Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Samenwerkende Zendingscorporaties

Naam Samenwerkende Zendingscorporaties
Naamsvarianten
 • Samenwerkende Zendings Corporaties
 • SZC
 • de combinatie
Periode 1905-1947
Denominatie Nederlandse Hervormde Kerk
Org Zending

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Nederland
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Handelen en denken in dienst der zending : Oegstgeest, 1897-1942 / S.C. Graaf van Randwijck
Auteur
 • Steven Cornelis van Randwijck (1901-1997)
Paginering
 • 2 dl. (920 p.)
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Het Boekencentrum
Jaar van uitgave
 • cop. 1981
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is goed geordend en geeft een vrij volledig beeld van de werking van de organisatie. Bij de ordening is het gebruikelijke schema algemeen-bijzonder toegepast. Onder de stukken van algemene aard vallen: notulen van de directievergaderingen, gecombineerde hoofdbestuursvergaderingen, kernbestuur en vereniging 'het zendingsbureau' en verder correspondentie, verslagen en overzichten. Onder stukken van bijzondere aard treft men onder andere aan: organisatie, bestuur, diverse commissies, personeel, eigendom en bezit, financien, taakuitvoering binnenland, jubilea, publiciteit, manuscripten/artikelen/lezingen en zending in de regio. Vooral de laatste categorie is vermeldenswaardig aangezien hierin veel correspondentie en verslaglegging van de zending in met name Nederlands-Indie is opgenomen. Deze verslaglegging vult soms de archieven van de afzonderlijke zendingscorporaties en zendende kerken aan. De meeste stukken bestrijken de periode 1906-1952. Alleen de stukken over contacten met en ondersteuning van de Rheinische Missionsgesellschaft gaan terug tot 1832.

Beschrijving archief (Engels)

The archive has been arranged well and presents a rather complete picture of how the organisation worked. In the arrangement the usual 'general-special' scheme has been applied. Documents with a general character include: minutes of the meetings of the Directorate, combined meetings of the Executive Committee, the Nuclear Committee and the Association Mission Desk, and further correspondence, reports and surveys. Under the 'special' category can be found documents about the subjects: organisation, management, finance, execution of tasks in the Netherlands, jubilees, publicity, manuscripts, articles/lectures and mission.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1832-1952
Openbaarheid openbaar
Omvang 804 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort Toegangsnummer 1102-1
Toegang titel Raad voor de Zending Rechtsvoorgangers
Subarchief van

Raad voor de Zending

Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Dossiers over diverse onderwerpen

 

 

3278.

Correspondentiedossier van D. Crommelin, houdende discussie naar aanleiding van zendingsconferenties van verschillende corporaties, onder andere de rol van de zending in de transmigratie van Javanen naar buitengewesten, 1936 - 1939

 

3317-3318.

Stukken betreffende het leveren van advies aan de Staatscommissie belast met de voorbereiding van Koninklijke Besluiten inzake de rechtstoestand van Inlandsche Christenen, 1906 - 1915. 

 

3319.

Afschrift 'Over den rechtstoestand den Inlandsche Christenen', opgesteld door de zendelingen H. Hendriks en H. van der Spiegel, alsmede andere stukken betreffende de rechtspositie van inlandsche christenen, ten behoeve van de beantwoording van een vragenlijst van een Staatscommissie die de rechtspositie onderzoekt , 1908 - 1913.

 

3374.

Adatregelingen en -beschrijvingen opgesteld vanuit of vanwege de conferenties, 1900 - 1952.

 

3375.

Lezingen 'De vrouw in den dienst der Christelijke liefde op het terrein der Zending' en 'Gebruiken in het maatschappelijk leven der Bataks', door zendeling J.H. Meerwaldt van de Rheinische Missionsgesellschaft ten behoeve van bijeenkomsten voor Nederlandse Zendingscorporaties, 1904 - 1907.

 

3390.

Correspondentie inzake het vertalen van de bijbel in diverse Indische dialecten, 1928 - 1940, 1947 - 1952.

 

3394.

Artikelen van Freule de la Bassecour Caan over de verschillende regio's in Nederlands-Indië, de economische toestand op Oost- Java, het Javanisme en Batavia en de Islam , z.j. 

 

3512.

