Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zusters van het H Hart

Naam Zusters van het H Hart
Naamsvarianten
 • Zusters van het H. Hart van Jezus (SSCJ)
 • Zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus
 • Sorores Sanctissimi Cordis Jesu (SSCJ)
 • Zusters van Moerdijk
 • Congregatie van de Zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus
 • Servantes du Coeur de Jésus
 • Zusters van Veldhoven
Periode 1886-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie is gesticht te Moerdijk (provincie Noord-Brabant) in 1886 door Huberdina Merkelbach (1834-1906; kloosternaam zr. Marie). Zij kwam als begijn van Hoogstraten op verzoek van de lokale pastoor Van Gier naar Moerdijk om katholiek onderwijs te verzorgen. De congregatie hield zich bezig met onderwijs maar ook met ziekenhuisverpleging. In 1938 telde zij 24 huizen, waarvan 19 in Nederland, twee in Finland en drie op Sumatra.

 

De missie

Ned. Indië/Indonesië

Op verzoek van de priesters van het Heilig Hart in de apostolische prefectuur van Benkoelen (Zuid-Sumatra) begonnen de zusters in Palembang in 1927. De zusters werkten vanaf het begin in het onderwijs en richtten zich daarbij op Europeanen en Chinezen. Nadat Indonesië onafhankelijk geworden was (1949) werden de scholen aangepast aan het Indonesische onderwijssysteem. Verder werkten de zusters in kraamkliniek, internaat en noviciaat.

 

Andere missiegebieden

Verder waren er zusters actief in Brazilië. Nieuw Zeeland en Belgisch Congo. De sinds 1922 ondernomen missie in Finland valt buiten het geografisch bestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1938, 706, Van Woesik, 76-77, Willemsen, I, par. 2-61, Pius-almanak 1960/61, 387 en 438

Organisatie

De regel werd in 1886 bisschoppelijk goedgekeurd. De pastoor van Moerdijk (bisdom 's-Hertogenbosch tot 1955) was adviseur van de congregatie die werd geleid door een algemeen overste. Het generalaat bevindt zich in Nederland. De rechtspersoon was de Vereeniging Zusters van het Allerheiligst Hart van Jezus te Moerdijk. De congregatie heeft banden met de congregatie van de Priesters van het H. Hart.

 

Alle informatie is geput uit: Nolet, Katholiek Nederland, III, 138-145, en Van Woesik, 76-77.

Doelstelling

Oorspronkelijk doel was de heiliging van de leden en het dienen van de medemens door beoefenen van liefdewerken met als hoofdtaak de godsdienstige en maatschappelijke opvoeding van de jeugd. Dit kwam neer op onderwijs, gezondheidszorg, bejaardenzorg, huishoudelijk werk en missiewerk in de missiegebieden van de Priesters van het H. Hart van Jezus (scj). Eerherstel van het Heilig Hart werd naast opvoeding en onderwijs en verzorging en (wijk)verpleging genoemd als belangrijke doelstelling.

Taken en activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Bisdom Palembang, Sumatra
 • Bisdom Tanjungkarang, Sumatra
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Wie zal ons scheiden : de Zusters van het Heilig Hart op Zuid Sumatra, Indonesië, 1927-1990 / M.T. Munsters
Auteur
 • M. Teresita Munsters zr.
Paginering
 • 283 p
Uitgever
 • Eindhoven : Zusters van het Heilig Hart
Jaar van uitgave
 • [1993]

Titel
 • Liefde bouwt op : de stichting van de congregatie van de zusters van het Heilig Hart te Moerdijk en het leven van haar stichteres: Huberdina Merkelbach, Mère Marie / [schrijfster: Zr. M. Teresita Munsters]
Auteur
 • M. Teresita Munsters zr.
Paginering
 • 110 p
Uitgever
 • [S.l.] : Zusters van het Heilig Hart
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Van de Zusters van het H. Hart.
Auteur
 • NN
Paginering
 • ??
Uitgever
 • Veldhoven:
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Gedenkboek bij gelegenheid van het gouden jubeljaar van de Congregatie der Zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus te Moerdijk : 1935-2 Juli-1936
Paginering
 • 102 p
Uitgever
 • Moerdijk : Zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus
Jaar van uitgave
 • 1936

