Nadere toegangen

 
English | Nederlands

Archief van de Permanente Commissie van Overleg uit Instellingen van Gezondheidszorg

Bijbehorend Format: Permanente Commissie van Overleg uit Instellingen van Gezondheidszorg
Nadere toegang

op de notulen 1950 - 1964


Opgenomen zijn de door het overleg behandelde onderwerpen die van belang zijn voor de ontwikkeling van de bovenbouwen en hun verhouding tot andere spelers in dit veld.

inv. nr. 67

1949, 7 september


Verslag van de werkcommissie ter voorbereiding van het werk van de Stichting voor Ziekenhuisverpleging.


Er zijn notulen van een vergadering van 11 augustus 1949.


De voorzitter, dhr. De Vos, stelt aan de orde de kwestie van de werkgebieden. Hij acht het noodzakelijk zes z.g. standaardstichtingen op te richten, hetzij als nieuwe stichtingen hetzij als voortzetting van bestaande stichtingen. Hij heeft de werkgebieden al afgebakend.


De voorzitter maakte ook een plan voor standaard-verstrekkingen. Deze omvatten: ziekenhuisverpleging, klinisch-specialistische hulp, bijkomende kosten van het ziekenhuis zoals gebruik operatie- en verloskamer, narcose, röntgenfoto's, fysische therapie, verder ziekenvervoer, gezinshulp bij opname in een ziekenhuis, sanatoriumverzekering. Niet in het pakket worden opgenomen: poliklinische medisch-specialistische hulp, krankzinnigenverpleging in een open afdeling, dokters- en apothekerskosten en opname in vacantiekolonies. Een probleem is dat het Zilveren Kruis veel lagere premies aanbiedt.

inv. nr. 5

1950, 9 maart


Aanwezig zijn vertegenwoordigers van:
Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds
Oost Nederland
Vezeno
Het Zilveren Kruis
Het Centrum van Nederland
VGZ
Zuid Hollands Ziekenhuisverplegingsfonds


Bericht van verhindering:
Noord-Holland Noord
Algemeen Provinciaal Fries Ziekenfonds


Nezifo heeft om een onderhoud verzocht met de Commissie


De Federatie Verenigde Maatschappijfondsen onderschrijft de doelstelling van de Commissie en heeft de bij haar aangesloten fondsen aangespoord lid te worden. VGZ kondigt aan enige afstand te willen houden.


Dhr. De Vos wordt benoemd tot voorzitter en dhr. Snooy tot secretaris.


Van de 60 maatschappijfondsen werken er reeds 29 samen met een stichting. Beraad over bij wie de resterende 31 fondsen zich het beste kunnen aansluiten. Beraad of de bestaande stichtingen niet te klein zijn. Het Zilveren Kruis is bezig te fuseren met het Zuid-Hollands Verplegingsfonds.


Bespreking van de nota van de Federatie.


De leden zullen de secretaris opgave doen van hun verstrekkingen zodat onderlinge vergelijking mogelijk wordt.


Men voelt er niet voor de Landelijke Weerstandskas te gebruiken voor propaganda en inkoop van materiaal e.d. Een van de leden dringt erop aan de verstrekkingen zoveel mogelijk uniform te doen zijn teneinde onderlinge concurrentie uit te sluiten. Beraad over vorming van de weerstandskas.


De Maatschappij Geneeskunst heeft grote belangstelling voor de Permanente Commissie.

inv. nr. 5

1950, 11 mei


Het rapport gemaakt door de heren Schrijver en Van Oorschot over kinderuitzending wordt voor de volgende vergadering geagendeerd.


De Maatschappijen Geneeskunst, Farmacie en Tandheelkunde hebben hun medewerking aan het werk van de Commissie toegezegd.


Voor de bespreking met het onderhoud aangevraagd door Nezifo zie het afzonderlijke verslag (niet in inv. nr. 5; uit de notulen van 15 januari 1951 blijkt dat de bespreking tot niets leidde)


Aangezien de afbakening van werkgebieden in het centrum en het westen van het land moeilijkheden oplevert, vindt een gesprek plaats met de ziekenfondsen in Zeist, Culemborg, Wassenaar en Haarlemmermeer over de vraag bij welke stichting deze fondsen zullen zullen aansluiten.

inv. nr. 5 (en inv. nr. 72)

1951, 15 januari


Ingekomen een brief van de Compensatie Commissie met een uitnodiging om een vergadering op 26 januari 1951 bij te wonen. Dr. Nieuwenhuyzen legt uit wat deze commissie voor ogen heeft. Enkele leden menen dat ook de varia-verzekeringen moeten worden uitgenodigd.