N.E. Breeman, hulpprediker van de Indische Kerk op de Tepa-Babar eilanden (Amboina) inzake land, volk, godsdienst en zending, circa 1927.

 

3526.

Correspondentie met onder andere mevrouw Chr. Slotemaker de Bruïne over het zendingswerk onder vrouwen en meisjes, 1935 - 1946.

 

3402.

Correspondentie betreffende het invoeren van de landstaal op Sangir en Talaud, Midden-Celebes en Nieuw Guinea, 1928, 1938-1939, 1948.

 

3649.

"De dodencultuur der Sadang Toradja's", z.j.

(documentatie verzameld door dr. J.W. Gunning tijdens zijn dienstreis naar Ned. Indië in 1916-1918)

 

3647.

Boeroe, Halmahera en Nieuw-Guinea "Het gebrek aan vrouwen en achteruitgang der bevolking", z.j.

(documentatie verzameld door dr. J.W. Gunning tijdens zijn dienstreis naar Ned. Indië in 1916-1918)

 

3664.

Posso, afschrift van een stuk van P. Schuyt, getiteld "Het schoonmaken der graven", 1916.

(documentatie verzameld door dr. J.W. Gunning tijdens zijn dienstreis naar Ned. Indië in 1916-1918)

 

3406.

Verslagen en bewerking van een enquête onder de inheemse bevolking op Java en in de buitengewesten betreffende het inheemse huwelijk en het gezinsleven, uitgevoerd door vrouwelijke zendingsarbeiders, alsmede rapporten ter kennisname toegezonden door H. Schokking inzake plannen voor agrarische hervormingen op het platteland van Java, circa 1931 - 1939.

 

3541.

Stukken betreffende een leerplan voor de scholen op Nieuw-Guinea, 1914.

 

 

Rapporten van H. Kraemer

 

3745-3750.

Rapporten van H. Kraemer, 1926-1930.                                                

6 omslagen
N.B. Tussen 1928 en 1933 maakte dr. H. Kraemer een aantal reizen met als doel de zelfstandigwording van de kerken in de betrokken gebieden te bevorderen. Hij bezocht de Molukken en de Minahassa (1926), de Minahassa en Sangir (1927), Batakland (1930), Oost-Java (1930), West-Java (1933) en Zuid-Borneo (1935). Hij had ook bemoeienis met de beginnende zending op Bali. Delen van zijn rapporten werden in Engelse vertaling gepubliceerd in From Missionfield to Independent Church, Den Haag 1958.

 

Specificatie

3745.

Afschrift van een brief van H. Kraemer aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Bijbelgenootschap ter informatie toegezonden aan D. Crommelin, inzake zijn voorgenomen bezoek aan Ambon en de Minahassa, 1926.

 

3746.

Rapport over de reis naar de Sangir- en Talaudeilanden, 1927 - 1928.

 

3747.

Dossier met stukken betreffende reizen naar West- en Oost Java, Bali, Borneo en Celebes , 1928 - 1938.

 

3748.

Stukken betreffende de reis naar de Bataklanden, 1930. 

 

3749.

'Beschouwingen en conclusies over West-Java als zendingsveld', rapport opgesteld door H. Kraemer, z.j.
N.B. Opgesteld in het kader van de opdracht van H. Kraemer om de zelfstandigwording van de Indonesische kerken te onderzoeken.

 

3750.

'Kerkorde en Inrichting van de Zelfstandigheid'. Rapport en beschouwingen over de Javaanse Christengemeenten van Oost-Java door H. Kraemer, z.j.
N.B. Opgesteld in het kader van de opdracht van H. Kraemer om de zelfstandigwording van de Indonesische kerken te onderzoeken.

 

3569.

Opstellen van Indonesische studenten van de Hogere Theologische School op het gebied van Land- en Volkenkunde:

Pouw Boen Giok (Chinees), 'De godsdienstige plichten der Chinezen in Indramajoe',

Karimoeda Sitompoel (Batakland), 'De Gondang',

W.J. Rumambi (Minahassa), 'Dood en begrafenis in de Minahassa',

Saptojo Mustijan (Oost-Java), 'Batikkunst in Oost-Java'

 

3405.

Stukken betreffende huwelijksregelingen, 1928 - 1952.

 

 

Verslaglegging en statistiek

 

3669.

