Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Broeders van Amsterdam

Naam Broeders van Amsterdam
Naamsvarianten
 • Broeders van O.L. Vrouw van Zeven Smarten
 • Congregatio Septem Dolorum (csd)
 • Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten
 • Broeders van Voorhout
Periode 1851-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Stichting

De Congregatie van de Broeders van Amsterdam werd in 1851 in Amsterdam gesticht door de rector (directeur) van het St. Aloysiusgesticht Petrus Johannes Hesseveld (1806-1859) terwijl ook kapelaan Arnoldus Frentrop sj (1802-1865) er bij betrokken was. Directe aanleiding was dat de Broeders van Maastricht hun medewerking aan het Sint Aloysiusgesticht voor kansarme jongens, zoals (half)wezen en jongens die door hun ouders aan hun lot waren overgelaten, stopzetten. De nieuwe congregatie legde zich toe op zorg van deze groep jongens. Naast een school met internaat in Amsterdam was er in Heythuysen (provincie Limburg) een landbouwkolonie, De Heibloem genaamd. De congregatie bleef tamelijk klein: in 1925 telde zij 153 broeders (Boerrigter, In smarten geboren, 228), in 1958 had zij 256 leden, het hoogst ooit bereikte aantal. 


Missie

China

De congregatie was van oorsprong geen missiecongregatie, maar zij werd bij haar 75-jarig bestaan in 1926 benaderd door de prefect van de Congregatie De Propaganda Fide, kardinaal Van Rossum met het verzoek zich ook in te zetten voor de missie. Vrijwel tegelijkertijd kwam een verzoek binnen van de apostolisch vicaris van Yungping-fu, mgr. F. Geurts cm. Yungping-fu ligt in de provincie Hebei in het noordoosten van China. Na enig aandringen gaven de broeders in 1927 toe. De eerste vestiging was in Tangshan. Zij waren de eerste Nederlandse broedercongregatie in China. De broeders namen een internaat over en startten diverse beroepsopleidingen.  In 1936 vond de inkleding van de eerste Chinese broeders plaats. Tijdens de oorlog werden de broeders in China geïnterneerd, maar zij overleefden de oorlog. In 1949 moesten de broeders op last van de communistische autoriteiten China verlaten met achterlating van de Chinese broeders. Bisschop Mgr. Huibers betreurde het vertrek, omdat hij meende dat een marteldood voor de congregatie zeer vererend zou zijn geweest (rapport 25, Fr. K. Paanakker/W.M., 3).  

 

Nieuw-Guinea

Een jaar voor het vertrek uit China (1948) waren de broeders met missie in Nederlands Nieuw-Guinea begonnen. Eerder waren er al verzoeken uit (onder meer) Nederlands-Indië gekomen, maar door personeelsgebrek kon daaraan geen gehoor worden gegeven. Het perspectief van aflopende missie in China veranderde dit echter. Op verzoek van apostolisch vicaris mgr. J. Grent msc begonnen de broeders in Merauke en toen de missie in China beëindigd was ook in Langgur (Kei-eilanden, 1949-1960). Daar beheerden de broeders in 1960 een lagere technische school en een internaat (rapport 25, Fr. K. Paanakker/W.M., 4 en 8). In Merauke startten zij met technisch onderwijs, landbouwonderwijs en een internaat. In 1956 opende men een landbouwcentrum in Képi (1956-1980) en in 1957 in Mindiptana (1957-1976) een lagere school met internaat (Pius-almanak 1960, 428). Hun inspanningen op dat gebied bereikten een hoogtepunt in de jaren zestig, toen zij ook een begeleidingsprogramma opzetten voor afgestudeerden (rapport 25, Fr. K. Paanakker/W.M., 4, 8). Er werkten op dat moment 17 broeders op scholen en internaten in Képi, Mindiptana en Merauke . Ook was er specifiek een broeder belast met het bouwen van kerken en scholen. Later breidden zij nog uit naar Sampit op Borneo en Manado op Celebes (rapport 25, Fr. K. Paanakker/W.M., 8). Van de Kei-eilanden werden de broeders in 1960 teruggetrokken, omdat zij wegens ondervoeding met gezondheidsproblemen kampten. 

 

Canada

Vanaf 1956 vertrokken er ook broeders naar de missie in Canada (Willemsen, B01). De Canadese priester MacNeill had namens de bisschop van Antigonish in Nova Scotia verzocht om de stichting van een technische school. De congregatie hoopte op vastigheid en roepingen en ging op het verzoek in . De broeders leidden in 1960 het Junior Technical Institute in New Glasgow en een noviciaat en landbouwcentrum in Mabou.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 101, Willemsen, I, par. 3-1, Pius-almanak 1960/61, 348 en 428 en Boerrigter, In smarten geboren).

Organisatie

Goedkeuring van de regel

In 1853 werd voorlopige goedkeuring van de regel verleend door de apostolische internuntius en vice-superior van de Hollandse Missie mgr. C. Belgrado. Stichter Hesseveld werd tot moderator benoemd.   De definitieve goedkeuring van de regel en de constituties door de bisschop van Haarlem was een lange en moeizame weg. Bij het streven naar pauselijke goedkeuring van de regel na 1925 speelde de gedachte mee dat de broedercongregatie dan meer bewegingsvrijheid zou krijgen tegenover de bisschop. Om de verstandhouding met de bisschop niet te schaden is de congregatie toch bisschoppelijk gebleven en ontving zij bisschoppelijke goedkeuring.

 

 

Verhouding broeders - katholieke geestelijkheid

De verhouding tussen de broeders en de geestelijkheid was steeds gespannen. De broeders wilden graag een van hen als algemeen overste, maar de bisschop van Haarlem en andere kerkelijke autoriteiten hielden dit tot 1925 tegen. Boerrigter geeft de schuld aan het clericalisme en noemt dit zelfs als één van de nadelen van het rijke roomse leven. Leden van de geestelijkheid drongen in alle geledingen van organisaties door en meenden het altijd beter te weten dan leken zoals de broeders (Boerrigter, 248). De broeders beschouwden zichzelf als experts in het geven van onderricht aan kinderen en vonden dat deze deskundigheid door de clerus onvoldoende werd gehonoreerd. Ook in de huizen ontstonden geregeld conflicten tussen de rector, een priester, en de huisoverste. Een minder ernstig conflict werd veroorzaakt door kapelaan Frentrop die het gezag van de priester-directeur van de congregatie niet wilde erkennen. Hij werd door zijn eigen orde uit Amsterdam verwijderd, maar bleef zich met de congregatie bemoeien. Zo verzocht hij buiten Hesseveld om bij de paus om goedkeuring van de regel van de congregatie.

 

Bestuur: overste en raad

Aanvankelijk werd de congregatrie bestuurd door priester-directeuren die het gezag van de bisschop van Haarlem vertegenwoordigden. Dit ging niet zonder problemen. In 1925 mochten de broeders in een algemeen kapittel voor het eerst een algemene overste uit hun midden kiezen. Toen dit gebeurd was, benoemde de bisschop van Haarlem, Carlier, de rector van Voorhout tot 'raadsman' van de zojuist gekozen algemeen overste, broeder Caspar Leusen. De broeders protesteerden openlijk tegen deze maatregel. De bisschop verzekerde dat de raadsman niet meer dan een tussenpersoon tussen hem en de algemeen overste zou zijn, maar de broeders vreesden voor ondermijning van het gezag van de algemeen overste. De bisschop trachtte de congregatie nog sterker onder clericaal gezag te brengen door een 'ervaren priesteropvoeder' te benoemen die als 'raadsman in de pedagodiek' de congregatie moest ondersteunen. De algemeen-overste werd geassisteerd door een algemene raad die uit tenminste zes en ten hoogste 12 leden bestond. Onder hen bevonden zich de twee assistenten van de algemeen overste, de admonitor en de novicenmeester. De huizen werden geleid door een overste geassisteerd door een bijzondere raad en een priester als rector.

 

Algemeen oversten

Petrus Joannes Hesseveld 1854-1859 (priester-directeur)

Joannes Hermanus Bekker 1859-1887 (priester-directeur)

Antonius Henricus F. Wennen 1887-1895 (priester-directeur)

Hermanus Franciscus J. Rikmenspoel 1895-1904 (priester-directeur)

Bernardus Josephus Schrandt 1904-1913 (priester-directeur)

Cornelis Marinus Jonckbloedt 1913-1925 (priester-directeur)

Caspar Leusen 1925-1943 (broeder algemeen overste)

Tarcisius van Dooremalen 1943-1955 (broeder algemeen overste)

Waltherus Jansen 1955-1962 (broeder algemeen overste)

Dalmatius van Heel 1962-na 1985 (broeder algemeen overste)

 

 

De missie

De missie in Nieuw-Guinea viel onder het gezag van de apostolisch vicaris (later: de bisschop), steeds een pater van de Congregatie van Missionarissen van het H. Hart van Jezus. De paters meenden als clerici leiding te moeten geven aan de Broeders, die uitgingen van hun eigen initiatief en expertise op het gebied van onderwijs. Aangezien een contract tussen beide congregaties pas in 1961 tot stand kwam, bleven de broeders van Amsterdam tot die tijd financieel volledig afhankelijk van de apostolisch vicaris.

 

Alle informatie, tenzij anders is vermeld, ontleend aan: Boerrigter, In smarten geboren.

