Nadere toegangen

 
English | Nederlands

Archief van de Kontaktkommissie Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ)


Bijbehorend Format: Kontaktkommissie Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars
Stichting Historie Ziekenfondswezen
Nadere toegang
De notulen van de vergaderingen 1962 - 1967

Afkortingen
COZ - Stichting Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven
FOS - Federatie van Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappijen
FZV - Federatie van Ziekenhuisverplegingsverenigingen
GOZ - Gemeenschappelijk Overleg Ziekenfondsorganisaties
LSV - Landelijke Specialisten Vereniging
NVOZ - Nederlandse Vereniging van Ongevallen- en Ziekteverzekeraars
PCO - Permanente Commissie van Overleg
SER - Sociaal-Economische Raad
SVB - Sociale Verzekeringsbank


In de KLOZ kwamen drie soorten zorgverzekeraars bij elkaar: bovenbouwers, onderlinges en winst beogende particuliere verzekeraars. De bovenbouwen waren gelieerd aan ziekenfondsen en ontstonden vanaf circa 1949. Hun koepel was de Permanente Commissie van Overleg. De sinds circa 1920 opgekomen ziekenhuisverplegings-verenigingen waren onderlinges en verenigd in een landelijke federatie. Andere onderlinge fondsen waren gebundeld in de Federatie van Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappijen. De commerciële particuliere ziektekostenverzekeraars waren verenigd in de sinds 1951 bestaande Nederlandse Vereniging van Ongevallen- en Ziekteverzekeraars. Na een bedeesde start groeide de KLOZ vanaf 1964 uit tot een belangrijk overlegorgaan. De motor achter deze ontwikkeling waren de verreikende plannen van minister van Sociale Zaken c.a., Veldkamp onder meer om een volksverzekering in te voeren.1962, 9 meiEerste vergadering.
Aanwezig zijn de heren:
drs. E.K. den Bakker en P.A. Zeven (namens de Nederlandse Vereniging van Ongevallen- en Ziekteverzekeraars);
H.C. Smit, P.J. Wolf en H.M. van der Weele (namens de Federatie van Ziekenhuisverplegingsverenigingen);
mr. P. van den Burgh, A.J.C.J. van Delft en drs. J.C. Noorlander (namens de Federatie van Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappijen);
F. Schrijver, arts, en G.J. Jansonius (namens de Permanente Commissie van Overleg).
De vergadering wordt voorgezeten door dhr. Van den Burgh [deze is tevens voorzitter van de Ziekenfondsraad].


Blijkens het verslag van 3 april 1963 bedragen de aantallen verzekerden:
NVOZ - 855.000
PCO - 483.000 + 300.000 aanvullend
FZV - 313.000 + 200.000 aanvullend
FOS - 193.000
totaal - 1.844.000 + 500.000 aanvullend


De vergadering wordt gehouden in Café Restaurant Boschlust, Den Haag als gevolg van een brief d.d. 13 april 1962 van dr. H. Festen, secretaris van het Overleg Ziekenhuisorganisaties - Ziekenfondsorganisaties aan alle vier de organisaties. [Deze brief is niet aanwezig; wel is toegevoegd een brief van de KLOZ aan dr. Festen d.d. 11 mei 1962 met het antwoord op zijn brief d.d. 13 april 1962]. De ziektekostenverzekeraars hebben recht op drie plaatsen in het bestuur van het zojuist opgerichte COZ.


Men betreurt 'het ontbreken van iedere inspraak bij het ontwerpen van de statuten van de stichting'. Wellicht is het mogelijk om vier zetels te krijgen zodat de verdeling over de vier in de KLOZ samenwerkende partijen gemakkelijker kan worden gerealiseerd. De plaats van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het stichtingsbestuur 'doet vreemd aan'. Opgemerkt wordt ook 'dat een en ander op de voorgelegde wijze tot stand is gekomen als gevolg van reeds jaren lopend overleg. '


'Over de verdeling van de drie beschikbare plaatsen over de vier organisaties ontwikkelt zich een langdurige diskussie. Als konklusie kan de voorzitter na verloop van tijd stellen, dat met een loting akkoord wordt gegaan en dat ieder jaar één bestuurslid zal aftreden en door een ander bestuurslid, aangewezen door de organisatie die een jaar buiten het bestuur heeft gestaan, zal worden vervangen.
Aan het aanvaarden van deze regeling ligt ten grondslag de algemeen onderschreven opvatting dat de aangewezen bestuursleden in de stichting niet hun eigen organisatie vertegenwoordigen, maar de belangen van alle vier organisaties van ziektekostenverzekeraars hebben te dienen.
Dit wordt te gemakkelijker uitvoerbaar doordat tijdens de diskussie de gedachte wordt aanvaard, dat de vier organisaties regelmatig kontakt zullen onderhouden, niet alleen over het te voeren beleid in de stichting, doch ook over andere, voor alle ziektenkostenverzekeraars belangrijke vraagstukken. Op deze wijze zal ook de organisatie die een jaar geen bestuurslid heeft, bij het werk van de stichting betrokken blijven. Afgesproken wordt dat de organisatie die een jaar buiten het stichtingsbestuur zal staan in dat jaar het sekretariaat van de kontaktkommissie zal verzorgen.'


