Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene onderlinge arbeidersvereeniging "Broedertrouw", afdeeling van het Algemeenen Nederlandsch Werkliedenverbond

Naam Algemeene onderlinge arbeidersvereeniging "Broedertrouw", afdeeling van het Algemeenen Nederlandsch Werkliedenverbond
Plaats Ammerstol
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 22 april 1901
Koninklijk Besluit nr. 51
Oprichtingsdatum 12 juni 1898
Doelstelling

De werklieden, die nog eenzelvig daarhenen dwalen, tot elkander te brengen, ten einde elkander beter te leeren kennen: de bijzondere belangen van ieder vak en de algemeene belangen van iederen werkman te bespreken, opdat zijn toestand door hem zelven beter worde begrepen; hem opmerkzaam te maken op de vele misbruiken welke een zeer nadeeligen invloed op zijn stand uitoefenen; alles aan te wenden wat strekken kan tot verheffing van den werkman in zedelijke waarde, verhooging van zijne stoffelijke welvaart, verkrijging van zijne staatsburgerlijke rechten en gelijkheid en bevordering zijner maatschappelijke vrijheid.

Staatscourant

25-04-1901