 

Doelstelling

Het doel van de congregatie werd door de oprichter Hesseveld als volgt omschreven: 'Als de congregatie de leiding van wezen of halve wezen op zich neemt, moet zij trachten die niet slechts godsvruchtig op te voeden, maar ook bekwaam te maken om in het vervolg van tijd zich het noodige onderhoud te verschaffen, hetzij door hen een ambacht te leeren of te doen leeren, of ook indien het zijn kan voor den landbouw op te leiden'. (Boerrigter, 62). Naast de werken van naastenliefde, in het bijzonder onderwijs en opvoeding, behoorde ook zelfheiliging van de leden tot de doelstellingen (Pius-almanak 1960/61, 348). Deze doelstellingen strekten zich ook uit tot de missie (Van Woesik, 100-101). Later werden de doelstellingen nog uitgebreid tot kinderbescherming (Willemsen, B01).

Taken en activiteiten
 • Ontwikkelingswerk (Landbouw/Technische opleiding etc.)
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Noord Amerika
 • Azië
Lokatie
 • China
 • Bisdom Yungpingfu (Joenpingfoe, Yongping), Hebei
 • Bisdom Tianjin (Tienstin), Hebei
 • Bisdom Tangshan, Hebei
Selectie uit de literatuur
Titel
 • 150 jaar Broederscongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten : 22 september 2001
Paginering
 • 64 p
Uitgever
 • [Voorhout : Broederscongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten]
Jaar van uitgave
 • [2001]

Titel
 • Guide to the Catholic Church in China 2000
Uitgever
 • Singapore:
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Het werk van de broeders in Indonesia Irian Jaya (voormalig Nieuw Guinea) 1948-1990 Kei-eilanden (Langgur) 1949-1960 en enkele andere plaatsen.
Auteur
 • Bauwens, W. E. M.
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • In smarten geboren ... : geschiedenis van een broederscongregatie / Edesius Boerrigter
Auteur
 • Edesius Boerrigter (1914-)
Paginering
 • 374 p
Uitgever
 • Amsterdam [etc.] : Broederscongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • 12 1/2 jaar missiewerk / geschreven door Broeder Januarius
Auteur
 • Broeder Januarius
Paginering
 • 51 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca.1962]

Titel
 • Eeuwige jeugd : een feestelijke uitgave over jongens, mannen en mannenbroeders bij het eerste eeuwfeest der "Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten" 1851-1951 / samengest. door Jan Derks, A.Th. Mertens en Toon Rammelt
Auteur
 • Johannes Augustinus Maria Derks (1912-1963) ; Anthony Théodore Mertens (1915-1996) ; Toon Rammelt
Paginering
 • 128 p
Uitgever
 • Amsterdam : C.A. Spin en Zoon
Jaar van uitgave
 • 1951


Periodieken
Titel
 • Mater Dolorosa : maandschrift gewijd aan de vereering van O.L. Vrouw van Zeven Smarten en aan het werk harer congregatie / [Broederscongregatie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten]
Paginering
 • 4 (1933-34) - 1968
Uitgever
 • Voorhout : Foreholte
Jaar van uitgave
 • 1933-1968

Titel
 • C-3 : communicatie, congregatie, communiteiten
Paginering
 • 1 (1970) - 40 (2009)
Uitgever
 • Amsterdam : Broeders-Congregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten
Jaar van uitgave
 • 1970-2009

Titel
 • Eigentijds / Broederscongregatie O.L. Vrouw van Zeven Smarten
Paginering
 • 1970 - 1978
Uitgever
 • Amsterdam : Broeders van Amsterdam, Broederscongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten
Jaar van uitgave
 • 1970-1978
Interviews

Acht interviews, te weten de nrs.:

 

41

134

289

403

438

445

486

606

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is volledig geïnventariseerd -met uitzondering van het fotomateriaal- in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland. Het archief bestaat uit de volgende componenten: bestuursarchief, interne berichtgeving, periodieken, externe contacten, regel en constituties, spiritualiteit, stichters en functionarissen van de congregatie, rechtspersonen van de congregatie, stichtingen, leden van de congregatie, gedenkdagen en jubilea van de congregatie, beheer van eigendommen, financiële administratie, communiteiten (algemeen), werkzaamheden in Nederland, communiteiten, scholen en tehuizen, activiteiten in China, in Indonesië en in Canada en documentatie. Uit de beginperiode van de congregatie zijn nauwelijks financiële stukken overgeleverd. Archivalia van de locatie in Rotterdam waar de broeders werkten, maar die zij niet in eigen beheer hadden, zijn bij de regenten daar gebleven en dus niet in het archief van de broeders terug te vinden (gesprek met br. Dalmatius van Heel en Loes Hermans, beheerder van de congregatie, 17 oktober 2008). De missionaire activiteiten van de congregatie zijn, hoewel het oorspronkelijk geen missiecongregatie was, goed gedocumenteerd waarbij stukken betreffende de werkzaamheden, correspondentie, reisverslagen en dagboeken opvallen. In algemenere zin valt er informatie over de missie te verwachten in verslagen van de Algemene Raad (1856-1968) en verslagen van de algemene vergadering en kapittels (rapport 25, Fr. K. Paanakker/W.M., 10). Opvallend is verder dat er van alle broeders -ook van uitgetredenen- persoonsdossiers zijn aangelegd. Deze zijn geordend op overlijdensdatum. Hoewel wisselend in omvang en samenstelling zijn hier over het algemeen enkele foto's, een in memoriam, stukken betreffende pensioenopbouw en arbeidszaam leven en opleiding, een persoonskaart van de congregatie en soms correspondentie in te vinden.

Bewaarplaats Broeders van Amsterdam, Rijnsburgerweg 4, 2215 RA Voorhout
Periode archief 1816-2004
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Openbaar na toestemming van de eigenaar.

Omvang 30 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN B12a
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie  (26 maart 2007)

 

 

Algemeen

 

inv. nrs. 1841-1852. Periodiek "Mater Dolorosa" "Maandschrift gewijd aan de vereering van O.L. Vrouw van Zeven Smarten en aan het werk harer Congregatie". Jaargangen 1-12, 1930-1941.

 

inv. nr. 1675. Gebedenboekje van de congregatie. 1940, Drukkerij St. Joseph te Tangshan (China).

 

inv. nr. 1452. Boek "Eeuwige Jeugd. Een feestelijke uitgave over jongens, mannen en mannenbroeders bij het eerste eeuwfeest der "Congregatie van de Broeders van onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten", 1851-1951", houdende artikelen geschreven door diverse personen. 1951.

 

inv. nr. 1472. Boek "In smarten geboren... Geschiedenis van een Broederscongregatie" door broeder Edesius            Boerrigter, uitgegeven ter gelegenheid van 60 jaar zelfbestuur van de congregatie (1925-1985). 1985.

 

 

China

 

inv. nrs. 501-503. Correspondentie met de in China verblijvende broeders alsmede met het bisdom Haarlem en verdere personen en instanties. 1926-1938, 1943-1949. 3 omslagen:

501. Correspondentie (1926-1931) alsmede jaarverslagen (1926, 1930)

502. Correspondentie (1932-1935) alsmede jaarverslagen (1932, 1934-1935)

503. Correspondentie (1936-1938, 1943-1949) alsmede jaaroverzichten van inkomsten en uitgaven (1936)

 

inv. nrs. 504. Correspondentie tussen vader Caspar Leusen, algemene overste, en mgr. Fr. Geurts, apostolisch vicaris van Yungpingfu, mgr. E. Lebouille, bisschoppelijk-coadjutor te Lulung, H. Romans, provinciaal van de Lazaristen, mgr. A.J. Callier, bisschop van Haarlem, en andere personen. 1926-1939, 1946. 1 omslag

 

inv. nrs. 505-507. Overeenkomsten met de Congregatie van O.L. Vrouw van Zeven Smarten. 1927, 1936, 1997, z.j. 3 omslagen:

505. Overeenkomst met het Tangshan Hospice. Concept, origineel (in tweevoud) (1927) en een vertaling (1997)

506. Overeenkomst met de Kailan Mining Administration. 1936

507. Overeenkomst met mgr. Fr. Geurts, Apostolisch Vicaris van Yungpingfu. z.j.

 

inv. nr. 514. Register houdende verslagen van vergaderingen van de broeders opgemaakt door br. Albertus Pelk. 1947-1949. 1 deel.

 

inv. nrs. 508-513. Stukken betreffende de Chinese leden van de congregatie. 1931-1952. Met hiaten. 6 omslagen:

508. Lijsten houdende gegevens van Chinese broeders opgenomen in het noviciaat

509. Teksten van de Geloften van Deugd van Armoede, Gehoorzaamheid, Zuiverheid alsmede regels voor novicen. In het Chinees.

510. Brieven van Chinese broeders aan de algemene overste. In het Chinees en Nederlands.

511. Verslag van een canonieke visitatie bij de Broeders van O.L. Vrouw van Zeven Smarten te Tangshan.

512. Correspondentie met de algemene overste.

513. Verslagen van de vergaderingen van de Algemene Raad inzake de situatie van de Chinese broeders. Chinees en Nederlands.