Bespreking van een brief van 'Centrum Nederland' met vier vragen over doelstelling van het Overleg en de verhouding tot de Federatie e.d. De meningen lopen uiteen, zodat besloten wordt de brief nog niet af te doen.

inv. nr. 5

1951, 26 januari


Bespreking met de besturen van de aangesloten instellingen over de brief van de Commissie-Landman. Dr. Nieuwenhuyzen legt uit hoe deze laatste is ontstaan en wat zij voor ogen heeft. In de Permanente Commissie bestond vrees voor aantasting van de autonomie van de stichtingen. De regering is ook geïnteresseerd in het onderwerp. Mr. Swenker (VGZ) is bevreesd voor te veel staatsinmenging.
De daarop volgende discussie gaat over verschillende onderwerpen. Besloten wordt voor de Permanente Commissie een bijdrage in te voeren van Fl. 50,- ter bestrijding van de onkosten. Er wordt een concept-antwoord opgesteld aan Centrum van Nederland die nog langs de besturen van de instellingen zal circuleren. Instellingen die zich niet aan de grensafbakening houden kunnen niet deelnemen aan de Permanente Commissie. Men is het erover eens om de overheid buiten de deur te houden.

inv. nr. 73 (en inv. nr. 5)

1951, 27 februari


Bespreking van de brief van 'Centrum Nederland' en een reactie daarop van 'Zilveren Kruis' (brief weergegeven). De vraag is of het Overleg alleen maar gedachtenuitwisseling is, of dat bindende besluiten kunnen worden genomen.


Bespreking van de te volgen tactiek in de Commissie-Landman: 'geen verdeling demonstreren. Is er iets waarover men het niet met elkaar eens is, dan zwijgen in de vergadering van de Commissie Landman en de zaak in eigen kring nader behandelen'. Er wordt gesproken over de volgende punten:
de vorm van de verzekering (Overleg: op de eerste plaats de grotere risico's verzekeren)
de organisatie (Overleg: tegen inmenging van de regering)
administratief-technische uitvoering van de verzekering (Overleg: bijvoorbeeld door ziekenfondsen)
wijze van verstrekken (Overleg: overeenkomsten geen bezwaar)
premiebetaling (Overleg: de verzekering moet zichzelf bedruipen)
samenstelling van de besturen

inv. nr. 5

1951, 7 maart


Doel van de vergadering is een standpunt in te nemen ten aanzien van de Commissie-Landman. Deze gaat nu ook de regering van advies dienen. Bespreking van een door dr. Schrijver opgestelde nota. Op basis hiervan moet er een rapport komen voor de Commissie-Landman.

inv. nr. 80

1951, 19 september


'Noord-Holland Noord' vraagt om een lijst van gemeenten waar verschillende instellingen werken.


Bespreking van de handelingen van de Commissie-Landman.

inv. nr. 81

1951, 12 oktober


Bespreking van een nota van de Commissie Verhoogde Risico's. De voorzitter van de commissie dr. Schrijver (Zilveren Kruis) licht het stuk toe. Deze risico's moeten in één landelijke verzekering worden ondergebracht. Er wordt een commissie ingesteld die zich buigt over de hoogte van de premie.

inv. nr. 86

1952, 30 januari


Bespreking van een nota geschreven door dhr. van der Burg over een wettelijke regeling voor verzekeringen voor hen die boven de welstandsgrenskomen. De Commissie-Landman wil nu een vrijwillige verzekering en een bij wet geregeld toezicht daarop. Van der Burg maakte een wetsontwerp dat artikelsgewijs wordt besproken. Dhr. Swenker (V.G.Z.) is ertegen dat het 'College' bindende besluiten kan nemen.