Titel
 • Gaat ook gij in mijnen wijngaard : de Zusters van het Allerheiligst Hart (Moerdijk) en hare werkzaamheid in Finland / H.Th. Hartwijk
Auteur
 • H.Th. Hartwijk
Paginering
 • 15 p
Uitgever
 • Roermond : Van der Marck
Jaar van uitgave
 • [1931]


Periodieken
Titel
 • Zon en sneeuw
Paginering
 • 1 (1949/50) - 15 (1964)
Uitgever
 • Vught : Zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus
Jaar van uitgave
 • 1949-1964

Titel
 • Contact / Zusters van het H. Hart Kontakt Zusters van het H. Hart
Uitgever
 • Veldhoven : Zusters van het H. Hart
Jaar van uitgave
 • 1961-...

Titel
 • De missiepost / Priesters van het H. Hart
Paginering
 • 1 (1925/26) - ...
Uitgever
 • Rotterdam : Van der Marck
Jaar van uitgave
 • 1925-...

Titel
 • Het Rijk van het H. Hart van Jezus / Priesters van het H. Hart, Juvenaat
Paginering
 • 17 (1928) - 56 (1971)
Uitgever
 • Tervuren : Priesters van het H. Hart, Juvenaat
Jaar van uitgave
 • 1928-1971
Interviews

Vijf interviews, en wel de nrs.:

463

466

866

870

871

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich vermoedelijk in Rosmalen. Het bevat stukken over: contacten met de kerkelijke en wereldlijke overheid, geest en geschiedenis van de congregatie, de leden, privileges en bezittingen, bestuur en beheer, financieel beheer, apostolaat, succursalen en missie. Van het archief van de missieprokuur is nagenoeg niets aanwezig. Het is de bedoeling dat het archief op een zeker moment wordt overgedragen aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Bewaarplaats Bernadettestraat 10, 5248 AP Rosmalen
Periode archief onbekend
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A80a
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

Verwezen wordt naar de nummers van de inventaris van het KAN

 

 

Algemeen

 

2.2.4/5.

Verzameling van historische gegevens over de succursalen en de missiehuizen opgetekend door zr. Imelda van der Meer in 32 cahiers. ca. 1953.

1 omslag

 

9.2/1.

Brieven van de missieprocuur en overzichten van inkomsten en uitgaven. 1946-1968.

1 omslag

 

1.2/1.

Correspondentie met de Congregatie de Propaganda Fide. 1934-1942.

1 omslag

Inhoudsopgave ingesloten.

 

9.1/2.

Circulaire van de congregatie Propaganda Fide houdende een instructie voor het leven van moeder en kind in missiegebieden alsmede circulaires van het Centraal Katholiek Koloniaal Bureau betreffende vaccinatie en het zenden van buitenlandse religieuzen naar Indonesië. 1936, 1937.

1 omslag

 

3.2/3.

Formulieren houdende gegevens over de missie-activiteiten in de congregatie voor het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missie-actie en voor het Centraal Missie Commissariaat (CMC). Met bijlagen. 1952-1991.

1 omslag

 

9.1/1.

Brief van Jos Philippe, generale overste SCJ. 1927.

2 stukken

De zusters werkten samen met de Priesters van het H. Hart in de missies in Finland en Sumatra.

 

9.4.3/1

Stukken betreffende de oprichting van een centraal comité voor uitzending van missionarissen en betreffende pogingen om na de tweede wereldoorlog opnieuw missionarissen uit te zenden. 1945.

1 omslag

 

9.1/3.

Album met proza, poëzie en enkele foto's over het missiewerk, opgedragen aan de missiezusters van de missieclub van de internen op Mariaoord te Vught. ca. 1948.

1 deel

 

9.1/4.

Poster betreffende de werkzaamheden van de zusters voorstellende de schakels die hen verbinden met Finland en Indonesië. z.j.

1 stuk/koker

 

2.2.5/3.

Drie-maandelijks missietijdschrift "Zon en sneeuw" van de zusters van het Allerh. Hart van Jezus. Jaargangen 1-15. 1949-1964.

2 omslagen

 

 

Indonesië

 

9.4.1/1.

Correspondentie met kerkelijke overheden en met het provincialaat van SCJ over de vestiging en het werk van de zusters op Sumatra. 1927-1946.

