Bronnen in het buitenland. Literatuurwijzer voor bronnen van de Nederlandse geschiedenis in buitenlandse archieven en bibliotheken

 
English | Nederlands

(jaar van publicatie: 1996)

Veel onderzoek dat de geschiedenis van Nederland tot onderwerp heeft, is gebaseerd op bronnenmateriaal dat zich in buitenlandse archieven en bibliotheken bevindt. Politieke, economische en culturele betrekkingen met andere landen - leidend tot onderlinge contacten - vestigingen en migratie, hebben ertoe bijgedragen dat in het buitenland een schat aan voor de geschiedenis van Nederland belangrijk historisch materiaal aanwezig is.

De publicatie Bronnen in het buitenland bevat een gerubriceerde lijst van bijna 1500 titels die de onderzoekers attenderen op publicaties die de signalering en ontsluiting van bronnenmateriaal als primair doel hebben, zoals archiefinventarissen, bronnenuitgaven, rapporten en andere literatuur met een verwijzend karakter.

In de aan de lijst van publicaties voorafgaande inleiding en handleiding zijn de overwegingen voor de samenstelling van de literatuurwijzer, de gemaakte keuzen en de wijze van raadpleging uiteengezet. De titels zijn ingedeeld in de volgende rubrieken: algemeen, Europa en overige werelddelen, met in de laatste twee een nadere indeling per land. Indices op auteursnamen, persoons- en geografische namen en vindplaatsen maken de publicatie verder toegankelijk.