inv. nr. 87

1952, 7 maart


Over de houding tegenover een op stapel staande wettelijke regeling. Na discussie blijkt dat er een voorkeur bestaat voor toezicht in eigen kring en dat men niets voelt voor een wettelijke regeling. Voorzitter De Vos wil de samenwerking minder vrijblijvend maken. Voorzitter en secretaris werken dit punt nader uit

inv. nr. 88

1952, 9 april


Discussie over intensivering van de samenwerking. V.G.Z. is niet aanwezig en enkele andere leden menen dat deze stichting zich liever afzijdig houdt. De voorzitter stelt voor een kleine commissie die een reglement op gaat stellen. Er zou meer samengewerkt kunnen worden op de punten: werkgebieden, gedragingen en uitwisseling van jaarstukken. Bespreking van een concept-reglement (bijgevoegd) voor een Raad van Toezicht; In de Raad moeten tenminste zitting hebben twee medici, één jurist en één financieel deskundige. De leden van de Raad kunnen geen vertegenwoordigers van de instellingen zijn. Het punt gezamenlijke reclame wordt aangehouden;

inv. nr. 89

1952, 10 juni


Bespreking van het concept-reglement. Dhr. Swenker (V.G.Z.) is tegen bindende besluiten en wil niet verder gaan dan overleg, waaronder hij verstaat uitwisseling van gedachten. Op zijn bezwaar tegen een Raad van Toezicht antwoordt de voorzitter dat deze alleen bedoeld is als 'een geste naar buiten'. Wellicht zal zij nooit bij elkaar komen. VGZ wil zoveel mogelijk baas in eigen huis blijven. De voorzitter nodigt 'het zuiden' uit om een nieuw ontwerp op te stellen

inv. nr. 67

1952, 14 oktober


Uit een publicatie in 'Arts en Auto' van 4 oktober 1952 is gebleken dat Nezifo een offerte heeft uitgebracht aan de V.V.A.A. voor een verzekering tegen de kosten van ziekenhuisverpleging e.d.. De voorzitter vindt dat de Commissie zo spoedig mogelijk ook een offerte moet uitbrengen. Het gaat niet zozeer om de nieuwe verzekerden, als wel 'om de propaganda, die hiervoor van de artsen voor de instellingen zal uitgaan'. Besloten wordt één offerte uit te brengen en dat de voorzitter contact op zal nemen met het bestuur van de V.V.A.A. De vereniging krijgt medezeggenschap zoals ook Nezifo heeft aanngeboden.

inv. nr. 67

1952, 8 december


Bespreking van het contract met de V.V.A.A. Deze vereniging heeft ongeveer 6.400 leden.Op de Stichting V.G.Z. na gaan alle leden akkoord.

inv. nr. 90

1953, 27 april


Bespreking van de concept-overeenkomst met de Commissie Ziekenhuisverpleging van de Vereniging van Artsen-Automobilisten.


Kwestie van de werkgebieden. Bespreking van een groot aantal concrete kwesties.


Vraag of men mee wil werken aan een verzekering tegen dokters- en apothekerskosten. Dit hangt samen met de verzekering van ambtenaren.

inv. nr. 91

1953, 5 november


Ingekomen een brief van de Coöperatieve Ver. Gezondheidszorg Centrum Nederland erop aandringend over te gaan tot de vorming van een pool voor slechte risico's.


Bespreking van de kwestie van de werkgebieden waarna besluit dat voorzitter en secretaris een voorstel doen tot opheffing van de overlapping die zich op sommige plaatsen voordoet.


Definitieve vaststelling van de onderlinge overeenkomst met V.V.A.A.


Enkele instellingen voelen er niet voor om hun jaarverslagen ter beschikking te stellen van de andere leden. Besloten de externe jaarverslagen uit te wisselen.


De vraag of men zich poliklinische specialistenhulp bezig moet gaan houden. Er komt een nota over.

inv. nr. 104

1953, 8 december


Uit een inventarisatie van de regelingen rond de verzekering van poliklinische medisch-specialistische hulp is gebleken dat de gegevens onvergelijkbaar zijn en dat zelfs in Noord-Holland, waar de premiën en voorwaarden gelijk zijn, de uitkeringspercentages uiteenlopen van 30% tot 70%.


Bespreking met de heren Stuhlemeyer en Weggemans van de Stichting Nederlandse Sanatorium Verzekering over een te sluiten contract met de Permanente Commissie. De N.S.V. is in 1936 begonnen. De Commissie wil ook een bestuurszetel in de N.S.V.


Bespreking van het rapport van de Commissie-Landman. De vergadering is bevreesd voor te veel overheidsinvloed.


de punten collectieve verzekering en slechte risico's worden voor een volgende vergadering geagendeerd.