1 omslag

Inhoudsopgave ingesloten.

 

9.4.4/1

Stukken betreffende het sluiten van contracten van de congregatie met de apostolische prefectuur te Benkoelen, c.q. het apostolisch Vicariaat te Palembang. 1926-1949.

1 omslag

 

9.4.5.1/1.

Stukken betreffende de Theresiastichting, Sint-Josephstichting, Xaveriusstichting en de Mirjamstichting waaronder akten van oprichting en van opheffing alsmede wijzigingen van statuten.            1938-1984. 1 omslag

 

9.4.5.5/1.

Stukken betreffende benoemingen van huisoversten, leden van de missieraad en leden van het regionaal bestuur. 1931-1983.

1 omslag

 

9.4.5.5/2.

Teksten over taak en plaatsomschrijving van het missiebestuur en -overste in Indonesië. 1951-1982.

1 omslag

 

9.4.5.3/1-1 t/m 3.

Correspondentie over visitatiebezoeken in Indonesië aan alle zusters. 1949-1960.

3 omslagen

 

9.4.5.4/1-1 t/m 2, 4.

Correspondentie tusen het bestuur van de congregatie en bisschoppen in Indonesië. 3 omslagen

1. Correspondentie met mgr. A. Smeets. 1926

2. Correspondentie met mgr. H. Mekkelholt. 1938-1963

4. Correspondentie met mgr. A. Hermelink. 1952-1983

 

9.4.5.4/2-1 t/m 2.

Correspondentie met missionarissen en missieprocuur. 2 omslagen

1. Correspondentie met pater H. van Oort en een brief van pater Hermelink. 1927-1940.

2. Correspondentie met missionarissen op Zuid-Sumatra. 1949-1991

 

9.4.5.4/3.

Correspondentie met diverse personen. 1926-1987.

1 omslag

Inhoudsopgave ingesloten.

 

9.4.5.4/4-1.

Correspondentie met de overste en zusters te Teluk Betung en andere zusters. 1932-1984

 

9.4.5.4/5-1 t/m 3.

Correspondentie met missieoversten/regionale overste. 1940-1963.

3 omslagen

 

9.4.2/2.

Brieven van zusters vanuit Indonesië aan overste en medezusters in Nederland. 1928-1974.

1 omslag

Inhoudsopgave ingesloten.

 

9.4.2/4-1 t /m 4.

Stukken betreffende de nazorg voor de oorlogsslachtoffers uit Indonesië. 1945-1982.

4 omslagen

1. Brieven en circulaires van het provincialaat en missieprocuur aan medezusters en familie over binnengekomen berichten van de zusters uit Indonesië. 1945

2. Brieven van zusters uit Indonesië na hun bevrijding. 1945

3. Verzameling gegevens over contacten met het Ministerie van Buitenlands Zaken en van de Oorlogsgravenstichting over nazorg oorlogsslachtoffers. 1949-1968

4. Correspondentie met familieleden van zusters die overleden zijn tijdens de Japanse bezetting in Indonesië i.v.m.de onthulling van een monument voor de omgekomen

zusters. 1982

 

9.4.2/5-1 t/m 4.

Stukken betreffende het verblijf van de zusters in interneringskampen tijdens bezetting van de Japanners in Indonesië. 1945-1948, 1980.

4 omslagen

1. Aantekeningen van zusters over hun verblijf in interneringskampen in de jaren 1942-1945. 1945-1946.

5 cahiers in 1 omslag

2. Verhandelingen over interneringstijd en bevrijding uitgegeven door de priesters van het H. Hart van Jezus. 1945

3. Verslagen van zusters over interneringstijd. Met als bijlage enkele tekeningen. 1947-1948.

4. Verhandeling "Achter bambu en prikkeldraad" van zr.Sara Maria (zr. Xaveria Raats). 1980

 

9.4.3/2-1 t/m 2, 9.4.3/4-6.

Stukken betreffende het noviciaat in Indonesië: correspondentiem met de novicenmeesteres, driemaandelijkse verslagen over de novicen te Metro, correspondentie met bisschoppen. 1950-1979.

5 omslagen

 

9.4.3/7.

Correspondentie met Indonesische zusters tijdens hun vormingsjaren. 1955-1983.

