Sluit venster x

Persoonsnamen

Klik op een naam om een zoekaktie te starten
Persoonsnaam Geboortedatum Geboorteplaats Bijzonderheden
Attlee - Engeland. Majoor. Labour-leider (1938).
Bella, S. de la 28-10-1889 Amsterdam S.D.A.P. Secretaris-Penningmeester (1933, 1934) en later (1938) Tweede Voorzitter van het N.V.V. Lid Commissie van Vijf van het Bureau van Actie en Propaganda tegen Communisme en Fascisme (1932, 1934). Lid C.P.C. Lid Eerste Kamer. Kamerlid/bestuurder (secretaris) N.V.V. (1938). Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938). Lid Tweede Kamer (1938).
Bendoro Raden Mas Hertog 26-03-1910 Jogjakarta Leiden. Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Braambeek, H.J. van - Kamerlid/bestuurder N.V.V. (1938). Commissie Wetenschappelijk Bureau S.D.A.P. en N.V.V. Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Chajat Iman Mahammad Tjokrohadikoesoemo 01-07-1908 Magaten Leiden. Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Chamberlain, sir Austen - Engels minister; trachtte 1938 in München nieuwe W.O. te voorkomen.
Djojoahdiningrat, Raden Mas Abdoel Madjid (alias Rachmat alias Pawira) 05-01-1905 Rembang [Geboortejaar ook 1904]. Leiden/ Amsterdam. Zoon van de Regent van Rembang. Leider P.I. Stond terecht voor opruiïng. Vrijgesproken (1928). Gaf orgaan Stemmen uit Indonesia uit. Bestuurslid (laatstelijk voorzitter) Indonesische Vereniging (1926-1931). Congres I.S.S.F. (Brussel 1928). Executief Comité Liga tegen Imperialisme (1939). Werkt op hoofdbureau N.V.V. (1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Effendi, Roestam (alias Perpatih alias Salim) 13-05-1903 Padang Amsterdam/Den Haag/ Blaricum. Lid van de Tweede Kamer voor C.P.N. (1933-1940). Voorzitter studentenvereniging Perhimpoenan Indonesia (1932). Spreekt voor C.P.H. (1933). Partijcongres C.P.N. (1935). Leider Partai Kommunis Indonesia (P.K.I.) (1936). Lid partijbestuur C.P.H. Lid partijbestuur C.P.N. (1938). Secretaris Internationaal Zeven Provinciën Comité (1933). Zeven Provinciën Amnestie Comité. 1e Secretaris Sectie Holland van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking (1930). Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932. Kandidaat C.P.N. verkiezingen Tweede Kamer (1937). Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Gani, A.K. - Partindo. Voorzitter Gerindo (1937, 1938). Gerakan Rajat Indonesia (1938). Erecomité viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Gobee (Gobbee) - Oud-adviseur voor inlandse zaken (1938). Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Hadiono Koesoemo Oetoyo, Raden Mas 22-01-1909 Japara Leiden. P.I. (1938). Stelt belang in C.P.N. en mantelorganisaties. Redacteur Indonesische Stemmen. Lijst links-extremistische personen (1939).
Halley Koesna Poeradiredja, Raden 16-12-1910 Tjilimoe Leiden. Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Hamzah Soehoenan 26-08-1910 Sibolga [Geboortedatum ook 28 augustus]. Leiden/ Den Haag. Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938). Liga tegen Imperialisme. Bij congres anti-fascistische studenten (Brussel 1934). Lijst links-extremistische personen (1939).
Hatta, Mohamed 12-08-1902 Fort de Kock Rotterdam/Den Haag. Handelsschool (1925). Indonesische Vereniging. Leider Perhimpoenan Indonesia (P.I.) van 1925 tot september 1929. Afgevaardigde naar het Congres van de Liga tegen Koloniale gruwelen en onderdrukking in Brussel 1927. Lid van het Executief Bureau van de Liga tegen Imperialisme en voor nationale Onafhankelijkheid (1927). Gearresteerd (1934).
Hitler, Adolf - Rijkspresident (1937). Führer.