Rapporten kerkvisitaties, 1916 - 1917.

 

3764.

Lijst van vragen voor ressortvisitatie, z.j..

 

3550-3551.

Jaarverslagen van scholen, 1928 - 1940 (inv. nrs. 3550-3551)                                     

2 omslagen

 

Jaarverslagen van ziekenhuizen, 1928 - 1941.                                 

4 omslagen

 

EB 9143

Statistische overzichten van scholen, gemeenten en ziekenhuizen van het NZG, het UZV, het STC, de RMG en de NZV betreffende diverse ressorts, 1913 - 1928. Corsanr: K077 D010 M0

 

EB 9141     

Statistische overzichten van scholen en gemeenten van het NZG en het STC betreffende diverse ressorten, 1921 - 1928. Corsanr: K077 D010 M0

 

EB 9147     

Statistische overzichten van scholen, gemeenten en ziekenhuizen van het NZG, het UZV en het STC betreffende diverse ressorten, 1925 - 1927. Corsanr: K077 D010 M0

 

EB 9144     

Statistische overzichten van scholen, gemeenten en ziekenhuizen van het STC betreffende diverse ressorten, 1925 - 1928. Corsanr: K077 D010 M0

 

EB 9166 

Jaarverslagen van verschillende ressorten op Java van de NZV, het NZG, het JC en de Chinese zending, 1940 - 1941. Corsanr: K070 D006 M0

 

 

Audio-visueel materiaal

EB 10138 Toezending van fotorapportages en verhalen door zendingsarbeiders ten behoeve van het onder de aandacht brengen van de zendingsarbeid onder een groter publiek , 1929 - 1940.
N.B. Onder meer een fotorapportage van het leven rondom de Posso-rivier door H. Zuppinger.

 

Overige films, dia's, foto's e.d. bevinden zich op het Landelijk Protestants Dienstencentrum van de PKN te Utrecht. Deze bestanden zullen op termijn worden geinventariseerd. In het archief van de Raad voor de Zending (Het Utrechts Archief) bevinden zich diverse (verouderde) inventarisaties van het audiovisuele materiaal. Toegangsnummer 1102-2. Inventarisnummers 2060-2062

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Groot

Geschiedenis


Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Handelen en denken in dienst der zending : Oegstgeest, 1897-1942 / S.C. Graaf van Randwijck
Auteur
 • Steven Cornelis van Randwijck (1901-1997)
Paginering
 • 2 dl. (920 p.)
Uitgever
 • 's-Gravenhage : Het Boekencentrum
Jaar van uitgave
 • cop. 1981

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is goed geordend en geeft een vrij volledig beeld van de werking van de organisatie. Bij de ordening is het gebruikelijke schema algemeen-bijzonder toegepast. Onder de stukken van algemene aard vallen: notulen van de directievergaderingen, gecombineerde hoofdbestuursvergaderingen, kernbestuur en vereniging 'het zendingsbureau' en verder correspondentie, verslagen en overzichten. Onder stukken van bijzondere aard treft men onder andere aan: organisatie, bestuur, diverse commissies, personeel, eigendom en bezit, financien, taakuitvoering binnenland, jubilea, publiciteit, manuscripten/artikelen/lezingen en zending in de regio. Vooral de laatste categorie is vermeldenswaardig aangezien hierin veel correspondentie en verslaglegging van de zending in met name Nederlands-Indie is opgenomen. Deze verslaglegging vult soms de archieven van de afzonderlijke zendingscorporaties en zendende kerken aan. De meeste stukken bestrijken de periode 1906-1952. Alleen de stukken over contacten met en ondersteuning van de Rheinische Missionsgesellschaft gaan terug tot 1832.

Beschrijving archief (Engels)

The archive has been arranged well and presents a rather complete picture of how the organisation worked. In the arrangement the usual 'general-special' scheme has been applied. Documents with a general character include: minutes of the meetings of the Directorate, combined meetings of the Executive Committee, the Nuclear Committee and the Association Mission Desk, and further correspondence, reports and surveys. Under the 'special' category can be found documents about the subjects: organisation, management, finance, execution of tasks in the Netherlands, jubilees, publicity, manuscripts, articles/lectures and mission.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief, Utrecht
Periode archief 1832-1952
Openbaarheid openbaar
Omvang 804 inv. nrs.
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort Toegangsnummer 1102-1
Toegang titel Raad voor de Zending Rechtsvoorgangers
Subarchief van

Raad voor de Zending

Bijzondere relevantie

Dossiers over diverse onderwerpen

 

 

3278.