1 omslag

 

9.4.3/8.

Stukken betreffende de plechtigheden bij inkleding, professie en jubilea.1956-1980.

1 omslag

 

9.4.3/9.

Correspondentie over het afleggen van de eeuwige geloften alsmede over een ontslagaanvraag. 1959-1965, 1991-1992.

1 omslag

 

9.4.7/1-1 t/m 4.

Stukken betreffende het onderwijs aan de diverse scholen in Indonesië. 1934-1984.

2 omslagen en 2 delen

1. Verzameling gegeven betreffende het onderwijs waaronder exploitatierekeningen en statistieken. 1934-1984

2. Correspondentie alsmede een leerplan van de Primaire Nijverheidsschool voor meisjes. 1937-1984

3. Album "Tekeningen van de kinderen der Xaveriusschool Telok". 1938

4. Album" Herinnering aan de kinderen van Palembang". 1949

 

9.4.6/1-1 t/m 3.

Stukken betreffende onroerende goederen van de congregatie in Indonesië. Teluk, Palembang, Metro en Ngestirahayu. 1932-1985.

3 omslagen

 

9.4.6/2-1.

Verzameling gegevens betreffende giften, geldleningen en aflossingen. 1933-1977.

1 omslag

 

9.4.6/4.

Inventarislijsten van de huizen in Indonesië. Vóór 1940, 1987.

1 omslag

 

9.4.2/6.

Circulaires van het Missiebureau te Den Haag. 1951-1965.

1 omslag

 

9.4.2/7-1 t/m 4.

Stukken betreffende de vieringen van jubilea in Indonesië. 1952-1994.

4 omslagen

1. Stukken betreffende het 25-jarig verblijf van de zusters op Sumatra. 1952

2. Stukken betreffende het 50-jarig verblijf van de zusters op Sumatra. 1977

3. Stukken betreffende de viering van het 50-jarig missiefeest in Nederland. 1976-1977

4. Stukken betreffende de viering van het eeuwfeest van de congregatie in Indonesië

(1986) en de "Indonesiëdagen" in Nederland. 1986, 1994

 

2.2.4/4-5.

Brieven van medezusters-missionarissen houdende antwoorden op de vragen van zr. M. Teresita Munsters over hun werk in Indonesië. 1951, 1991

 

9.4.3/12.

Lijsten houdende de namen en andere gegevens van zusters die in Indonesië werkzaam zijn geweest in de periode 1927-1990. Alsmede een notitie betreffende leven en werken in Indonesië (1983), jaarboek 1986-'87 en zakjes gedroogde blaadjes afkomstig van de graven van zusters. 1986-1987, 1990, z.j. 1 omslag

 

3.1/3.

Lijsten houdende personalia van zusters die niet (of niet meer) van Nederlandse nationaliteit zijn of genaturaliseerd zijn; missiezusters in Finland en Indonesië […]. ca. 1920-1970.

1 omslag

Inhoudsopgave ingesloten.

 

9.4.2/9.

Boek "Wie zal ons scheiden: de zusters van het Heilig Hart op Zuid-Sumatra, Indonesie 1927-1990" door zr. M.Teresita Munsters. 1993.    

1 deel

 

9.4.2/3.

Publicaties over het leven en werken van de zusters op Zuid-Sumatra. 1930-1990.

1 omslag

Inhoudsopgave ingesloten.

Bronnen met verslaglegging

Jaar- en andere periodieke verslagen

 

9.4.5.2/1-1.

Verslagen van de Jaarvergaderingen van het missiebestuur. 1951-1981.

1 omslag

 

 

Visitatieverslagen

 

9.4.5.3/2-1.

Verslagen van de visitatrices over hun visitatiebezoeken. 1949-1980.

1 omslag

 

 

Kronieken

 

9.4.2/1-1 t/m 6.

Kronieken van de huizen te Indonesië alsmede reisbeschrijvingen. 1926-1989.