Ildrem, Mohamed (alias Achmad) 22-09-1908 Djeboes [Geboortejaar ook 1909] Leiden/ Den Haag (1932)/ Oegstgeest (1936). Student. Stond in relatie met C.P.N. In 1934 secretaris v/d afdeling Den Haag en Nederland v/d Liga tegen Imperialisme. Bestuurslid (1934) en penningmeester lustrumcomité Perhimpoenan Indonesia [1938]. Secretaris-penningmeester P.I. (1939). Redactie Indonesia (1939). Medewerker Impressa. Buitenlands bureau P.K.I. Lijst links-extremistische personen (1939).
Iskandardinata, R. Oto - Hoofdbestuur Boedi Oetomo (1926). Voorzitter Pasoendan (1938). Lid van de Volksraad (1933). Erecomité viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Ki Hadjar Dewantara - Leider van het Taman-Siswa onderwijsinstituut.
Koesoemo Oetoyo, R.M.A.A. - Oud-regent van Japara. Vice-voorzitter van de Volksraad (1938). Initiatiefcomité voor het organiseren van hulpverlening aan door oorlog getroffen Chinese burgerbevolking. Erecomité viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Kupers, E. (of H.) - Bloemendaal (1932). Kamerlid/bestuurder. Voorzitter N.V.V. (1932, 1934, 1938). Lid Commissie van Vijf van het Bureau van Actie en Propaganda tegen Communisme en Fascisme (1934). Medeoprichter Nationale Vredes Centrale (1932). Commissie Wetenschappelijk Bureau S.D.A.P. en N.V.V. Voorzitter C.P.C. Juliana-comité. Erecomité viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938). Moderne vakbeweging (1932). Maakt reis naar Indonesië. Voorzitter N.V.V.
Loekman Wiriandinato, Raden 22-08-1910 Garoet Leiden. Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Maroeto Daroesman, Mas 11-12-1915 Djasmiga Leiden. Perhimpoenan Indonesia (1938). Leiden (1939). Student. Perhimpoenan Indonesia. Afgevaardigde van nationalistische jeugdorganisaties in Nederlands-Indië voor 2e Wereld Jeugd Congres (New York 1938). Afgevaardigde 3e Int. Conferentie te Parijs van de R.M.E. (1939). Lijst links-extremistische personen (1939).
Mendels, mr. M. - Oud-lid der Eerste Kamer/ bestuurder N.V.V. Erecomité viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Moaladi (Moewaladi), Mas Soedario (alias Alatas alias Mandjoer alias Moekin) 19-06-1907 Modjosragen Leiden/Den Haag. Student. Communist. Leider van inheemse studentenvereniging Perhimpoenan Indonesia (1934, 1938). Protest inhouding loonbelasting inlands personeel Rott. Lloyd (1935). Spreekt voor de C.P.N., P.I. en K.M.I. Leider inheemse bedienden op Wereldtentoonstelling New York (1939). Lijst links-extremistische personen (1939). Communist. Voorzitter lustrumcomité Perhimpoenan Indonesia (1938)
Moltmaker, P. - Voorzitter Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Spreekt in Den Haag/ Amsterdam (1920, 1926). Kamerlid/bestuurder N.V.V. (1932, 1938). Maakte een reis naar Indonesië. Spreker op 1 Meiviering S.D.A.P. 1932. Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Nazir Datoek Pamoentjak, Mohamed 10-04-1897 Solok Leiden. Bestuur P.I. Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Noermatius Oesman 08-08-1915 Padang Leiden. Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Overbeek, G. van - Lid S.D.A.P. Schrijft - onder meer in Het Volk - over P.I. (1938).
Pandji Soedjarwo Tjondronegoro, Raden 02-03-1914 Malang Leiden. Perhimpoenan Indonesia (1938).
Parlindoengan, Mas Loebis 30-06-1910 Batang Baroe Leiden. Student. Bestuurslid (voorzitter) en penningmeester lustrumcomité Perhimpoenan Indonesia (1938). Redacteur Indonesia (1938). Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938). Comité ter behartiging van de belangen van Indonesische arbeiders. Lijst links-extremistische personen (1939).
Poernomohadi, Raden Mas 21-04-1913 Magetan Leiden. Perhimpoenan Indonesia (1938).
Sidartawan, Mas 01-12-1906 Soemenap Leiden. Student (1935). Bestuurslid en lid lustrumcomité Perhimpoenan Indonesia (1938/9). Administrateur 'Indonesia(1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Sitiadjit (Setiadjit) Soegondo, Raden Mas (alias Alatas) 07-06-1907 Sengon Den Haag. Communist. Ex-bestuurslid/ in verbinding met P.I. Protest inhouding loonbelasting inlands personeel Rott. Lloyd (1935). Lijst links-extremistische personen (1939). Zoon van de Regent van Pasaroean. Uiterst extremistisch sinds komst naar Europa in 1927. Woonde voor september 1932 geruime tijd in Berlijn. Was medewerker van De Tribune. Sprak in 1933 onder de schuilnaam Alatas op communistische vergaderingen. Lijst links-extremistische personen (1939). Den Haag. Secretaris en lid lustrumcomité Perhimpoenan Indonesia. Afgevaardigde delegatie 3e Internationale Conferentie Parijs van de R.M.E. (1939). Executief Comité R.M.E. (1939). Zürich/ Den Haag (1937). Leider van vereniging inheemse studenten Perhimpoenan Indonesia (1934, 1938). Secretaris viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938). Leest het Volksdagblad (1939).
Soedarsono Sastrosoeparto, Raden 23-03-1912 Malang Amsterdam. Perhimpoenan Indonesia (1938).
Soenioto Sastrosoeparto, Raden 09-10-1915 Kendal Leiden. Perhimpoenan Indonesia (1938).
Soenito, Raden 04-06-1912 Pasoeroean Leiden. Perhimpoenan Indonesia (1938).
Soeroso, R.P. - Voorzitter P.V.P.N. Lid van de Volksraad voor Nederlands-Indië (1938). Erecomité viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Soeroyo, Raden 16-02-1903 Madioen Leiden. Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Soetardjo, M. - Voorzitter P.P.P.B., lid van de Volksraad. Voorzitter F.I.O.O. Opsteller Petitie-S. (Volksraad 1936). Erecomité viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Soewarso, Mas 25-12-1901 Brebes Leiden. Indonesisch student. Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking. Voorzitter vergadering I.R.H. en Liga tegen Imperialisme (1933). Perhimpoenan Indonesia (1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Stokvis, dr. Z. (of J.E.) - Oud-inspecteur Indische M.O. Erecomité viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938). Oud-inspecteur van het M.O. in Indië. Volksraadslid (1927). Oud-voorzitter I.S.D.P.
Tamzil (alias Iskander) 21-05-1908 Kota-Gedang Soerabaja/ 's Gravenhage (1936). Student Leiden. Lid P.I. Communist. Voerde illegale communistische propaganda op Java. Leiding Perhimpoenan Indonesia (1938). Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938). Lijst links-extremistische personen (1939).
Tengkoe Daliloedin, Mohamed 20-09-1911 Medan Leiden. Perhimpoenan Indonesië (1938).
Thamrin, M.H. - Lid van de Volksraad (1933). Later ook van de Partai Indonesia Raya. Voorzitter Nationale fractie in de Volksraad (1938). Erecomité viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Waerden, Dr.Ir. Th. van der - Kamerlid/bestuurder N.V.V. Curator Wetenschappelijk Bureau S.D.A.P. en N.V.V. Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938). Sociaal-democraat (1924).
Walle, van der (2) - Kamerlid/bestuurder N.V.V. (1938). Viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Wessem, mr. A.J.M. van - Advocaat te Amsterdam. Erecomité viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938).
Woerjoningrat (Woerjaningrat), K.R.M.H. - Voorzitter Parindra (1938). Erecomité viering 6e lustrum Perhimpoenan Indonesia (1938). Oud-voorzitter Boedi Oetomo. Vice-voorzitter Partai Indonesia Raya. Voorzitter van de Partai Indonesia Raja (1939). Bij 3e Internationale Conferentie R.M.E. te Parijs lid van het Comité de patronage (1939).

Twitter Facebook Linkedin copyright en citeren