Voorlopig worden geen nieuwe instellingen uitgenodigd om toe te treden tot de Commissie.

inv. nr. 2

1955, 21 september


Er wordt nu om de twee maanden vergaderd.


De Ver. van Artsen Automobilisten (V.V.A.A.) heeft de formele opzegging van het contract ingetrokken en er wordt nu onderhandeld over een nieuw contract dat echter voor de instellingen minder interessant is.


Werkgebieden: een commissie zal zich buigen over de gemeenten waar meerdere instellingen werken.


Een commissie gaat proberen te bemiddelen in een conflict tussen het AZ Alkmaar en Omstreken en Noord-Holland Noord.


Discussie over wat te doen met het rapport van de Commissie-Landman. Voorzitter en secretaris werken een plan uit voor een groepsverzekering.

inv. nr. 2

1955, 30 november


Commissie-Landman: de Ziekenfondsraad heeft het rapport doorverwezen naar de Studiecommissie. De Permanente Commissie wil graag meedoen en wendt zich tot dhr. Van der Burg, voorzitter van de Studiecommissie.


Secretaris Snooy wil zijn functie neerleggen. Hij is teleurgesteld over de resultaten van de Commissie. Besloten wordt de werkwijze voor de volgende vergadering te agenderen. Enkele leden willen dat de Commissie meer een richtinggevend orgaan moet worden voor de leden.


Het conflict in Alkmaar is opgelost en bemiddeling is niet meer nodig.


Discussie over de contractduur met de V.V.A.A.


De V.G.C.N. heeft een plan opgesteld voor een verzekering tegen huisartsenhulp en geneesmiddelen.

inv. nr. 46

1956, 18 januari


Vraag of de permanente Commissie moet doorgaan en zo ja, hoe dit moet gebeuren. De aanwezigen geven ieder hun uiteenlopende meningen. Secretaris Snooy is teleurgesteld. Zijn ideaal is altijd geweest één grote verzekering voor het hele land. Een commissie bestaande uit de secretaris, de voorzitter en dhr. Halley (A.Z.R.) gaat dit uitwerken.


Dhr. Snooy is bereid secretaris te blijven.


De punten werkgebieden en N.S.V. worden van de agenda afgevoerd.


Het punt all round verzekering laat men even rusten.

inv. nr. 44

1956, 16 mei


De Commissie gaat akkoord met de uitnodiging van het ministerie van Sociale Zaken voor een bespreking over het rapport-Landman en de vorming van een toezichthoudend orgaan.


Commissie tot samenstelling van een verstrekkingenpakket. De particuliere ziektekostenverzekeraars bieden veel lagere premies dan die welke dhr. Meyerink (Vezeno) heeft berekend. Het rapport van de commissie wordt doorgenomen. Men komt uit op een premie van ongeveer Fl. 460 per jaar voor een gezin bestaande uit man, vrouw en 2 kinderen, waarbij verzekerd zijn: ziekenhuisverpleging, bijkomende kosten, ziekenvervoer, huisartsenhulp, sanatoriumverpleging, poliklinische hulp. Met zo'n hoge premie is de verzekering 'absoluut onverkoopbaar'.


Statuten en huishoudelijk reglement voor de nieuwe stichting [commentaar bewerker: dit is vermoedelijk de Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg (S.I.G.].

inv. nr. 39

1956, 27 juni


Voorzitter en secretaris woonden een bespreking bij over het rapport van de Commissie-Landman. De minister van Sociale Zaken stelt de betrokkenen in de gelegenheid zelf het overkoepelend orgaan te vormen. De Commissie zal deelnemen aan een bespreking hierover op 10 juli a.s. Een punt dat speelt is de verhouding tot de particuliere ziektekostenverzekeraars.


Bespreking van de statuten en het huishoudelijk reglement voor de nieuwe stichting

inv. nr. 68

1958, 24 april


Dhr. Snooy neemt het voorzitterschap waar, omdat voorzitter De Vos ziek is. De vergadering is bijeengeroepen om te beslissen over enkele aanvragen voor collectieve contracten. Bijgesloten zijn concept-statuten, een huishoudelijk reglement van de Stichting Geneeskundige Verzorging, een concept-reglement van de Commissie van Overleg uit Instellingen voor Gezondheidszorg en voorwaarden en premietarieven voor een collectieve verzekering tegen de kosten van geneeskundige hulp.