1 omslag en 5 delen

1. Kroniek van de missie op Sumatra over de periode 1926-1960.1954-1960

2, Kroniek over de Regio. 1960-1980

3. Kroniek van de missiestatie Teluk-Betung. 1929-1970

4. Kroniek van het huis te Metro-Lampung, Zuid-Sumatra. 1951-1958

5. Kroniek van het noviciaat te Metro. 1958-1989

 

6. Reisverhalen en aantekeningen over de missie van Zuid-Sumatra. 1927-1961.

1 omslag

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie is gesticht te Moerdijk (provincie Noord-Brabant) in 1886 door Huberdina Merkelbach (1834-1906; kloosternaam zr. Marie). Zij kwam als begijn van Hoogstraten op verzoek van de lokale pastoor Van Gier naar Moerdijk om katholiek onderwijs te verzorgen. De congregatie hield zich bezig met onderwijs maar ook met ziekenhuisverpleging. In 1938 telde zij 24 huizen, waarvan 19 in Nederland, twee in Finland en drie op Sumatra.

 

De missie

Ned. Indië/Indonesië

Op verzoek van de priesters van het Heilig Hart in de apostolische prefectuur van Benkoelen (Zuid-Sumatra) begonnen de zusters in Palembang in 1927. De zusters werkten vanaf het begin in het onderwijs en richtten zich daarbij op Europeanen en Chinezen. Nadat Indonesië onafhankelijk geworden was (1949) werden de scholen aangepast aan het Indonesische onderwijssysteem. Verder werkten de zusters in kraamkliniek, internaat en noviciaat.

 

Andere missiegebieden

Verder waren er zusters actief in Brazilië. Nieuw Zeeland en Belgisch Congo. De sinds 1922 ondernomen missie in Finland valt buiten het geografisch bestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1938, 706, Van Woesik, 76-77, Willemsen, I, par. 2-61, Pius-almanak 1960/61, 387 en 438

Organisatie

De regel werd in 1886 bisschoppelijk goedgekeurd. De pastoor van Moerdijk (bisdom 's-Hertogenbosch tot 1955) was adviseur van de congregatie die werd geleid door een algemeen overste. Het generalaat bevindt zich in Nederland. De rechtspersoon was de Vereeniging Zusters van het Allerheiligst Hart van Jezus te Moerdijk. De congregatie heeft banden met de congregatie van de Priesters van het H. Hart.

 

Alle informatie is geput uit: Nolet, Katholiek Nederland, III, 138-145, en Van Woesik, 76-77.

Doelstelling

Oorspronkelijk doel was de heiliging van de leden en het dienen van de medemens door beoefenen van liefdewerken met als hoofdtaak de godsdienstige en maatschappelijke opvoeding van de jeugd. Dit kwam neer op onderwijs, gezondheidszorg, bejaardenzorg, huishoudelijk werk en missiewerk in de missiegebieden van de Priesters van het H. Hart van Jezus (scj). Eerherstel van het Heilig Hart werd naast opvoeding en onderwijs en verzorging en (wijk)verpleging genoemd als belangrijke doelstelling.

Taken en activiteiten
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Bisdom Palembang, Sumatra
 • Bisdom Tanjungkarang, Sumatra

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Wie zal ons scheiden : de Zusters van het Heilig Hart op Zuid Sumatra, Indonesië, 1927-1990 / M.T. Munsters
Auteur
 • M. Teresita Munsters zr.
Paginering
 • 283 p
Uitgever
 • Eindhoven : Zusters van het Heilig Hart
Jaar van uitgave
 • [1993]

Titel
 • Liefde bouwt op : de stichting van de congregatie van de zusters van het Heilig Hart te Moerdijk en het leven van haar stichteres: Huberdina Merkelbach, Mère Marie / [schrijfster: Zr. M. Teresita Munsters]
Auteur
 • M. Teresita Munsters zr.
Paginering
 • 110 p
Uitgever
 • [S.l.] : Zusters van het Heilig Hart
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Van de Zusters van het H. Hart.
Auteur
 • NN
Paginering
 • ??
Uitgever
 • Veldhoven:
Jaar van uitgave
 • 1957

Titel
 • Gedenkboek bij gelegenheid van het gouden jubeljaar van de Congregatie der Zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus te Moerdijk : 1935-2 Juli-1936
Paginering
 • 102 p
Uitgever
 • Moerdijk : Zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus
Jaar van uitgave
 • 1936

Titel
 • Gaat ook gij in mijnen wijngaard : de Zusters van het Allerheiligst Hart (Moerdijk) en hare werkzaamheid in Finland / H.Th. Hartwijk
Auteur
 • H.Th. Hartwijk
Paginering
 • 15 p
Uitgever
 • Roermond : Van der Marck
Jaar van uitgave
 • [1931]


Periodieken
Titel
 • Zon en sneeuw
Paginering
 • 1 (1949/50) - 15 (1964)
Uitgever
 • Vught : Zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus
Jaar van uitgave
 • 1949-1964

Titel
 • Contact / Zusters van het H. Hart Kontakt Zusters van het H. Hart
Uitgever
 • Veldhoven : Zusters van het H. Hart
Jaar van uitgave
 • 1961-...

