Nadere toegangen

 
English | Nederlands

Onderlinge Nationale R.K. Verzekering tegen de kosten van Ziekenhuisverpleging en Operatie

Bijbehorend Format: Onderlinge Nationale R.K. Vereniging tegen de kosten van Ziekenhuisverpleging en Operatie
Nadere toegang

Katholiek Documentatiecentrum
Archief Wit-Gele Kruis
inv. nr. 142
Stukken over de oprichting, 1928-1934.


De volgende stukken zijn van belang:


Statuten en reglementen


Statuten en huishoudelijk reglement van het R.K. Fonds tot bestrijding der kosten bij Ziekenhuisverpleging in de Provincie Utrecht, vastgesteld op 7 november 1927;
Idem, gewijzigd op 10 november 1928;


Reglement van de Onderlinge Verzekering tegen kosten van Ziekenhuisverpleging en Operatie genaamd: "De Onderlinge Verzekering Het Wit Gele Kruis" , gevestigd te Haarlem en vastgesteld te 's-Gravenhage op 5 april 1930;


Reglement voor onderlinge verzekering tegen de kosten van ziekenhuisverpleging en operatie vanwege de R.K. Federatie "Het Wit-Gele Kruis" in het bisdom Haarlem, [ca. 1930];


Brief van NN Vergeer [?] aan L. de Groot te Utrecht over de concurrentie van de "N.V. Eerste Nederlandsche Maatschappij voor Ziekenhuisverppleging" te Gouda (= 'de Goudse'), 12 september 1930;


Reglementen van de ONVZ, diverse concepten en definitieve versie [ca. 1932-1935];Oprichting van het landelijke fonds


Brief (stencil) van P.H.L.J. Lommen, voorzitter van het fonds in Haarlem en burgemeester van Castricum, aan NN over de oprichting van een nationale verzekering tegen de kosten van verpleging in een ziekenhuis en operatie, 11 december 1931;
(er bestaan nu twee fondsen resp. in het bisdom Haarrlem en in het aartsbisdom Utrecht; het Haarlemse is volgens hem beter; hij had op 7 december een onderhoud met A.G.J. van Doornewaard, de directeur van "De Groote Nederlandsche Verzekering-Sociëteit" te Den Haag en mr. J.B. Bomans, commissaris van deze commerciële instelling; deze is bereid de administratie van de nieuwe onderlinge verzekering op zich te nemen, maar Lommen raadt dit af, omdat de Sociëteit winst beoogt en de onderlinge verzekering "een zuiver liefdadig karakter" heeft; een voordeel is wel dat alle katholieke verzekering op dit terrein dan in één hand zouden komen)


Brief van L. van de Meerendonk, secreatris van de Nationale Federatie van het Wit-Gele Kruis aan dr. A. Winter, wiskundig adviseur van het Haarlemse fonds en wonend te Dordrecht, met het verzoek om de commissie van voorbereiding die door de Centrale Raad van het Kruis op 27 januari 1932 is ingesteld van advies te dienen over zaken als premies, reserve, administratie, bestuur enz., 13 maart 1932;


Brieven van dr. A. Winter aan NN over de toestand rond het Utrechtse fonds, 16 juni en 30 september 1932;


Klad- en concept-notulen van besprekingen ter voorbereiding op de nieuwe verzekering, 27 april, 1 juli, 21 september, 9 november 1932
(aanwezig zijn: de heren dr. Pierrot, L. de Groot, dr.L. van den Meerendonk (voorzitter) burgemeester Lommen van Castricum, dr. Geerdes, dr. Athmer, rector Terwisscha van Scheltinga, dr. A. Winter);


Brief van de N.V. Ned. Verzekering-Maatschappij "St. Willibrordus" te Utrecht aan rector Terwisscha van Scheltinga met het aanbod de nieuwe nationale ziekenhuisverzekering uit te voeren, 8 december 1932;


Brief van het bestuur van het Haarlemse fonds aan het Bestuur van de Landelijke Federatie Het Wit-Gele Kruis over de concept-statuten van de nieuwe nationale verzekering, waarin de beide diocesane fondsen zouden moeten opgaan, 15 februari 1933;
(een probleem is dat het Utrechtse fonds met verlies draait en het Haarlemse een reserve heeft gevormd)


