Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Kamma, Freek Christiaan

Burgelijke naam Kamma, Freek Christiaan
Periode 1906-1987
Denominatie Nederlandse Hervormde Kerk
Org Zending

Biografische gegevens

Freek C. Kamma (1906-1987) is, na Ottow en Geissler, misschien wel de bekendste zendeling van Nieuw-Guinea (Papoea, Indonesie). Na enige tijd als bakker en matroos te hebben gewerkt volgde hij van 1925 tot 1931 de opleiding tot zendeling-leraar aan de Nederlandsche Zendingsschool te Oegstgeest.Van 1931 tot 1942 werkte hij namens de Utrechtsche Zendings Vereeniging op Nieuw-Guinea (in Genyem-Nimboran, Manokwari en Sorong). Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij geïnterneerd in Zuid-Celebes. Na zijn repatriëring in 1946, om gezondheidsredenen, werd hij docent aan de Zendingshogeschool. In 1955 keerde hij toch terug naar Nieuw-Guinea en werd terreinleider van de zending en secretaris van de Evangelisch Christelijke Kerk.

Belangrijkste werk vormt zijn boek Dit wonderlijke werk: Het probleem van de communicatie tussen oost en west gebaseerd op de ervaringen in het zendingswerk op Nieuw-Guinea (Irian Jaya) 1755-1972. Een socio-missiologische benadering. Daarvoor promoveerde hij al met Messiaanse Koreri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied (Den Haag [1954]). Verder had hij de supervisie over de Biakse vertaling van het Nieuwe Testament. Kamma sprak meerdere talen van westelijk Nieuw-Guinea en werd ook wel 'de witte Papua' genoemd.

[uit: Biografisch lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, deel V, p. 299-300 (met een literatuurlijst).]

Biografie(engels)

Freek C. Kamma (1906-1987) may have been, after Ottow and Geissler, the most renowned missionary of New Guinea (Papua, Indonesia). After having worked for a while as a baker and sailor, he followed the training to become a missionary-teacher from 1925 until 1931 at the Dutch Missionary School in Oegstgeest. From 1931 until 1942 he worked on behalf of the Utrecht Missionary Association on New Guinea (in Genyem-Nimboran, Manokwari and Sorong). During the Second World War he was interned in South Celebes. After his repatriation in 1946 for health reasons, he became a teacher at the Mission High School. Nevertheless, he returned to New Guinea in 1955 and became a field supervisor of the mission and secretary of the Evangelical Christian Church.

His most important work is the book

Dit wonderlijke werk: het probleem van de communicatie tussen oost en west gebaseerd op de ervaringen in het zendingswerk op Nieuw Guinea (Irian Jaya) 1755-1972. Een socio-missiologisceh benadering.

[= This miraculous work: the problem of communication between East and West based upon the experience in the missionary work on New Guinea (Irian Jaya) 1755-1972. A socio-missiological approach]. He had taken his doctor's degree already earlier with

Messiaanse Koreri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied

(Den Haag [1954]) [= Messianic Koreri movements in the Biak-Noemfoor cultural area]. In addition, he supervised the translation of the New Testament into Biak. Kamma spoke several languages of Western New Guinea and was also called 'the white Papua'.

(from:

Biografisch lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme

, part V, pp. 299-300 (with a literature list).]

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Bijbelvertaling
 • Zendingscoördinatie
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Zendingsstudie en missiologie
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
 • Ondersteuning
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Nieuw-Guinea
 • Sorong
 • Manokwari
 • Genyem-Nimboran
Selectie uit de literatuur
Titel
 • "Dit wonderlijke werk" : het probleem van de communicatie tussen Oost en West gebaseerd op de ervaringen in het zendingswerk op Nieuw-Guinea (Irian Jaya), 1855-1972 : een socio-missiologische benadering / F.C. Kamma
Auteur
 • Freerk Christiaans Kamma (1906-1987)
Paginering
 • 2 dl. (xxiv, 836 p., [27] bl. pl.)
Uitgever
 • Oegstgeest : Raad voor de zending der Ned. Hervormde Kerk
Jaar van uitgave
 • 1977