Titel
 • De missiepost / Priesters van het H. Hart
Paginering
 • 1 (1925/26) - ...
Uitgever
 • Rotterdam : Van der Marck
Jaar van uitgave
 • 1925-...

Titel
 • Het Rijk van het H. Hart van Jezus / Priesters van het H. Hart, Juvenaat
Paginering
 • 17 (1928) - 56 (1971)
Uitgever
 • Tervuren : Priesters van het H. Hart, Juvenaat
Jaar van uitgave
 • 1928-1971
Interviews

Vijf interviews, en wel de nrs.:

463

466

866

870

871

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich vermoedelijk in Rosmalen. Het bevat stukken over: contacten met de kerkelijke en wereldlijke overheid, geest en geschiedenis van de congregatie, de leden, privileges en bezittingen, bestuur en beheer, financieel beheer, apostolaat, succursalen en missie. Van het archief van de missieprokuur is nagenoeg niets aanwezig. Het is de bedoeling dat het archief op een zeker moment wordt overgedragen aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Bewaarplaats Bernadettestraat 10, 5248 AP Rosmalen
Periode archief onbekend
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A80a
Bijzondere relevantie

Selectie

Verwezen wordt naar de nummers van de inventaris van het KAN

 

 

Algemeen

 

2.2.4/5.

Verzameling van historische gegevens over de succursalen en de missiehuizen opgetekend door zr. Imelda van der Meer in 32 cahiers. ca. 1953.

1 omslag

 

9.2/1.

Brieven van de missieprocuur en overzichten van inkomsten en uitgaven. 1946-1968.

1 omslag

 

1.2/1.

Correspondentie met de Congregatie de Propaganda Fide. 1934-1942.

1 omslag

Inhoudsopgave ingesloten.

 

9.1/2.

Circulaire van de congregatie Propaganda Fide houdende een instructie voor het leven van moeder en kind in missiegebieden alsmede circulaires van het Centraal Katholiek Koloniaal Bureau betreffende vaccinatie en het zenden van buitenlandse religieuzen naar Indonesië. 1936, 1937.

1 omslag

 

3.2/3.

Formulieren houdende gegevens over de missie-activiteiten in de congregatie voor het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missie-actie en voor het Centraal Missie Commissariaat (CMC). Met bijlagen. 1952-1991.

1 omslag

 

9.1/1.

Brief van Jos Philippe, generale overste SCJ. 1927.

2 stukken

De zusters werkten samen met de Priesters van het H. Hart in de missies in Finland en Sumatra.

 

9.4.3/1

Stukken betreffende de oprichting van een centraal comité voor uitzending van missionarissen en betreffende pogingen om na de tweede wereldoorlog opnieuw missionarissen uit te zenden. 1945.

1 omslag

 

9.1/3.

Album met proza, poëzie en enkele foto's over het missiewerk, opgedragen aan de missiezusters van de missieclub van de internen op Mariaoord te Vught. ca. 1948.

1 deel

 

9.1/4.

Poster betreffende de werkzaamheden van de zusters voorstellende de schakels die hen verbinden met Finland en Indonesië. z.j.

1 stuk/koker

 

2.2.5/3.

Drie-maandelijks missietijdschrift "Zon en sneeuw" van de zusters van het Allerh. Hart van Jezus. Jaargangen 1-15. 1949-1964.

2 omslagen

 

 

Indonesië

 

9.4.1/1.

Correspondentie met kerkelijke overheden en met het provincialaat van SCJ over de vestiging en het werk van de zusters op Sumatra. 1927-1946.

1 omslag

Inhoudsopgave ingesloten.

