Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Franciscanessen van Etten

Naam Franciscanessen van Etten
Naamsvarianten
 • Penitenten-Recollectinen van Etten-Leur (pr)
 • Franciscanessen van ’t Withof
 • Franciscanessen van het Instituut St. Joseph
 • Congregatie van de Religieuzen Penitenten-Recollectinen (PR) van de Reguliere Derde Orde van de H. Franciscus van Assisi
 • Congregatie van de Zusters Penitenten-Recollectinen (PR) van de Derde Orde van de H. Franciscus van Assisi
 • Zusters Franciscanessen Penitenten-Recollectinen (PR) van Etten-Leur
 • Franciscanessen van Etten-Leur
 • Zusters Franciscanessen van Etten
Periode 1820-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De Penitenten-Recollectinen

Uit de stichting van Franciscus van Assisi ontstonden al in de middeleeuwen diverse groepen kloosters doordat de meningen over hoe streng de regel moest worden toegepast verschilden. Een van deze op strenge onderhouding gerichte bewegingen was die van de Zusters Penitenten-Recolettinen. Onderdeel daarvan was een groep kloosters die in 1623 ontstond en de naam kreeg van Reform van Limburg. Deze zusters leiden een contemplatief bestaan in een slotklooster. Uit de Reform van Limburg zijn na 1795 voortgekomen: de Franciscanessen van Oirschot (1797) en de Franciscanessen van Dongen (1801). Uit deze twee congregaties ontstonden door afsplitsingen weer veel nieuwe congregaties.  We onderscheiden twee families. De eerste ontstond uit de Franciscanessen van Oirschot: de Franciscanessen van Oisterwijk (1844) en de Franciscanessen van Gemert (1848). De aanvankelijke zelfstandige communiteiten in Oisterwijk en Gemert werden in 1891 weer ondergeschikt aan het moederhuis te Oirschot. De tweede familie ontstond uit de Franciscanessen van Dongen: de Franciscanessen van Etten (1820), de Franciscanessen van Roosendaal (1832) en de Franciscanessen van Oudenbosch (1838). Uiteindelijk ontstonden in het kleine bisdom Breda acht zustercongregaties die tot deze groep behoorden, en wel de congregaties van: Dongen, Etten-Leur, Roosendaal, Oudenbosch, Bergen op Zoom (voortgekomen uit Bredase gasthuiszusters), Roosendaal en twee in Breda (de zusters van Mater Dei [Moeder van God] die gespecialiseerd waren in ziekenhuiszorg en het St. Elisabethgesticht voortgekomen uit de zusters van Mater Dei. Buiten het bisdom Breda ontstonden de congregaties in Bennebroek (eveneens afgescheiden van de gasthuiszusters van Breda) en Veghel.

 

De congregatie

De congregatie van de Franciscanessen van Etten werd in 1820 gesticht in Etten (provincie Noord-Brabant) door enkele Franciscanessen van Dongen, waaronder Maria Raaijmakers (1781-1867). Zij was door haar overste naar Etten gestuurd met de opdracht daar een zelfstandige congregatie te stichten, omdat Dongen het door de regering gestelde maximum van twintig leden zou gaan overschrijden. In 1832 zou moeder Marie Joseph zo vanuit Etten weer een klooster in Roosendaal stichten (de Franciscanessen van Mariadal). De zelfstandige dochterstichtingen pasten in het streven naar uitbreiding en voorzagen in de toenemende behoefte aan katholiek lager onderwijs dat de Franciscanessenkonden bieden.

 

 

De missie

Ned.-Indië

Vanaf 1924 waren de zusters werkzaam in Ned.-Indië. Rond 1920 had de congregatie al plannen om zich met de missie te gaan bezighouden. Op verzoek van de apostolisch vicaris van Pontianak op Borneo, mgr. Pacificus Bos, besloot de algemene overste, moeder Clotilde van Turnhout, om een missiestatie op te richten in Sambas, in de zogenaamde Westerafdeling  van dit eiland. De zusters werkten in Sambas, Pamangkat (1929) en Bengkajang in scholen, met in- en externe leerlingen, en in de gezondheidszorg met ziekenhuizen, poliklinieken en wijkverpleging. In 1929 waren er 29 zusters werkzaam. Ook werkten zij aan de opleiding van inheemse zusters. Voor Chinese en Dajakse vrouwen werden eigen congregaties gesticht die na 1960 zelfstandig zouden worden. 

 

Andere missiegebieden

In 1959 begonnen de zusters ook in Belgisch Congo. Dit besluit was beïnvloed door de pauselijke encycliek Fidei Donum. In opdracht van mgr. Van den Berg probeerde pater Jacques Brosens omi tijdens zijn verlof in Nederland vrouwelijke religieuzen te werven. Algemeen overste Annette Verbeeten ging op zijn verzoek in. Er werden vier zusters gezonden die zich vestigden in Ndage (1959), Takaya (1960) en Bobadi (1961). Vanaf de stichting van de congregatie werkten zusters in Suriname, maar deze missie werd geleid door de Zusters Franciscanessen van Roosendaal, een dochterstichting van Etten.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 65-66, Willemsen, I, par. 2-23, Piusalmanak 1960/61, 364 en 432, Van Huijgevoort, Plaatsingslijst.

Organisatie

De congregatie

In 1855 verkreeg de congregatie rechtspersoonlijkheid in de vorm van een vereniging. De rechtspersoon is 'Het zedelijk lichaam Opvoedingsgesticht 't Withof'.  De congregatie kent een algemeen bestuur met aan het hoofd de algemeen overste, bijgestaan door ten minste twee raadsleden. Zij wordt door het algemeen Kapittel gekozen voor een termijn van ten minste drie en maximaal zes jaar, waarbij de ononderbroken zittingstermijn maximaal twaalf jaar mag bedragen. Het algemeen kapittel bestaat uit de zittende algemene overste met raadsleden, regionale oversten en zusters die daar door rechtstreekse verkiezing toe zijn afgevaardigd. Tot de bevoegdheden van de algemene overste behoorden onder andere benoemingen van huisoversten en regionale oversten alsmede het oprichten en besturen van regio's. De raadszusters moeten wel instemmen met deze besluiten. De overste kan haar taken en functies ook delegeren lagere oversten. Het moederhuis bevindt zich in Etten, waar ook de missieprocuur gevestigd is. Het generalaat bevindt zich in Nederland.

 

Missie

Indonesië zou binnen de congregatie pas in 1969 de status van regio verkrijgen. Congo had vanaf het begin in 1959 die status  al.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 65-66, Van Huijgevoort, Plaatsingslijst.