De zetel van de SVB wordt geclaimd door de KLOZ, zodra de bank geen belangen meer heeft in de bepaling van de verpleegprijs van ziekenhuizen. Men zou verder graag een vierde persoon als toehoorder in het COZ hebben.


Bij loting blijkt dat het secretariaat van de KLOZ toevalt aan de PCO en dat de andere organisaties zitting nemen in het COZ.1962, 14 december


Er worden enige mededelingen gedaan over de eerste vergadering van het COZ.


De wetgever heeft blijkens art. 7 van het ontwerp-ziekenfondswet ruimte gelaten voor aanvullende verzekeringen.


Besloten zich tot het GOZ te wenden met het voorstel een gemeenschappelijk adres op te stellen gericht tegen het besluit van de Ministerraad om een ziektekostenverzekering voor rijksambtenaren in te voeren.


Probleem van de soms zeer hoge nota's voor klinisch specialistische hulp. Overweging verdient het om de publieke opinie middels dag- en weekbladen te bewerken, wanneer andere pogingen om hier iets tegen te doen falen.


Voor de volgende vergadering wordt geagendeerd de adviesaanvrage aan de SER over een gedeeltelijke volksverzekering tegen zware geneeskundige risico's.1963, 3 april


Het COZ heeft commissies gevormd resp. voor het aanzoeken van drie 'wijze' mannen die zitting moeten nemen in het bestuur en voor het ontwerpen van normen aan de hand waarvan de verpleegprijs kan worden bepaald. De voortdurende stijging hiervan baart zorgen. Een ander probleem is de stijging van de specialistentarieven. Wellicht heeft het zin de werkgeversverbonden hiervoor meer te interesseren.


De ziekenfondsen en de ziektekostenverzekeraars hebben geen zitting in de SER-commissie zware geneeskundige risico's. De voorzitter oppert het idee dat de deelnemers aan de KLOZ de zware risico's gaan verzekeren, zodat overheidsingrijpen overbodig wordt. Hierover wordt men het niet eens.


Het GOZ voelt niet voor een adres tegen de ziektekostenverzekering voor rijksambtenaren.


Op voorstel van dhr. Noorlander wordt besloten het punt publiciteit te agenderen.1963, 16 oktober


Het COZ heeft nog geen 'wijze mannen' gevonden, zodat er nog geen directeur, waarvoor al is geadverteerd, kan worden benoemd.


Vast staat dat er een ziektekostenverzekering voor rijksambtenaren komt, maar de ingangsdatum is één tot twee jaar verschoven. Vooral de lage en middelbare ambtenaren dringen aan op zo'n regeling.


De vergadering meent dat de KLOZ geen rechtspersoonlijkheid hoeft te hebben.


Besloten met de LSV te gaan overleggen over landelijke specialistentarieven (een eerdere poging om hiertoe te komen is mislukt). Slechts een kleine minderheid van de specialisten maakt zich schuldig aan exorbitante nota's.1964, 21 januari


Er is nog een kleine kans dat de verzekeraars worden ingeschakeld bij de uitvoering van de ziektekostenverzekering voor rijksambtenaren. De kosten van een nieuw uitvoeringsapparaat zijn voor de overheid namelijk erg hoog. Het gaat om circa één miljoen verzekerden die naar schatting 5 tot 6 miljoen declaraties gaan produceren. Besloten wordt met de regering te gaan onderhandelen. Hiervoor worden afgevaardigd de heren Bouwmeester, Godefroi, Jansonius, Noorlander, Smit en Zeven.


De SER heeft een hearing gehouden over de zware geneeskundige risico's. Hieronder vallen in elk geval ongeneeslijke krankzinnigheid en verpleegduur langer dan één jaar. In discussie is nog verblijf in verpleeghuizen.


Er is een werkcommissie gevormd over excessieve nota's van specialisten.


De drie 'wijze mannen' zijn nog niet benoemd, zodat het COZ nu stil ligt.


Gesuggereerd wordt om de premies te verhogen nu de ziekenhuistarieven met 12% tot 15% zijn gestegen. Besloten wordt 'dat ieder in alle stilte op eigen gelegenheid zijn premie gaat verhogen.'