Correspondentiedossier van D. Crommelin, houdende discussie naar aanleiding van zendingsconferenties van verschillende corporaties, onder andere de rol van de zending in de transmigratie van Javanen naar buitengewesten, 1936 - 1939

 

3317-3318.

Stukken betreffende het leveren van advies aan de Staatscommissie belast met de voorbereiding van Koninklijke Besluiten inzake de rechtstoestand van Inlandsche Christenen, 1906 - 1915. 

 

3319.

Afschrift 'Over den rechtstoestand den Inlandsche Christenen', opgesteld door de zendelingen H. Hendriks en H. van der Spiegel, alsmede andere stukken betreffende de rechtspositie van inlandsche christenen, ten behoeve van de beantwoording van een vragenlijst van een Staatscommissie die de rechtspositie onderzoekt , 1908 - 1913.

 

3374.

Adatregelingen en -beschrijvingen opgesteld vanuit of vanwege de conferenties, 1900 - 1952.

 

3375.

Lezingen 'De vrouw in den dienst der Christelijke liefde op het terrein der Zending' en 'Gebruiken in het maatschappelijk leven der Bataks', door zendeling J.H. Meerwaldt van de Rheinische Missionsgesellschaft ten behoeve van bijeenkomsten voor Nederlandse Zendingscorporaties, 1904 - 1907.

 

3390.

Correspondentie inzake het vertalen van de bijbel in diverse Indische dialecten, 1928 - 1940, 1947 - 1952.

 

3394.

Artikelen van Freule de la Bassecour Caan over de verschillende regio's in Nederlands-Indië, de economische toestand op Oost- Java, het Javanisme en Batavia en de Islam , z.j. 

 

3512.

N.E. Breeman, hulpprediker van de Indische Kerk op de Tepa-Babar eilanden (Amboina) inzake land, volk, godsdienst en zending, circa 1927.

 

3526.

Correspondentie met onder andere mevrouw Chr. Slotemaker de Bruïne over het zendingswerk onder vrouwen en meisjes, 1935 - 1946.

 

3402.

Correspondentie betreffende het invoeren van de landstaal op Sangir en Talaud, Midden-Celebes en Nieuw Guinea, 1928, 1938-1939, 1948.

 

3649.

"De dodencultuur der Sadang Toradja's", z.j.

(documentatie verzameld door dr. J.W. Gunning tijdens zijn dienstreis naar Ned. Indië in 1916-1918)

 

3647.

Boeroe, Halmahera en Nieuw-Guinea "Het gebrek aan vrouwen en achteruitgang der bevolking", z.j.

(documentatie verzameld door dr. J.W. Gunning tijdens zijn dienstreis naar Ned. Indië in 1916-1918)

 

3664.

Posso, afschrift van een stuk van P. Schuyt, getiteld "Het schoonmaken der graven", 1916.

(documentatie verzameld door dr. J.W. Gunning tijdens zijn dienstreis naar Ned. Indië in 1916-1918)

 

3406.

Verslagen en bewerking van een enquête onder de inheemse bevolking op Java en in de buitengewesten betreffende het inheemse huwelijk en het gezinsleven, uitgevoerd door vrouwelijke zendingsarbeiders, alsmede rapporten ter kennisname toegezonden door H. Schokking inzake plannen voor agrarische hervormingen op het platteland van Java, circa 1931 - 1939.

 

3541.

Stukken betreffende een leerplan voor de scholen op Nieuw-Guinea, 1914.

 

 

Rapporten van H. Kraemer

 

3745-3750.

Rapporten van H. Kraemer, 1926-1930.                                                

6 omslagen
N.B. Tussen 1928 en 1933 maakte dr. H. Kraemer een aantal reizen met als doel de zelfstandigwording van de kerken in de betrokken gebieden te bevorderen. Hij bezocht de Molukken en de Minahassa (1926), de Minahassa en Sangir (1927), Batakland (1930), Oost-Java (1930), West-Java (1933) en Zuid-Borneo (1935). Hij had ook bemoeienis met de beginnende zending op Bali. Delen van zijn rapporten werden in Engelse vertaling gepubliceerd in From Missionfield to Independent Church, Den Haag 1958.