Titel
 • Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme / [onder red. van D. Nauta ... et al.]
Auteur
 • Doede Nauta (1898-1994) ; Johannes van den Berg (1922-2003)
Paginering
 • 6 dl
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1978-2006
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is globaal geordend door middel van rubrieken, te weten: correspondentie, verslagen, onderwijs, publiciteit, documentatie en onderzoek. Het archief wordt gekenmerkt door een veelheid aan etnografisch en antropologisch materiaal over volkeren wonend aan de noordkust van Nieuw-Guinea. Het betreft daarbij deels onderzoeksmateriaal voor de boeken geschreven door Kamma, maar ook veel eigen materiaal, deels in het Indonesisch.

Beschrijving archief (Engels)

The archive has been arranged superficially by means of headings, i.e.: correspondence, reports, education, publicity, documentation and research. Characteristic for the archive is the pluriformity of ethnographic and anthropological material about people living on the north coast of New Guinea. It partly concerns research documents for the books written by Kamma, but also much private material, partly in Indonesian.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1910-1986
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor sommige stukken kunnen beperkingen gelden. Raadpleeg hiervoor de inventaris van het betreffende archief op www.hetutrechtsarchief.nl

Omvang 6635-6742
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar (pdf)
Toegang titel 2.2.15 Kamma, F.C., 1905-1986
Subarchief van

Archief van de Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde Kerk 1102-2

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg


6642. 

Correspondentie inzake adviezen en het in bruikleen geven van voorwerpen in het kader van antropologische studie, 1963-1971.  
 
6643. 

Correspondentie van F.C. Kamma en leden van de Geredja Kristen Indjili met zendelingen, met bijbehorende stukken, 1963-1974.  
 
6644. 

Correspondentie en verslagen van o.a. Enny en Wim Vriend over de stand van zaken in het Jalimo-gebied, 1963-1975.  
N.B. Met tekeningen van de Jalimo-regio.
 
6645. 

Correspondentie tussen F.C. Kamma en F.J.S. Rumainum van de Geredja Kristen Indjili di Irian Barat, 1964-1970.  


2.2.15.2.2 VERSLAGEN
 
6646. 

Aantekeningen en verslagen van onderzoeksreizen in het Sarmi-gebied, 1947-1956.  
 
6647. 

Notulen en verslagen inzake het vertalen van de Bijbel in een inheemse taal, 1951-1952.  
 
6648. 

Stukken betreffende een evaluatie van het onderwijs op Nieuw-Guinea, 1951-1961.  
 
6655. 

Afschriften van een geschrift over volken op Nieuw-Guinea, z.j.  


2.2.15.2.3 GESCHRIFTEN
 
6656. 

Aantekeningen en concepten van lessen en lezingen over Nieuw-Guinea met bijbehorende stukken, 1910-1976.  

6658. 

Beschouwingen, adviezen, losse aantekeningen en citaten over bestuur en cultuur op Nieuw-Guinea, 1945-1968. 
 
6670. 

Getypte aantekeningen over de Biaks-Numfoorse grammatica, z.j.  
 
6671.  Handgeschreven Biakse liederen, z.j.  

2.2.15.2.4 DOCUMENTATIE EN ONDERZOEK
 
6673. 

Handgeschreven stuk over Numfoor-Manokwari, alsmede publicatie van F.J.F. van Hasselt "Spraakkunst der Noefoorsche Taal", 1905.  
N.B. In het Indonesisch.
 
6674-6677. 

