Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

ALGEMEEN
Naam Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
naam, varianten ‘de Maatschappij’ (in artsenjargon)
NMG
KNMG
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
de Maatschappij kreeg in 1949 het predicaat ‘koninklijke’.
periode van bestaan 1890 - 1968
organisatie en inrichting opgericht in 1849 ontwikkelde de vereniging zich in de negentiende eeuw tot de organisatie van artsen in Nederland
rond 1900 was het merendeel van de artsen lid
de vereniging kende vanaf het begin plaatselijke afdelingen
een keer per jaar vond een algemene vergadering plaats
het Hoofdbestuur vertegenwoordigde de organisatie, voerde de op de algemene vergadering genomen besluiten uit en bereidde de algemene vergaderingen voor
in 1849 telde het Hoofdbestuur vijf en het Dagelijks Bestuur drie leden
in 1920-1921 kregen de medisch-specialisten en de huisartsen binnen de vereniging eigen organen, waarvan de bevoegdheden telkens wisselden
in 1919 bestond het Hoofdbestuur uit negen leden, het Dagelijks Bestuur bestond toen uit vier hoofdbestuursleden en vertegenwoordigers van de Specialisten- en de Centrale Organisatie
in 1942 ging de Maatschappij op in de Artsenkamer, een nationaal-socialistische organisatie die echter zeer weinig aanhang kreeg
de artsen organiseerden zich ondergronds in het Medisch Contact
in 1946 werd de Maatschappij heropgericht
naast deze organisatie bestond er ook nog een RK Artsenvereniging.
taak, activiteiten Van Lieburg (1999) omschrijft de doelstellingen van de maatschappij gedurende heel zijn bestaan als volgt: “a) het bieden van een forum voor overleg en ter versterking van collegialiteit,  b) het bevorderen van medische wetenschap en kennis,  c) het behartigen van de maatschappelijke en economische belangen van medici, en  d) het richting en inhoud geven aan de ontwikkeling van de volksgezondheid”
na ca. 1900 ging de Maatschappij zich meer met belangenbehartiging bezighouden
in 1913 besloot zij eigen ziekenfondsen op te richten
deze droegen meestal de naam van ‘Algemeen Ziekenfonds’ (afgekort als AAZ)
de Maatschappij nam vanaf ca. 1900 deel aan de debatten over sociale verzekeringen, in het bijzonder de voorstellen om een ziektewet  en een ziekenfondswet in te voeren
daarbij stond de wens voorop om het medisch beroep een vrij beroep te laten blijven
binnen de Maatschappij bestond een belangentegenstelling tussen huisartsen en medisch specialisten.
voorloper
geen
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) archief

Bervoets, J.A.A.
Plaatsingslijst van de archieven van de Nederlandsche Maatschappij tot  Bevordering der Geneeskunst, 1849-1942 [en de] Organisatie "Medisch Contact", 1941-1945
Den Haag [Algemeen Rijksarchief], 1982. 83 p.


periodieken

Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde, tevens orgaan der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
1 (1857) - …
[zeer rijke bron
met verslagen van de algemene vergaderingen van de Maatschappij]
 
Medisch contact. Officieel orgaan van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
1 (1945/46) - ....

Handelingen der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
Amsterdam, 1868-....


publicaties van de Maatschappij

Statuten van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst
[Z.pl.], 1908

Huishoudelijk reglement van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
Amsterdam, 1908. 36 p.

Statuten van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
Amsterdam, 1915. 9 p.

Huishoudelijk reglement van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
Amsterdam, 1915. 84 p.

Statuten en huishoudelijk reglement van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst
Amsterdam, 1931. 62 p.

Statuten en huishoudelijk reglement van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
Amsterdam, 1955. 90 p.

Statuten en huishoudelijk reglement van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst
[Z. pl.], 1961. 173 p.

Handelingen van de buitengewone algemeene vergadering van de Ned. Maatsch. tot Bevordering der Geneeskunst, gehouden te Utrecht 22 Dec. 1910, ter bespreking van het ontwerp Raden- en Ziektewet
[Amsterdam], [1910]. 148 p.
[Omslagtitel
overdruk uit: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde , 1911, 1 ste helft, nr.  12]

De ziekenfondsactie van de Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst
Haarlem, 1918. 19 p.