Doelstelling

Bijzonder doel bij de stichting was geven van opvoeding en onderwijs aan meisjes. Daarmee werd meteen vanaf de stichting begonnen in Nederland en is daarna in diverse vormen en op verschillende plaatsen uitgebreid. Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden dan ook in algemene zin opvoeding, onderwijs en ziekenverpleging. Ook in de missie werden deze doelstellingen uitgedragen.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Pontianak, Borneo (Kalimantan)
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Door zusters geroepen : Franciscanessen van Etten-Leur na 1930 / Judith de Raat ; [portretfotogr.: An Stalpers]
Auteur
 • Judith de Raat (1967-)
Paginering
 • 171 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2001

Titel
 • Een verborgen schat : de spiritualiteit van de Franciscanessen van Dongen, Etten en Roosendaal / Judith de Raat
Auteur
 • Judith de Raat (1967-)
Reeks
 • Herbronning, ISSN 1386-5846 ; 6
Paginering
 • 151 p
Uitgever
 • Nijmegen : Titus Brandsma InstituutNijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2000

Titel
 • Plaatsingslijst van de archieven van de congregatie van de zusters Franciscanessen van Etten, gevestigd te Etten-Leur (1766) 1820-1989 (1994) / A.J.C. van Huijgevoort, R.G.J. Spanings en H.J.M. van de Vorstenbosch
Auteur
 • Adrianus Johannes Christoffel van Huijgevoort (1958-) ; Robert Spanings ; Harry van de Vorstenbosch
Paginering
 • XXXVI, 173 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Onze missionering in Nederlands Oost-Indië.
Auteur
 • Burchernhoven, zr. Jean Bosco
Uitgever
 • Etten:
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Ons missioneringswerk in Zaïre.
Auteur
 • Burchernhoven, zr. Jean Bosco
Uitgever
 • Etten:
Jaar van uitgave
 • 1991

Titel
 • Geschiedenis van de Congregatie der Penitenten-Recollectinen van Etten (N.Br.) / door Sr. M. Annette ; met een voorw. van P. Hopmans ; [samengest. onder leiding van Pater Drs. Gerlach die ook het laatste hoofdstuk voor zijn rekening nam]
Auteur
 • Sr. M. Annette ; Pater Gerlach (1901-) Kloosternaam van Simon Schümmer
Paginering
 • 352 p., [36] p. pl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1951

Titel
 • Na vijf en twintig jaar werken in de missie van Sambas door de zusters Penitenten-Recollectinen van de congregatie van Etten, Noord-Brabant, op de westkust van Borneo, 1924-1949En toch gaan we
Paginering
 • 105 p
Uitgever
 • Etten [etc. : s.n.
Jaar van uitgave
 • 1949]

Titel
 • Kongregasi Suster Fransiskanes Etten 60 tahun berkarya di : Kalimantan Barat, Indonesia 13 Juni 1924-1984
Paginering
 • 22 p
Uitgever
 • Etten-Leur : Zusters Franciscanessen van Etten
Jaar van uitgave
 • 1984
Interviews

Zeven interviews, en wel de nrs.:

79

161

183

521

559

560

571

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Centrum. Het archief bestaat uit: bestuurssstukken, huisarchieven, zowel in binnen- als buitenland, het archief van het kloosterbejaardenoord San Francesco, persoonsarchieven en aanvullingen die zijn aangekomen nadat de plaatsingslijst voltooid was. Het archief in St. Agatha is beschreven door middel van een inventaris van de stichting Klooster Archieven Nederland. Het archief is nog niet afgesloten. Er bestaat een oudere plaatsingslijst gemaakt door Ad van Huijgevoort en anderen uit 1995 die voorzien is van een historische inleiding. Een deel van de stukken is niet openbaar.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1754-2007
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toegankelijk na toestemming van het algemeen bestuur (www.erfgoedkloosterleven.nl 10-5-2010).

Omvang 45 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.erfgoedkloosterleven.nl en www.archieven.nl
Toegang titel Verbeeten, zuster Annette; Klijn, zuster Victima de; Spanings, R.; Huijgevoort, A. van
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Algemeen

 

190.

"Boek der Stichtingen", register houdende aantekeningen over de oprichting van de huizen te Roosendaal (1832), Paramaribo (Suriname, 1856), Vlissingen (1856) en Bergen op Zoom (1858) door mère Joseph Raaijmakers, algemene overste. 20e eeuw.

1 deel

Kopie; het origineel berust in het Archief van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Mariadal.

 

1717.

Stukken betreffende de missie-activiteiten. 1924-1991. Met hiaten.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

1718.

Stukken betreffende de bekostiging van de opleiding van priestermissionarissen. 1932-1965.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

1720.

Stukken betreffende de uitzending van missiezusters naar Australië. 1945.

1 omslag

 

1721.

Circulaires van het Centraal Indisch Missie Bureau te 's-Gravenhage. Met bijlagen. 1947-1954, 1956.

1 omslag

 

1722.

Correspondentie met de Memisa te Rotterdam. 1949-1986.

1 omslag

 

2967.

Overdruk van de verslagen van de vergaderingen van de Missieraad van 1952 tot en met 1960. 1952-1960.

1 deel

 

2968.

Overdruk van de verslagen van vergaderingen van de Missie-Oversten van 1952 tot en met 1960. 1952-1960.

1 deel

 

1397.

Correspondentie met het Centraal Missie Commissariaat (CMC). Met bijlagen. 1957-1984.

1 omslag

 

1732.

Stukken betreffende de deelname aan de missietentoonstelling Algemene Rotterdamse Missie Actie (ARMA), gehouden van 1-9 mei 1954. 1954-1955.

1 omslag

 

1733.

Verslag van de "Jubileum-contact-dagen, gehouden te Bandung op 4-7 februari 1955 bij gelegenheid van het Jubeljaar voorafgaande aan de blijde herdenking van het 100-jarig vrouwelijk missiewerk in Indonesië en van de aankomst van de eerste Ursulinen op Java". 1955.

1 stuk

 

1379-1380.

"Enquête 1947", ingevulde enquêteformulieren bestemd voor de samenstelling van een geschiedenis van de congregatie. Met geleidebrief van pater Ambrosius OFMCap., provinciaal secretaris. 1946-1947, 1984.

1 doos en 1 omslag

 

1383.

Schriften met aantekeningen [van zuster Annette Verbeeten] over de geschiedenis van de congregatie. Met bijlagen. ca. 1951.

1 omslag

Zuster Annette Verbeeten heeft waarschijnlijk deze aantekeningen gebruikt bij het schrijven van het gedenkboek Geschiedenis van de Congregatie der Penitenten-Recollectinen van Etten (N.Br.), 1951.

 

1384.

Gedenkboek "Geschiedenis van de Congregatie der Penitenten-Recollectinen van Etten (N.Br.)" door zuster Annette Verbeeten. 1951.

1 deel

 

2151.

Overdruk "De zorg voor de fysieke conditie van de missionaris" van dr. J.B. Stolte uit "Het Missiewerk, Nederlands tijdschrift voor Missiewetenschap", jrg. 34, nr. 4. 1955.

1 deel

Overdruk; weergave van een referaat, gehouden tijdens de Nederlandse Missiologische Week te Nijmegen op 21 april.

 

 

Missiepersoneel

 

1395.

Register houdende gegevens over de missiezusters uit Indonesië over [1930-1954]. Met achterin lijst houdende gegevens over de verlofperioden van missiezusters uit Zaïre over 1964-1968. [1950-1954], 1964-1968.

1 cahier

 

1396.

Stukken betreffende de keuring van zusters, werkzaam geweest in Indonesië en Zaïre, door artsen van de Keuringsraad van de Memisa te Rotterdam. 1955-1988.

1 omslag

 

1536.

Boek houdende gegevens over de liturgische plechtigheden bij het vertrek van de missiezusters naar de missiegebieden. ná 1924.

1 deel

 

1535.

Lijsten houdende een opsomming van de uitzet voor de missiezusters en een naamlijst van de zusters, die zich opgaven voor de missie. ná 1924.

1 omslag

 

1539.

Register houdende gegevens over de "staat van dienst" van de zusters in Indonesië. [1924-1954].

1 deel

 

1540.

Stukken betreffende de organisatie van reizen van missiezusters naar Indonesië. 1927-1986.

1 omslag

 

1541.

Stukken betreffende de keuring van zusters naar hun lichamelijke geschiktheid om in missiegebieden te kunnen werken. 1930-1951.

1 omslag

 

1546.

Register houdende diverse gegevens over de Chinese en Daynese zusters te Indonesië. [1934-1972].

1 cahier

 

1657.

Register houdende diverse gegevens over missiezusters in de periode [1924-1988].

1 multo-cahier

 

 

Indonesië

 

algemeen

 

1410.