Besloten om de uitvoeringskosten van de ambtenarenverzekering door een neutrale instantie te laten uitrekenen.1964, 14 februari


Op 18 februari vindt een tweede gesprek plaats met een regeringsdelegatie over de ziektekostenverzekering voor ambtenaren. Er moet een orgaan komen voor de uitvoering, verder een centraal administratiepunt (Centraal Beheer?) en medische controle waarbij de Rijks Geneeskundige Dienst algemene richtlijnen kan geven en gaat coördineren.1964, 21 maart


In memoriam dhr. Jansonius.


De regering is bereid om met ons in zee te gaan voor de ziektekostenverzekering voor ambtenaren. Het overleg met de regering van 13 maart gaat echter niet door omdat er problemen zijn ontstaan tussen de regering en de ambtenarenbonden.1964, 19 mei


Besloten even te wachten met het overleg met de huisartsen over de controle- en keuringstarieven.


Er is een voorlopige rijksdienst voor ziektekostenverzekering van rijksambtenarenopgericht. De ambtenarenbonden geven de voorkeur aan uitvoering door de Raden van Arbeid, terwijl ook het GAK zich kandidaat heeft gesteld. Vertragend werkt dat men de zaak nu toch bij wet wil regelen en de rechterlijke macht en het bijzonder onderwijs erbij wil halen. De uitvoerder zal de rechtsvorm van coöperatie krijgen. Bespreking van de concept-statuten van zo'n coöperatieve vereniging.1964, 8 juni


Bespreking van de concept-statuten van de coöperatieve vereniging voor de ziektekostenverzekering van rijksambtenaren.1964, 8 september


In de Wet op het Schadeverzekeringsbedrijf is bepaald dat de Verzekeringskamer toezicht zal uitoefenen. De ziektekostenverzekeraars zijn daartegen en beroepen zich op de bestaande Raden van Toezicht waarin neutrale personen zitten. De voorzitter, dhr. Bouwmeester (NVOZ) dringt erop aan dat alle aanwezigen mee gaan doen aan een door de Unie van Schadeverzekeraars in te stellen Raad van Toezicht. De uitspraken van deze raad worden in de vakpers gepubliceerd zonder dat de namen van de partijen worden genoemd.


Rond de ziektekostenverzekering voor rijksambtenaren bestaat nog veel onduidelijkheid (alleen laagste klasse verpleging of ook tweede klasse? wie mogen er mee doen? welke vergoedingen? ).


Tot 'wijze mannen' in het COZ zijn aangezocht de heren: dr. De Pous, dr. B. Spruyt en prof. W.J. van de Woestijne.


De ziekenhuistarieven worden per 1 januari met 10% verhoogd. Discussie over een premieverhoging.

1964, 27 oktober

Besloten een rouleringsrooster voor het voorzitterschap op te stellen.


Het ministerie van Economische Zaken blijkt geïnteresseerd in de specialistentarieven. Er komt overleg met de LSV. Het blijkt nodig om zoals bij de ziekenfondsen over goed statistisch materiaal te beschikken. De aanwezigen gaan in eigen kring cijfers verzamelen.


De ziektekostenverzekering voor rijksambtenaren zal waarschijnlijk niet door de ziektekostenverzekeraars worden uitgevoerd.


De PCO kan nog niet zeggen of ze mee gaat doen met de Raad van Toezicht.1964, 1 december


Vaststelling van een rooster voor het voorzitterschap. Dhr. Zeven (NVOZ) wordt voorzitter.


De indruk van de eerste bespreking met de LSV over de specialistentarieven was niet ongunstig. Daarvóór had men op verzoek van het ministerie van Economische Zaken een gesprek op dat departement dat behoefte heeft aan meer cijfers. Men acht een driehoeksgesprek tussen het ministerie, de LSV en de KLOZ niet wenselijk. Liever eerst onderhandelingen met de LSV.


Bespreking van de hearing bij de SER over de zware geneeskundige risico's. De SER gaat er vanuit dat de overheid tweederde van de premie zal dragen.1965, 12 januari


Men voelt er niet voor gegevens over de door specialisten in rekening gebrachte tarieven aan Economische Zaken door te geven. Men wil liever met de LSV tot overeenstemming komen.


De kosten van de verzekering stijgen met 12 à 15%, terwijl er moet worden gereserveerd en ook rekening moet worden gehouden met de vergrijzing. De voorzitter pleit voor een gezamenlijke tariefsverhoging, maar dit wordt niet overgenomen.


De kosten van verpleging in een verpleeghuis worden door steeds meer verzekeraars vergoed.


Discussie over het toezicht: de Raad van Toezicht of de Verzekeringskamer?


Het onderwerp statistiek blijkt erg moeilijk te liggen.1965, 18 maart


Van de OHRA en de NVOZ zijn statistische gegevens ontvangen.


Geadviseerd wordt om klachten over exorbitante rekeningen van specialisten in eerste instantie te zenden naar de afdelingsraden van de Maatschappij Geneeskunst [tuchtrechtspraak in eigen kring]. Een ander zeer moeilijk punt zijn de specialistentarieven. Moeten deze landelijk of regionaal zijn? Besloten wordt hierover eerst meer gegevens te verzamelen.