 

Specificatie

3745.

Afschrift van een brief van H. Kraemer aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Bijbelgenootschap ter informatie toegezonden aan D. Crommelin, inzake zijn voorgenomen bezoek aan Ambon en de Minahassa, 1926.

 

3746.

Rapport over de reis naar de Sangir- en Talaudeilanden, 1927 - 1928.

 

3747.

Dossier met stukken betreffende reizen naar West- en Oost Java, Bali, Borneo en Celebes , 1928 - 1938.

 

3748.

Stukken betreffende de reis naar de Bataklanden, 1930. 

 

3749.

'Beschouwingen en conclusies over West-Java als zendingsveld', rapport opgesteld door H. Kraemer, z.j.
N.B. Opgesteld in het kader van de opdracht van H. Kraemer om de zelfstandigwording van de Indonesische kerken te onderzoeken.

 

3750.

'Kerkorde en Inrichting van de Zelfstandigheid'. Rapport en beschouwingen over de Javaanse Christengemeenten van Oost-Java door H. Kraemer, z.j.
N.B. Opgesteld in het kader van de opdracht van H. Kraemer om de zelfstandigwording van de Indonesische kerken te onderzoeken.

 

3569.

Opstellen van Indonesische studenten van de Hogere Theologische School op het gebied van Land- en Volkenkunde:

Pouw Boen Giok (Chinees), 'De godsdienstige plichten der Chinezen in Indramajoe',

Karimoeda Sitompoel (Batakland), 'De Gondang',

W.J. Rumambi (Minahassa), 'Dood en begrafenis in de Minahassa',

Saptojo Mustijan (Oost-Java), 'Batikkunst in Oost-Java'

 

3405.

Stukken betreffende huwelijksregelingen, 1928 - 1952.

 

 

Verslaglegging en statistiek

 

3669.

Rapporten kerkvisitaties, 1916 - 1917.

 

3764.

Lijst van vragen voor ressortvisitatie, z.j..

 

3550-3551.

Jaarverslagen van scholen, 1928 - 1940 (inv. nrs. 3550-3551)                                     

2 omslagen

 

Jaarverslagen van ziekenhuizen, 1928 - 1941.                                 

4 omslagen

 

EB 9143

Statistische overzichten van scholen, gemeenten en ziekenhuizen van het NZG, het UZV, het STC, de RMG en de NZV betreffende diverse ressorts, 1913 - 1928. Corsanr: K077 D010 M0

 

EB 9141     

Statistische overzichten van scholen en gemeenten van het NZG en het STC betreffende diverse ressorten, 1921 - 1928. Corsanr: K077 D010 M0

 

EB 9147     

Statistische overzichten van scholen, gemeenten en ziekenhuizen van het NZG, het UZV en het STC betreffende diverse ressorten, 1925 - 1927. Corsanr: K077 D010 M0

 

EB 9144     

Statistische overzichten van scholen, gemeenten en ziekenhuizen van het STC betreffende diverse ressorten, 1925 - 1928. Corsanr: K077 D010 M0

 

EB 9166 

Jaarverslagen van verschillende ressorten op Java van de NZV, het NZG, het JC en de Chinese zending, 1940 - 1941. Corsanr: K070 D006 M0

 

 

Audio-visueel materiaal

EB 10138 Toezending van fotorapportages en verhalen door zendingsarbeiders ten behoeve van het onder de aandacht brengen van de zendingsarbeid onder een groter publiek , 1929 - 1940.
N.B. Onder meer een fotorapportage van het leven rondom de Posso-rivier door H. Zuppinger.

 

Overige films, dia's, foto's e.d. bevinden zich op het Landelijk Protestants Dienstencentrum van de PKN te Utrecht. Deze bestanden zullen op termijn worden geinventariseerd. In het archief van de Raad voor de Zending (Het Utrechts Archief) bevinden zich diverse (verouderde) inventarisaties van het audiovisuele materiaal. Toegangsnummer 1102-2. Inventarisnummers 2060-2062

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Groot