Oproep aan de leden van het Haarlemse fonds voor een vergadering op 4 maart 1933 met op de agenda het voorstel van het bestuur om op te gaan in de nieuwe landelijke verzekering;


Brief van dr. A. Winter aan NN met adviezen over het nieuwe nationale fonds, 15 maart 1933;
Brief van idem aan rector Terwisscha van Scheltinga met adviezen, 15 maart 1933;


Samenvatting van de bespreking van het landelijk bestuur van het Wit-Gele Kruis en de commissie die de nieuwe verzekering moet voorbereiden, 7 april 1933;
(aanwezig waren de heren: P. van der Heijden, J.A.P. Cornelisse, dr. Wubbe, A.B. Michielsen, dr. A. Winter, dr. Pierrot, dr. L. van de Meerendonk en rector Terwisscha van Scheltinga;
voorgesteld wordt het bestuur als volgt te formeren:
dr. Wubbe, Arnhem (aartsbisdom Utrecht)
dr. Pierrot, Vinkeveen (idem)
dr. R. Geerdes, Schiedam (bisdom Haarlem)
P.H. Lommen, Castricum (idem)
A.B. Michielsen, Breda (bisdom Breda)
J.A.P. Cornelisse, Eindhoven (bisdom 's-Hertogenbosch)
dr. L. van de Meerendonk, Horst (bisdom Roermond)

met als plaatsvervangers:
dr. A. Athmer, Utrecht
notaris J. Maseland, Sneek
dr. J. Scheeren, Grootebroek
J.J. van Duren, Wassenaar
mr. H.L.M. Kramer, Eindhoven
J. van de Camp, Heerlen);


Brief van J. van Oppenraay, pastoor te Baarn, aan rector Terwisscha van Scheltinga met de vraag of het Wit-Gele Kruis geen ziekenhuisverplegingsfonds kan oprichten, omdat het in Baarn gevestigde neutrale fonds geen rekening wil houden met 'onze' verlangens, 4 maart 1933;


Brief van de Nederlandsche R.K. Middenstandsbond aan rector Terwissche van Scheltinga, secretaris van het Wit-Gele Kruis, met een verzoek om informatie over het op te richten ziekenfonds, 22 maart 1933;


Brief van J. Baeten, hoofd der school te Wouw, aan NN over plannen van de Katholieke Onderwijzersbond in het bisdom Breda om een ziekenhuisverplegingsfonds op te richten, 3 april 1933;


Brief van Van de Meerendonk aan rector Terwisscha van Scheltinga over de instructie van de directeur van het nieuwe fonds, 17 april 1933;


Brief van de afdeling Breda van het Wit-Gele Kruis aan het Bestuur van de Landelijke Federatie over de tarieven van de ONVZ die hoger zijn dan die van concurrenten, 25 november 1933;


Brief van het Bestuur van de ONVZ aan de aartsbisschop over het ontslag van de administrateur L.H. de Groot, die volgens het bestuur niet capabel is gebleken, 1 mei 1934; het bestuur wil deze zaak liever mondeling of schriftelijk persoonlijk met de aartsbisschop bespreken;


Brief van bestuurslid Michielsen aan het bestuur van de ONVZ over het ontslag van De Groot en de daarmee verband houdende problemen, 27 april 1934;


Statistische gegevens over de premiestand, 1934-1935.

inv. nr. 169

Dossier periode 1949-1963


Dit dossier bestaat uit convocaties voor de jaarvergadering, notulen van deze vergadering, financiële stukken, jaarverslagen vanaf 1950


Vermeldenswaard zijn slechts:
notitie over de gang van zaken in de periode 1941-1948 opgesteld door directeur ir. Post, juli 1949;
reglement vastgesteld op 4 augustus 1949;
financieel overzicht over de boekjaren 1934-1952, juni 1953;
nota van de directeur voor het Bestuur van de ONVZ over de vraag of deze nog bestaansrecht heeft, 3 juni 1958, met een aanhangsel;
(door de concurrentie van de bovenbouwen kan de ONVZ zich niet ontwikkelen en kan zij geen goede inspecteurs aantrekken; de directeur stelt voor zich te begeven in de schadeverzekeringen, maar dit wel met beleid te doen; de nota werd uitvoerig behandeld in de jaarvergadering van 15 juli 1959, maar het voorstel werd niet overgenomen).