De meerderheid van de SER en de Tweede Kamer willen voor zware geneeskundige risico's een volksverzekering met premie naar draagkracht en een toezichthouder. Wie gaat de premie innen en hoe vindt de medische controle plaats?1965, 6 april


De notulen van deze vergadering ontbreken.1965, 2 september


Bespreking van een door de voorzitter geschreven nota over de zware geneeskundige risico's. De voorzitter vraagt om het oordeel over een nationale pool zoals voorgesteld in de nota. Besloten wordt een kleine commissie te vormen bestaande uit de heren Schrijver (PCO), Noorlander (FOS) en Belonje (NVOZ).Er komt ook een nota voor de minister als reactie op het rapport van de SER. Een ander punt van bespreking is de medische controle. Het bedrijfsleven wil een centrale controle voor alle sociale verzekeringen, omdat men de medische diensten van ziekenfondsen en particuliere verzekeraars ongeschikt vindt. De zorgverzekeraars zijn het daar niet mee eens.


Discussie over de samenstelling van het COZ in verband met de komende ambtenarenverzekering en de aflopende betrokkenheid van de SVB bij de invaliditeitsverzekering.


De minister van Sociale Zaken heeft advies gevraagd aan de SER over de loongrens in de ziekenfondsverzekering. Besloten over dit onderwerp aan de minister en de SER een brief te schrijven.1965, 4 november


De vergadering is helemaal gewijd aan een bespreking van het rapport over een nationale pool (zie notulen 2 sept. 1965; verslag telt 11 pagina's). De commissie maakt een nieuwe versie van het rapport met een uitvoerige toelichting die bestemd is voor de besturen van de deelnemende organisaties.


De voorzitter had een openhartig gesprek met een lid van het hoofdbestuur van de Maatschappij Geneeskunst. Het nieuwe bestuur van de LSV gaat een systeem voorstellen waarbij de specialistentarieven worden afgeleid van het ziekenfondstarief. De voorzitter wordt gemachtigd een brief te schrijven namens de KLOZ aan het bestuur van de LSV, waarbij dit voorstel wordt ondersteund. Mocht de vergadering van de LSV het voorstel afwijzen, dan treedt het bestuur af.


De Raad van State keurde het ontwerp-ziektekostenverzekering voor rijksambtenaren af omdat het discriminerend zou uitwerken. Er is veel verzet tegen het ontwerp, maar de bonden, met name de ARKA, zijn voor. Met de stemmen van de voorzitter en lid Smit tegen wordt besloten geen schadevergoeding te eisen van de overheid, wanneer deze een groot aantal verzekerden onderbrengt in een nieuwe verplichte verzekering voor ambtenaren. De ambtenaren hebben een verzetscomité gevormd.


De brief aan de SER over de zware geneeskundige risico's wordt door alle deelnemers in de KLOZ ondertekend.


Verslag over een onderhoud met de minister over de zware geneeskundige risico's. Minister Veldkamp, die zelf om dit gesprek gevraagd had, was meestal aan het woord. De uitvoering van de nieuwe verzekering wordt opgedragen aan de Ziekenfondsraad en de KLOZ krijgt dan een zetel in deze raad. De minister heeft ook de sanatoriumverzekering in de nieuwe verzekering opgenomen, zodat deze tendeert naar een algehele volksverzekering. De leden van de KLOZ lopen een groot risico, omdat de volksverzekering pas in werking treedt na een periode van 365 ononderbroken behandeling.1965, 30 november


De notulen van deze vergadering ontbreken in de bundel.1965, 21 december


Het adres van de KLOZ aan de Tweede Kamer over de ziektekostenverzekering van ambtenaren is op grote schaal verspreid. Op 25 januari 1966 wordt een delegatie van de KLOZ ontvangen door de Bijzondere Commissie uit de Kamer (een hearing). De voorgestelde premie voor deze verzekering (4,6%) is volgens de KLOZ te laag, omdat de premie van het IZA al 5,2% is, waarmee men niet uitkomt. Bespreking van de alternatieven en het selectiesysteem.
NB: deze Bijzondere Commissie bereidde het wetsontwerp voor en zou na uitbrengen van het voorlopig verslag worden ontbonden.


Een brief van het ministerie van Economische Zaken over specialistenhonoraria wordt in afwijzende zin beantwoord.


Bespreking van de tweede versie van het rapport over de nationale pool.1966, 12 januari


De voorzitter schreef drie nota's voor de hearing met de Tweede Kamer. Aanneming van de ziektekostenverzekering voor ambtenaren betekent vermoedelijk voor de particuliere ziektekostenverzekeraars een verlies van 100.000 polissen. De tweede nota handelt over alternatieven, de derde over de premie die te laag zou zijn geraamd. Tijdens de rondvraag wijst dhr. Bouwmeester op dreigende uitbreiding van de al bestaande IZA-regelingen met niet-ambtelijk personeel.1966, 4 februari


De hearing met de Tweede-Kamerleden over de ambtenarenverzekering is goed verlopen. Het is zaak snel een goed alternatief plan in te dienen. Een commissie zal de door de voorzitter geschreven concepten uitwerken. Punten van discussie zijn: alleen 3de klasse verpleging in een ziekenhuis of ook de duurdere 2e klasse?, wenselijkheid van een eigen risico zoals nu al bestaat bij het IZA?, tandheelkundige hulp?, vergoeding bij bevalling, verblijf in een verpleeghuis, wie onder de verzekering vallen en de kosten per ziel.1966, 4 maart


Ingekomen is een brief van dr. H. Festen, secretaris van het GOZ, met een uitnodiging voor een gesprek. De KLOZ wil praten over: de wet op de zware geneeskundige risico's, de ambtenarenverzekering en de gemeenschappelijke dienst die voor beide organisaties de medische controle gaat uitvoeren. 'Het is echter de bedoeling om een sfeer te scheppen voor het onderhouden van contact ook voor onderwerpen die verder verwijderd zijn. '


Verslag van de bespreking met de LSV op 24 februari 1966. De KLOZ-delegatie is niet met een kluitje in het riet gestuurd. Men is bereid te denken over een algemene normering van de specialistentarieven. Enkele leden waarschuwen voor grote kostenstijgingen als gevolg hiervan.


Bespreking van de polisvoorwaarden voor een ambtenarenverzekering opgesteld door een commissie-ad-hoc.1966, 11 maart


De polis voor een ambtenarenverzekering en de aanbiedingsbrief worden vastgesteld.


Mr. J.Th.M. de Vreeze (KVP) heeft tijdens de hearing van 25 januari gevraagd of het niet mogelijk is het wetsontwerp zo aan te passen dat het genade vindt in de ogen van de ziektekostenverzekeraars. Vrijwel de gehele fractie van de KVP zal vóór het wetsontwerp stemmen. Voorzitter en secretaris kunnen zich niet herinneren deze vraag gehoord te hebben, de heren Schrijver en Van der Weele daarentegen juist wel. Het zou minister Veldkamp wel eens goed uit kunnen komen als de wet er niet komt, omdat hij zijn plannen voor een beperkte volksverzekering doorkruist. De heren Swenker en Schrijver zullen het idee voor een amendement op het wetsontwerp mondeling aan kamerlid De Vreeze overbrengen; het zal dus niet worden opgenomen in de aanbiedingsbrief.


Bespreking van het door de heer Belonje opgestelde stuk 'Algemene beschouwingen' dat deel uitmaakt van het plan1966, 18 maart


Bespreking van KLOZ en GOZ


In het verslag wordt deze eerste bespreking omschreven als 'nuttig'. Gesproken is over de ambtenarenverzekering en de zware geneeskundige risico's.


Het onderwerp ambtenarenverzekering loopt al sinds 1946. De KLOZ zal de stukken over het plan opsturen aan het GOZ. Volgens dhr. Schrijver zullen de ziekenfondsen met deze nieuwe verzekering ongeveer 600.000 zielen verliezen. Een destijds ondernomen poging om het IZA de wind uit de zeilen te nemen met het Bureau Collectieve Ziektekostenverzekering (de Haarlemse regeling) is mislukt. Het IZA kan een lagere premie berekenen omdat de gemeenten het tekort bijpassen.


De KLOZ heeft zijn bezwaren tegen de volksverzekering tegen zware geneeskundige risico's naar voren gebracht. Als de minister de gehele ziekenhuisverpleging onder de volksverzekering brengt, kunnen veel ziektekostenverzekeraars hun deuren sluiten.1966, 25 maart


Vaststelling van een brief aan de Ziekenfondsraad over dubbele verzekering (particulieren die overgaan naar de verplichte verzekering en daarvan geen kennis geven).


Men wil zich laten uitnodigen voor een hearing te houden door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid over het wetsontwerp zware geneeskundige risico's. Het standpunt van de KLOZ is:
a. instemming in het algemeen met het wetsontwerp
b. verzekerbare risico's niet in de wet opnemen
c. meer duidelijkheid over de clausule 365 dagen per geval
d. de KLOZ wil zetels in de Ziekenfondsraad
e. het standpunt van het Centraal Sociaal Werkgevers Overleg niet naar voren brengen
f. medisch controle per inrichting


Het punt Volksgezondheidsnota zal op de agenda worden geplaatst.


Dhr. Schrijver komt met voorstellen voor een reorganisatie van de KLOZ.