Medische ethiek
Uitgave van de Maatschappij, z.j. [ca. 1935-1940]

Rapport van de Commissie ter bestudeering van de organisatie der gezondheidszorg, ingesteld door de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Sociale Geneeskunde, de Algemeene Nederlandsche Vereeniging "Het Groene Kruis" en de Nationale Federatie "Het Wit-Gele Kruis"
['s-Gravenhage], [1939]. 69 p.

Rapport van de Commissie tot bestudering van de taak van de bedrijfsgeneeskundige, ingesteld door de Nederlandsche maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
[Amsterdam], 1949
overdruk uit: Medisch Contact 1949, nr. 5


publicaties over de Maatschappij

Gedenkboek der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst bij haar vijf-en-zeventig jarig bestaan den leden aangeboden 8 Juli 1924
Amsterdam, 1924. 228 p.

Companje, K.P.
Over artsen en verzekeraars. Een historische studie naar de factoren, die de relatie ziekenfondsen ? artsen vanaf 1827 op landelijk en regionaal niveau hebben beïnvloed
Twello, 1997.  560 p.

Companje, K.P.
Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief 1900-2001.
Zeist, 2001. 352 p.
[over de opstelling van de Maatschappij ten aanzien van de ziekenfondsverzekering]

Doesschate, G. ten, e.a. (red.)
Gedenkboek der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan 7-8-9 Juli 1949
Amsterdam, [1949]. 308 p.

Festen, H.
125 jaar geneeskunst en maatschappij. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, in opdracht van het hoofdbestuur geschreven t.g.v. het 125-jarig bestaan der Maatschappij
Utrecht, 1974. 591 p.
[over de ziekenfondsen handelen p. 317-398 en 522-534
de schrijver was medisch adviseur van ziekenfondsorganisaties en voorzitter van de Maatschappij
het boek heeft geen apparaat]

Lieburg, M.J. van
In het belang van wetenschap en kunst. Een beknopte geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 1849-1999
Rotterdam, 1999. 144 p.