Aantekeningenschriften van F.J.F. van Hasselt, I.S. Kijne en anderen (voornamelijk onder-
wijzers), ca. 1910-1933. 4 omslagen
N.B. In het Indonesisch.
6674.  ca. 1910-1933 (1)
6675.  ca. 1910-1933 (2)
6676.  ca. 1910-1933 (3)
6677.  ca. 1910-1933 (4)
 
 
6679. 

Documentatie en aantekeningen inzake mythen van het eiland Biak bij Nieuw-Guinea,
1913-1984.  
 
6681. 

Brieven, concepten en aantekeningen van collega-zendelingen, 1915-1956.6682.  Aantekeningen, historische overzichten, achtergrondinformatie en stukken van de zendeling F.J.F. Van Hasselt verzameld in het kader van onderzoek naar de zending op Nieuw-Guinea, 1916-1978.  
 
6683. 

Stukken betreffende het leren van inheemse talen, onder andere Biaks, 1918-1978.  
 
6684. 

Achtergrondinformatie over de cultuur en de geschiedenis van de bevolking van de Radja Ampat-eilanden, 1927-1953.  
 
6686. 

Stukken over de ceremonie van het voeden van Fan Nanggi en de Koreri legende, 1944.  
 
6687. 

Aantekeningen en documentatie over de omgang met de dood bij de Mejbrat-bevolking in het Ajamaroe-gebied, 1945-1963.  
 
6688. 

Documentatie en aantekeningen over het onderwerp "de Bruidschat-Mas Kawin" op Nieuw-Guinea, 1947-1958.  
 
6689. 

Documentatie en artikelen over primitieve religie op Nieuw-Guinea, 1948-1964.  
 
6690. 

Stukken over Numfoor uit de nalatenschap van F.J.F. van Hasselt, 1949-1952.  
  
6693. 

Documentatie, aantekeningen en correspondentie over Kain Timur-doeken bij de Mejbratbevolking in het Ajamaroe gebied, 1951-1960.  
 
6694. 

Verzameld materiaal voor etnologisch onderzoek inzake geheime mannenbonden bij vol-ken op Nieuw-Guinea, 1951-1963.  
  
6696. 

Stukken betreffende jeugdwerk op Nieuw-Guinea, 1952-1961.  

N.B. Inhet Indonesisch.
 
6697. 

Ingekomen stukken van I.S. Kijne inzake geloof, religie en gebruiken van volken op Nieuw-Guinea, 1952-1963. 6698-6699.  Correspondentie, verslagen en documentatie van streken in Nederlands-Indië ten behoeve van kennisvergaring op het gebied van etnologie en de mogelijkheden voor zendingswerk in die streken, 1952, 1961-1971.

2 omslagen

 

6698. 

Sentanimeer, 1952
N.B. Met tekeningen van het Sentanimeer.
6699.  Jalimo, 1961-1971
 
6700. 

Aantekeningen en brief van I.S. Kijne betreffende het Verhaal van Kurei en Pasai, 1953.  
 
6701. 

Stukken betreffende de ontwikkeling van het volksfeest en de dans onder invloed van Europeanen op Nieuw-Guinea, 1953.  
 
6702. 

Groot aantal manuscripten van Papoese guru's, met mythen, onder meer oorsprongsverhalen, onder meer "Sedjarah" door guru Laurens Mano, 1953-1961.  
N.B. In het Indonesisch.
 
6703-6704. 

Verzamelde processen-verbaal, verslagen van rechtszittingen, vonnissen en bijbehorende stukken bij rechtszaken, 1954-1959. 2 omslagen
6703.  Inheemse rechtsbank te Sorong, 1954-1959
6704.  Landschapsrechtbank, 1955-1959
  
6707. 

Aantekeningen betreffende de Mejbrat-bevolking in het Ajamaroe gebied van de Vogelkop,
1956-1960.  
 
6709-6710. 

Stukken betreffende een oorlog in de Baliem-vallei op Nieuw-Guinea, 1956-1971.
2 omslagen
6709.  Concepten en aantekeningen, 1956-1958
N.B. Met tekeningen van het gebied.

6710. 

Documentatiemateriaal, 1958-1971
 
6711. 

Verzamelde mythen en legenden uit Nieuw-Guinea, met analyses, 1956-1971.  
 
6712. 

Aantekeningen en correspondentie over het Moi-volk op Nieuw-Guinea, 1956-1986.  

6715. 

Stukken betreffende het huwelijk bij de Tehit-bevolking, 1960.  
  
6720. 

Stukken betreffende onderzoek naar de cultuur van de Karon op Arfak en de oostelijke Vogelkop, 1978.  
N.B. In het Indonesisch, met Franstalig kaartje.
 
6721. 

Doctoraalscriptie van J.J. van der Wilden "The Road of the Kuasep" en publicatie "De mo-
dernisering van traditionele mythen", 1979.  
 
6722. 

Aantekeningen, verslagen en documentatie verkregen van K. Galis betreffende etnologische en antropologische gegevens, onder andere over oorsprongsverhalen, uit Nieuw-Guinea,
1980.  
N.B. In het Indonesisch.
 

 

4116736. 

Genealogische overzichten van families gesitueerd op de zuidkust van de Vogelkop, z.j.  
 
6737. 

Stukken betreffende het leren van inheemse talen, z.j.  
 
6738. 

Klad van een chronologisch overzicht van gebeurtenissen op Nieuw-Guinea tussen 1878 en 1881, z.j.  
 
6739. 

Stukken betreffende de vertaling van een verhaal getiteld "Nari van Ormoe" met bijbehorende stukken, z.j.  
N.B. In het Indonesisch. Met foto.
 

 

Audio-visueel materiaal

6660.  Speeches, radiotoespraken en lezingen van F.C. Kamma over de zending, 1952-1976.

 


6668.  Foto's, krantenknipsels, publicatie van F.C. Kamma "Onderwijs aan primitieven in Nieuw-
Guinea" en afschrift van een historisch overzicht, z.j.  
N.B. Met foto's.

 

6698.  Sentanimeer, 1952
    N.B. Met tekeningen van het Sentanimeer.


6708.  Geluidsopnamen, opgenomen door F.C. Kamma in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, ca.
1956-1962.  
N.B. Bevat oude bandopnames die in 1991 op DAT-cassettes zijn geplaatst. Met inhoudsopgave.
 
6709-6710.  Stukken betreffende een oorlog in de Baliem-vallei op Nieuw-Guinea, 1956-1971.
2 omslagen
6709.  Concepten en aantekeningen, 1956-1958
    N.B. Met tekeningen van het gebied.


6740.  Tekeningen en duplicaten van Mon tekeningen, z.j.  
N.B. in zeer slechte staat.

Bronnen met verslaglegging

1102-2

6649. 

Ressortssynodeverslagen en verslag van de algemene synode van de Geredja Kristen Indjili di Nederlands Nieuw-Guinea, te Manokwari, 8-17 augustus 1960, 1953-1960.  
N.B. In het Indonesisch.
 
6650. 

Afschriften van verslagen en artikelen inzake de toestand op Nieuw-Guinea, van verschillende auteurs, 1954-1960.

 

6651. 

Ingekomen rapporten, verslagen en brieven betreffende ontwikkelings- en zendingsprojecten op Nieuw-Guinea, 1954-1970.  
 
6652. 

Nieuwsbrieven, open brieven, persoverzichten, jaarverslagen en algemene verslagen aan F.C. Kamma, 1958-1962.  
 
6653. 

Agenda en verslag van de onderwijsconferentie van vertegenwoordigers van Gouvernement, Missie en Zending te Hollandia, 1960.  
 
6654. 

Afschrift van het verslag van de werkzaamheden van F.C. Kamma, verricht gedurende de jaren 1963 en 1964, z.j.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Voor een overzicht van de werken van F.C. Kamma zie de literatuurlijst bij het lemma F.C. Kamma in BLNP of NCC.

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Biografische gegevens

Freek C. Kamma (1906-1987) is, na Ottow en Geissler, misschien wel de bekendste zendeling van Nieuw-Guinea (Papoea, Indonesie). Na enige tijd als bakker en matroos te hebben gewerkt volgde hij van 1925 tot 1931 de opleiding tot zendeling-leraar aan de Nederlandsche Zendingsschool te Oegstgeest.Van 1931 tot 1942 werkte hij namens de Utrechtsche Zendings Vereeniging op Nieuw-Guinea (in Genyem-Nimboran, Manokwari en Sorong). Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij geïnterneerd in Zuid-Celebes. Na zijn repatriëring in 1946, om gezondheidsredenen, werd hij docent aan de Zendingshogeschool. In 1955 keerde hij toch terug naar Nieuw-Guinea en werd terreinleider van de zending en secretaris van de Evangelisch Christelijke Kerk.

Belangrijkste werk vormt zijn boek Dit wonderlijke werk: Het probleem van de communicatie tussen oost en west gebaseerd op de ervaringen in het zendingswerk op Nieuw-Guinea (Irian Jaya) 1755-1972. Een socio-missiologische benadering. Daarvoor promoveerde hij al met Messiaanse Koreri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied (Den Haag [1954]). Verder had hij de supervisie over de Biakse vertaling van het Nieuwe Testament. Kamma sprak meerdere talen van westelijk Nieuw-Guinea en werd ook wel 'de witte Papua' genoemd.

[uit: Biografisch lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, deel V, p. 299-300 (met een literatuurlijst).]

Biografie(engels)

Freek C. Kamma (1906-1987) may have been, after Ottow and Geissler, the most renowned missionary of New Guinea (Papua, Indonesia). After having worked for a while as a baker and sailor, he followed the training to become a missionary-teacher from 1925 until 1931 at the Dutch Missionary School in Oegstgeest. From 1931 until 1942 he worked on behalf of the Utrecht Missionary Association on New Guinea (in Genyem-Nimboran, Manokwari and Sorong). During the Second World War he was interned in South Celebes. After his repatriation in 1946 for health reasons, he became a teacher at the Mission High School. Nevertheless, he returned to New Guinea in 1955 and became a field supervisor of the mission and secretary of the Evangelical Christian Church.

His most important work is the book

Dit wonderlijke werk: het probleem van de communicatie tussen oost en west gebaseerd op de ervaringen in het zendingswerk op Nieuw Guinea (Irian Jaya) 1755-1972. Een socio-missiologisceh benadering.

[= This miraculous work: the problem of communication between East and West based upon the experience in the missionary work on New Guinea (Irian Jaya) 1755-1972. A socio-missiological approach]. He had taken his doctor's degree already earlier with

Messiaanse Koreri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied

(Den Haag [1954]) [= Messianic Koreri movements in the Biak-Noemfoor cultural area]. In addition, he supervised the translation of the New Testament into Biak. Kamma spoke several languages of Western New Guinea and was also called 'the white Papua'.

(from:

Biografisch lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme

, part V, pp. 299-300 (with a literature list).]

Activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Bijbelvertaling
 • Zendingscoördinatie
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Zendingsstudie en missiologie
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
 • Ondersteuning
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie activiteiten
 • Nederlands Indië
 • Nieuw-Guinea
 • Sorong
 • Manokwari
 • Genyem-Nimboran

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • "Dit wonderlijke werk" : het probleem van de communicatie tussen Oost en West gebaseerd op de ervaringen in het zendingswerk op Nieuw-Guinea (Irian Jaya), 1855-1972 : een socio-missiologische benadering / F.C. Kamma
Auteur
 • Freerk Christiaans Kamma (1906-1987)
Paginering
 • 2 dl. (xxiv, 836 p., [27] bl. pl.)
Uitgever
 • Oegstgeest : Raad voor de zending der Ned. Hervormde Kerk
Jaar van uitgave
 • 1977

Titel
 • Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme / [onder red. van D. Nauta ... et al.]
Auteur
 • Doede Nauta (1898-1994) ; Johannes van den Berg (1922-2003)
Paginering
 • 6 dl
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1978-2006

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is globaal geordend door middel van rubrieken, te weten: correspondentie, verslagen, onderwijs, publiciteit, documentatie en onderzoek. Het archief wordt gekenmerkt door een veelheid aan etnografisch en antropologisch materiaal over volkeren wonend aan de noordkust van Nieuw-Guinea. Het betreft daarbij deels onderzoeksmateriaal voor de boeken geschreven door Kamma, maar ook veel eigen materiaal, deels in het Indonesisch.

Beschrijving archief (Engels)

The archive has been arranged superficially by means of headings, i.e.: correspondence, reports, education, publicity, documentation and research. Characteristic for the archive is the pluriformity of ethnographic and anthropological material about people living on the north coast of New Guinea. It partly concerns research documents for the books written by Kamma, but also much private material, partly in Indonesian.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1910-1986
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor sommige stukken kunnen beperkingen gelden. Raadpleeg hiervoor de inventaris van het betreffende archief op www.hetutrechtsarchief.nl

Omvang 6635-6742
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar (pdf)
Toegang titel 2.2.15 Kamma, F.C., 1905-1986
Subarchief van

Archief van de Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde Kerk 1102-2

Bijzondere relevantie


6642. 

Correspondentie inzake adviezen en het in bruikleen geven van voorwerpen in het kader van antropologische studie, 1963-1971.  
 
6643. 

Correspondentie van F.C. Kamma en leden van de Geredja Kristen Indjili met zendelingen, met bijbehorende stukken, 1963-1974.  
 
6644. 

Correspondentie en verslagen van o.a. Enny en Wim Vriend over de stand van zaken in het Jalimo-gebied, 1963-1975.  
N.B. Met tekeningen van de Jalimo-regio.
 
6645. 

Correspondentie tussen F.C. Kamma en F.J.S. Rumainum van de Geredja Kristen Indjili di Irian Barat, 1964-1970.  


2.2.15.2.2 VERSLAGEN
 
6646. 

Aantekeningen en verslagen van onderzoeksreizen in het Sarmi-gebied, 1947-1956.  
 
6647. 

Notulen en verslagen inzake het vertalen van de Bijbel in een inheemse taal, 1951-1952.  
 
6648. 

Stukken betreffende een evaluatie van het onderwijs op Nieuw-Guinea, 1951-1961.  
 
6655. 

Afschriften van een geschrift over volken op Nieuw-Guinea, z.j.  


2.2.15.2.3 GESCHRIFTEN
 
6656. 

Aantekeningen en concepten van lessen en lezingen over Nieuw-Guinea met bijbehorende stukken, 1910-1976.  

6658. 

Beschouwingen, adviezen, losse aantekeningen en citaten over bestuur en cultuur op Nieuw-Guinea, 1945-1968. 
 
6670. 

Getypte aantekeningen over de Biaks-Numfoorse grammatica, z.j.  
 
6671.  Handgeschreven Biakse liederen, z.j.  

2.2.15.2.4 DOCUMENTATIE EN ONDERZOEK
 
6673. 

Handgeschreven stuk over Numfoor-Manokwari, alsmede publicatie van F.J.F. van Hasselt "Spraakkunst der Noefoorsche Taal", 1905.  
N.B. In het Indonesisch.
 
6674-6677. 

Aantekeningenschriften van F.J.F. van Hasselt, I.S. Kijne en anderen (voornamelijk onder-
wijzers), ca. 1910-1933. 4 omslagen
N.B. In het Indonesisch.
6674.  ca. 1910-1933 (1)
6675.  ca. 1910-1933 (2)
6676.  ca. 1910-1933 (3)
6677.  ca. 1910-1933 (4)
 
 
6679. 

Documentatie en aantekeningen inzake mythen van het eiland Biak bij Nieuw-Guinea,
1913-1984.  
 
6681. 

Brieven, concepten en aantekeningen van collega-zendelingen, 1915-1956.6682.  Aantekeningen, historische overzichten, achtergrondinformatie en stukken van de zendeling F.J.F. Van Hasselt verzameld in het kader van onderzoek naar de zending op Nieuw-Guinea, 1916-1978.  
 
6683. 

Stukken betreffende het leren van inheemse talen, onder andere Biaks, 1918-1978.  
 
6684. 

Achtergrondinformatie over de cultuur en de geschiedenis van de bevolking van de Radja Ampat-eilanden, 1927-1953.  
 
6686. 

Stukken over de ceremonie van het voeden van Fan Nanggi en de Koreri legende, 1944.  
 
6687. 

Aantekeningen en documentatie over de omgang met de dood bij de Mejbrat-bevolking in het Ajamaroe-gebied, 1945-1963.  
 
6688. 

Documentatie en aantekeningen over het onderwerp "de Bruidschat-Mas Kawin" op Nieuw-Guinea, 1947-1958.  
 
6689. 

Documentatie en artikelen over primitieve religie op Nieuw-Guinea, 1948-1964.  
 
6690. 

Stukken over Numfoor uit de nalatenschap van F.J.F. van Hasselt, 1949-1952.  
  
6693. 

Documentatie, aantekeningen en correspondentie over Kain Timur-doeken bij de Mejbratbevolking in het Ajamaroe gebied, 1951-1960.  
 
6694. 

Verzameld materiaal voor etnologisch onderzoek inzake geheime mannenbonden bij vol-ken op Nieuw-Guinea, 1951-1963.  
  
6696. 

Stukken betreffende jeugdwerk op Nieuw-Guinea, 1952-1961.  

N.B. Inhet Indonesisch.
 
6697. 

Ingekomen stukken van I.S. Kijne inzake geloof, religie en gebruiken van volken op Nieuw-Guinea, 1952-1963. 6698-6699.  Correspondentie, verslagen en documentatie van streken in Nederlands-Indië ten behoeve van kennisvergaring op het gebied van etnologie en de mogelijkheden voor zendingswerk in die streken, 1952, 1961-1971.

2 omslagen

 

6698. 

Sentanimeer, 1952
N.B. Met tekeningen van het Sentanimeer.
6699.  Jalimo, 1961-1971
 
6700. 

Aantekeningen en brief van I.S. Kijne betreffende het Verhaal van Kurei en Pasai, 1953.  
 
6701. 

Stukken betreffende de ontwikkeling van het volksfeest en de dans onder invloed van Europeanen op Nieuw-Guinea, 1953.  
 
6702. 

Groot aantal manuscripten van Papoese guru's, met mythen, onder meer oorsprongsverhalen, onder meer "Sedjarah" door guru Laurens Mano, 1953-1961.  
N.B. In het Indonesisch.
 
6703-6704. 

Verzamelde processen-verbaal, verslagen van rechtszittingen, vonnissen en bijbehorende stukken bij rechtszaken, 1954-1959. 2 omslagen
6703.  Inheemse rechtsbank te Sorong, 1954-1959
6704.  Landschapsrechtbank, 1955-1959
  
6707. 

Aantekeningen betreffende de Mejbrat-bevolking in het Ajamaroe gebied van de Vogelkop,
1956-1960.  
 
6709-6710. 

Stukken betreffende een oorlog in de Baliem-vallei op Nieuw-Guinea, 1956-1971.
2 omslagen
6709.  Concepten en aantekeningen, 1956-1958
N.B. Met tekeningen van het gebied.

6710. 

Documentatiemateriaal, 1958-1971
 
6711. 

Verzamelde mythen en legenden uit Nieuw-Guinea, met analyses, 1956-1971.  
 
6712. 

Aantekeningen en correspondentie over het Moi-volk op Nieuw-Guinea, 1956-1986.  

6715. 

Stukken betreffende het huwelijk bij de Tehit-bevolking, 1960.  
  
6720. 

Stukken betreffende onderzoek naar de cultuur van de Karon op Arfak en de oostelijke Vogelkop, 1978.  
N.B. In het Indonesisch, met Franstalig kaartje.
 
6721. 

Doctoraalscriptie van J.J. van der Wilden "The Road of the Kuasep" en publicatie "De mo-
dernisering van traditionele mythen", 1979.  
 
6722. 

Aantekeningen, verslagen en documentatie verkregen van K. Galis betreffende etnologische en antropologische gegevens, onder andere over oorsprongsverhalen, uit Nieuw-Guinea,
1980.  
N.B. In het Indonesisch.
 

 

4116736. 

Genealogische overzichten van families gesitueerd op de zuidkust van de Vogelkop, z.j.  
 
6737. 

Stukken betreffende het leren van inheemse talen, z.j.  
 
6738. 

Klad van een chronologisch overzicht van gebeurtenissen op Nieuw-Guinea tussen 1878 en 1881, z.j.  
 
6739. 

Stukken betreffende de vertaling van een verhaal getiteld "Nari van Ormoe" met bijbehorende stukken, z.j.  
N.B. In het Indonesisch. Met foto.
 

 

Audio-visueel materiaal

6660.  Speeches, radiotoespraken en lezingen van F.C. Kamma over de zending, 1952-1976.

 


6668.  Foto's, krantenknipsels, publicatie van F.C. Kamma "Onderwijs aan primitieven in Nieuw-
Guinea" en afschrift van een historisch overzicht, z.j.  
N.B. Met foto's.

 

6698.  Sentanimeer, 1952
    N.B. Met tekeningen van het Sentanimeer.


6708.  Geluidsopnamen, opgenomen door F.C. Kamma in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, ca.
1956-1962.  
N.B. Bevat oude bandopnames die in 1991 op DAT-cassettes zijn geplaatst. Met inhoudsopgave.
 
6709-6710.  Stukken betreffende een oorlog in de Baliem-vallei op Nieuw-Guinea, 1956-1971.
2 omslagen
6709.  Concepten en aantekeningen, 1956-1958
    N.B. Met tekeningen van het gebied.


6740.  Tekeningen en duplicaten van Mon tekeningen, z.j.  
N.B. in zeer slechte staat.

Bronnen met verslaglegging

1102-2

6649. 

Ressortssynodeverslagen en verslag van de algemene synode van de Geredja Kristen Indjili di Nederlands Nieuw-Guinea, te Manokwari, 8-17 augustus 1960, 1953-1960.  
N.B. In het Indonesisch.
 
6650. 

Afschriften van verslagen en artikelen inzake de toestand op Nieuw-Guinea, van verschillende auteurs, 1954-1960.

 

6651. 

Ingekomen rapporten, verslagen en brieven betreffende ontwikkelings- en zendingsprojecten op Nieuw-Guinea, 1954-1970.  
 
6652. 

Nieuwsbrieven, open brieven, persoverzichten, jaarverslagen en algemene verslagen aan F.C. Kamma, 1958-1962.  
 
6653. 

Agenda en verslag van de onderwijsconferentie van vertegenwoordigers van Gouvernement, Missie en Zending te Hollandia, 1960.  
 
6654. 

Afschrift van het verslag van de werkzaamheden van F.C. Kamma, verricht gedurende de jaren 1963 en 1964, z.j.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Voor een overzicht van de werken van F.C. Kamma zie de literatuurlijst bij het lemma F.C. Kamma in BLNP of NCC.

Informatiewaarde Groot