 

9.4.4/1

Stukken betreffende het sluiten van contracten van de congregatie met de apostolische prefectuur te Benkoelen, c.q. het apostolisch Vicariaat te Palembang. 1926-1949.

1 omslag

 

9.4.5.1/1.

Stukken betreffende de Theresiastichting, Sint-Josephstichting, Xaveriusstichting en de Mirjamstichting waaronder akten van oprichting en van opheffing alsmede wijzigingen van statuten.            1938-1984. 1 omslag

 

9.4.5.5/1.

Stukken betreffende benoemingen van huisoversten, leden van de missieraad en leden van het regionaal bestuur. 1931-1983.

1 omslag

 

9.4.5.5/2.

Teksten over taak en plaatsomschrijving van het missiebestuur en -overste in Indonesië. 1951-1982.

1 omslag

 

9.4.5.3/1-1 t/m 3.

Correspondentie over visitatiebezoeken in Indonesië aan alle zusters. 1949-1960.

3 omslagen

 

9.4.5.4/1-1 t/m 2, 4.

Correspondentie tusen het bestuur van de congregatie en bisschoppen in Indonesië. 3 omslagen

1. Correspondentie met mgr. A. Smeets. 1926

2. Correspondentie met mgr. H. Mekkelholt. 1938-1963

4. Correspondentie met mgr. A. Hermelink. 1952-1983

 

9.4.5.4/2-1 t/m 2.

Correspondentie met missionarissen en missieprocuur. 2 omslagen

1. Correspondentie met pater H. van Oort en een brief van pater Hermelink. 1927-1940.

2. Correspondentie met missionarissen op Zuid-Sumatra. 1949-1991

 

9.4.5.4/3.

Correspondentie met diverse personen. 1926-1987.

1 omslag

Inhoudsopgave ingesloten.

 

9.4.5.4/4-1.

Correspondentie met de overste en zusters te Teluk Betung en andere zusters. 1932-1984

 

9.4.5.4/5-1 t/m 3.

Correspondentie met missieoversten/regionale overste. 1940-1963.

3 omslagen

 

9.4.2/2.

Brieven van zusters vanuit Indonesië aan overste en medezusters in Nederland. 1928-1974.

1 omslag

Inhoudsopgave ingesloten.

 

9.4.2/4-1 t /m 4.

Stukken betreffende de nazorg voor de oorlogsslachtoffers uit Indonesië. 1945-1982.

4 omslagen

1. Brieven en circulaires van het provincialaat en missieprocuur aan medezusters en familie over binnengekomen berichten van de zusters uit Indonesië. 1945

2. Brieven van zusters uit Indonesië na hun bevrijding. 1945

3. Verzameling gegevens over contacten met het Ministerie van Buitenlands Zaken en van de Oorlogsgravenstichting over nazorg oorlogsslachtoffers. 1949-1968

4. Correspondentie met familieleden van zusters die overleden zijn tijdens de Japanse bezetting in Indonesië i.v.m.de onthulling van een monument voor de omgekomen

zusters. 1982

 

9.4.2/5-1 t/m 4.

Stukken betreffende het verblijf van de zusters in interneringskampen tijdens bezetting van de Japanners in Indonesië. 1945-1948, 1980.

4 omslagen

1. Aantekeningen van zusters over hun verblijf in interneringskampen in de jaren 1942-1945. 1945-1946.

5 cahiers in 1 omslag

2. Verhandelingen over interneringstijd en bevrijding uitgegeven door de priesters van het H. Hart van Jezus. 1945

3. Verslagen van zusters over interneringstijd. Met als bijlage enkele tekeningen. 1947-1948.

4. Verhandeling "Achter bambu en prikkeldraad" van zr.Sara Maria (zr. Xaveria Raats). 1980

 

9.4.3/2-1 t/m 2, 9.4.3/4-6.

Stukken betreffende het noviciaat in Indonesië: correspondentiem met de novicenmeesteres, driemaandelijkse verslagen over de novicen te Metro, correspondentie met bisschoppen. 1950-1979.

5 omslagen

 

9.4.3/7.

Correspondentie met Indonesische zusters tijdens hun vormingsjaren. 1955-1983.

1 omslag

 

9.4.3/8.

Stukken betreffende de plechtigheden bij inkleding, professie en jubilea.1956-1980.

1 omslag

 

9.4.3/9.

Correspondentie over het afleggen van de eeuwige geloften alsmede over een ontslagaanvraag. 1959-1965, 1991-1992.

1 omslag

 

9.4.7/1-1 t/m 4.

Stukken betreffende het onderwijs aan de diverse scholen in Indonesië. 1934-1984.

2 omslagen en 2 delen

1. Verzameling gegeven betreffende het onderwijs waaronder exploitatierekeningen en statistieken. 1934-1984

2. Correspondentie alsmede een leerplan van de Primaire Nijverheidsschool voor meisjes. 1937-1984

3. Album "Tekeningen van de kinderen der Xaveriusschool Telok". 1938

4. Album" Herinnering aan de kinderen van Palembang". 1949

 

9.4.6/1-1 t/m 3.

Stukken betreffende onroerende goederen van de congregatie in Indonesië. Teluk, Palembang, Metro en Ngestirahayu. 1932-1985.

3 omslagen

 

9.4.6/2-1.

Verzameling gegevens betreffende giften, geldleningen en aflossingen. 1933-1977.

1 omslag

 

9.4.6/4.

Inventarislijsten van de huizen in Indonesië. Vóór 1940, 1987.

1 omslag

 

9.4.2/6.

Circulaires van het Missiebureau te Den Haag. 1951-1965.

1 omslag

 

9.4.2/7-1 t/m 4.

Stukken betreffende de vieringen van jubilea in Indonesië. 1952-1994.

4 omslagen

1. Stukken betreffende het 25-jarig verblijf van de zusters op Sumatra. 1952

2. Stukken betreffende het 50-jarig verblijf van de zusters op Sumatra. 1977

3. Stukken betreffende de viering van het 50-jarig missiefeest in Nederland. 1976-1977

4. Stukken betreffende de viering van het eeuwfeest van de congregatie in Indonesië

(1986) en de "Indonesiëdagen" in Nederland. 1986, 1994

 

2.2.4/4-5.

Brieven van medezusters-missionarissen houdende antwoorden op de vragen van zr. M. Teresita Munsters over hun werk in Indonesië. 1951, 1991

 

9.4.3/12.

Lijsten houdende de namen en andere gegevens van zusters die in Indonesië werkzaam zijn geweest in de periode 1927-1990. Alsmede een notitie betreffende leven en werken in Indonesië (1983), jaarboek 1986-'87 en zakjes gedroogde blaadjes afkomstig van de graven van zusters. 1986-1987, 1990, z.j. 1 omslag

 

3.1/3.

Lijsten houdende personalia van zusters die niet (of niet meer) van Nederlandse nationaliteit zijn of genaturaliseerd zijn; missiezusters in Finland en Indonesië […]. ca. 1920-1970.

1 omslag

Inhoudsopgave ingesloten.

 

9.4.2/9.

Boek "Wie zal ons scheiden: de zusters van het Heilig Hart op Zuid-Sumatra, Indonesie 1927-1990" door zr. M.Teresita Munsters. 1993.    

1 deel

 

9.4.2/3.

Publicaties over het leven en werken van de zusters op Zuid-Sumatra. 1930-1990.

1 omslag

Inhoudsopgave ingesloten.

Bronnen met verslaglegging

Jaar- en andere periodieke verslagen

 

9.4.5.2/1-1.

Verslagen van de Jaarvergaderingen van het missiebestuur. 1951-1981.

1 omslag

 

 

Visitatieverslagen

 

9.4.5.3/2-1.

Verslagen van de visitatrices over hun visitatiebezoeken. 1949-1980.

1 omslag

 

 

Kronieken

 

9.4.2/1-1 t/m 6.

Kronieken van de huizen te Indonesië alsmede reisbeschrijvingen. 1926-1989.

1 omslag en 5 delen

1. Kroniek van de missie op Sumatra over de periode 1926-1960.1954-1960

2, Kroniek over de Regio. 1960-1980

3. Kroniek van de missiestatie Teluk-Betung. 1929-1970

4. Kroniek van het huis te Metro-Lampung, Zuid-Sumatra. 1951-1958

5. Kroniek van het noviciaat te Metro. 1958-1989

 

6. Reisverhalen en aantekeningen over de missie van Zuid-Sumatra. 1927-1961.

1 omslag

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief