Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij

Naam partij Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij
Bronnen Over de NSNAP-Kruyt is een uitgebreide scriptie geschreven door Nijdam. Voorts komt de partij zijdelings aan de orde in A.A. de Jonge en Schöffer. Van de NSNAP-Kruyt is een klein partijarchief bewaard gebleven op het NIOD. Aanvullend onderzoek zou onder meer gedaan kunnen worden in de archieven van Lutkie, Zwart Front en in de documentatiemappen op het NIOD (m.n. de knipselmappen).
Programma Partijprogramma, 4-6-1933, Politieke Gids (red. I. Stap) 1935
Beginselverklaring, Politieke Gids (red. I. Stap) 1935
Boeken Gerard Groeneveld, Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945 (Nijmegen 2001)
Jan Hendrik Nijdam, De NSNAP-Kruyt: een nationaal-socialistische splinterpartij in Nederland (1933-1941) oftewel: van kwaad tot erger [doctoraalscriptie VU Amsterdam] (1986)
A.A. de Jonge, Crisis en critiek der democratie. Anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de Wereldoorlogen (Utrecht 1982)
A.A. de Jonge, Het nationaal-socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling (Den Haag 1968)
I. Schöffer, Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden. Een historiografische en bibliografische studie (Arnhem/Amsterdam 1956)
Adalbert Smit, Fascistische en Nationaal-Socialistische stroomingen in Nederland van 1921-1935 [ongepubliceerd rapport 1947, NIOD Doc. II, 574] (1947)
Willem Gerrit Lensink, Ontstaan, richting en ontwikkeling der extremistische partijen in het algemeen en die der nationaal-socialisten en fascistische partijen in het bijzonder [ongepubliceerd rapport, NIOD Doc. I, 1044b]
L.F. de Jong, Nationaal-Socialistische en Fascistische organisaties - behalve de NSB - in Nederland en België [ongepubliceerd rapport, NIOD Doc. II, 264-266]
Periodiek De Aanval. Strijdblad van de NSNAP voor de afdeling Amsterdam [1936-1937]
Slechts enige exemplaren zijn bewaard gebleven.
De Volksche Heraut. Weekblad der Kring Den Haag [1936-1937]
Nederlandsche Nationaal-Socialist. Officieel orgaan van de Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij NSNAP [1933 (5 sept.)-1941]
Hoofdredacteur C.J.A. Kruyt
Brochures Beginselen (1934)
In De Nationaal-Socialist, 27-1-1934.
Onze Beginselen (1933)
NIOD 168C.
Korte uiteenzetting van het Beginsel-Programma der N.S.N.A.P. (1935)
Beginselverklaring, Manifest juni 1933, programma 4 juni 1933 (1935)
In Politieke gids (red. I. Stap) 1935.
Kees Frenay, Tegen de partijen, politiek voor een corporatief Nederland (Rotterdam 1935)
E. Goessens van Brabant, N.S.B. Eene Nederlandsche beweging?
Omslagtitel: Germaansche Chinezen of Chineesche Nederlanders!!!
J. Hollander, Het verraad der N.S.B. Geen praatjes - bewijzen (Amsterdam 1940)
C. Duinker, Nationaal Socialisme en de Joden in Holland (1933)
W. Veritas, Waarom anti-semitisme? (Den Haag 1934)
N.S.B. of N.S.N.A.P? (1939)
C.J.A. Kruyt, Wat wij willen. Drie brieven van maj. Kruyt gericht tot de oud-leden van de NSNAP, n.a.v. de veranderde omstandigheden sinds 10 mei 1940 (1940)
Het Hakenkruis voor den arbeider (1940)
Ralph Springer, Het anti-semitisme (een onbarmhartige analyse)
Ralph Springer, Bonzen. Brochure over het 'bonzen'-verschijnsel in de arbeidersbeweging (Amsterdam 1934)
Archieven Archief NSNAP-Kruyt 1933-1941 168c, inv.nr. 2d, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Correspondentie partijbestuur met afdelingen; circulaires; correspondentie Kruyt met individuele leden; gestencilde mededelingen en pamfletten, brochures, beginselprogramma; korte samenvatting van ontstaan en ontwikkeling van de NSNAP, alsmede van de omstandigheden die tot haar ontbinding hebben geleid; ledenregisters, financiële bescheiden; verslagen van enige vergaderingen. [* * * *]
 
Christiaan W.J. van den Bilt (1886-1968), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Propagandamateriaal, documentatie NSNAP. Toegang: lijst. [* * *]
 
Documentatie Doc. I, 1044b, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Willem Gerrit Lensink, Ontstaan, richting en ontwikkeling der extremistische partijen in het algemeen en die der nationaal-socialisten en fascistische partijen in het bijzonder. [* * *]
 
Persdocumentatie NSNAP, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Onder meer de mappen KA II, 1713 NSNAP, KA II, 1718 NSNAP-Kruyt, KA I, 2701 Sake Algra en KA I, 2925 Cornelis Frenay. [* * *]
 
Documentatie NSNAP-Smit Doc. II, 574, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Rapport Adalbert Smit, Documentatie inzake de N.S.N.A.P.; als ook Rapport Fascistische en Nationaal-Socialistische Stroomingen in Nederland 1921 tot 1935 (Samengesteld t.b.v. NIOD 1947). Voorts brief W.H. Haighton aan Smit 1947, allerlei circulaires NSNAP-Smit en enige documentatie over de NSNAP, o.a. de eerste circulaire waarmee partij oprichting bekendmaakte met programma. Mapje met verzamelde documentatie NSNAP. [* * *]
 
Archief Wouter Lutkie, Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen
Bevat w.b. de NSNAP: correspondentie Lutkie met NSNAP (1933), documentatie Lutkie over NSNAP (vrnl. krantenknipsels). Toegang: normaal. Inventaris: RCJ van Maanen, ‘Inventaris van het archief Wouter Lutkie pr. 1887-1968’, in: Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum, band 1 (Nijmegen 1973) p. 152-252. [* * *]
 
Archief van de Politieke Beweging Zwart Front, Rijksarchief Noord-Brabant
Bevat o.a. inv.nr. 364, Kopie brief Van Geelkerken aan Kruyt 8-4-1938 en no.377, Correspondentie Kruyt met Meijer 1934-1939; verspreide documentatie betreffende de NSNAP. Inv.nr 141. Briefwisseling J. Dronkers, voormalig lid NSNAP . Inv. 1151. Brief Kruyt 19-2-1941. Toegang: J. Vriens, Inventaris van de archieven van Zwart Front 1934-1940; Nationaal Front 1940-1941; Arnold Meijer 1905-1965; Alfred Haighton 1896-1942 (Den Bosch 1977). Niet openbaar. [* * *]
 
Documentatiemap NSNAP Doc. II, 575, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Correspondentie o.a. Sipkema aan Kruyt 17-8 1940, rondschrijven Kruyt 21-8 1940, enige correspondentie van na 1940. [*]
 
Archief -Politiek Archief H.A. Sinclair de Rochemont 1901-1942, Rijksarchief Noord-Brabant
Exemplaar De Aanval, wijnmaand 1936. Krantenknipsels. Toegang: inventaris J. Vriens. Niet openbaar. [*]