 

inv. nr. 538. Brochures "Kennismaking met het Hospitium te Tangshan vicariaat Yungpingfu China". z.j. 1 omslag

inv. nr. 539. Krantenknipsels en folders betreffende het werk van de broeders in de missie van China. 1927-1987. Met hiaten. 1 omslag

 

inv. nr. 537. Brochures, folders en ledenlijst van het Chinafonds, alsmede twee afleveringen van het tijdschrift "China Post" (1940). 1936, 1940, z.j. 1 omslag

 

inv. nr. 522. Bouwtekeningen van het Broedershuis (1931) en het St. Jozef internaat (1938) te Tangshan alsmede van de uitbreiding van het internaat. 1931, 1938, z.j. 1 omslag

 

inv. nr. 1208. Verhandelingen over het leven als missionaris in China en Indonesië van br. Cajetanus van den Pangaart.  z.j. 1 omslag

* Voor een verhandeling over het leven als missionaris in China en Indonesië van broeder Liborius Lauwers, zie plaatsingsnummer 1207.

 

inv. nrs. 515-521. Reisbeschrijvingen van de broeders naar China (en Indonesië). 1927, 1931-1932, 1947-1948. 1 omslag en 9 delen:

515. Reisbeschrijving van de eerste broeders naar China. Getypte versie en een versie gepubliceerd als vervolgverhaal in een krant. 1927

516. Reisbeschrijving en een verslag van het visitatiebezoek van Vader Caspar Leusen en br. Theodosius Böcker. 1931. 2 delen

517. Reisbeschrijving van br. Bernulphus den Dubbelden. 1932. 1 deel

518. Reisbeschrijving van br. Cajetanus van den Pangaart. 1947. 2 delen (getypte versie en manuscript)

520. Reisbeschrijving zonder auteursnaam. 1947. 1 deel

521. Reisbeschrijving van de reis van Hong Kong naar de Kei-eilanden, door broeder Canisius Beijer. 1948. 1 deel.

523. Documenten betreffende de reis naar China van de broeders Canisius Beijer, Cajetanus van den Pangaart en Longinus Koelemij. 1947. 1 omslag

 

inv. nrs. 531-536. Verhandelingen houdende historische overzichten over het verblijf van de broeders in China. 1949, 1985, z.j. 1 omslag, 2 stukken en 2 delen

531. "De Missie. Broeders van O.L. Vrouw van Zeven Smarten in de missie van China" van br. Ladislaus Oostermeijer. 1 deel

532. "Vijf jaar China" door br. Ladislaus Oostermeijer te Tangshan. 1 deel

533. "Het eerste missiewerk der congregatie 1927-1949". 1 stuk

534. "De oorlogsjaren in ons missiegebied te Tangshan-China". 1 stuk

535. Verslag over de internering van de broeders in China in 1945 van br. Basilius Sewalt. 1985. 1 stuk

536. "De laatste dagen van de broeders in Tangshan: 12 december 1948 tot 19 augustus 1949" van br. Canisius Beijer. Concepten en origineel exemplaar. 1949

540. Verhandeling "Rotchina" van J. Guillermaz houdende een historisch overzicht over de ontwikkelingen in China over de periode 1927-ca. 1955. z.j. 1 deeltje

541. Verslag "Tiendaagse reis door China" van Frans Bomers CM. 1980.       1 stuk

 

inv. nr. 542. Stukken betreffende China houdende folders en prentjes met Chinees schrift alsmede een brochure        van de Lazaristen. 1925, z.j.    1 omslag

 

 

Indonesië: Nieuw-Guinea

 

inv. nr. 582. Lijsten houdende persoonsgegevens van de broeders werkzaam op Irian Jaya en andere plaatsen. z.j. 1 omslag

 

inv. nrs. 543-549. Correspondentie tussen het bestuur van de congregatie en de broeders in Merauke, Mindiptana, Batu Merah en Kepi op Irian Jaya (Nieuw Guinea). Met als bijlagen overeenkomsten met het Apostolisch Vicariaat van Merauke, rapporten betreffende visitatiebezoeken, aanpassingen in het onderwijs, ontwikkelingshulp, de missieprocuur en verslagen van regionale vergaderingen. 1954-1980.

543. 1954-1956

544. 1957-1958

545. 1959-1965

 

inv. nr. 553. Correspondentie tussen br. Liborius Lauwers (regionaal overste in de perioden 1963-1973 en 1980-1993) en de missieprocuratoren br. Wilhelmus Boin (tot 1987) en br. Hubertus de Graaff. Alsmede gegevens van br. Liborius Lauwers betreffende zijn opleiding en benoeming tot leraar in het landbouwonderwijs door het Ministerie van Overzeese Rijksdelen. 1955-1993. Met hiaten. 1 omslag

 

inv. nrs. 574-580. Persoonsdossiers van uitgetreden inlandse broeders. 1969-1981. Met hiaten. 6 omslagen [jaren 1960-1980]

inv. nr. 581. Lijsten houdende persoonsgegevens van uitgetreden inlandse broeders. z.j. 1 omslag

 

inv. nr. 1815. Notitie "Het werk van onze broeders in Irian Barat, 1948-1968", met conclusies, bedoeld voor de Algemene Vergadering van de congregatie. 1968. 1 stuk

 

inv. nrs. 589-602. Stukken betreffende het onderwijs aan de Lagere Technische School St. Josef te Merauke. 1955-1990, z.j. (met hiaten). 7 stukken, 4 omslagen, 3 delen

589. Oorkonde van de eerste steenlegging voor de school voor Lager Technisch Onderwijs. Kopie. 1955. 1 stuk

590. "Rapport van de omscholing van volwassenen en van de leerlingenstelsels t.b.v. het technisch onderwijs". 1955. 1 stuk

591. Verhandeling "Het 'dorpsonderwijs' in Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea" van H. Thijssen, directeur opleidingsschool voor dorpsonderwijzers te Merauke. 1956. 1 stuk

592. Omslag van het boek "In smarten geboren" met daarop geplakt handtekeningen van belangstellenden bij de inzegening en ingebruikname van het broedershuis en de L.T.S. te Merauke. 1958, 1985. 1 stuk

593. "Memorandum inzake de nazorg van de oud-leerlingen van de Lagere Technische School te Merauke". 1960. 1 stuk

594. "Memorandum betreffende de L.T.S. van het Apostolisch Vicariaat te Merauke" alsmede "Onderwijsplan ten behoeve van het apostolisch vicariaat van Merauke". 1960. 1 omslag

595. "L.T.S. Blad voor leerlingen en oud-leerlingen van de Lagere Technische School Merauke". 1960. 1 deel

596. Inventarislijst van de Lagere Technische School van het Apostolisch Vicariaat te Merauke. 1963. 1 deel

597. Brochure "Sekolah teknik S. Josef Merauke 1950-1965", voorzien van zwart-witfoto's. 1 stuk (in tweevoud)

602. Teksten betreffende diverse onderwerpen in het onderwijs. z.j. 1 omslag (Indonesisch en Nederlands)

 

inv. nr. 1813. Correspondentie betreffende de ingebruikname van de technische school te Kelapa Lima, alsmede notities en correspondentie betreffende technisch en vervolgonderwijs te Merauke en op Irian Jaya (algemeen en specifiek betreffende de broeders). 1955-1963, 1974-1976. 1 pak

 

inv. nr. 1787. Lijst met de namen van mannelijke en vrouwelijke leden van de dorpje Okaba die op de Vervolgschool of de technische school te Merauke zaten, met enkele aantekeningen over studie of beroep, alsmede een overzichtje waarin deze groepen opgesplitst zijn naar categorieën. z.j.   2 stukken

 

inv. nr. 1781. Overzicht Stamboeken VS/VVS te Merauke, houdende de namen van de leerlingen met jaar van begin en einde opleiding, met toelichting, alsmede enkele staten en grafieken betreffende aantallen en herkomst van de leerlingen. Over de periode 1945-1965. 1 omslag. (VS/VVS (Vervolgschool) startte in 1945 en accepteerde in 1962 voor het laatst leerlingen).

 

inv. nr. 1818. Lijsten met namen van gediplomeerde leerlingen van de LTS te Merauke, uitgesplitst naar deelgebied, met geboortedatum en -plaats en jaren waarin de cursus werd gevolgd, over de periode 1950-1974. 1 omslag

 

inv. nr. 1822    Lijsten met namen en enkele persoonlijke gegevens (geboortedatum, afkomst, godsdienst, data van start en einde opleiding) van leerlingen van de technische school te Merauke. 1950-1975. 1 omslag


inv. nr. 1780. "Maandstaten" van de technische school te Merauke. 1951-1963. 1 omslag (Op deze overzichten werden maandelijks o.m. bijgehouden de aantallen leerlingen per klas en         aantallen uitgesplitst naar etnische afkomst. Tevens werden de leerkrachten genoemd.)