De secretaris wordt gemachtigd een brief te beantwoorden aan de Nationale Kruisverenigingen over de kosten van de kraamzorg.1966, 14 april


Verslag van een bespreking met het GOZ op 13 april.


Verslag van de hearing op 5 april 1966 over de zware geneeskundige risico's. Veel ziektekostenverzekeraars hebben groot bezwaar tegen het toezicht door de Ziekenfondsraad, omdat op hen al wordt toegezien door de Verzekeringskamer.1966, 27 april


De KLOZ zal vragen gehoord te worden door de Vaste Commissie uit de Tweede Kamer voor Sociale Zaken en Volksgezondheid over de Volksgezondheidsnota 1966 (de hearing vond plaats op 22 juni 1966).


Er is gesproken met mr. De Vreeze, maar aanpassing van het wetsontwerp ambtenarenverzekering is toch niet zo eenvoudig als was gedacht. Enkele leden achten de beperkte volksverzekering nog veel gevaarlijker voor de ziektekostenverzekeraars dan de ambtenarenverzekering 'omdat deze heel gauw kan uitdijen tot een totale volksverzekering'


Dhr. Swenker meent dat het probleem van de non-selectie op korte termijn moet worden opgelost. In het plan voor de ambtenarenverzekering bestaat non-selectie, waardoor men de kans loopt meer slechte risico's in huis te halen. Dit kan verholpen worden door vorming van een pool of door verevening.1966, 31 mei


De minister van Sociale Zaken c.a. schijnt haast te maken met het wetsontwerp beperkte volksverzekering. Discussie aan de hand van het artikel van drs. P. de Heij in het weekblad 'Boer en Tuinder' uitgegeven door de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond. Deze is tegen, terwijl de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf deze verzekering uit wil breiden met ziekenhuisverpleging en klinisch specialistische hulp. Men vreest, vroeg of laat, een onbeperkte volksverzekering. Besloten wordt om het agendapunt punt van een nationale pool eerst af te werken en de PCO naar haar standpunt te vragen. De andere deelnemers in de KLOZ zijn tegen een beperkte volksverzekering.


Rondgezonden is het verslag van de bespreking KLOZ - GOZ van 13 april 1966 (niet aanwezig in de bundel).


De Tweede Kamer wordt overspoeld met stukken over de ambtenarenverzekering, zodat het meeste niet meer gelezen wordt.


Behandeling van het rapport van de studiecommissie over de nationale pool. Betreft: dekking en vorm van deze herverzekering.1966, 15 juni


De vergadering is uitgeschreven om een standpunt te bepalen over de Volksgezondheidsnota. Men vindt dat de ziektekostenverzekeraars er bekaaid van af komen. In de Tweede kamer zitten maar weinig mensen die verstand hebben van de gezondheidszorg. Discussie over de betekenis van het particulier initiatief en de rol van de staat in de gezondheidszorg. Standpunt van de KLOZ: de nota signaleert problemen waaraan al gewerkt wordt en wij willen geen gemeenschappelijke medische dienst.1966, 28 juni


Naar aanleiding van de hearing over de Volksgezondheidsnota wordt er een nota opgesteld.


Besloten enkele nog niet aangesloten instellingen te benaderen om lid te worden van de KLOZ.


Vaststelling van een brief aan het ministerie van Economische Zaken over de specialistenhonoraria. Men wil liever zonder inschakeling van het ministerie komen tot een matiging van de stijgende tarieven.


Bespreking van het rapport over de nationale pool.


Ingekomen zijn statistische gegevens verzameld door de Stichting Volksgezondheid V.G.Z. Besloten het hierbij voorlopig te laten.1966, 17 augustus


De LSV wil beschikken over meer cijfermateriaal, namelijk uitgekeerde bedragen per ziel. Besloten hierover te gaan praten met de LSV.


Discussie over de samenstelling van een te vormen Commissie AWZ van de Ziekenfondsraad.


Moet de KLOZ geen rechtspersoon worden? (tijdens rondvraag).


Er bestaat al enige tijd een werkgroep ziektekostenverzekering in E.E.G.-verband. Deze staat onder het krachtens het Verdrag van Rome opgerichte Comité Européen des Assurances.1966, 2 september


De vergadering is gewijd aan de nationale pool. Ter tafel liggen:
een aanbiedingsbrief met toelichting
een ontwerp-stichtingsakte met statuten
een ontwerp-huishoudelijk reglement
een ontwerp-herverzekeringscontract
ontwerp-herverzekeringsvoorwaarden met lijst van
een ontwerp-premieberekening


Het lid Bouwmeester, die afscheid neemt, meent dat de organisatie van ziektekostenverzekeraars in Nederland volstrekt onvoldoende is. Nodig is één organisatie bijvoorbeeld 'een unie, die naar buiten zich als een eenheid voordoet. '1966, 27 september


Discussie over diverse aspecten van het ontwerp Algemene Wet Zware Geneeskundige Risico's mede naar aanleiding van de artikelenserie van W. Schuurmans Stekhoven en uitlatingen van minister Veldkamp.