Register houdende verslag van diverse gebeurtenissen in de missie. [1923-1946].

1 deel

 

1412.

Verslagen van bijzondere gebeurtenissen tijdens de missiewerkzaamheden. Met bijlagen. 1936, 1947-1954.

1 omslag

 

1413.

Verslagen van de vergaderingen van het Regionaal Bestuur. Met bijlagen. 1949-1960.

Indonesisch en Nederlands.

 

1418.

Algemene missiebrieven. Met bijlagen. 1950-1955.

1 omslag

 

1420.

Aanvulling op de constituties.    z.j.

1 deel

 

1421.

Stukken betreffende de leefregel en kloosterlijke gebruiken. 1948-1984.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

1451.

Verslagen van mère Sophie Franken, regionale overste aan mère Clotilde van Turnhout, algemene overste van de reis van Europa naar Sambas. 1924.

1 omslag

 

1452.

Brieven van de regionale overste aan de medezusters. Geordend op naam van de regionale overste. Mère Sophie Franken, 1938-1939.

1 omslag

 

1454.

Brieven van mère Sophie Franken, regionale overste aan mère Chantal Germ, algemene overste over zakelijke aangelegenheden. Met bijlage. 1946-1949.

1 omslag

 

1455-1456.

Brieven van mère Cypriana Sweep, regionale overste aan de algemene overste. 1950-1970.

2 omslagen

 

1499.

Correspondentie tussen de zusters Franciscanessen in Indonesië en de burgerlijke overheid. 1926-1961.

1 omslag

 

1501   

Correspondentie tussen mère Chantal Germ, algemene overste, en de missieoverheid. 1937-1940, 1946-1949.

1 omslag

 

1502.

Stukken betreffende contacten met andere congregaties, wier leden met de zusters Franciscanessen van Etten in het interneringskamp Kuching verbleven. 1943-1945.

1 omslag

 

1505.

Stukken betreffende de Javaanse Zustercongregatie De Dienaressen van Christus. 1954.

1 omslag

 

1506.

Verslagen van het tweede en derde congres voor vrouwelijke religieuzen, werkzaam in Indonesië, gehouden te Bandung. 1956, 1961.

 

1 omslag

 

1543-1545.

Ingekomen brieven [uit de missie van Indonesië] bij de algemene overste over privé-aangelegenheden. Geordend op naam van de algemeen overste. 1934-1962. 3 omslagen

 

1547.

Brieven van mère Eucharia. 1938.

1 omslag

 

1548.

Correspondentie tussen mère Chantal Germ, algemene overste en de zusters in Indonesië gedurende de internering- en oorlogstijd. Met bijlagen. 1940-1946.

1 omslag

 

1549.

Brieven, circulaire en briefkaart aan mère Chantal Germ, algemene overste. 1940, 1947-1949.

1 omslag

 

1565.

Ingekomen zakenbrieven bij mère Chantal Germ, algemene overste. Met bijlagen. 1945-1946.

1 omslag

 

1567.

Brieven van zuster Joannette aan mère Chantal Germ, algemene overste. 1950-1954.

1 omslag

 

1568.

Brieven van zuster Imeldine aan mère Chantal Germ, algemene overste, over privé-aangelegenheden. 1950-1954.

1 omslag

 

1569.

Brief van mère Chantal Germ, algemene overste aan de regionale overste en de zusters over de eventuele aanvaarding van het Indonesische staatsburgerschap door enkele zusters. 1951.

1 stuk

 

1570.

Reisverslagen van zuster Prisca. 1957, z.j.

1 omslag

 

1706-1708.

Stukken betreffende de viering van het 50-, 60- en 70-jarig bestaan van de Regio Indonesië. 1974-1994.

3 omslagen

Indonesisch en Nederlands.

 

1712.

Geschiedenisboeken "Sejarah Kongregasi Etten-Leur" van de congregatie. Na 1955.

1 omslag

 

1713.

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de congregatie in Indonesië. 1984.

1 deel

Indonesisch en Nederlands.

 

3360.

Boekje uitgegeven bij het zeventigjarig bestaan van de missie van de Zusters Franciscanessen van Etten in Indonesia. 1994.

1 deel

Indonesisch.

 

1715.

Bundel artikelen "Onze Missionering in Nederlands Oost-Indië. Periode 1924-1945", geschreven door zuster Jean Bosco Buchrnhornen en verschenen in het “Kontaktblad" van de congregatie in de jaren 1991-1994. 1994.

1 deel

 

2961-2962.

Voorbereidende studies en aantekeningen van zr. Jean Bosco Buchrnhornen bij het schrijven van haar artikelen over de Geschiedenis van 'Onze missionering in Nederlands Oost-Indië'. 1990-1996.

2 omslagen

 

2963.

Brief van Pater Modestus ofmcap aan zr. Jean Bosco Buchrnhornen naar aanleiding van haar artikelen (juli 1992). 1992.

1 stuk

 

2964.

Tweede bundel artikelen over onze missionering in Indonesia door zr. Jean Bosco Buchrnhornen (14 delen). z.j.

1 deel

 

 

Pontianak (Borneo/Kalimantan)

 

1498.

Overeenkomsten met het Apostolisch Vicariaat/Aartsbisdom Pontianak inzake het beschikbaar stellen van zusters voor de missie en de eigendomsrechten van de congregatie ten aanzien van gebouwen en grond in Indonesië. Met bijlagen. 1923-1976.

1 omslag

 

1500.

Correspondentie tussen de algemene overste, de regionale overste en het Apostolisch Vicariaat van Pontianak. Met bijlagen. 1928-1961, z.j.

1 omslag

 

1503-1504.

Correspondentie tussen moeder Cypriana Sweep, regionale overste en het Apostolisch Vicariaat van Pontianak. Met bijlagen. 1949-1959.

2 omslagen

 

1507.

Correspondentie tussen de algemene overste, de regionale overste en het Aartsbisdom van Pontianak. Met bijlagen. 1959-1979.

1 omslag

 

2942.

Brieven van het Apostolisch Vicariaat te Pontianak aan moeder Cypriana Sweep met betrekking tot het oprichten van een noviciaat en het wervingsgebied van meisjes. 1953-1954.

1 omslag

 

2943.

Brief van mgr. Pacificus Bos, apostolisch administrator, aan mère Josephine van Bommel in november 1933.

1 stuk

 

2944.

Opgave van de onderwijsactiviteiten van de zusters aan het Hoofd van de Onderwijsdienst in Pontianak. 1948.

1 stuk

 

1510.

Brieven over de herdenking van het 75-jarig bestaan van de missie van de Zusters Franciscanessen van Veghel op Kalimantan Barat (Borneo). 1981.

1 omslag

 

1512.

Landkaarten van (delen van) het eiland Kalimantan Barat (Borneo). na 1924.

1 omslag

 

1515.

Kaart van het Vicariaat Pontianak. 1942. 1 stuk

 

1513.

Stukken betreffende het beheer van de missiegebouwen te Sambas. 1929-1988, z.j. Met hiaten.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

1514.

Stukken betreffende het beheer van de missiegebouwen te Pemangkat. 1931-1950.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

1516.

Stukken betreffende de bouw van het Mariagesticht te Bengkayang. 1949.

1 omslag

 

1517.

Plattegronden van de klooster- en scholencomplexen te Bengkayang, Pemangkat en Sambas. Met bijlagen. 1958, z.j.

1 omslag

 

1530.

Maand- en jaarstaten van inkomsten en uitgaven van het Sint-Franciscusgesticht te Sambas. 1946-1957.

1 omslag

 

1531.

Correspondentie over financiële zaken ten aanzien van de missie in Indonesië. 1946-1970.

Indonesisch en Nederlands.