 

inv. nr. 1791. Lijsten van kandidaten voor de cursus bouwkunde en werktuigkunde 1961-1963, Stichting Vakopleiding Nederlands Nieuw-Guinea, Afdeling Merauke (Irian Jaya). 1961. 3 stukken

 

inv. nr. 1820. Notitie houdende enkele gegevens over aantallen en afkomst van meisjes in het noviciaat van de zusters (Dochters van O.L. Vrouw van het Heilig Hart) te Merauke en jongens op het klein-seminarie van het bisdom Merauke, beide te Irian Jaya, over de periode ca. 1951-1969. 1 stuk

 

inv. nr. 1816. Notitie houdende gegevens over persoonlijke omstandigheden en functioneren in de samenleving van gediplomeerde LTS'ers en jongens en meisjes van de VVS te Merauke, afkomstig uit Kimaam en Selatan, door Cor van Halen msc. 1969. 1 stuk

 

inv. nr. 1782. Staten houdende overzichten van aantallen leerlingen per jaar van de technische school te Merauke (Irian Jaya), onderverdeeld naar studierichting, herkomst en godsdienst over de periode 1950-1975, alsmede van het aantal geslaagde, gestopte en aangenomen leerlingen en een lijst van leraren over die periode. 1975. 1 omslag

 

inv. nr. 1779. Lesroosters van de technische school te Merauke (Irian Jaya). 1950, 1975.      3 stukken

 

inv. nrs. 583-587. Financiële jaaroverzichten van de regio Merauke. 1948-1956, 1961-1964, 1972-1974, 1976-1993. 5 omslagen

583. 1948-1956, 1961-1964

 

inv. nr. 588. Stukken betreffende de overdracht van roerende en onroerende goederen van de           broederscongregatie te Merauke aan het bisdom Merauke en de St. Antoniusstichting (Yasanto) te Merauke. Met als bijlagen retroakten en tekeningen van gebouwen en overzichtstekeningen van de gronden. 1959-1991. 1 omslag

 

inv. nr. 1208. Verhandelingen over het leven als missionaris in China en Indonesië van br. Cajetanus van den Pangaart.            z.j. 1 omslag

 

inv. nr. 621-622. Krantenknipsels en tijdschriften houdende artikelen over Irian Jaya en het werk van paters en broeders. 1942-1992. 2 omslagen

 

inv. nr. 613-618. Stukken betreffende de geschiedenis van Irian Jaya, 1948-1987, z.j. 3 omslagen en 3 delen

613. Aantekeningen over de geschiedenis van Irian Jaya. z.j.

614. Aantekeningen uit dagboeken over het verblijf van de broeders in Irian Jaya. 1948-1955

615. Verhandelingen over de werkzaamheden van de broeders in Irian Jaya. 1953, 1968, 1987

616. "Twaalf en een half jaar werkzaamheden in Nieuw Guinea, 11-11-1948 tot en met 10-05-1961" van Vader Tarcisius van Dooremalen. 1961. 1 deel

617. "12,5 Jaar missiewerk" van br. Januarius. 1961. 1 deel

 

inv. nr. 604-612. Reisbeschrijvingen van broeders van Nederland naar Indonesië (m.n. naar Irian Jaya) alsmede verslagen van reizen in Indonesië. 1948-1990, z.j. Met hiaten.    4 stukken, 4 omslagen, 1 deel

604. Reisbeschrijving van Vader Tarcisius van Dooremalen naar Mindiptana. z.j. 1 stuk

605. Reisbeschrijving van br. Reinardus Snik en br. Casimirus Coppelmans van Nederland naar Indonesië. 1948. 1 stuk

606. Reisbeschrijving van br. Xaverius van Roon van Nederland naar Indonesië alsmede beschrijvingen van zijn reizen van Merauke naar Mindiptana en van Mindiptana naar Merauke. 1950, 1953, 1959. 1 omslag

607. Reisbeschrijving van br. Gervasius Wouters van Nederland naar Merauke. 1953. 1 stuk

608. Reisbeschrijving van br. Waltherius Jansen van Nederland naar Merauke. 1957. 1 omslag

609. Reisbeschrijving van br. Monulphus Bulkens van Mindiptana naar Kepi en retour in de Kerstvakantie 1960-1961. 1961. 1 omslag

612. Reisbeschrijving van br. Reinardus Snik en Godefridus de Korte. z.j. 1 stuk

 

inv. nr. 1770. Tekstboekje van het 'Jubileumspel' door P.J. Verschueren, ter gelegenheid van 50 jaar missie in Merauke (Indonesië). 1955. 1 katern (tekst in het Nederlands en in het Bahasa).

 

inv. nr. 619. Verslag "Irian - Barat 1955-1959" houdende "Verslag Gouden feest" van br. Xaverius van Roon; "Vijftig Jaar Missie" van p. A.v.d. Wouw MSC (1955); Feestrede "Missie Jubileum" van p. P.J. Verschueren MSC (1955); "Reisverhaal" van br. Xaverius van Roon (1959). 1955, 1959. 1 deel

 

inv. nr. 624. Verhandelingen over Irian Jaya en het werk van de missionaris verzorgd door de paters MSC. 1961, 1968, z.j. 1 omslag

 

inv. nr. 603. Verhandeling "Geschiedenis en ontwikkeling van de Antoniusstichting (Yasanto)" te Merauke. 1990. 1 omslag

 

inv. nr. 1209. Aantekeningen over het leven van de missionarissen op Nieuw-Guinea/Irian Jaya.<?> 1994, 1998, z.j. 1 omslag

 

inv. nr. 1207. Verhandelingen over het leven als missionaris in China en Indonesië van br. Liborius Lauwers. 1998, z.j. 1 omslag

 

inv. nr. 1827.   Verhandeling houdende herinneringen aan Merauke (Irian Jaya) van broeder Reinardus Snik. 2001.   1 stuk

 

inv. nr. 2003. Stukken betreffende project KomMissieMemoires, vnl. korte uitwerkingen van interviews met broeders, paters en zusters die op Irian Jaya werkten. 1978-1984. 1 omslag

 

inv. nr. 623. Stukken betreffende de geschiedenis van Irian Jaya. z.j. 1 omslag

(Indonesisch)

 

inv. nr. 627. Stukken betreffende de bisschopswijding van mgr. H. Tillemans [apostolisch vicaris van Merauke], zijn zilveren priesterfeest alsmede betreffende zijn overlijden. 1950, 1953, 1975. 1 omslag

 

inv. nr. 1812. Zelfgetekende kaart van de omgeving van Mindiptana, mogelijk zijn daarop de wegen en waterwegen aangegeven. z.j. 1 stuk

inv. nr. 1811. Kaarten van het Mappi-gebied (Kepi) en het Muju-gebied (Mindiptana), met in kleur aangegegeven welke gebieden in welke periode gemissioneerd werden.

ca. 1960. 3 stukken

 

inv. nr. 1776. Boekje "150 tahun Serikat-serikat Karya misi Kepausan". 1971. 1 deeltje

inv. nr. 1768. Boek "25 Jaar missieluchtvaart in Irian Jaya - Indonesia". 1984. 1 deel

 

inv. nr. 1825. Artikel "Missionarissen en menseneters" door pater Gerard Zegwaard msc., over zijn ervaringen in       het Asmatgebied in Nederlands Nieuw-Guinea (Irian Jaya) in 1952, verschenen in "Spiegel Historiael". 1996. 1 stuk

 

 

Indonesië: Kei-eilanden

 

inv. nr. 521. Reisbeschrijving van de reis van Hong Kong naar de Kei-eilanden, door broeder Canisius Beijer. 1948. 1 deel

inv. nr. 558. Brieven van mgr. J. Grent, apostolisch vicaris te Tual-Langgur (Kei-eilanden), met bijlagen. 1956, 1961. 1 omslag

Audio-visueel materiaal

Indonesië: Nieuw-Guinea

inv. nr. 629. Foto's van broeders en klassefoto's uit Merauke. 1951-1953.     1 omslag

Bronnen met verslaglegging

Dagboeken

 

inv. nrs. 524-530. Dagboeken van de broeders verblijvend in China. 1927-1933, 1942-1949. 7 delen:

524. Dagboek 1927-1933

525. Dagboek 1942

526. Dagboek 1943-1944

527. Dagboek 1944-1945

528. Dagboek 1946

529. Dagboek 1947

530. Dagboek 1948-1949 (bevat een verslag over het verblijf in China tot april 1949, het verblijf in Nederland in april-oktober 1949 en daarna het verblijf in Indonesië. Zie voor het vervolg het dagboek van Indonesië inv. nr. 564)

 

519. 'Dagboek van de missiereis naar China 12 september - 11 december 1947' van broeder Canisius Beijer. 1947. 2 delen in 2 exemplaren.

 

inv. nrs. 564-570. Dagboeken van de broeders verblijvende in Papua (Irian Jaya). 1948-1964, 1975-1976. 5 delen en 2 omslagen

564. Dagboek 1948-1950

565. Dagboek 1951-1952

566. Dagboek 1953-1954

567. Dagboek 1955

568. Dagboek 1956

569. Dagboek 1957-1964. Aantekeningen in 14 cahiers. 1 omslag.

 

618. "Grepen uit een dagboek. Van mijn belevenissen in de missie te Nieuw Guinea (thans Irian Jaya) vicariaat Merauke, 1948-1964" van br. Ladislaus G. Oostermeyer. 1966. 1 deel

 

 

 

Archivalie elders

Bisdom Haarlem

Aangezien de congregatie eerst onder het bisdom Haarlem viel (zie organisatie) zijn veel stukken voor 1925 in het bisschoppelijk archief van Haarlem bewaard gebleven.

 

Broeders van Maastricht

Stukken van vóór 1851 berusten bij de Broeders van Maastricht, aangezien de broeders van Amsterdam hun werk in het St. Aloysiusgesticht voortzetten (rapport 25, Fr. K. Paanakker/W.M., 6).

 

Jezuïeten

Ten slotte bevindt zich in het archief van de Jezuïeten in de Historische Handschriftenverzameling de schriftelijke nalatenschap van mede-oprichter A. Frentrop SJ (rapport 25, Fr. K. Paanakker/W.M., 6).

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Stichting

De Congregatie van de Broeders van Amsterdam werd in 1851 in Amsterdam gesticht door de rector (directeur) van het St. Aloysiusgesticht Petrus Johannes Hesseveld (1806-1859) terwijl ook kapelaan Arnoldus Frentrop sj (1802-1865) er bij betrokken was. Directe aanleiding was dat de Broeders van Maastricht hun medewerking aan het Sint Aloysiusgesticht voor kansarme jongens, zoals (half)wezen en jongens die door hun ouders aan hun lot waren overgelaten, stopzetten. De nieuwe congregatie legde zich toe op zorg van deze groep jongens. Naast een school met internaat in Amsterdam was er in Heythuysen (provincie Limburg) een landbouwkolonie, De Heibloem genaamd. De congregatie bleef tamelijk klein: in 1925 telde zij 153 broeders (Boerrigter, In smarten geboren, 228), in 1958 had zij 256 leden, het hoogst ooit bereikte aantal. 


Missie

China

De congregatie was van oorsprong geen missiecongregatie, maar zij werd bij haar 75-jarig bestaan in 1926 benaderd door de prefect van de Congregatie De Propaganda Fide, kardinaal Van Rossum met het verzoek zich ook in te zetten voor de missie. Vrijwel tegelijkertijd kwam een verzoek binnen van de apostolisch vicaris van Yungping-fu, mgr. F. Geurts cm. Yungping-fu ligt in de provincie Hebei in het noordoosten van China. Na enig aandringen gaven de broeders in 1927 toe. De eerste vestiging was in Tangshan. Zij waren de eerste Nederlandse broedercongregatie in China. De broeders namen een internaat over en startten diverse beroepsopleidingen.  In 1936 vond de inkleding van de eerste Chinese broeders plaats. Tijdens de oorlog werden de broeders in China geïnterneerd, maar zij overleefden de oorlog. In 1949 moesten de broeders op last van de communistische autoriteiten China verlaten met achterlating van de Chinese broeders. Bisschop Mgr. Huibers betreurde het vertrek, omdat hij meende dat een marteldood voor de congregatie zeer vererend zou zijn geweest (rapport 25, Fr. K. Paanakker/W.M., 3).  

 

Nieuw-Guinea

Een jaar voor het vertrek uit China (1948) waren de broeders met missie in Nederlands Nieuw-Guinea begonnen. Eerder waren er al verzoeken uit (onder meer) Nederlands-Indië gekomen, maar door personeelsgebrek kon daaraan geen gehoor worden gegeven. Het perspectief van aflopende missie in China veranderde dit echter. Op verzoek van apostolisch vicaris mgr. J. Grent msc begonnen de broeders in Merauke en toen de missie in China beëindigd was ook in Langgur (Kei-eilanden, 1949-1960). Daar beheerden de broeders in 1960 een lagere technische school en een internaat (rapport 25, Fr. K. Paanakker/W.M., 4 en 8). In Merauke startten zij met technisch onderwijs, landbouwonderwijs en een internaat. In 1956 opende men een landbouwcentrum in Képi (1956-1980) en in 1957 in Mindiptana (1957-1976) een lagere school met internaat (Pius-almanak 1960, 428). Hun inspanningen op dat gebied bereikten een hoogtepunt in de jaren zestig, toen zij ook een begeleidingsprogramma opzetten voor afgestudeerden (rapport 25, Fr. K. Paanakker/W.M., 4, 8). Er werkten op dat moment 17 broeders op scholen en internaten in Képi, Mindiptana en Merauke . Ook was er specifiek een broeder belast met het bouwen van kerken en scholen. Later breidden zij nog uit naar Sampit op Borneo en Manado op Celebes (rapport 25, Fr. K. Paanakker/W.M., 8). Van de Kei-eilanden werden de broeders in 1960 teruggetrokken, omdat zij wegens ondervoeding met gezondheidsproblemen kampten. 

 

Canada

Vanaf 1956 vertrokken er ook broeders naar de missie in Canada (Willemsen, B01). De Canadese priester MacNeill had namens de bisschop van Antigonish in Nova Scotia verzocht om de stichting van een technische school. De congregatie hoopte op vastigheid en roepingen en ging op het verzoek in . De broeders leidden in 1960 het Junior Technical Institute in New Glasgow en een noviciaat en landbouwcentrum in Mabou.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 101, Willemsen, I, par. 3-1, Pius-almanak 1960/61, 348 en 428 en Boerrigter, In smarten geboren).

Organisatie

Goedkeuring van de regel

In 1853 werd voorlopige goedkeuring van de regel verleend door de apostolische internuntius en vice-superior van de Hollandse Missie mgr. C. Belgrado. Stichter Hesseveld werd tot moderator benoemd.   De definitieve goedkeuring van de regel en de constituties door de bisschop van Haarlem was een lange en moeizame weg. Bij het streven naar pauselijke goedkeuring van de regel na 1925 speelde de gedachte mee dat de broedercongregatie dan meer bewegingsvrijheid zou krijgen tegenover de bisschop. Om de verstandhouding met de bisschop niet te schaden is de congregatie toch bisschoppelijk gebleven en ontving zij bisschoppelijke goedkeuring.

 

 

Verhouding broeders - katholieke geestelijkheid

De verhouding tussen de broeders en de geestelijkheid was steeds gespannen. De broeders wilden graag een van hen als algemeen overste, maar de bisschop van Haarlem en andere kerkelijke autoriteiten hielden dit tot 1925 tegen. Boerrigter geeft de schuld aan het clericalisme en noemt dit zelfs als één van de nadelen van het rijke roomse leven. Leden van de geestelijkheid drongen in alle geledingen van organisaties door en meenden het altijd beter te weten dan leken zoals de broeders (Boerrigter, 248). De broeders beschouwden zichzelf als experts in het geven van onderricht aan kinderen en vonden dat deze deskundigheid door de clerus onvoldoende werd gehonoreerd. Ook in de huizen ontstonden geregeld conflicten tussen de rector, een priester, en de huisoverste. Een minder ernstig conflict werd veroorzaakt door kapelaan Frentrop die het gezag van de priester-directeur van de congregatie niet wilde erkennen. Hij werd door zijn eigen orde uit Amsterdam verwijderd, maar bleef zich met de congregatie bemoeien. Zo verzocht hij buiten Hesseveld om bij de paus om goedkeuring van de regel van de congregatie.

 

Bestuur: overste en raad

Aanvankelijk werd de congregatrie bestuurd door priester-directeuren die het gezag van de bisschop van Haarlem vertegenwoordigden. Dit ging niet zonder problemen. In 1925 mochten de broeders in een algemeen kapittel voor het eerst een algemene overste uit hun midden kiezen. Toen dit gebeurd was, benoemde de bisschop van Haarlem, Carlier, de rector van Voorhout tot 'raadsman' van de zojuist gekozen algemeen overste, broeder Caspar Leusen. De broeders protesteerden openlijk tegen deze maatregel. De bisschop verzekerde dat de raadsman niet meer dan een tussenpersoon tussen hem en de algemeen overste zou zijn, maar de broeders vreesden voor ondermijning van het gezag van de algemeen overste. De bisschop trachtte de congregatie nog sterker onder clericaal gezag te brengen door een 'ervaren priesteropvoeder' te benoemen die als 'raadsman in de pedagodiek' de congregatie moest ondersteunen. De algemeen-overste werd geassisteerd door een algemene raad die uit tenminste zes en ten hoogste 12 leden bestond. Onder hen bevonden zich de twee assistenten van de algemeen overste, de admonitor en de novicenmeester. De huizen werden geleid door een overste geassisteerd door een bijzondere raad en een priester als rector.

 

Algemeen oversten

Petrus Joannes Hesseveld 1854-1859 (priester-directeur)

Joannes Hermanus Bekker 1859-1887 (priester-directeur)

Antonius Henricus F. Wennen 1887-1895 (priester-directeur)

Hermanus Franciscus J. Rikmenspoel 1895-1904 (priester-directeur)

Bernardus Josephus Schrandt 1904-1913 (priester-directeur)

Cornelis Marinus Jonckbloedt 1913-1925 (priester-directeur)

Caspar Leusen 1925-1943 (broeder algemeen overste)

Tarcisius van Dooremalen 1943-1955 (broeder algemeen overste)

Waltherus Jansen 1955-1962 (broeder algemeen overste)

Dalmatius van Heel 1962-na 1985 (broeder algemeen overste)

 

 

De missie

De missie in Nieuw-Guinea viel onder het gezag van de apostolisch vicaris (later: de bisschop), steeds een pater van de Congregatie van Missionarissen van het H. Hart van Jezus. De paters meenden als clerici leiding te moeten geven aan de Broeders, die uitgingen van hun eigen initiatief en expertise op het gebied van onderwijs. Aangezien een contract tussen beide congregaties pas in 1961 tot stand kwam, bleven de broeders van Amsterdam tot die tijd financieel volledig afhankelijk van de apostolisch vicaris.

 

Alle informatie, tenzij anders is vermeld, ontleend aan: Boerrigter, In smarten geboren.

 

Doelstelling

Het doel van de congregatie werd door de oprichter Hesseveld als volgt omschreven: 'Als de congregatie de leiding van wezen of halve wezen op zich neemt, moet zij trachten die niet slechts godsvruchtig op te voeden, maar ook bekwaam te maken om in het vervolg van tijd zich het noodige onderhoud te verschaffen, hetzij door hen een ambacht te leeren of te doen leeren, of ook indien het zijn kan voor den landbouw op te leiden'. (Boerrigter, 62). Naast de werken van naastenliefde, in het bijzonder onderwijs en opvoeding, behoorde ook zelfheiliging van de leden tot de doelstellingen (Pius-almanak 1960/61, 348). Deze doelstellingen strekten zich ook uit tot de missie (Van Woesik, 100-101). Later werden de doelstellingen nog uitgebreid tot kinderbescherming (Willemsen, B01).

Taken en activiteiten
 • Ontwikkelingswerk (Landbouw/Technische opleiding etc.)
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Noord Amerika
 • Azië
Lokatie
 • China
 • Bisdom Yungpingfu (Joenpingfoe, Yongping), Hebei
 • Bisdom Tianjin (Tienstin), Hebei
 • Bisdom Tangshan, Hebei

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • 150 jaar Broederscongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten : 22 september 2001
Paginering
 • 64 p
Uitgever
 • [Voorhout : Broederscongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten]
Jaar van uitgave
 • [2001]

Titel
 • Guide to the Catholic Church in China 2000
Uitgever
 • Singapore:
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Het werk van de broeders in Indonesia Irian Jaya (voormalig Nieuw Guinea) 1948-1990 Kei-eilanden (Langgur) 1949-1960 en enkele andere plaatsen.
Auteur
 • Bauwens, W. E. M.
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • In smarten geboren ... : geschiedenis van een broederscongregatie / Edesius Boerrigter
Auteur
 • Edesius Boerrigter (1914-)
Paginering
 • 374 p
Uitgever
 • Amsterdam [etc.] : Broederscongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • 12 1/2 jaar missiewerk / geschreven door Broeder Januarius
Auteur
 • Broeder Januarius
Paginering
 • 51 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca.1962]

Titel
 • Eeuwige jeugd : een feestelijke uitgave over jongens, mannen en mannenbroeders bij het eerste eeuwfeest der "Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten" 1851-1951 / samengest. door Jan Derks, A.Th. Mertens en Toon Rammelt
Auteur
 • Johannes Augustinus Maria Derks (1912-1963) ; Anthony Théodore Mertens (1915-1996) ; Toon Rammelt
Paginering
 • 128 p
Uitgever
 • Amsterdam : C.A. Spin en Zoon
Jaar van uitgave
 • 1951


Periodieken
Titel
 • Mater Dolorosa : maandschrift gewijd aan de vereering van O.L. Vrouw van Zeven Smarten en aan het werk harer congregatie / [Broederscongregatie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten]
Paginering
 • 4 (1933-34) - 1968
Uitgever
 • Voorhout : Foreholte
Jaar van uitgave
 • 1933-1968

Titel
 • C-3 : communicatie, congregatie, communiteiten
Paginering
 • 1 (1970) - 40 (2009)
Uitgever
 • Amsterdam : Broeders-Congregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten
Jaar van uitgave
 • 1970-2009

Titel
 • Eigentijds / Broederscongregatie O.L. Vrouw van Zeven Smarten
Paginering
 • 1970 - 1978
Uitgever
 • Amsterdam : Broeders van Amsterdam, Broederscongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten
Jaar van uitgave
 • 1970-1978
Interviews

Acht interviews, te weten de nrs.:

 

41

134

289

403

438

445

486

606

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is volledig geïnventariseerd -met uitzondering van het fotomateriaal- in samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland. Het archief bestaat uit de volgende componenten: bestuursarchief, interne berichtgeving, periodieken, externe contacten, regel en constituties, spiritualiteit, stichters en functionarissen van de congregatie, rechtspersonen van de congregatie, stichtingen, leden van de congregatie, gedenkdagen en jubilea van de congregatie, beheer van eigendommen, financiële administratie, communiteiten (algemeen), werkzaamheden in Nederland, communiteiten, scholen en tehuizen, activiteiten in China, in Indonesië en in Canada en documentatie. Uit de beginperiode van de congregatie zijn nauwelijks financiële stukken overgeleverd. Archivalia van de locatie in Rotterdam waar de broeders werkten, maar die zij niet in eigen beheer hadden, zijn bij de regenten daar gebleven en dus niet in het archief van de broeders terug te vinden (gesprek met br. Dalmatius van Heel en Loes Hermans, beheerder van de congregatie, 17 oktober 2008). De missionaire activiteiten van de congregatie zijn, hoewel het oorspronkelijk geen missiecongregatie was, goed gedocumenteerd waarbij stukken betreffende de werkzaamheden, correspondentie, reisverslagen en dagboeken opvallen. In algemenere zin valt er informatie over de missie te verwachten in verslagen van de Algemene Raad (1856-1968) en verslagen van de algemene vergadering en kapittels (rapport 25, Fr. K. Paanakker/W.M., 10). Opvallend is verder dat er van alle broeders -ook van uitgetredenen- persoonsdossiers zijn aangelegd. Deze zijn geordend op overlijdensdatum. Hoewel wisselend in omvang en samenstelling zijn hier over het algemeen enkele foto's, een in memoriam, stukken betreffende pensioenopbouw en arbeidszaam leven en opleiding, een persoonskaart van de congregatie en soms correspondentie in te vinden.

Bewaarplaats Broeders van Amsterdam, Rijnsburgerweg 4, 2215 RA Voorhout
Periode archief 1816-2004
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Openbaar na toestemming van de eigenaar.

Omvang 30 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN B12a
Bijzondere relevantie

Selectie  (26 maart 2007)

 

 

Algemeen

 

inv. nrs. 1841-1852. Periodiek "Mater Dolorosa" "Maandschrift gewijd aan de vereering van O.L. Vrouw van Zeven Smarten en aan het werk harer Congregatie". Jaargangen 1-12, 1930-1941.

 

inv. nr. 1675. Gebedenboekje van de congregatie. 1940, Drukkerij St. Joseph te Tangshan (China).

 

inv. nr. 1452. Boek "Eeuwige Jeugd. Een feestelijke uitgave over jongens, mannen en mannenbroeders bij het eerste eeuwfeest der "Congregatie van de Broeders van onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten", 1851-1951", houdende artikelen geschreven door diverse personen. 1951.

 

inv. nr. 1472. Boek "In smarten geboren... Geschiedenis van een Broederscongregatie" door broeder Edesius            Boerrigter, uitgegeven ter gelegenheid van 60 jaar zelfbestuur van de congregatie (1925-1985). 1985.

 

 

China

 

inv. nrs. 501-503. Correspondentie met de in China verblijvende broeders alsmede met het bisdom Haarlem en verdere personen en instanties. 1926-1938, 1943-1949. 3 omslagen:

501. Correspondentie (1926-1931) alsmede jaarverslagen (1926, 1930)

502. Correspondentie (1932-1935) alsmede jaarverslagen (1932, 1934-1935)

503. Correspondentie (1936-1938, 1943-1949) alsmede jaaroverzichten van inkomsten en uitgaven (1936)

 

inv. nrs. 504. Correspondentie tussen vader Caspar Leusen, algemene overste, en mgr. Fr. Geurts, apostolisch vicaris van Yungpingfu, mgr. E. Lebouille, bisschoppelijk-coadjutor te Lulung, H. Romans, provinciaal van de Lazaristen, mgr. A.J. Callier, bisschop van Haarlem, en andere personen. 1926-1939, 1946. 1 omslag

 

inv. nrs. 505-507. Overeenkomsten met de Congregatie van O.L. Vrouw van Zeven Smarten. 1927, 1936, 1997, z.j. 3 omslagen:

505. Overeenkomst met het Tangshan Hospice. Concept, origineel (in tweevoud) (1927) en een vertaling (1997)

506. Overeenkomst met de Kailan Mining Administration. 1936

507. Overeenkomst met mgr. Fr. Geurts, Apostolisch Vicaris van Yungpingfu. z.j.

 

inv. nr. 514. Register houdende verslagen van vergaderingen van de broeders opgemaakt door br. Albertus Pelk. 1947-1949. 1 deel.

 

inv. nrs. 508-513. Stukken betreffende de Chinese leden van de congregatie. 1931-1952. Met hiaten. 6 omslagen:

508. Lijsten houdende gegevens van Chinese broeders opgenomen in het noviciaat

509. Teksten van de Geloften van Deugd van Armoede, Gehoorzaamheid, Zuiverheid alsmede regels voor novicen. In het Chinees.

510. Brieven van Chinese broeders aan de algemene overste. In het Chinees en Nederlands.

511. Verslag van een canonieke visitatie bij de Broeders van O.L. Vrouw van Zeven Smarten te Tangshan.

512. Correspondentie met de algemene overste.

513. Verslagen van de vergaderingen van de Algemene Raad inzake de situatie van de Chinese broeders. Chinees en Nederlands.