1960, 3 februari


ontbreekt

inv. nr. 53

1960, 23 maart


Bespreking van een nota van de voorzitter over de werkgebieden. Sommige instellingen hebben een afgebakend gebied zoals Utrecht, maar Vezeno rekent het hele land tot zijn werkgebied. De secretaris zal een formulier ontwerpen voor overschrijving.

1961, 10 juli


ontbreekt

inv. nr. 65

1961, 28 november


Bespreking van het wetsontwerp schadeverzekeringsbedrijf. Mr. Kraykamp zal de standpunten van de aanwezigen verwerken in een nota.


Vezeno weigert sinds kort verzekerden die ouder zijn dan 65 jaar over te nemen. Deze vormen een slecht risico en Vezeno werkt vooral in de drie grote steden waar de tarieven hoog zijn.

inv. nr. 64

1962, 16 januari


Verdeling van de overschotten van de Z.V.A.A.


Mr. Kraykamp deelt zijn nota (bijgevoegd) over de bezwaren tegen het wetsontwerp schadeverzekeringen rond. Het ontwerp is te veel afgestemd op het levensverzekeringsbedrijf. Onder wiens toezicht vallen de zelfstandige aanvullingsfondsen, de Ziekenfondsraad of de Verzekeringskamer? Het ontwerp stelt voor onderlinge waarborgmaatschappijen eisen ten aanzien van het kapitaal waaraan zij nu niet altijd voldoen.

inv. nr. 63

1962, 12 februari


Bespreking van de ontwerpwet op het schadeverzekeringsbedrijf aan de hand van een nota van mr. Kraykamp. Een probleem zou kunnen worden dat iedere onderneming periodiek bij de Verzekeringskamer staten moeten indienen. Besloten de vragen die leven door te spelen aan enkele bevriende kamerleden: dhr. Van Lienden (Partij van de Arbeid), dhr. Verkerk (ARP) en mr. de Vreeze (KVP).

inv. nr. 60

1963, 22 maart


V.G.C.N, staakt de medewerking aan de overname van verzekerden, zodat nu geen enkele instellingen meer verzekerden zonder voorwaarden overneemt. Secretaris Snooy geeft een uiteenzetting over de geschiedenis van de Permanente Commissie van Overleg. De St. Utrechtsch Ziekenhuisverplegingsfonds is in 1938 opgericht en verzekerde tegen de kosten van ziekenhuisopname. Na de oorlogen werd dit voorbeeld gevolgd door andere instellingen. Deze hebben zich na 1946 na verloop van tijd verenigd in de Permanente Commissie. De leden daarvan hebben zich verbonden om verzekerden van elkaar over te nemen zonder wachttijd en op dezelfde voorwaarden. Naarmate de instellingen groter werden, werd het verband losser. Hij vraagt zich af wat de zin is van de Commissie als de leden de afspraken niet meer nakomen. Voor het Utrechtse fonds is dit zeer nadelig. De instellingen concurreren nu hevig met elkaar. De voorzitter stelt voor van dit onderwerp af te stappen, omdat voortzetting van de discussie geen zin meer heeft.


Mededelingen uit de Kontaktcommissie Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars. De voorzitter wordt aangewezen als vertegenwoordiger naar deze commissie.


De voorzitter stelt aan de orde of de Commissie niet uitgebreid kan worden met gelijksoortige instellingen.

inv. nr. 59

1963, 7 mei


Bespreking van de plannen voor een volksverzekering voor zware geneeskundige risico's. Niemand weet precies welke verstrekkingen daaronder gebracht gaan worden.


Agendapunt verdergaande samenwerking. Er zijn 14 instellingen die nu geen lid zijn en daarvoor wel in aanmerking komen. Deze worden uitgenodigd om tot de Commissie toe te treden. Nezifo wordt niet uitgenodigd.

inv. nr. 55

1963, 19 november


De voorzitter noemt enkele punten die voor de leden en belangstellenden van belang kunnen zijn:
Het wetsontwerp schadeverzekeringsbedrijf
De minister van Sociale Zaken c.a. heeft de SER om advies gevraagd over een volksverzekering voor zware geneeskundige risico's De Permanente Commissie neemt deel aan de Kontaktkommissie Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars die weer verbonden is met het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven (C.O.Z.). De Commissie heeft in de Contactcommissie drie zetels. Nu hebben er zitting in de heren Jansonius en Schrijver. De minister wil dat dit orgaan de ziekenhuistarieven in onderling overleg gaat regelen, zodra de regering de prijsvaststelling van de ziekenhuistarieven loslaat.
Hij vraagt zich af om het gezien deze ontwikkelingen niet nodig is tot grotere eenheid te komen, zodat men met één standpunt naar buiten kan treden.


Na een discussie over de zwakke kanten van de Permanente Commissie in het verleden verklaren de nog niet aangesloten, maar wel uitgenodigde instellingen zich op Sliedrecht na bereid lid te worden van de Commissie. Er komen nota's over het C.O.Z. en over de Contactcommissie.


Voor de volgende vergadering zal het punt van het overnemen van elkaars verzekerden worden geagendeerd.

inv. nr. 56a

1964, 15 januari


Bespreking van het concept-reglement.


Voorzitter en secretaris, resp. de heren G.J. Jansonius en Snooy, blijven voorlopig aan.


Namens de Commissie hebben zitting in de Contactcommissie de heren Jansonius, Schrijver en mr. Swenker. Doel van deze commissie is: 'het bespreken van problemen van algemene aard, die men in bespreking wil brengen, alsmede het gezamenlijk naar buiten optreden. ' Thans wordt er gesproken over de verzekering tegen zware geneeskundige risico's, de specialistentarieven en het ambtenarenfonds.


Benooeming van vertegenwoordigers van de Commissie in bestuur en stichtingsraad van de Stichting Nederlands Sanatorium Verzekering.


Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven. Het orgaan is nog niet van de grond gekomen. In het bestuur van de stichting zitten vertegenwoordigers van de vraag- en aanbodzijde en drie wijze mannen, te weten economen of deskundigen.


De leden verstrekken aan het secretariaat cijfers over aantallen verzekerden.


Ziekenfondsen met een B-verzekering moegen als toehoorder op de vergaderingen aanwezig zijn.


De op stapel staande ziektekostenregeling voor rijksambtenaren zal niet worden uitgevoerd door een eigen uitvoeringsorgaan, maar door ziektekostenverzekeraars.

inv. nr. 56

1964, 18 februari


Vaststelling van een reglement. De Commissie is alleen bestemd voor instellingen die een band met een ziekenfonds hebben. Het reglement (bijgesloten) telt 10 artikelen voorafgegaan door een preambule met de doelstelling: 'stelt zich ten doel de leden nader tot elkaar te brengen, teneinde overleg te plegen over onderwerpen van gemeenschappelijk belang; over deze onderwerpen zo mogelijk een standpunt te bepalen en dit standpunt, waar nodig, naar buiten kenbaar te maken. '. Volgens artikel 2 kunnen lid worden instellingen die geen winstoogmerk hebben, geen ziekenfonds zijn, maar wel samenwerken met een of meer fondsen, rechtspersoonlijkheid bezitten en de verzekering voor eigen risico uitvoeren. Zij die de Commissie in organen vertegenwoordigen, moeten daarover rapporteren aan de Commissie.


Bespreking op het ministerie van Binnenlandse Zaken inzake de ziektekostenregeling voor rijksambtenaren. De behoefte hieraan is groot vooral bij de lagere ambtenaren.

inv. nr. 66

1964, 24 maart


Voorzitter Jansonius is overleden. Dhr. Boelens wordt voorlopig voorzitter.


De provinciale verenigingen voor ziekenhuisverpleging in Groningen en Drenthe willen lid worden. Ze willen zich niet aansluiten bij de Federatie van Ziekenhuisverplegingsverenigingen. Discussie. Besloten wordt ze voorlopig niet toe te laten omdat zij niet aan alle eisen voldoen.


Beraadslaging over de komende rijksambtenarenverzekering. De Raden van Arbeid, die veel werk zijn kwijtgeraakt, hebben zich onverwacht als uitvoerder aangeboden.


Een vergadering over wat onder zware geneeskundige risico's moet worden verstaan is wegens het overlijden van dhr. Jansonius uitgesteld.


Op verzoek van dhr. Snooy wordt geïnventariseerd, welke standpunten de leden innemen ten aanzien van het overschrijven van verzekerden.