 

1533.

Maandstaten van inkomsten en uitgaven van het Mariagesticht te Bengkayang. 1950-1957.

1 omslag

 

1534.

Jaarstaten van inkomsten en uitgaven van de missiehuizen van Bengkayang, Pemangkat en Sambas over 1952-1956. 1953-1957.

1 omslag

 

1523.

Kasboek van de missiehuizen. 1935-1939.

1 cahier

 

1524.

Register houdende maand- en jaarstaten van de missiehuizen van Bengkayang, Pemangkat en Sambas. 1937-1951.

1 band

 

1525.

Kasboek van het Sint-Theresiagesticht te Pemangkat. 1938-1940.

1 stuk

 

1526.

Kasboek van het Sint-Franciscusgesticht te Sambas.    1938-1940.

1 stuk

 

1527.

Rekening van het Sint-Theresiagesticht te Pemangkat over 1938. 1939.

1 stuk

 

1528.

Rekening van het Sint-Franciscusgesticht te Sambas over 1938. 1939.

1 stuk

 

1529.

Maand- en jaarstaten van inkomsten en uitgaven van het Sint-Theresiagesticht te Pemangkat. 1946-1957.

1 omslag

 

1731.

Overeenkomst "Perdjandjian" tussen het Apostolisch Vicariaat van Pontianak en de minister van Gezondheid in Jakarta inzake de status van de ziekenhuizen op Kalbar. Met bijlagen. 1954, z.j.

1 omslag

 

1566.

Verslagen van de reis naar Borneo door mère Chantal, Germ, algemene overste. 1948.

1 omslag

 

1675.

Circulaires van de bewoonsters van het noviciaat te Sambas houdende berichten van het noviciaat. ná 1924.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

1676.

Brieven van missiezusters aan mère Clotilde van Turnhout, algemene overste, over hun verblijf op Borneo. 1924-1925.

1 omslag

 

1677.

Brieven van missiezusters uit Sambas. Met bijlagen. 1924-1930.

1 omslag

 

1678.

Reisverslagen van missiezusters naar Sambas. Met bijlagen. 1924, 1946, 1948.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

1679.

Brieven over de oprichting van een statie te Pemangkat. 1926-1927, 1929, 1931.

1 omslag

 

1680.

Brieven van missiezusters uit Pemangkat en Sambas. Met bijlagen. 1929-1937.

1 omslag

 

1681.

Register houdende gegevens over zusters van het Sint-Theresiagesticht te Pemangkat. 1929-1948.

1 cahier

 

1684.

Zakenbrieven van de overste te Pemangkat aan mère Chantal Germ, algemene overste. Met bijlage. 1945-1949.

1 omslag

 

1685.

Brieven van de missiezusters uit Pemangkat en Sambas aan de zusters Franciscanessen van Etten te Etten-Leur. Met bijlage. 1945-1950.

1 omslag

 

1723-1730.

Stukken betreffende het leven en de werkzaamheden van de zusters in de staties. 1950-1989. Hierbij:

1724. Bengkayang, 1950-1977.

1729. Pemangkat, 1955-1971.

1730. Sambas, 1960-1970.

 

1711.

Boek "En toch gaan we; na vijf en twintig jaar werken in de missie van Sambas door de zusters Penitenten-Recollectinen van de Congregatie van Etten, Noord-Brabant op de westkust van Borneo 1924-1949". 1949.

1 deel

 

1714.

Boek "KFS Kongregasi Fransiskanes Sambas". 1987.

1 deel

Indonesisch.

 

1716.

Tekst van een toespraak, uitgesproken bij het 25-jarig bestaan van de SMP, een middelbare school in Sambas. Na 1924.

1 stuk

Indonesisch.

 

2139.

Boek "Kenangan 75 Tahun Mandirinya Gereja Katolik Di Kalimantan Barat (1905-1980)" houdende gegevens en foto's van de zusters Franciscanessen van Etten, die in Indonesië werkzaam zijn geweest. 1980. 1 deel

 

2140. Boek "Nederlandse Missionarissen van het Aartsbisdom Pontianak 1905-1980." Met kanttekeningen [van zuster Joannette]. 1980, 1988.

1 deel

In het boek is een naamlijst opgenomen van zusters Franciscanessen van Etten, die in Indonesië werkzaam zijn geweest.

 

 

Congo [vanaf 1959]

 

1746.

Correspondentie tussen zuster Annette Verbeeten, algemene overste, en de Missiën van Scheut te Scheut-Brussel (België). Met bijlagen. 1958-1960.

 

1748.

Brieven van zusters uit Zaïre aan zuster Annette Verbeeten, algemene overste.

1959-1960.

 

1776.

Circulaire "Naar Belgisch Congo in 1959; in Zaïre in 1974" van zuster Marie Claire en zuster Marie Ignace. ca. 1975.

1 stuk

 

1786.

Stukken betreffende het op papier zetten van memoires door zusters Franciscanessen, die in Zaïre geleefd en gewerkt hebben. 1981-1982.

1 omslag

 

2134.

Boek "Lingala. Mateya ma Lokota II" door A. Feys C.I.C.M. Scheut. Lisala. 1955.

1 deel

 

2998.

Staat houdende een overzicht van de zusters die in Zaïre werkzaam zijn geweest. 1997.

1 deel

Audio-visueel materiaal

Pontianak (Borneo/Kalimantan)

 

2969.

Foto's van 'De bloeiende Statie Sambas op Borneo' en overdrukken van foto's, gebruikt als illustratie-materiaal bij het schrijven van de artikelen over de geschiedenis van onze missionering. z.j.

1 omslag

Bronnen met verslaglegging

Kronieken

 

1411.

"Kroniek" van de regio Indonesië. [1924-1929, 1945-1956].

1 deeltje

 

2266-2272.

Pemangkat (Indonesië), Sint-Theresiaklooster: kronieken van het klooster. 1929-1967.

5 cahiers en 2 delen

 

2301-2303.

Sambas (Indonesië), Sint-Franciscusklooster: kronieken van het klooster. 1924-1971. 3 delen

 

2169-2170.

Benkayang (Indonesië), Mariaklooster: kronieken van het klooster. 1950-1961.

2 cahiers

 

 

Dagboeken

 

1550-1564.

Dagboeken van zuster Elisabeth en andere zusters. 1941-1948. 15 cahiers

 

1709.

Dagboek "De Zusters van Etten in gevangenschap en in het Concentratiekamp der Japanners op Borneo" door zuster Elisabeth. ca. 1940<?>. 1 deel

Gedrukt

 

1710.

Dagboek "De Zusters Recollectinen Penitenten van de Congregatie van Etten (N.-Br.) in gevangenschap en in het Concentratiekamp der Japanners op Borneo" door zuster Elisabeth en na haar dood voortgezet door verschillende zusters. 2e druk. ca. 1940<?>. 1 deel

 

 

Memoires

 

2965.

Persoonlijke herinneringen van zr. Auxilia Crombeecke aan de aankomst van onze eerste zusters in Sambas in 1924. Geschreven op verzoek in 1994.

1 omslag

 

 

Visitatieverslagen

 

1682.

Stukken betreffende de canonieke visitatie door mgr. H.J. van Valenberg, apostolisch vicaris van Pontianak, van de staties te Pemangkat en Sambas. 1937, 1946, 1950. 1 omslag

 

1683   

Stukken betreffende de visitatie door de algemene overste van de staties. 1939-1988. 1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

 

Conferenties van missiewerkers

 

1686.

Verslagen van de vergaderingen van de huisoversten. Met bijlagen. 1952-1988.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

In het Koloniaal Missie-Tijdschrift is een artikel te vinden getiteld "Een Kapucijn-Missionaris. 12,5 Jubileum der Eerwaarde zusters Recollectinen-Penitenten van Etten en de missie van Borneo-Sambas", (1936). Verder zijn er artikelen over de zusters te vinden in tijdschriften van de Capucijnen, te weten Christus-Koning en St. Fidelisklokje.

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De Penitenten-Recollectinen

Uit de stichting van Franciscus van Assisi ontstonden al in de middeleeuwen diverse groepen kloosters doordat de meningen over hoe streng de regel moest worden toegepast verschilden. Een van deze op strenge onderhouding gerichte bewegingen was die van de Zusters Penitenten-Recolettinen. Onderdeel daarvan was een groep kloosters die in 1623 ontstond en de naam kreeg van Reform van Limburg. Deze zusters leiden een contemplatief bestaan in een slotklooster. Uit de Reform van Limburg zijn na 1795 voortgekomen: de Franciscanessen van Oirschot (1797) en de Franciscanessen van Dongen (1801). Uit deze twee congregaties ontstonden door afsplitsingen weer veel nieuwe congregaties.  We onderscheiden twee families. De eerste ontstond uit de Franciscanessen van Oirschot: de Franciscanessen van Oisterwijk (1844) en de Franciscanessen van Gemert (1848). De aanvankelijke zelfstandige communiteiten in Oisterwijk en Gemert werden in 1891 weer ondergeschikt aan het moederhuis te Oirschot. De tweede familie ontstond uit de Franciscanessen van Dongen: de Franciscanessen van Etten (1820), de Franciscanessen van Roosendaal (1832) en de Franciscanessen van Oudenbosch (1838). Uiteindelijk ontstonden in het kleine bisdom Breda acht zustercongregaties die tot deze groep behoorden, en wel de congregaties van: Dongen, Etten-Leur, Roosendaal, Oudenbosch, Bergen op Zoom (voortgekomen uit Bredase gasthuiszusters), Roosendaal en twee in Breda (de zusters van Mater Dei [Moeder van God] die gespecialiseerd waren in ziekenhuiszorg en het St. Elisabethgesticht voortgekomen uit de zusters van Mater Dei. Buiten het bisdom Breda ontstonden de congregaties in Bennebroek (eveneens afgescheiden van de gasthuiszusters van Breda) en Veghel.

 

De congregatie

De congregatie van de Franciscanessen van Etten werd in 1820 gesticht in Etten (provincie Noord-Brabant) door enkele Franciscanessen van Dongen, waaronder Maria Raaijmakers (1781-1867). Zij was door haar overste naar Etten gestuurd met de opdracht daar een zelfstandige congregatie te stichten, omdat Dongen het door de regering gestelde maximum van twintig leden zou gaan overschrijden. In 1832 zou moeder Marie Joseph zo vanuit Etten weer een klooster in Roosendaal stichten (de Franciscanessen van Mariadal). De zelfstandige dochterstichtingen pasten in het streven naar uitbreiding en voorzagen in de toenemende behoefte aan katholiek lager onderwijs dat de Franciscanessenkonden bieden.

 

 

De missie

Ned.-Indië

Vanaf 1924 waren de zusters werkzaam in Ned.-Indië. Rond 1920 had de congregatie al plannen om zich met de missie te gaan bezighouden. Op verzoek van de apostolisch vicaris van Pontianak op Borneo, mgr. Pacificus Bos, besloot de algemene overste, moeder Clotilde van Turnhout, om een missiestatie op te richten in Sambas, in de zogenaamde Westerafdeling  van dit eiland. De zusters werkten in Sambas, Pamangkat (1929) en Bengkajang in scholen, met in- en externe leerlingen, en in de gezondheidszorg met ziekenhuizen, poliklinieken en wijkverpleging. In 1929 waren er 29 zusters werkzaam. Ook werkten zij aan de opleiding van inheemse zusters. Voor Chinese en Dajakse vrouwen werden eigen congregaties gesticht die na 1960 zelfstandig zouden worden. 

 

Andere missiegebieden

In 1959 begonnen de zusters ook in Belgisch Congo. Dit besluit was beïnvloed door de pauselijke encycliek Fidei Donum. In opdracht van mgr. Van den Berg probeerde pater Jacques Brosens omi tijdens zijn verlof in Nederland vrouwelijke religieuzen te werven. Algemeen overste Annette Verbeeten ging op zijn verzoek in. Er werden vier zusters gezonden die zich vestigden in Ndage (1959), Takaya (1960) en Bobadi (1961). Vanaf de stichting van de congregatie werkten zusters in Suriname, maar deze missie werd geleid door de Zusters Franciscanessen van Roosendaal, een dochterstichting van Etten.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 65-66, Willemsen, I, par. 2-23, Piusalmanak 1960/61, 364 en 432, Van Huijgevoort, Plaatsingslijst.

Organisatie

De congregatie

In 1855 verkreeg de congregatie rechtspersoonlijkheid in de vorm van een vereniging. De rechtspersoon is 'Het zedelijk lichaam Opvoedingsgesticht 't Withof'.  De congregatie kent een algemeen bestuur met aan het hoofd de algemeen overste, bijgestaan door ten minste twee raadsleden. Zij wordt door het algemeen Kapittel gekozen voor een termijn van ten minste drie en maximaal zes jaar, waarbij de ononderbroken zittingstermijn maximaal twaalf jaar mag bedragen. Het algemeen kapittel bestaat uit de zittende algemene overste met raadsleden, regionale oversten en zusters die daar door rechtstreekse verkiezing toe zijn afgevaardigd. Tot de bevoegdheden van de algemene overste behoorden onder andere benoemingen van huisoversten en regionale oversten alsmede het oprichten en besturen van regio's. De raadszusters moeten wel instemmen met deze besluiten. De overste kan haar taken en functies ook delegeren lagere oversten. Het moederhuis bevindt zich in Etten, waar ook de missieprocuur gevestigd is. Het generalaat bevindt zich in Nederland.

 

Missie

Indonesië zou binnen de congregatie pas in 1969 de status van regio verkrijgen. Congo had vanaf het begin in 1959 die status  al.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 65-66, Van Huijgevoort, Plaatsingslijst.

Doelstelling

Bijzonder doel bij de stichting was geven van opvoeding en onderwijs aan meisjes. Daarmee werd meteen vanaf de stichting begonnen in Nederland en is daarna in diverse vormen en op verschillende plaatsen uitgebreid. Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden dan ook in algemene zin opvoeding, onderwijs en ziekenverpleging. Ook in de missie werden deze doelstellingen uitgedragen.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Aartsbisdom Pontianak, Borneo (Kalimantan)

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Door zusters geroepen : Franciscanessen van Etten-Leur na 1930 / Judith de Raat ; [portretfotogr.: An Stalpers]
Auteur
 • Judith de Raat (1967-)
Paginering
 • 171 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2001

Titel
 • Een verborgen schat : de spiritualiteit van de Franciscanessen van Dongen, Etten en Roosendaal / Judith de Raat
Auteur
 • Judith de Raat (1967-)
Reeks
 • Herbronning, ISSN 1386-5846 ; 6
Paginering
 • 151 p
Uitgever
 • Nijmegen : Titus Brandsma InstituutNijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2000

Titel
 • Plaatsingslijst van de archieven van de congregatie van de zusters Franciscanessen van Etten, gevestigd te Etten-Leur (1766) 1820-1989 (1994) / A.J.C. van Huijgevoort, R.G.J. Spanings en H.J.M. van de Vorstenbosch
Auteur
 • Adrianus Johannes Christoffel van Huijgevoort (1958-) ; Robert Spanings ; Harry van de Vorstenbosch
Paginering
 • XXXVI, 173 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Onze missionering in Nederlands Oost-Indië.
Auteur
 • Burchernhoven, zr. Jean Bosco
Uitgever
 • Etten:
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Ons missioneringswerk in Zaïre.
Auteur
 • Burchernhoven, zr. Jean Bosco
Uitgever
 • Etten:
Jaar van uitgave
 • 1991

Titel
 • Geschiedenis van de Congregatie der Penitenten-Recollectinen van Etten (N.Br.) / door Sr. M. Annette ; met een voorw. van P. Hopmans ; [samengest. onder leiding van Pater Drs. Gerlach die ook het laatste hoofdstuk voor zijn rekening nam]
Auteur
 • Sr. M. Annette ; Pater Gerlach (1901-) Kloosternaam van Simon Schümmer
Paginering
 • 352 p., [36] p. pl
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1951

Titel
 • Na vijf en twintig jaar werken in de missie van Sambas door de zusters Penitenten-Recollectinen van de congregatie van Etten, Noord-Brabant, op de westkust van Borneo, 1924-1949En toch gaan we
Paginering
 • 105 p
Uitgever
 • Etten [etc. : s.n.
Jaar van uitgave
 • 1949]

Titel
 • Kongregasi Suster Fransiskanes Etten 60 tahun berkarya di : Kalimantan Barat, Indonesia 13 Juni 1924-1984
Paginering
 • 22 p
Uitgever
 • Etten-Leur : Zusters Franciscanessen van Etten
Jaar van uitgave
 • 1984
Interviews

Zeven interviews, en wel de nrs.:

79

161

183

521

559

560

571


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De inventaris kan worden geraadpleegd op de website van het Centrum. Het archief bestaat uit: bestuurssstukken, huisarchieven, zowel in binnen- als buitenland, het archief van het kloosterbejaardenoord San Francesco, persoonsarchieven en aanvullingen die zijn aangekomen nadat de plaatsingslijst voltooid was. Het archief in St. Agatha is beschreven door middel van een inventaris van de stichting Klooster Archieven Nederland. Het archief is nog niet afgesloten. Er bestaat een oudere plaatsingslijst gemaakt door Ad van Huijgevoort en anderen uit 1995 die voorzien is van een historische inleiding. Een deel van de stukken is niet openbaar.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1754-2007
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Toegankelijk na toestemming van het algemeen bestuur (www.erfgoedkloosterleven.nl 10-5-2010).

Omvang 45 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.erfgoedkloosterleven.nl en www.archieven.nl
Toegang titel Verbeeten, zuster Annette; Klijn, zuster Victima de; Spanings, R.; Huijgevoort, A. van
Bijzondere relevantie

Algemeen

 

190.

"Boek der Stichtingen", register houdende aantekeningen over de oprichting van de huizen te Roosendaal (1832), Paramaribo (Suriname, 1856), Vlissingen (1856) en Bergen op Zoom (1858) door mère Joseph Raaijmakers, algemene overste. 20e eeuw.

1 deel

Kopie; het origineel berust in het Archief van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Mariadal.

 

1717.

Stukken betreffende de missie-activiteiten. 1924-1991. Met hiaten.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

1718.

Stukken betreffende de bekostiging van de opleiding van priestermissionarissen. 1932-1965.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

1720.

Stukken betreffende de uitzending van missiezusters naar Australië. 1945.

1 omslag

 

1721.

Circulaires van het Centraal Indisch Missie Bureau te 's-Gravenhage. Met bijlagen. 1947-1954, 1956.

1 omslag

 

1722.

Correspondentie met de Memisa te Rotterdam. 1949-1986.

1 omslag

 

2967.

Overdruk van de verslagen van de vergaderingen van de Missieraad van 1952 tot en met 1960. 1952-1960.

1 deel

 

2968.

Overdruk van de verslagen van vergaderingen van de Missie-Oversten van 1952 tot en met 1960. 1952-1960.

1 deel

 

1397.

Correspondentie met het Centraal Missie Commissariaat (CMC). Met bijlagen. 1957-1984.

1 omslag

 

1732.

Stukken betreffende de deelname aan de missietentoonstelling Algemene Rotterdamse Missie Actie (ARMA), gehouden van 1-9 mei 1954. 1954-1955.

1 omslag

 

1733.

Verslag van de "Jubileum-contact-dagen, gehouden te Bandung op 4-7 februari 1955 bij gelegenheid van het Jubeljaar voorafgaande aan de blijde herdenking van het 100-jarig vrouwelijk missiewerk in Indonesië en van de aankomst van de eerste Ursulinen op Java". 1955.

1 stuk

 

1379-1380.

"Enquête 1947", ingevulde enquêteformulieren bestemd voor de samenstelling van een geschiedenis van de congregatie. Met geleidebrief van pater Ambrosius OFMCap., provinciaal secretaris. 1946-1947, 1984.

1 doos en 1 omslag

 

1383.

Schriften met aantekeningen [van zuster Annette Verbeeten] over de geschiedenis van de congregatie. Met bijlagen. ca. 1951.

1 omslag

Zuster Annette Verbeeten heeft waarschijnlijk deze aantekeningen gebruikt bij het schrijven van het gedenkboek Geschiedenis van de Congregatie der Penitenten-Recollectinen van Etten (N.Br.), 1951.

 

1384.

Gedenkboek "Geschiedenis van de Congregatie der Penitenten-Recollectinen van Etten (N.Br.)" door zuster Annette Verbeeten. 1951.

1 deel

 

2151.

Overdruk "De zorg voor de fysieke conditie van de missionaris" van dr. J.B. Stolte uit "Het Missiewerk, Nederlands tijdschrift voor Missiewetenschap", jrg. 34, nr. 4. 1955.

1 deel

Overdruk; weergave van een referaat, gehouden tijdens de Nederlandse Missiologische Week te Nijmegen op 21 april.

 

 

Missiepersoneel

 

1395.

Register houdende gegevens over de missiezusters uit Indonesië over [1930-1954]. Met achterin lijst houdende gegevens over de verlofperioden van missiezusters uit Zaïre over 1964-1968. [1950-1954], 1964-1968.

1 cahier

 

1396.

Stukken betreffende de keuring van zusters, werkzaam geweest in Indonesië en Zaïre, door artsen van de Keuringsraad van de Memisa te Rotterdam. 1955-1988.

1 omslag

 

1536.

Boek houdende gegevens over de liturgische plechtigheden bij het vertrek van de missiezusters naar de missiegebieden. ná 1924.

1 deel

 

1535.

Lijsten houdende een opsomming van de uitzet voor de missiezusters en een naamlijst van de zusters, die zich opgaven voor de missie. ná 1924.

1 omslag

 

1539.

Register houdende gegevens over de "staat van dienst" van de zusters in Indonesië. [1924-1954].

1 deel

 

1540.

Stukken betreffende de organisatie van reizen van missiezusters naar Indonesië. 1927-1986.

1 omslag

 

1541.

Stukken betreffende de keuring van zusters naar hun lichamelijke geschiktheid om in missiegebieden te kunnen werken. 1930-1951.

1 omslag

 

1546.

Register houdende diverse gegevens over de Chinese en Daynese zusters te Indonesië. [1934-1972].

1 cahier

 

1657.

Register houdende diverse gegevens over missiezusters in de periode [1924-1988].

1 multo-cahier

 

 

Indonesië

 

algemeen

 

1410.

Register houdende verslag van diverse gebeurtenissen in de missie. [1923-1946].

1 deel

 

1412.

Verslagen van bijzondere gebeurtenissen tijdens de missiewerkzaamheden. Met bijlagen. 1936, 1947-1954.

1 omslag

 

1413.

Verslagen van de vergaderingen van het Regionaal Bestuur. Met bijlagen. 1949-1960.

Indonesisch en Nederlands.

 

1418.

Algemene missiebrieven. Met bijlagen. 1950-1955.

1 omslag

 

1420.

Aanvulling op de constituties.    z.j.

1 deel

 

1421.

Stukken betreffende de leefregel en kloosterlijke gebruiken. 1948-1984.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

1451.

Verslagen van mère Sophie Franken, regionale overste aan mère Clotilde van Turnhout, algemene overste van de reis van Europa naar Sambas. 1924.

1 omslag

 

1452.

Brieven van de regionale overste aan de medezusters. Geordend op naam van de regionale overste. Mère Sophie Franken, 1938-1939.

1 omslag

 

1454.

Brieven van mère Sophie Franken, regionale overste aan mère Chantal Germ, algemene overste over zakelijke aangelegenheden. Met bijlage. 1946-1949.

1 omslag

 

1455-1456.

Brieven van mère Cypriana Sweep, regionale overste aan de algemene overste. 1950-1970.

2 omslagen

 

1499.

Correspondentie tussen de zusters Franciscanessen in Indonesië en de burgerlijke overheid. 1926-1961.

1 omslag

 

1501   

Correspondentie tussen mère Chantal Germ, algemene overste, en de missieoverheid. 1937-1940, 1946-1949.

1 omslag

 

1502.

Stukken betreffende contacten met andere congregaties, wier leden met de zusters Franciscanessen van Etten in het interneringskamp Kuching verbleven. 1943-1945.

1 omslag

 

1505.

Stukken betreffende de Javaanse Zustercongregatie De Dienaressen van Christus. 1954.

1 omslag

 

1506.

Verslagen van het tweede en derde congres voor vrouwelijke religieuzen, werkzaam in Indonesië, gehouden te Bandung. 1956, 1961.

 

1 omslag

 

1543-1545.

Ingekomen brieven [uit de missie van Indonesië] bij de algemene overste over privé-aangelegenheden. Geordend op naam van de algemeen overste. 1934-1962. 3 omslagen

 

1547.

Brieven van mère Eucharia. 1938.

1 omslag

 

1548.

Correspondentie tussen mère Chantal Germ, algemene overste en de zusters in Indonesië gedurende de internering- en oorlogstijd. Met bijlagen. 1940-1946.

1 omslag

 

1549.

Brieven, circulaire en briefkaart aan mère Chantal Germ, algemene overste. 1940, 1947-1949.

1 omslag

 

1565.

Ingekomen zakenbrieven bij mère Chantal Germ, algemene overste. Met bijlagen. 1945-1946.

1 omslag

 

1567.

Brieven van zuster Joannette aan mère Chantal Germ, algemene overste. 1950-1954.

1 omslag

 

1568.

Brieven van zuster Imeldine aan mère Chantal Germ, algemene overste, over privé-aangelegenheden. 1950-1954.

1 omslag

 

1569.

Brief van mère Chantal Germ, algemene overste aan de regionale overste en de zusters over de eventuele aanvaarding van het Indonesische staatsburgerschap door enkele zusters. 1951.

1 stuk

 

1570.

Reisverslagen van zuster Prisca. 1957, z.j.

1 omslag

 

1706-1708.

Stukken betreffende de viering van het 50-, 60- en 70-jarig bestaan van de Regio Indonesië. 1974-1994.

3 omslagen

Indonesisch en Nederlands.

 

1712.

Geschiedenisboeken "Sejarah Kongregasi Etten-Leur" van de congregatie. Na 1955.

1 omslag

 

1713.

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de congregatie in Indonesië. 1984.

1 deel

Indonesisch en Nederlands.

 

3360.

Boekje uitgegeven bij het zeventigjarig bestaan van de missie van de Zusters Franciscanessen van Etten in Indonesia. 1994.

1 deel

Indonesisch.

 

1715.

Bundel artikelen "Onze Missionering in Nederlands Oost-Indië. Periode 1924-1945", geschreven door zuster Jean Bosco Buchrnhornen en verschenen in het “Kontaktblad" van de congregatie in de jaren 1991-1994. 1994.

1 deel

 

2961-2962.

Voorbereidende studies en aantekeningen van zr. Jean Bosco Buchrnhornen bij het schrijven van haar artikelen over de Geschiedenis van 'Onze missionering in Nederlands Oost-Indië'. 1990-1996.

2 omslagen

 

2963.

Brief van Pater Modestus ofmcap aan zr. Jean Bosco Buchrnhornen naar aanleiding van haar artikelen (juli 1992). 1992.

1 stuk

 

2964.

Tweede bundel artikelen over onze missionering in Indonesia door zr. Jean Bosco Buchrnhornen (14 delen). z.j.

1 deel

 

 

Pontianak (Borneo/Kalimantan)

 

1498.

Overeenkomsten met het Apostolisch Vicariaat/Aartsbisdom Pontianak inzake het beschikbaar stellen van zusters voor de missie en de eigendomsrechten van de congregatie ten aanzien van gebouwen en grond in Indonesië. Met bijlagen. 1923-1976.

1 omslag

 

1500.

Correspondentie tussen de algemene overste, de regionale overste en het Apostolisch Vicariaat van Pontianak. Met bijlagen. 1928-1961, z.j.

1 omslag

 

1503-1504.

Correspondentie tussen moeder Cypriana Sweep, regionale overste en het Apostolisch Vicariaat van Pontianak. Met bijlagen. 1949-1959.

2 omslagen

 

1507.

Correspondentie tussen de algemene overste, de regionale overste en het Aartsbisdom van Pontianak. Met bijlagen. 1959-1979.

1 omslag

 

2942.

Brieven van het Apostolisch Vicariaat te Pontianak aan moeder Cypriana Sweep met betrekking tot het oprichten van een noviciaat en het wervingsgebied van meisjes. 1953-1954.

1 omslag

 

2943.

Brief van mgr. Pacificus Bos, apostolisch administrator, aan mère Josephine van Bommel in november 1933.

1 stuk

 

2944.

Opgave van de onderwijsactiviteiten van de zusters aan het Hoofd van de Onderwijsdienst in Pontianak. 1948.

1 stuk

 

1510.

Brieven over de herdenking van het 75-jarig bestaan van de missie van de Zusters Franciscanessen van Veghel op Kalimantan Barat (Borneo). 1981.

1 omslag

 

1512.

Landkaarten van (delen van) het eiland Kalimantan Barat (Borneo). na 1924.

1 omslag

 

1515.

Kaart van het Vicariaat Pontianak. 1942. 1 stuk

 

1513.

Stukken betreffende het beheer van de missiegebouwen te Sambas. 1929-1988, z.j. Met hiaten.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

1514.

Stukken betreffende het beheer van de missiegebouwen te Pemangkat. 1931-1950.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

1516.

Stukken betreffende de bouw van het Mariagesticht te Bengkayang. 1949.

1 omslag

 

1517.

Plattegronden van de klooster- en scholencomplexen te Bengkayang, Pemangkat en Sambas. Met bijlagen. 1958, z.j.

1 omslag

 

1530.

Maand- en jaarstaten van inkomsten en uitgaven van het Sint-Franciscusgesticht te Sambas. 1946-1957.

1 omslag

 

1531.

Correspondentie over financiële zaken ten aanzien van de missie in Indonesië. 1946-1970.

Indonesisch en Nederlands.

 

1533.

Maandstaten van inkomsten en uitgaven van het Mariagesticht te Bengkayang. 1950-1957.

1 omslag

 

1534.

Jaarstaten van inkomsten en uitgaven van de missiehuizen van Bengkayang, Pemangkat en Sambas over 1952-1956. 1953-1957.

1 omslag

 

1523.

Kasboek van de missiehuizen. 1935-1939.

1 cahier

 

1524.

Register houdende maand- en jaarstaten van de missiehuizen van Bengkayang, Pemangkat en Sambas. 1937-1951.

1 band

 

1525.

Kasboek van het Sint-Theresiagesticht te Pemangkat. 1938-1940.

1 stuk

 

1526.

Kasboek van het Sint-Franciscusgesticht te Sambas.    1938-1940.

1 stuk

 

1527.

Rekening van het Sint-Theresiagesticht te Pemangkat over 1938. 1939.

1 stuk

 

1528.

Rekening van het Sint-Franciscusgesticht te Sambas over 1938. 1939.

1 stuk

 

1529.

Maand- en jaarstaten van inkomsten en uitgaven van het Sint-Theresiagesticht te Pemangkat. 1946-1957.

1 omslag

 

1731.

Overeenkomst "Perdjandjian" tussen het Apostolisch Vicariaat van Pontianak en de minister van Gezondheid in Jakarta inzake de status van de ziekenhuizen op Kalbar. Met bijlagen. 1954, z.j.

1 omslag

 

1566.

Verslagen van de reis naar Borneo door mère Chantal, Germ, algemene overste. 1948.

1 omslag

 

1675.

Circulaires van de bewoonsters van het noviciaat te Sambas houdende berichten van het noviciaat. ná 1924.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

1676.

Brieven van missiezusters aan mère Clotilde van Turnhout, algemene overste, over hun verblijf op Borneo. 1924-1925.

1 omslag

 

1677.

Brieven van missiezusters uit Sambas. Met bijlagen. 1924-1930.

1 omslag

 

1678.

Reisverslagen van missiezusters naar Sambas. Met bijlagen. 1924, 1946, 1948.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

1679.

Brieven over de oprichting van een statie te Pemangkat. 1926-1927, 1929, 1931.

1 omslag

 

1680.

Brieven van missiezusters uit Pemangkat en Sambas. Met bijlagen. 1929-1937.

1 omslag

 

1681.

Register houdende gegevens over zusters van het Sint-Theresiagesticht te Pemangkat. 1929-1948.

1 cahier

 

1684.

Zakenbrieven van de overste te Pemangkat aan mère Chantal Germ, algemene overste. Met bijlage. 1945-1949.

1 omslag

 

1685.

Brieven van de missiezusters uit Pemangkat en Sambas aan de zusters Franciscanessen van Etten te Etten-Leur. Met bijlage. 1945-1950.

1 omslag

 

1723-1730.

Stukken betreffende het leven en de werkzaamheden van de zusters in de staties. 1950-1989. Hierbij:

1724. Bengkayang, 1950-1977.

1729. Pemangkat, 1955-1971.

1730. Sambas, 1960-1970.

 

1711.

Boek "En toch gaan we; na vijf en twintig jaar werken in de missie van Sambas door de zusters Penitenten-Recollectinen van de Congregatie van Etten, Noord-Brabant op de westkust van Borneo 1924-1949". 1949.

1 deel

 

1714.

Boek "KFS Kongregasi Fransiskanes Sambas". 1987.

1 deel

Indonesisch.

 

1716.

Tekst van een toespraak, uitgesproken bij het 25-jarig bestaan van de SMP, een middelbare school in Sambas. Na 1924.

1 stuk

Indonesisch.

 

2139.

Boek "Kenangan 75 Tahun Mandirinya Gereja Katolik Di Kalimantan Barat (1905-1980)" houdende gegevens en foto's van de zusters Franciscanessen van Etten, die in Indonesië werkzaam zijn geweest. 1980. 1 deel

 

2140. Boek "Nederlandse Missionarissen van het Aartsbisdom Pontianak 1905-1980." Met kanttekeningen [van zuster Joannette]. 1980, 1988.

1 deel

In het boek is een naamlijst opgenomen van zusters Franciscanessen van Etten, die in Indonesië werkzaam zijn geweest.

 

 

Congo [vanaf 1959]

 

1746.

Correspondentie tussen zuster Annette Verbeeten, algemene overste, en de Missiën van Scheut te Scheut-Brussel (België). Met bijlagen. 1958-1960.

 

1748.

Brieven van zusters uit Zaïre aan zuster Annette Verbeeten, algemene overste.

1959-1960.

 

1776.

Circulaire "Naar Belgisch Congo in 1959; in Zaïre in 1974" van zuster Marie Claire en zuster Marie Ignace. ca. 1975.

1 stuk

 

1786.

Stukken betreffende het op papier zetten van memoires door zusters Franciscanessen, die in Zaïre geleefd en gewerkt hebben. 1981-1982.

1 omslag

 

2134.

Boek "Lingala. Mateya ma Lokota II" door A. Feys C.I.C.M. Scheut. Lisala. 1955.

1 deel

 

2998.

Staat houdende een overzicht van de zusters die in Zaïre werkzaam zijn geweest. 1997.

1 deel

Audio-visueel materiaal

Pontianak (Borneo/Kalimantan)

 

2969.

Foto's van 'De bloeiende Statie Sambas op Borneo' en overdrukken van foto's, gebruikt als illustratie-materiaal bij het schrijven van de artikelen over de geschiedenis van onze missionering. z.j.

1 omslag

Bronnen met verslaglegging

Kronieken

 

1411.

"Kroniek" van de regio Indonesië. [1924-1929, 1945-1956].

1 deeltje

 

2266-2272.

Pemangkat (Indonesië), Sint-Theresiaklooster: kronieken van het klooster. 1929-1967.

5 cahiers en 2 delen

 

2301-2303.

Sambas (Indonesië), Sint-Franciscusklooster: kronieken van het klooster. 1924-1971. 3 delen

 

2169-2170.

Benkayang (Indonesië), Mariaklooster: kronieken van het klooster. 1950-1961.

2 cahiers

 

 

Dagboeken

 

1550-1564.

Dagboeken van zuster Elisabeth en andere zusters. 1941-1948. 15 cahiers

 

1709.

Dagboek "De Zusters van Etten in gevangenschap en in het Concentratiekamp der Japanners op Borneo" door zuster Elisabeth. ca. 1940<?>. 1 deel

Gedrukt

 

1710.

Dagboek "De Zusters Recollectinen Penitenten van de Congregatie van Etten (N.-Br.) in gevangenschap en in het Concentratiekamp der Japanners op Borneo" door zuster Elisabeth en na haar dood voortgezet door verschillende zusters. 2e druk. ca. 1940<?>. 1 deel

 

 

Memoires

 

2965.

Persoonlijke herinneringen van zr. Auxilia Crombeecke aan de aankomst van onze eerste zusters in Sambas in 1924. Geschreven op verzoek in 1994.

1 omslag

 

 

Visitatieverslagen

 

1682.

Stukken betreffende de canonieke visitatie door mgr. H.J. van Valenberg, apostolisch vicaris van Pontianak, van de staties te Pemangkat en Sambas. 1937, 1946, 1950. 1 omslag

 

1683   

Stukken betreffende de visitatie door de algemene overste van de staties. 1939-1988. 1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

 

Conferenties van missiewerkers

 

1686.

Verslagen van de vergaderingen van de huisoversten. Met bijlagen. 1952-1988.

1 omslag

Indonesisch en Nederlands.

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

In het Koloniaal Missie-Tijdschrift is een artikel te vinden getiteld "Een Kapucijn-Missionaris. 12,5 Jubileum der Eerwaarde zusters Recollectinen-Penitenten van Etten en de missie van Borneo-Sambas", (1936). Verder zijn er artikelen over de zusters te vinden in tijdschriften van de Capucijnen, te weten Christus-Koning en St. Fidelisklokje.

Informatiewaarde Groot