 

inv. nr. 538. Brochures "Kennismaking met het Hospitium te Tangshan vicariaat Yungpingfu China". z.j. 1 omslag

inv. nr. 539. Krantenknipsels en folders betreffende het werk van de broeders in de missie van China. 1927-1987. Met hiaten. 1 omslag

 

inv. nr. 537. Brochures, folders en ledenlijst van het Chinafonds, alsmede twee afleveringen van het tijdschrift "China Post" (1940). 1936, 1940, z.j. 1 omslag

 

inv. nr. 522. Bouwtekeningen van het Broedershuis (1931) en het St. Jozef internaat (1938) te Tangshan alsmede van de uitbreiding van het internaat. 1931, 1938, z.j. 1 omslag

 

inv. nr. 1208. Verhandelingen over het leven als missionaris in China en Indonesië van br. Cajetanus van den Pangaart.  z.j. 1 omslag

* Voor een verhandeling over het leven als missionaris in China en Indonesië van broeder Liborius Lauwers, zie plaatsingsnummer 1207.

 

inv. nrs. 515-521. Reisbeschrijvingen van de broeders naar China (en Indonesië). 1927, 1931-1932, 1947-1948. 1 omslag en 9 delen:

515. Reisbeschrijving van de eerste broeders naar China. Getypte versie en een versie gepubliceerd als vervolgverhaal in een krant. 1927

516. Reisbeschrijving en een verslag van het visitatiebezoek van Vader Caspar Leusen en br. Theodosius Böcker. 1931. 2 delen

517. Reisbeschrijving van br. Bernulphus den Dubbelden. 1932. 1 deel

518. Reisbeschrijving van br. Cajetanus van den Pangaart. 1947. 2 delen (getypte versie en manuscript)

520. Reisbeschrijving zonder auteursnaam. 1947. 1 deel

521. Reisbeschrijving van de reis van Hong Kong naar de Kei-eilanden, door broeder Canisius Beijer. 1948. 1 deel.

523. Documenten betreffende de reis naar China van de broeders Canisius Beijer, Cajetanus van den Pangaart en Longinus Koelemij. 1947. 1 omslag

 

inv. nrs. 531-536. Verhandelingen houdende historische overzichten over het verblijf van de broeders in China. 1949, 1985, z.j. 1 omslag, 2 stukken en 2 delen

531. "De Missie. Broeders van O.L. Vrouw van Zeven Smarten in de missie van China" van br. Ladislaus Oostermeijer. 1 deel

532. "Vijf jaar China" door br. Ladislaus Oostermeijer te Tangshan. 1 deel

533. "Het eerste missiewerk der congregatie 1927-1949". 1 stuk

534. "De oorlogsjaren in ons missiegebied te Tangshan-China". 1 stuk

535. Verslag over de internering van de broeders in China in 1945 van br. Basilius Sewalt. 1985. 1 stuk

536. "De laatste dagen van de broeders in Tangshan: 12 december 1948 tot 19 augustus 1949" van br. Canisius Beijer. Concepten en origineel exemplaar. 1949

540. Verhandeling "Rotchina" van J. Guillermaz houdende een historisch overzicht over de ontwikkelingen in China over de periode 1927-ca. 1955. z.j. 1 deeltje

541. Verslag "Tiendaagse reis door China" van Frans Bomers CM. 1980.       1 stuk

 

inv. nr. 542. Stukken betreffende China houdende folders en prentjes met Chinees schrift alsmede een brochure        van de Lazaristen. 1925, z.j.    1 omslag

 

 

Indonesië: Nieuw-Guinea

 

inv. nr. 582. Lijsten houdende persoonsgegevens van de broeders werkzaam op Irian Jaya en andere plaatsen. z.j. 1 omslag

 

inv. nrs. 543-549. Correspondentie tussen het bestuur van de congregatie en de broeders in Merauke, Mindiptana, Batu Merah en Kepi op Irian Jaya (Nieuw Guinea). Met als bijlagen overeenkomsten met het Apostolisch Vicariaat van Merauke, rapporten betreffende visitatiebezoeken, aanpassingen in het onderwijs, ontwikkelingshulp, de missieprocuur en verslagen van regionale vergaderingen. 1954-1980.

543. 1954-1956

544. 1957-1958

545. 1959-1965

 

inv. nr. 553. Correspondentie tussen br. Liborius Lauwers (regionaal overste in de perioden 1963-1973 en 1980-1993) en de missieprocuratoren br. Wilhelmus Boin (tot 1987) en br. Hubertus de Graaff. Alsmede gegevens van br. Liborius Lauwers betreffende zijn opleiding en benoeming tot leraar in het landbouwonderwijs door het Ministerie van Overzeese Rijksdelen. 1955-1993. Met hiaten. 1 omslag

 

inv. nrs. 574-580. Persoonsdossiers van uitgetreden inlandse broeders. 1969-1981. Met hiaten. 6 omslagen [jaren 1960-1980]

inv. nr. 581. Lijsten houdende persoonsgegevens van uitgetreden inlandse broeders. z.j. 1 omslag

 

inv. nr. 1815. Notitie "Het werk van onze broeders in Irian Barat, 1948-1968", met conclusies, bedoeld voor de Algemene Vergadering van de congregatie. 1968. 1 stuk

 

inv. nrs. 589-602. Stukken betreffende het onderwijs aan de Lagere Technische School St. Josef te Merauke. 1955-1990, z.j. (met hiaten). 7 stukken, 4 omslagen, 3 delen

589. Oorkonde van de eerste steenlegging voor de school voor Lager Technisch Onderwijs. Kopie. 1955. 1 stuk

590. "Rapport van de omscholing van volwassenen en van de leerlingenstelsels t.b.v. het technisch onderwijs". 1955. 1 stuk

591. Verhandeling "Het 'dorpsonderwijs' in Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea" van H. Thijssen, directeur opleidingsschool voor dorpsonderwijzers te Merauke. 1956. 1 stuk

592. Omslag van het boek "In smarten geboren" met daarop geplakt handtekeningen van belangstellenden bij de inzegening en ingebruikname van het broedershuis en de L.T.S. te Merauke. 1958, 1985. 1 stuk

593. "Memorandum inzake de nazorg van de oud-leerlingen van de Lagere Technische School te Merauke". 1960. 1 stuk

594. "Memorandum betreffende de L.T.S. van het Apostolisch Vicariaat te Merauke" alsmede "Onderwijsplan ten behoeve van het apostolisch vicariaat van Merauke". 1960. 1 omslag

595. "L.T.S. Blad voor leerlingen en oud-leerlingen van de Lagere Technische School Merauke". 1960. 1 deel

596. Inventarislijst van de Lagere Technische School van het Apostolisch Vicariaat te Merauke. 1963. 1 deel

597. Brochure "Sekolah teknik S. Josef Merauke 1950-1965", voorzien van zwart-witfoto's. 1 stuk (in tweevoud)

602. Teksten betreffende diverse onderwerpen in het onderwijs. z.j. 1 omslag (Indonesisch en Nederlands)

 

inv. nr. 1813. Correspondentie betreffende de ingebruikname van de technische school te Kelapa Lima, alsmede notities en correspondentie betreffende technisch en vervolgonderwijs te Merauke en op Irian Jaya (algemeen en specifiek betreffende de broeders). 1955-1963, 1974-1976. 1 pak

 

inv. nr. 1787. Lijst met de namen van mannelijke en vrouwelijke leden van de dorpje Okaba die op de Vervolgschool of de technische school te Merauke zaten, met enkele aantekeningen over studie of beroep, alsmede een overzichtje waarin deze groepen opgesplitst zijn naar categorieën. z.j.   2 stukken

 

inv. nr. 1781. Overzicht Stamboeken VS/VVS te Merauke, houdende de namen van de leerlingen met jaar van begin en einde opleiding, met toelichting, alsmede enkele staten en grafieken betreffende aantallen en herkomst van de leerlingen. Over de periode 1945-1965. 1 omslag. (VS/VVS (Vervolgschool) startte in 1945 en accepteerde in 1962 voor het laatst leerlingen).

 

inv. nr. 1818. Lijsten met namen van gediplomeerde leerlingen van de LTS te Merauke, uitgesplitst naar deelgebied, met geboortedatum en -plaats en jaren waarin de cursus werd gevolgd, over de periode 1950-1974. 1 omslag

 

inv. nr. 1822    Lijsten met namen en enkele persoonlijke gegevens (geboortedatum, afkomst, godsdienst, data van start en einde opleiding) van leerlingen van de technische school te Merauke. 1950-1975. 1 omslag


inv. nr. 1780. "Maandstaten" van de technische school te Merauke. 1951-1963. 1 omslag (Op deze overzichten werden maandelijks o.m. bijgehouden de aantallen leerlingen per klas en         aantallen uitgesplitst naar etnische afkomst. Tevens werden de leerkrachten genoemd.)

 

inv. nr. 1791. Lijsten van kandidaten voor de cursus bouwkunde en werktuigkunde 1961-1963, Stichting Vakopleiding Nederlands Nieuw-Guinea, Afdeling Merauke (Irian Jaya). 1961. 3 stukken

 

inv. nr. 1820. Notitie houdende enkele gegevens over aantallen en afkomst van meisjes in het noviciaat van de zusters (Dochters van O.L. Vrouw van het Heilig Hart) te Merauke en jongens op het klein-seminarie van het bisdom Merauke, beide te Irian Jaya, over de periode ca. 1951-1969. 1 stuk

 

inv. nr. 1816. Notitie houdende gegevens over persoonlijke omstandigheden en functioneren in de samenleving van gediplomeerde LTS'ers en jongens en meisjes van de VVS te Merauke, afkomstig uit Kimaam en Selatan, door Cor van Halen msc. 1969. 1 stuk

 

inv. nr. 1782. Staten houdende overzichten van aantallen leerlingen per jaar van de technische school te Merauke (Irian Jaya), onderverdeeld naar studierichting, herkomst en godsdienst over de periode 1950-1975, alsmede van het aantal geslaagde, gestopte en aangenomen leerlingen en een lijst van leraren over die periode. 1975. 1 omslag

 

inv. nr. 1779. Lesroosters van de technische school te Merauke (Irian Jaya). 1950, 1975.      3 stukken

 

inv. nrs. 583-587. Financiële jaaroverzichten van de regio Merauke. 1948-1956, 1961-1964, 1972-1974, 1976-1993. 5 omslagen

583. 1948-1956, 1961-1964

 

inv. nr. 588. Stukken betreffende de overdracht van roerende en onroerende goederen van de           broederscongregatie te Merauke aan het bisdom Merauke en de St. Antoniusstichting (Yasanto) te Merauke. Met als bijlagen retroakten en tekeningen van gebouwen en overzichtstekeningen van de gronden. 1959-1991. 1 omslag

 

inv. nr. 1208. Verhandelingen over het leven als missionaris in China en Indonesië van br. Cajetanus van den Pangaart.            z.j. 1 omslag

 

inv. nr. 621-622. Krantenknipsels en tijdschriften houdende artikelen over Irian Jaya en het werk van paters en broeders. 1942-1992. 2 omslagen

 

inv. nr. 613-618. Stukken betreffende de geschiedenis van Irian Jaya, 1948-1987, z.j. 3 omslagen en 3 delen

613. Aantekeningen over de geschiedenis van Irian Jaya. z.j.

614. Aantekeningen uit dagboeken over het verblijf van de broeders in Irian Jaya. 1948-1955

615. Verhandelingen over de werkzaamheden van de broeders in Irian Jaya. 1953, 1968, 1987

616. "Twaalf en een half jaar werkzaamheden in Nieuw Guinea, 11-11-1948 tot en met 10-05-1961" van Vader Tarcisius van Dooremalen. 1961. 1 deel

617. "12,5 Jaar missiewerk" van br. Januarius. 1961. 1 deel

 

inv. nr. 604-612. Reisbeschrijvingen van broeders van Nederland naar Indonesië (m.n. naar Irian Jaya) alsmede verslagen van reizen in Indonesië. 1948-1990, z.j. Met hiaten.    4 stukken, 4 omslagen, 1 deel

604. Reisbeschrijving van Vader Tarcisius van Dooremalen naar Mindiptana. z.j. 1 stuk

605. Reisbeschrijving van br. Reinardus Snik en br. Casimirus Coppelmans van Nederland naar Indonesië. 1948. 1 stuk

606. Reisbeschrijving van br. Xaverius van Roon van Nederland naar Indonesië alsmede beschrijvingen van zijn reizen van Merauke naar Mindiptana en van Mindiptana naar Merauke. 1950, 1953, 1959. 1 omslag

607. Reisbeschrijving van br. Gervasius Wouters van Nederland naar Merauke. 1953. 1 stuk

608. Reisbeschrijving van br. Waltherius Jansen van Nederland naar Merauke. 1957. 1 omslag

609. Reisbeschrijving van br. Monulphus Bulkens van Mindiptana naar Kepi en retour in de Kerstvakantie 1960-1961. 1961. 1 omslag

612. Reisbeschrijving van br. Reinardus Snik en Godefridus de Korte. z.j. 1 stuk

 

inv. nr. 1770. Tekstboekje van het 'Jubileumspel' door P.J. Verschueren, ter gelegenheid van 50 jaar missie in Merauke (Indonesië). 1955. 1 katern (tekst in het Nederlands en in het Bahasa).

 

inv. nr. 619. Verslag "Irian - Barat 1955-1959" houdende "Verslag Gouden feest" van br. Xaverius van Roon; "Vijftig Jaar Missie" van p. A.v.d. Wouw MSC (1955); Feestrede "Missie Jubileum" van p. P.J. Verschueren MSC (1955); "Reisverhaal" van br. Xaverius van Roon (1959). 1955, 1959. 1 deel

 

inv. nr. 624. Verhandelingen over Irian Jaya en het werk van de missionaris verzorgd door de paters MSC. 1961, 1968, z.j. 1 omslag

 

inv. nr. 603. Verhandeling "Geschiedenis en ontwikkeling van de Antoniusstichting (Yasanto)" te Merauke. 1990. 1 omslag

 

inv. nr. 1209. Aantekeningen over het leven van de missionarissen op Nieuw-Guinea/Irian Jaya.<?> 1994, 1998, z.j. 1 omslag

 

inv. nr. 1207. Verhandelingen over het leven als missionaris in China en Indonesië van br. Liborius Lauwers. 1998, z.j. 1 omslag

 

inv. nr. 1827.   Verhandeling houdende herinneringen aan Merauke (Irian Jaya) van broeder Reinardus Snik. 2001.   1 stuk

 

inv. nr. 2003. Stukken betreffende project KomMissieMemoires, vnl. korte uitwerkingen van interviews met broeders, paters en zusters die op Irian Jaya werkten. 1978-1984. 1 omslag

 

inv. nr. 623. Stukken betreffende de geschiedenis van Irian Jaya. z.j. 1 omslag

(Indonesisch)

 

inv. nr. 627. Stukken betreffende de bisschopswijding van mgr. H. Tillemans [apostolisch vicaris van Merauke], zijn zilveren priesterfeest alsmede betreffende zijn overlijden. 1950, 1953, 1975. 1 omslag

 

inv. nr. 1812. Zelfgetekende kaart van de omgeving van Mindiptana, mogelijk zijn daarop de wegen en waterwegen aangegeven. z.j. 1 stuk

inv. nr. 1811. Kaarten van het Mappi-gebied (Kepi) en het Muju-gebied (Mindiptana), met in kleur aangegegeven welke gebieden in welke periode gemissioneerd werden.

ca. 1960. 3 stukken

 

inv. nr. 1776. Boekje "150 tahun Serikat-serikat Karya misi Kepausan". 1971. 1 deeltje

inv. nr. 1768. Boek "25 Jaar missieluchtvaart in Irian Jaya - Indonesia". 1984. 1 deel

 

inv. nr. 1825. Artikel "Missionarissen en menseneters" door pater Gerard Zegwaard msc., over zijn ervaringen in       het Asmatgebied in Nederlands Nieuw-Guinea (Irian Jaya) in 1952, verschenen in "Spiegel Historiael". 1996. 1 stuk

 

 

Indonesië: Kei-eilanden

 

inv. nr. 521. Reisbeschrijving van de reis van Hong Kong naar de Kei-eilanden, door broeder Canisius Beijer. 1948. 1 deel

inv. nr. 558. Brieven van mgr. J. Grent, apostolisch vicaris te Tual-Langgur (Kei-eilanden), met bijlagen. 1956, 1961. 1 omslag

Audio-visueel materiaal

Indonesië: Nieuw-Guinea

inv. nr. 629. Foto's van broeders en klassefoto's uit Merauke. 1951-1953.     1 omslag

Bronnen met verslaglegging

Dagboeken

 

inv. nrs. 524-530. Dagboeken van de broeders verblijvend in China. 1927-1933, 1942-1949. 7 delen:

524. Dagboek 1927-1933

525. Dagboek 1942

526. Dagboek 1943-1944

527. Dagboek 1944-1945

528. Dagboek 1946

529. Dagboek 1947

530. Dagboek 1948-1949 (bevat een verslag over het verblijf in China tot april 1949, het verblijf in Nederland in april-oktober 1949 en daarna het verblijf in Indonesië. Zie voor het vervolg het dagboek van Indonesië inv. nr. 564)

 

519. 'Dagboek van de missiereis naar China 12 september - 11 december 1947' van broeder Canisius Beijer. 1947. 2 delen in 2 exemplaren.

 

inv. nrs. 564-570. Dagboeken van de broeders verblijvende in Papua (Irian Jaya). 1948-1964, 1975-1976. 5 delen en 2 omslagen

564. Dagboek 1948-1950

565. Dagboek 1951-1952

566. Dagboek 1953-1954

567. Dagboek 1955

568. Dagboek 1956

569. Dagboek 1957-1964. Aantekeningen in 14 cahiers. 1 omslag.

 

618. "Grepen uit een dagboek. Van mijn belevenissen in de missie te Nieuw Guinea (thans Irian Jaya) vicariaat Merauke, 1948-1964" van br. Ladislaus G. Oostermeyer. 1966. 1 deel

 

 

 

Archivalie elders

Bisdom Haarlem

Aangezien de congregatie eerst onder het bisdom Haarlem viel (zie organisatie) zijn veel stukken voor 1925 in het bisschoppelijk archief van Haarlem bewaard gebleven.

 

Broeders van Maastricht

Stukken van vóór 1851 berusten bij de Broeders van Maastricht, aangezien de broeders van Amsterdam hun werk in het St. Aloysiusgesticht voortzetten (rapport 25, Fr. K. Paanakker/W.M., 6).

 

Jezuïeten

Ten slotte bevindt zich in het archief van de Jezuïeten in de Historische Handschriftenverzameling de schriftelijke nalatenschap van mede-oprichter A. Frentrop SJ (rapport 25, Fr. K. Paanakker/W.M., 6).

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

De archieven gaan op termijn naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Informatiewaarde Groot