen te ondernemen.


Het 25-jarig bestaan wordt op de jaarvergadering op eenvoudige wijze herdacht, dus geen receptie. Wel wil men een gedenkschrift.1951, 11 april


Naar aanleiding van een brief van de vereniging in Ouderkerk aan de Amstel wordt er gediscussieerd over de oneerlijke concurrentie van de ziekenfondsen die mensen boven de welstandsgrens in het fonds laten.


Bespreking van het voorontwerp-ziekenfondswet. Het ontwerp geeft de ziekenhuisverplegingsfondsen niet de hen toekomende plaats. Veel bezwaren.1951, 28 november


Mededelingen over het ontwerp-ziekenfondswet. Veel bezwaren, maar besluit om verder geen stappen te ondernemen.


Het noorden houdt zich nog steeds afzijdig.

1952, 19 maart De ziekenfondsen mogen van de Ziekenfondsraad de onvolledig verzekerden voor de keus stellen: ofwel volledig verzekeren ofwel royement. Dit is nadelig voor de Federatie. Men gaat zich wenden tot de minister. Binnen de Commissie-Landman tekent zich een tendens af naar verplichte verzekering.

1952, 19 november


De ziekenfondsen lichten de hand met de welstandsgrens, waardoor mensen boven de grens profiteren van het rijkssubsidie.


De voorzitter deelt mede: 'Op ziekenfondsgebied is het momenteel water en vuur. ' Het ziekenfondsgebeuren is 'geheel gekomen is in de politieke sfeer. '


Klachten over de bovenbouwen die gebruik maken van het incassoapparaat van de ziekenfondsen. De inspectie van de Ziekenfondsraad doet daar niets tegen.1953, 28 mei


De notulen van deze vergadering werden niet aangetroffen.1953, 2 december


De vergadering wordt geleid door dhr. Onderdijk aangezien voorzitter Stolk ziek is. 'Gezien de steeds voortgaande aftakeling, dienen we ons toch te beraden, wat er nog te doen is. De Federatie gaat bergafwaarts.' De kleine verenigingen doen er goed aan zich bij het Nezifo aan te sluiten, terwijl het federatiebestuur moet worden afgeslankt. De federatie moet wel blijven bestaan omdat zij is vertegenwoordigd in de Ziekenfondsraad en de N.S.V.
de secretaris is het hiermee eens, andere bestuursleden zijn minder zwartgallig.
Besloten wordt een onderzoek in te stellen.1954, 22 juni


Het onderzoek door middel van een schriftelijke enquête heeft weinig opgeleverd. Slechts ongeveer 25 verenigingen hebben gereageerd en daaronder waren lijsten die helemaal verkeerd waren ingevuld. Besloten niets met het materiaal te doen.1955, 26 januari


De Friese Federatie heeft bedankt als lid


Discussie over reorganisatie van de Federatie. Men wil de ontwikkeling nog even aanzien. Opheffing betekent het prijsgeven van diverse luisterposten zoals de Ziekenfondsraad, de NSV en de cursuscommissie voor de opleiding van personeel.1955, 5 juni


Dhr. Stolk heeft zich om gezondheidsredenen teruggetrokken uit de Ziekenfondsraad. De Bond van R.K. Ziekenfondsen vroeg nadere inlichtingen omdat vele verenigingen zich hebben aangesloten bij een centrale organisatie. Besloten om dhr. Smit als kandidaat voor te dragen.


Het Zilveren Kruis is bezig in Zeeland te penetreren.1956, 29 februari


De secretaris acht het bestaansrecht van de Federatie zeer gering. De zetel in de Ziekenfondsraad is verloren, de verenigingen hebben geen belangstelling meer voor de Federatie. Deze bestaat deels uit kleine verenigingen die geen bestaansrecht meer hebben. Steeds meer van hen sluiten zich aan bij het Nezifo.

1957, 14 februari

Herdenking van het overlijden van voorzitter Stolk. Dhr. Warnaar is bereid hem op te volgen.


Besloten het Onderling Risico Fonds te liquideren.


Men is het eens met het rapport over het in te stellen 'Voorlopig Orgaan'.1957, 19 september


Er zijn geen bijzondere agendapunten


Het 'Voorlopig Orgaan' dat zich bezig zou houden met de specialistentarieven is mislukt.

1958, 29 januari

Per 31 december 1957 zijn nog 47 verenigingen aangesloten.1959, 10 maart


De statuten van de Ned. Sanatorium Verzekering zijn gewijzigd.1960, 18 februari


De kleine commissie van het Voorlopig Orgaan schijnt ter ziele te zijn.


De statuten van de N.S.V. zijn herzien.


Bespreking van de problemen tussen de vereniging Noord- en Zuid-Beveland en het Nezifo.


Dhr. Buijze wenst niet herbenoemd te worden als secretaris-penningmeester. De voorzitter zal met hem gaan spreken.
(op de buitengewone algemene vergadering van 12 oktober 1960 werd dhr. Van der Weele gekozen in plaats van dhr. Buijze)1960, 6 juni


Bespreking van de problemen op Noord- en Zuid-Beveland en Nezifo.


Besloten voor de algemene vergadering geen spreker uit te nodigen, omdat het aantal deelnemers zo klein is en omdat de resterende leden te klein zijn om hun pakket uit te breiden met dure zaken zoals verpleeghuizen of langdurige verpleging.