Het GOZ heeft een voorstel gedaan voor de medische controle.1966, 7 oktober


Bespreking van het plan voor een 'nationaal herverzekeringsinstituut'. Punten: acceptatie, aanbiedingsbrief, stichtingsakte, huishoudelijk reglement, herverzekeringscontract, lijst van vergoedingen, verzekeringsvoorwaarden.


Vaststelling van een door dhr. Anbeek geschreven nota voor de Werkgroep Elzen over toelatingseisen voor de Algemene Wet Zware Geneeskundige Risico's.1966, 25 oktober


De PCO is niet tegen de beperkte volksverzekering, de drie andere deelnemers in de KLOZ wel. De KLOZ gaat naar de hearing van de SER over dit onderwerp.


De voorzitter, dhr. Zeven, schrijft een artikel voor de Economisch-Statistische Berichten over de Algemene Wet Zware Geneeskundige Risico's.


De declaraties van de specialisten rijzen de pan uit, zoals laatst Fl. 700,- voor de verwijdering van een vetbult met opname van drie dagen.


Discussie over het selectiebeleid.1966, 15 november


De vergadering kent slechts één agendapunt: het Nationaal Herverzekeringsinstituut. Besloten wordt dat de vier organisaties zullen deelnemen voor nieuwe verzekerden. Voor de oude verzekerden treft iedere organisatie zelf een regeling. Als de NVOZ het plan op 2 december aanvaardt, kan het bekend worden gemaakt.1966, 9 december


Mededelingen over de ontwikkelingen rond de Algemene Wet Zware Geneeskundige Risico's.


Met dhr. Krayeveld van het Voorlichtingsbureau van de Nederlandse Unie van Schadeverzekeraars wordt overlegd hoe het Nationaal Herverzekeringsinstituut in de publiciteit te brengen. Dhr. Krayeveld geeft enkele adviezen en waarschuwt voor gebruik van de televisie: 'Bij de t.v. is men zeer vrij en men benadert daar de zaken vaak van een heel andere kant, trekt ze in de emotionele sfeer; '. Beter een goed persbericht dan een persconferentie en pas op voor onwelwillende of jonge, onervaren journalisten.


Er circuleren geruchten over een andere opzet van de beperkte volksverzekering.


Aan de LSV zal door middel van een brief worden verzocht om een onderhoud over de specialistentarieven, die maar blijven stijgen.1967, 6 januari


Voorzitter Zeven had onlangs een twee uren durend gesprek met mej. Kok en de heren Maenen en De Vreeze, leden van de Tweede-Kamerfractie van de KVP, over de Algemene Wet Zware Geneeskundige Risico's. De KVP vroeg zich af waarom de ziektekostenverzekeraars bezwaar maken tegen het onderbrengen van de gehele ziekenhuisverpleging in de nieuwe wet AWZ. Daarop is geantwoord dat wij 'ondernemers zijn met een bedrijf, dat risico's loopt; hier ligt de taak van de assuradeuren. Zij voelen er niet voor van ondernemer uitvoerder te worden.' De Vaste Commissie uit de Tweede Kamer wil eerst duidelijkheid over de inhoud van de AWZ, pas daarna wil men overgaan tot de behandeling van de ambtenarenverzekering en de beperkte volksverzekering. Vernomen is ook dat men overweegt alle klinische kosten onder de AWZ te brengen. Dhr. Van Delft gaat nog praten met enkele leden van de Kamer.


Aan dhr. Marcelis (ministerie van Sociale Zaken) wordt een brief geschreven met een verzoek om antwoord op de brief van de KLOZ aan de minister van 10 oktober 1966. [onderwerp wordt in de notulen niet vermeld]


Verslag over de verrichtingen van diverse commissies en werkgroepen rond de Algemene Wet Zware Geneeskundige Risico's: de Commissie A.W.Z., de Werkgroep Essers, de Commissie Jansen over de medische controle en de Commissie Eigen Risico van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid. Er bestaat ook nog een Commissie Eigen Risico van de Ziekenfondsraad.


Nationaal Herverzekeringsinstituut: alle organisaties dragen bij aan de kosten van het gebruik van het voorlichtingsapparaat van de Unie van Schadeverzekeraars.


De memorie van antwoord op het wetsontwerp ambtenarenverzekering is verschenen. Alle fracties zijn verdeeld, de ziekenfondsen zijn tegen. De hogere ambtenaren beginnen zich te verzetten omdat zij meer premie moeten gaan betalen. Dhr. Noorlander maakt een ontwerp voor een nota waarmee de Commissie-ad-hoc benaderd moet worden. Verder wordt geprobeerd om cijfers over het IZA te verkrijgen. 'Wij moeten echter alle argumenten te voorschijn toveren die er maar te vinden zijn. '


Er wordt weer een brief geschreven aan de LSV over de specialistentarieven.1967, 31 januari


Algemene Wet Zware Geneeskundige Risico's
De voorzitter sprak met de heren Toxopeus en Roolvink. De PCO is verdeeld over de opneming van de ziekenhuisverpleging vanaf de eerste dag in de AWZ. De LSV wenst niet mee te werken aan voornoemd plan en heeft dit aan de minister laten weten. Rond het onderwerp eigen risico bestaat veel verwarring.


Nationaal Herverzekeringsinstituut
Discussies over de praktijk van de overgang van verzekerden van het ziekenfonds naar de particuliere sector en andersom.


Ambtenarenverzekering
Het verzet groeit. Mr. Mazzola schreef een artikel in Het Financiële Dagblad waarin hij becijferde dat de premies onvoldoende zijn en dat er dus tekorten dreigen [NB: dhr. Mazzola was verbonden aan het Centraal Planbureau]. Ook prof. Mertens is tegen. De voorzitter droomt van een bijeenkomst van alle ziektekostenverzekeraars waarin prof. Mertens spreekt, de NOZ wordt behandeld, de specialistentarieven aan de orde worden gesteld en de bezwaren van de AWZ worden besproken.


Specialistentarieven
Het onderhoud met de LSV is bijzonder teleurstellend verlopen. Men is het erover eens dat een tarief dat is afgeleid van het ziekenfondstarief de beste oplossing is voor het probleem van de almaar stijgende tarieven en dat men zo de kritische vragen van Economische Zaken (prijsbeheersing) waarom de premie zo sterk moet worden verhoogd het beste kan pareren. In de volgende vergadering wordt een concept van een brandbrief aan de LSV geagendeerd.


De huisartsentarieven zijn te hoog (rondvraag)1967, 15 februari


Algemene Wet Zware Geneeskundige Risico's
Binnen de PCO zijn de meningen verdeeld, waardoor het beter leek zich te onthouden van actie. De voorzitter meent dat zo de wegen binnen de KLOZ uiteen lopen, want opneming van de ziekenhuisverpleging in de AWZ tast de bestaansbasis van de ziektekostenverzekeraars aan.


Nationaal Herverzekeringsinstituut
De N.O.Z. wordt op 1 april 1967 in de publiciteit gebracht.


Ambtenarenverzekering
Er zal contact worden opgenomen met prof. Mertens over deelname aan congres.1967, 3 maart


Algemene Wet Zware Geneeskundige Risico's
Uit betrouwbare bron is vernomen dat minister Veldkamp wil proberen de AWZ in te brengen in de kabinetsformatie. Indien dan een bindend besluit wordt genomen over opneming van de ziekenhuisverpleging vanaf de eerste dag in de wet, dan is de zaak verkeken. De NVOZ wil nu een telegram versturen aan de kabinetsformateur. Volgt de tekst van het aan de formateur verzonden telegram (weergegeven). Inhoud: de AWZ heeft onze instemming, maar wij verzoeken de gevolgen van Veldkamps plan met de ziekenhuisverpleging eerst te laten onderzoeken omdat de gevolgen voor onze bedrijfstak ernstig zijn en de kapitaalmarkt zal worden verstoord. Verzoeken tijdens de formatie geen bindende besluiten te nemen. Dit telegram wordt verzonden aan de minister van Sociale Zaken c.a. en de fractievoorzitters van de KVP, PvdA, ARP, VVD, CHU, D'66 en Boerenpartij. Vanmiddag wordt de tekst aan het Algemeen Nederlands Persbureau gegeven.


Nationaal Herverzekeringsinstituut
De stichtingsakte wordt hedenmiddag gepasseerd, de N.O.Z. treedt op 3 april in werking. Op 13 maart 1967 vindt een conferentie met de vakpers plaats. Volgt de tekst van een telegram aan de kabinetsformateur meldende dat de Stichting Nederlands Onderling Herverzekerings-Instituut voor Ziektekosten wordt opgericht. Iedere Nederlander boven de loon- of inkomensgrens kan zich nu met een sociaal aanvaardbare premie verzekeren. Het selectievraagstuk is daarmee opgelost.


Huisartsentarieven
Men meent dat deze moeten worden verlaagd zoals ook het rapport van de Commissie Van der Ven stelt. Vaststelling van een brief aan de minister-president, de minister van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken c.a. met het verzoek door middel van een prijzenbeschikking de tarieven te verlagen.


Ambtenarenverzekering
Het GOZ heeft ook bezwaren tegen het plan. Besloten om het advies van mr. Nijgh en een nota van de KLOZ aan hen op te sturen