Velden, Henk van der
Financiële toegankelijkheid tot gezondheidszorg in Nederland, 1850-1941. Medische armenzorg, ziekenfondsen en de verenigingen voor ziekenhuisverpleging op nationaal en lokaal niveau (Schiedam, Roordahuizum en Amsterdam)
Amsterdam, 1993. 284 p.
[met case-studies over Schiedam, Roordahuizum (Fr.) en Amsterdam]
typering
zuil geen
ARCHIEF
periode archief 1849 - 1968
vindplaats a) Nationaal Archief, Den Haag
b) hoofdkantoor van de Maatschappij, de Domus Medica te Utrecht
openbaarheid a) beperkt
voor stukken jonger dan 60 jaar is toestemming vereist van de secretaris-generaal van de Maatschappij en bij diens afwezigheid van het hoofd van de administratie van het hoofdkantoor in Utrecht
b) dit gedeelte van het archief is in principe niet toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek
voor gerichte vragen zou men zich kunnen wenden tot de Domus Medica te Utrecht.
omvang; inventarisnummers a) 19,5 meter
  280 inv. nrs.
b) onbekend
informatiedrager a) en b) papier
vernietigd a) en b) onbekend
toegang(en) Bervoets, J.A.A.
Plaatsingslijst van de archieven van de Nederlandsche Maatschappij tot  Bevordering der Geneeskunst, 1849-1942 [en de] Organisatie "Medisch Contact", 1941-1945   met archivistische inleiding (p. 1).
Den Haag [Algemeen Rijksarchief], 1982. 83 p.
kenmerk toegang a) 2.19.053.01
b) geen
indices op toegang a) en b) geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven a) en b) onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven a) en b) geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief a)
het archief bestaat uit:
1) series notulen, circulaires en verslagen en
2) correspondentie en andere stukken die op onderwerp of zaak zijn geordend
in 1938 werd een andere systeem van onderwerpdossiers ingevoerd
in 1962 ging men over op een decimaalcodesysteem
op de correspondentie zijn twee indices gemaakt die als bijlage aan de plaatsingslijst zijn toegevoegd
b)
onbekend
structuur toegang a) de index over de periode 1905-1962 is door de inventarisator aangepast, maar afgezien daarvan is de oorspronkelijke structuur gehandhaafd
b) onbekend
bijlagen bij de toegang a)
1. door de Maatschappij vervaardigde index op de correspondentie periode 1849-1904
2. door de Maatschappij gemaakte index op de correspondentie periode 1905-1962
b)
onbekend
seriële bescheiden a)
handelingen algemene vergaderingen, 1882-1920 (inv. nr. 1)
stenografische verslagen van de algemene vergaderingen, 1909-1940 (inv. nrs. 2-10 en 35-38)
notulen vergaderingen Hoofdbestuur, 1887-1941 (inv. nrs. 11-30)
notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur, 1913-1941 (inv. nrs. 31-34)
rapportenboekjes voor de algemene vergaderingen, 1859-1941 (inv. nrs. 39-40)
jaarverslagen, 1901-1941 (inv. nr. 41)
handelingen van de Maatschappij, 1887-1941 (inv. nrs. 42 en 45-51)
stencils van het Hoofdbestuur, 1911-1941 (inv. nrs. 52-62)
agenda’s op de correspondentie, 1905-1952 (inv. nrs. 115-133)
notulen van de kleine Adviescommissie in Ziekenfondsaangelegenheden van 7 april 1946 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 96, doosnr. 177
map grote adviescommissie)
b)
onbekend
statistische gegevens a)
statistische gegevens Ziektewet, ontwerpmodellen, 1920 (inv. nr. 202, S 33)
b)
onbekend.
inhoud overig a)
algemeen en diverse sociale verzekeringen
ziekenkassen, periode 1849-1904 (inv. nr. 113)
algemene regels bij ziekte- en ongevallencontrole, 1924 (inv. nr. 135)
controle in Duitsland, rapport over, 1929-1930 (inv. nr. 148 en 149)
dr. D. Brockx en Commissie Sociale Verzekering, 1922 (inv. nr. 199)
rapport over sociale verzekering, 1938 (inv. nr. 204)
geneeskundige controle met correspondentie met Centraal Beheer en bedrijfsverenigingen en enkele rapporten, 1925-1931 (inv. nrs. 148-149)
erelidmaatschap P.J.M. Aalberse en L. Lietaert Peerbolte, resp. 1926 en 1935 (inv. nr. 152)
Invaliditeitswet, aanvullend tarief, 1921 (inv. 171)
ziekenverzorging, ziekteverzekering, invaliditeitswetten, 1904-1905  en 1919-1929 (inv. nrs. 214-215)
Maatschappij van Voorzorg en Onderling Hulpbetoon (inv. nr. 83)
Nova verzekeringsbank (inv. nr. 85)
Ondersteuningsfonds (inv. nr. 94)
wettelijke ziekte- en ongevallenverzekering (tarief TVB) en sluiten van een overeenkomst als met Centraal Beheer, 1933-1936 (inv. nr. 145)

Armenwet
armverzorging, periode 1949-1904 (inv. nr. 65)
adres aan Eerste Kamer over wijziging van de Armenwet, 1935 (inv. nr. 139)
geneeskundige armenpraktijk, 1926-1941 (inv. nr. 140)
idem, Roermond, 1925 (inv. nr. 140)
idem, Doetinchem, 1924 (inv. nr. 137)
idem, doktoren Van den Hoek en Van Niel Schuuren, 1924 (inv. nr. 136)

ongevallenwetten
Ongevallenwet-1901 (inv. nr. 90)
internationaal congres ongevallengeneeskunde (beroepsziekten), 1925 (inv. nr. 143)
Commissie-Nolens (fabrieksarts, Ongevallenwet), 1926 (inv. nr. 154)
fabrieksarts en vrije artsenkeuze, 1926-1937 (inv. nrs. 154-155)
Centraal Beheer, invullen ongevallenaangifteformulier, 1919 (inv. nr. 146)

invaliditeitswetten
ziekenverzorging en ziekteverzekering in deze wetten, 1904-1905 (inv. nr. 214)

Ziektewet en andere wetgeving (voorstellen en definitieve wetten):
Ziektewet en consultatiebureaus voor tuberculose, 1931-1932 (inv. 149)
ziekteverzekering en ziekenfondsen, 1897-1903 (inv. nr. 111)
wetsontwerpen en adres aan de Tweede Kamer, 1905-1907 en 1936-1937 (inv. nr. 211)
Ziekte- en Radenwet, 1910-1911 (inv. nr. 212-213)
Ziektewet-Talma en wetsontwerp-Treub, preadviezen en dergelijke, 1910-1915 (inv. nr. 211)
wetsvoorstel Ziekte- en Ongevallenwet 1925, 1923-1926 (inv. nr. 211-212)
Ziektewet, 1924-1926 (inv. nr. 217)
verhouding tussen de Maatschappij en Centraal Beheer, diverse dossiers, 1921-1940 (inv. nrs. 223-230)
Ziekenfondsenbesluit 1941, 1941 (inv. nr. 219)

consultatiebureaus voor tuberculose en uitvoering van de Ziektewet, 1931-1932 (inv. nr. 149)
idem als voor, overeenkomst benevens uitvoering daarvan, 1940-1941 (inv. nr. 174)
Kassenärtzliche Vereinigung Deutschlands, 1940 (inv. nr. 135)

het ziekenfondswezen en ziekenfondsen in het algemeen
rapport over de toestand van de ziekenfondsen in Nederland uitgebracht door de Maatschappij, 1907 (inv. nr. 231)
documentatie over het ziekenfondswezen, 1930-1940 (inv. nrs. 232 en 270)
ziekenfondsen (inv. nr. 111)
ziekenfondsen als N.V. (inv. nr. 81)
ziekenkassen (inv. nr. 113)
administreren en inrichten van maatschappijziekenfondsen en doktersfondsen, 1925 (inv. nr. 193)
algemeen bindend besluit inzake ziekenfondsen, 1917-1922 (inv. nr. 134)
idem als voor, 1933-1934 (inv. nr. 134)
idem als voor, 1937-1941 (inv. nr. 134):
idem als voor, 1938 (inv. nr. 134
Algemene Raad voor het Ziekenfondswezen, 1930-1934 (inv. nrs. 140 en 141)
bezoldiging huisartsen en specialisten in ziekenfondspraktijk, 1935 (inv. nr. 219)
crisisregelingen in ziekenfondsen, 1933 (inv. nr. 149)
definitie ziekenfonds, 1921 (inv. nr. 151)
mening en voorlichting van de Raad van Beroep over doktersfonds, 1937 (inv. nr. 152)
honoraria huisartsen en specialisten voor de ziekenfondsen, 1935-1937 (inv. nr. 169)
insuline, verlaagde prijs voor ziekenfondspatiënten, 1925 (inv. nr. 170)
brochure van dr. J.D.C. Koch inzake ziekenfondsactie Ned. Maatschappij Geneeskunst, 1917 (inv. nr. 173)
beschouwingen van dhr. Koot op ziekenfondsgebied, 1935 (inv. nr. 174)
mobilisatie en oorlog, ook overschrijving van ziekenfondsleden, 1939-1940 (inv. nr. 180)
mobilisatie en oorlog, onder andere waarneming verboden ziekenfondsen en ziekenfondspremie voor gemobiliseerden, 1939-1940 (inv. nr. 182)
modelcontract voor ziekenfondsen, 1929 (inv. nr. 178)
mijnfondsartsenvereniging, reglement, 1925 (inv. nr. 179)
prof. Nijhoff, voorstel inzake contracten met ziekenfondsen, ziekenfondspolitiek, 1931 (inv. nr. 215)
oogartsen honorering bij de ziekenfondsen, 1928-1940 (inv. nr. 185)
physische therapie aan ziekenfondsleden, 1938-1941 (inv. nr. 188)
specialisten, positie ten opzichte van de ziekenfondsen, 1914-1916 (inv. nrs. 199 en 200)
weerstandskas voor ziekenfondshuisartsen, 1925-1928 (inv. nr. 208)
idem, 1939-1941 (inv. nr. 211)
dr. Van der Werf, Lent, kwestie, 1929 (inv. nr. 157)

lijst van fondsen, 1935-1938 (inv. nr. 176)
vergaderingen, 1926 en 1936 (inv. nr. 175)
verhouding van deze fondsen tot de Maatschappij zelf, 1927 (inv. nr. 175)
Cavined, 1929 (inv. nr. 146)
NB: kort na 1929 door Hamaker opgericht administratiekantoor voor maatschappijziekenfondsen
zie Companje, Convergerende belangen, p. 50
contracten afsluiten met ziekenfondsen, voorstel dr. van Romunde, 1934 (inv. nr. 149)
model administratie accountantsdienst, 1929 en 1937 (inv. nr. 176)
onderzoek ingesteld door het hoofdbestuur, 1931-1932 (inv. nr. 179)
één maatschappijfonds voor het gehele land, 1928-1929 (inv. nr. 176)
federatie van fondsen, samenstelling van het bestuur, 1933 (inv. nr. 179)
federatief verbond van maatschappijfondsen, 1929-1932 (inv. nr. 176)
regeling voor specialisten in nieuw op te richten maatschappijfondsen, 1930-1933 (inv. nr. 180)
Stichting Maatschappijfondsen, 1936 en 1941 (inv. nrs. 180 en 182)
aard en beginselen van maatschappijfondsen, 1930 (inv. nr. 179)
geen rechtspersoonlijkheid krachtens art. 1 van de wet ziekenverzorging, 1930 (inv. nr. 179)
crisisregeling, 1933 (inv. nr. 149)
probleem in Friesland, zonder hulp van specialisten, 1933 (inv. nr. 155)
meer macht aan het hoofdbestuur op ziekenfondsgebied, 1935-1936 (inv. nr. 180)
algemene zaken, 1937-1941 (inv. nr. 181)
Oostzaan, kwestie tot welk afdelingsfonds dit behoort, 1940-1941 (inv. nrs. 184 en 185)
Overveluwe, opheffing van de afdeling en huishoudelijk reglement van het maatschappijziekenfonds, 1916-1917 (inv. nr. 183)
meer macht aan het hoofdbestuur op ziekenfondsgebied, 1935-1936 (inv. nr. 180)
pariteit in maatschappijfondsen, 1940 (inv. nr. 186)
reorganisatie van de Maatschappij op ziekenfondsgebied door I.J. van der Helm te Amersfoort, 1936-1937 (inv. nr. 195)
Maatschappijfonds West-Friesland, dr. P.A.A. Weterings, 1938-1941 (inv. nr. 210)

werklozenzorg
Centrale voor Werklozenzorg, kosteloze keuringen, 1936-1937 (inv. nr. 209)

middenstandsziekteverzekering
middenstandsziekteverzekering, 1915-1937, met onder meer rapport van een commissie uit 1917 (inv. nrs. 176-178)
middenstandsziekenfonds, 1928-1929 (inv. nr. 179)
algemeen bindend besluit inzake middenstandsziekteverzekering, 1934/1940 (inv. nr. 135)
Middenstands-ziekteverzekering “Boerhaave”, 1925 (inv. nr. 144)
“Enzico”, coöperatieve ziekteverzekering, 1941 (inv. nr. 153)
middenstandsziekteverzekering “Enzico”, 1941 (inv. nr. 153)


afzonderlijke ziekenfondsen

Amersfoort , reorganisatie op ziekenfondsgebied door dr. I.J. van den Helm, 1936-1937 (inv. nr. 195)

Ziekteverzekering voor de Middenstand “Amsterdam”, 1931 (inv. nr. 138)
bindend besluit en adres aan de gemeenteraad over het contract met de VVZ, 1916-1917 (inv. nr. 136)
conflict tussen de Maatschappij en de Amsterdamse ziekenfondsen over de honorariumregeling voor de Amsterdamse specialisten, 1939-1940 (inv. nr. 139)
vestiging in Amstelveen van een apotheek en grensregeling Amsterdamse ziekenfondsen voor apotheekhoudende artsen, 1937 (inv. nr. 139)
Ziekenfonds voor den Burgerstand, tarief Amsterdamse Specialisten-vereniging, 1933 (inv. nr. 145)
Middenstandsziekteverzekering “Amsterdam”, 1931 (inv. nr. 138)
toelating van Schrijver/Jacobson ziekenfondsen Amsterdam, 1922-1923 (inv. nr. 171)

ziekenfonds Werkmanslust te Assen , kwestie Nienhuis, 1937 (inv. nr. 168)
verbintenis van L. de Hart aan “Werkmanslust” te Assen, 1933-1934 (inv. nr. 168)

adres van de afdeling Deventer van de Maatschappij over het ziekenfonds “Arbeidende Stand”, 1925-1927 (inv. nr.136)
Deventer, ziekenfondskwestie, 1915-1919 (inv. nr. 151)
Deventer, overtreding van het bindend besluit door verbintenis van dr. Van Reekum met het ziekenfonds “Arbeidersstand”, wraking Raad van Beroep, 1916 (inv. nr. 191)
armenpraktijk naar de ziekenfondsen, 1926/1941 (inv. nr. 140)

Philips, ziekenfonds van, nieuwe regeling in Eindhoven , 1936-1937 (inv. nr. 187)

Enschede , zieken- en pensioenfonds, 1920 (inv. nr. 152)
idem, overeenkomst met dr. Braat, 1917 (inv. nr. 144)
idem, ziekenfondstoestanden, 1930 (inv. nr. 153)

Algemeen Ziekenfonds Epe, statuten en huishoudelijk reglement, 1938 (inv. nr. 153)

vraagstuk ziekenfonds zonder hulp van specialisten in Friesland , 1933-1940 (inv. nr. 155)

katholiek ziekenfonds in Groningen , toelating van dr. Bergsma, 1928 (inv. nr. 145)
Boeren- en Tuindersonderlinge, contract, tarieven en andere zaken, 1924-1938 (inv. nrs. 144)
Sint Elisabeth ziekenfonds Groningen, dr. Huizinga en dr. Roest, 1927-1937 (inv. nr. 153)

mej. dr. C. Gelderblom, Ziekenfonds “Volharding” Den Haag , 1921 (inv. nr. 157)
Bond van Haagse Ziekenfondsen, zaak dr. van Heyningen, 1928 (inv. nr. 162)
Bond van Haagse Ziekenfondsen, Kring van Medische Specialisten inzake verstrekken van medicijnen door, 1927 (inv. nr. 162)
“Ziekenzorg” Den Haag, verhoging van honoraria, 1920 (inv. nr. 211)

Maatschappijziekenfonds Haarlemmermeer , zaak dr. Steinz te Katwijk, 1932-1934 (inv. nr. 203)

Vereniging van Ziekenhuisverpleging te Hardenberg , oprichting van een concurrerend fonds, 1931-1936 (inv. nr. 167)

ziekenfonds te Heer , 1923 (inv. nr. 163)

dr. B.A. Goedemans, deelneming aan contract Helmond , 1929-1930 (inv. nr. 158)

Hellevoetsluis , overeenkomst met. dr. Slis te Nieuwenhoorn, 1918 (inv. nr. 199)

Centraal Ziekenfonds van het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond te Heerlen, zaak dr. Taco Kuiper te Heerlen , 1924 en 1938 (inv. nr. 174)

uitgesloten ziekenfonds in Kampen , 1918 (inv. nr. 172)

Nijverdal , verbintenis van twee leden aan een ziekenfonds in, 1931 (inv. nr. 183)

Rotterdam , Ziekenfonds “Eendracht maakt Macht”, verzoek uitbreiding over Leiden, 1934-1935 (inv. nr. 195)
Rotterdamsch Ziekenfonds (R.V.Z.), 1925 (inv. nr. 193)
Bond van Rotterdamse Ziekenfondsen en Steenkolenvereniging, 1916 (inv. nr. 202)

Rijssen , ziekenfondskwestie te, 1931 (inv. nr. 194)

Schoonhoven , deelneming aan ziekenfonds te, 1932 (inv. nr. 203)

Tilburg , kwestie dr. Taminiau, specialisten ziekenhuiscontract, 1930 (inv. nr. 205)
Zieken- en Ondersteuningsfonds Tilburg, kwestie over specialisten, 1926 (inv. nr. 215)

dr. B.A. Goedemans, deelneming aan contract met “Ziekenzorg” te  Utrecht , 1918 (inv. nr. 158)
Utrecht, verwijzing ziekenfondspatiënten naar polikliniek, 1939 (inv. nr. 154)
Utrecht, behandeling van fondspatiënten op onderwijspoliklinieken, moeilijkheden met prof. Weve en dr. Van Romunde, 1938-1939 (inv. nr. 185)
“Ziekenzorg” Utrecht, klacht van de familie Van den Hurk, 1921 (inv. nr. 210)
idem, vermindering van het honorarium, 1922 (inv. nr. 210)
idem, hoge rekening van dr. Wesley, 1921 (inv. nr. 210)
idem, bode Zevenbergen, 1921 (inv. nr. 210)
idem, plaatsen van advertenties, 211)
idem, aanstelling van vaste artsen en geldelijke steun, 1933-1934 (inv. nr. 216)
proces-verbaal Hamaker/Hemmes/Schuurmans Stekhoven, z.j. (inv. nr. 216)

Ondersteuningsfonds PTT, kwestie dr. Erkelens in Vlaardingen , 1927 (inv. nr. 153)
ziekenfondsstrijd met de Algemene raad in Vlaardingen, 1931-1933 (inv. nr. 208)

Waddinxveen , ziekenfondsstrijd met Algemene Raad, 1931-1933 (inv. nr. 209)
ziekenfonds Volharding, verbintenis van een bacterioloog/seroloog, 1928 (inv, nr. 209)
Zieken- en Ondersteuningsfonds, 1919-1920 (inv. nr. 210)

Zieken- en Ondersteuningsfonds van de Nederlandse Spoorwegen , onderhandelingen onder andere over herziening van algemeen bindend besluit, 1919-1936 (inv. nrs. 203 en 210)

onderhandelingen en overeenkomst met de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Pharmacie, 1913-1919 (inv. nrs. 185 en 186)
met pariteit in maatschappijziekenfondsen, 1940 (inv. nr. 186)

honorarium voor de Ziektewet, 1931 (inv. nr. 207)
vertegenwoordiging in de besturen van de Maatschappijfondsen, 1933 (inv. nr. 207)
armenpraktijk door vroedvrouwen in plaats van gemeentelijk geneeskundigen, 1936 (inv. nr. 207)
overschrijden van de bevoegdheid, 1938 (inv. nr. 207)

Landelijke Federatie ter behartiging van het Ziekenfondswezen, overeenkomsten tussen Maatschappij en Federatie, 1918 (inv. nr. 175)
idem als voor, één groot ziekenfonds, 1922 (inv. nr. 175)
idem als voor, diverse zaken, 1926 en 1929 (inv. nr. 175)

juridische voorlichting, dr. mr. W. Schuurmans Stekhoven, 1937-1938 (inv. nr. 204)
nieuwe ziekenfondsorganisatie naast de Centrale Bond, 1939 (inv. nr. 217)

zie: Centrale Commissie voor het Ziekenfondswezen

Rooms-Katholiek Werklieden Verbond, diverse dossiers, 1915-1930 (inv. nrs. 192 en 193)
Rooms-Katholieke Volksbond in het bisdom Haarlem, betreft onder meer het Westland, 1931-1932 (inv. 195)
Centraal Ziekenfonds Aartsbisdom Utrecht, 1932 (inv. nr. 194)
Centraal Ziekenfonds, Bisdom ’s-Hertogenbosch, moeilijkheden in Tilburg, 1931-1932 (inv. nr. 194)
Bond van Rooms-Katholieke Ziekenfondsen, onderhandelingen over contracten, 1937-1938 (inv. nr. 195)
Wit Gele Kruis, oprichting van een Nationaal Katholiek Ziekenfonds, 1932 (inv. nr. 209)
Wit Gele Kruis, ontwerp-statuten van ziekenfondsen, 1934 (inv. nr. 209)

Rijksverzekeringsbank:
Rijksverzekeringsbank, diverse dossiers, 1917-1925 (inv. nr. 194) (onder meer: vrije artsenkeuze, tarieven, Commissie-Koolen die zich in 1919/20 bezighield met de ziekenkostenverzekering)
dossier “Rijksverzekeringsbank”, 1903 (inv. nr. 97)
dr. E.J. Buning [arts bij de Rijksverzekeringsbank], 1916 (inv. nr. 145)
contracten met de bank over de ziekteverzekering, 1922-1942 (inv. nrs. 220-222)
diverse dossiers, 1922-1942 (inv. nrs. 220 en 222)
scheidsgerecht, 1926-1940 (inv. nr. 221)
instructies van de bank, 1901-1910 (inv. nr. 242)
tarieven, 1922-1926 (inv. nr. 243)

Centraal Beheer:
toepassing specialistentarief, 1924 (inv. nr. 146)
commissie van scheidslieden, dr. Donker te Soest, 1929 (inv. nr. 152)
bedrijfsverenigingen en overeenkomst met Centraal Beheer, 1933-1936 (inv. nr. 145)
diverse dossiers, 1921-1940 (inv. nrs. 223-230)

b)
onbekend
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ziekenfondsenbesluit (1941)
Ziekenfondswet (1964)
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (1966)
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (1967).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal internationaal congres ongevallengeneeskunde (beroepsziekten), 1925 (inv. nr. 143, B 15).
opmerkingen de twee bijlagen zijn ook doorzocht
de bibliotheek van de Maatschappij met daarin vele zeldzame boeken en brochures is ondergebracht in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam