Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

ALGEMEEN
Naam Federatie van Verenigde Maatschappijziekenfondsen
naam, varianten FVM
F.V.M.
Federatie “V.M.Z.”
periode van bestaan 1946 - 1968
organisatie en inrichting de maatschappijziekenfondsen ontstonden vanaf 1913 omdat de Maatschappij Geneeskunst toen besloot om eigen ziekenfondsen te gaan oprichten
tot 1941 maakten zij deel uit van de grootste beroepsorganisatie van artsen, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
deze fondsen streefden vanaf 1926 naar de vorming van een overkoepelende federatie, maar dit stuitte op verzet van het Hoofdbestuur van de Maatschappij
in 1941 werd de Stichting Vereenigde Maatschappijfondsen opgericht, maar deze organisatie werd het jaar daarop al weer opgeheven
tijdens de rest van de oorlog bleven de maatschappijfondsen bestaan
in december 1945 kwamen de besturen van de maatschappijfondsen weer bij elkaar
in 1952 werden zij losgemaakt van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst
in 1954 werd de organisatie omgedoopt in :Federatie van door Verzekerden en Medewerkers bestuurde Ziekenfondsen, in de stukken vaak bekort als Federatie “V.M.Z.”
ook in deze gids is de verkorte aanduiding gebruikt
de federatie ging in 1976 op in de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen

de Federatie had een ingewikkelde structuur
in de besturen waren zowel de verzekerden als de ‘medewerkers’ vertegenwoordigd
onder medewerkers verstond men beroepsbeoefenaren, voornamelijk artsen en apothekers
volgens de statuten die op 1 januari 1959 van kracht werden kende de Federatie de volgende organen:
7 gewestelijke raden
de algemene vergadering
het algemeen bestuur
het dagelijks bestuur
het congres
lid konden worden alle ziekenfondsen die bereid waren aan de verwezenlijking van het statutaire doel mede werken en daarnaast ook aanvullingsfondsen (art. 4)
de statuten werden herhaaldelijk gewijzigd

de gewesten dienden als liaison tussen het landelijk bestuur en de aangesloten fondsen
de zeven gewesten waren: Noord-Nederland, Oost-Nederland, Centrum-Nederland, West-Nederland I, II en III en Zuid-Nederland

vanaf 1955 werden er één tot twee keer per jaar congressen gehouden

aantal aangesloten leden-instellingen:
1948: 61
1955: 54 met 3,6 miljoen verzekerden
1960: 49 met 3,6 miljoen verzekerden
1968: 47 met 4,0 miljoen verzekerden

de Federatie had vanaf de oprichting een bureau waaraan “gedelegeerden”, verbonden waren
dit waren vertegenwoordigers van de medewerkers die zich in de praktijk gedroegen als staffunctionarissen
zij waren in loondienst van de Federatie voor het verrichten van diverse werkzaamheden
de voornaamste staffunctionarissen waren:
W.M. de Vos, bureaudirecteur, vermeld 1946-1959
A. Katan, vermeld in 1959
H. Festen, vermeld vanaf 1959
J.P. van der Reyden, vermeld in 1960 (de latere staatssecretaris van Volksgezondheid)
G.L. Hougee, vermeld vanaf 1960
J.G. Leibbrandt, ging in 1968 met pensioen
mr. T.J. den Hartog, benoemd in 1967

in oktober 1959 telde het bureau 5 gedelegeerden, 1 administrateur, 2 secretaressen en 4 typistes

voorzitters van de Federatie waren:
F.G. Nieuwenhuyzen, 1945-1949
A.J. van Leusen, 1949–1961
H.A.J.J.M. Speleers, 1962-1968
taak, activiteiten volgens art. 3 van de statuten van 1945 was het doel: “het bevorderen van de belangen van het ziekenfondswezen in Nederland en in het bijzonder het behartigen van de belangen van de aangeslotenen, een en ander in de ruimste zin. “
bij de wijziging van 1959 bleef deze doelstelling hetzelfde
na de Tweede Wereldoorlog richtten de maatschappijfondsen zogenaamde bovenbouwen op, verzekeringen tegen ziekenhuis- en sanatoriumkosten voor hen die boven de welstandsgrens vielen en dus niet verplicht verzekerd waren
de Federatie “V.M.Z.” was de grootste koepelorganisatie, maar zij had het desondanks niet voor het zeggen.
voorloper
opvolger
literatuur (NCC) Companje, K.P.
Over artsen en verzekeraars. Een historische studie naar de factoren, die de relatie ziekenfondsen ? artsen vanaf 1827 op landelijk en regionaal niveau hebben beïnvloed
Twello, 1997.  560 p.

Companje, K.P.
Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief 1900-2001
(Zeist, 2001), in het bijzonder p. 50-51 en 75-78 (mislukte pogingen om tot een federatie te komen), p. 191-193 (bovenbouwen), p. 203-208 en 213 (Stichting Autonome Ziekenfondsen)

serie artikelen in Overpeinzingen , oktober-december 1955
[geschiedenis van de Federatie periode 1945-1955]

periodieken
De Ziekenfondsgids 1 (1947) –  27 (1973)
verscheen maandelijks
de Stichting Historie Ziekenfondswezen bezit een nagenoeg volledige serie
de Koninklijke Bibliotheek heeft een onvolledige serie
in dit blad werden de adviezen van de voorzitter van de Ziekenfondsraad, die te beschouwen zijn als pseudowetgeving gepubliceerd.
typering
zuil geen
ARCHIEF
periode archief 1945 - 1968
vindplaats Stichting Historie Ziekenfondswezen, Zeist
openbaarheid niet openbaar
geïnteresseerden dienen zich van tevoren te wenden tot de beheerder dr. K.P. Companje, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, sectie Medische Geschiedenis
omvang; inventarisnummers 10,5 meter
informatiedrager papier
vernietigd de bestuursstukken zijn voor het grootste deel bewaard gebleven
toegang(en) database
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de Federatie had een archiefplan met een cijfercode dat echter niet is teruggevonden
daarnaast was er een postregistratiesysteem, hetgeen wijst op een goed ontwikkelde archivering.
structuur toegang de magazijnlijst heeft geen structuur
bijlagen bij de toegang geen
seriële bescheiden notulen

zie ook hierna onder oprichting

vergaderstukken van het bestuur, 1946 (11 mei, nr. 1) –  1968 (nr. 242) (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, dozen nrs. 9-17)
NB: dit is een genummerde serie stukken aanvankelijk bestaande uit de agenda’s en de verslagen van de vergaderingen
later komen daar uitgebreide toelichtingen op de agenda, samenvattingen van het besprokene en uittreksels daarvan bij

verslagen van het dagelijks bestuur, 1946 (17 juni – eerste vergadering) – 1968
NB: verslagen, agenda’s, ook vertrouwelijke gedeelten en af en toe verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur met de reactiecommissie van “De Ziekenfondsgids”  en afzonderlijke maatschappijfondsen,  e.d. *
specificatie
vergaderingen nrs. 1-41 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 35, doosnr. 116)
idem nrs. 42-69 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 5, doosnr. 12)
idem nrs. 70-94 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 130, doosnr. 235)
idem nrs. 95-115 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 85, doosnr. 187)
idem nrs. 116-138 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 85, doosnr. 188)
idem nrs. 139-169 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 28, doosnr. 102)
idem nrs. 170-199 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 4, doosnr. 9)
idem nrs. 200-234 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 48, doosnr. 149)
idem nrs. 235-273 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 40, doosnr. 92)

vergaderingen met de directeuren, adviserende leden van het landelijk bestuur van de Federatie en hun plaatsvervangers,
periode 1946 (17 juni)-1964 (Iron Mountain, Rotterdam KLOHIZ nr. 96, doosnr. 178
periode 1965-1968 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 15, doosnr. 37)

gewesten

gewest I (drie noordelijke provincies)
notulen van de gewestelijke raad, 1959-1968 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 125, doosnr. 236)

gewest II (Oost Nederland)
notulen van bestuur en gewestelijke raad met andere stukken, 1959-1968 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 149, doosnr. 268)

gewest III (Centrum Nederland, d.w.z. Gooi, Utrecht, Amersfoort, Gorcum en Neder-Veluwe)
notulen bestuur, 1960-1964 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam)
notulen gewestelijke raad, 1959-1970 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 50, doosnr. 172)

gewest IV (Noord-Holland zonder Amsterdam en het Gooi)
notulen van de gewestelijke raad en het bestuur met enkele andere stukken, 1959-1971 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 8, doosnr. 16)

gewest V (Zuid-Holland)
notulen van de gewestelijke raad, 1959-1968 (Iron Mountain, Rotterdam KLOHIZ nr. 109, doosnr. 205)

gewest VI (Amsterdam)
--

gewest VII (Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden met Dordrecht)
notulen van de gewestelijke raad, 1959-1968 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 125, doosnr. 235)

gewesten II, III, V en VI
notulen van de vergaderingen van kringen van directeuren en administrateurs, 1959-1968 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 109, doosnr. 204)

vergaderingen van de landelijke raad van de Federatie, 1951-1958

oproepingsbrieven, vergaderstukken, tekst van de openingsrede van de voorzitter, rapporten en verslagen van de vergaderingen van 1946-1963 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 18, doosnr. 46)
oproepingsbrieven, teksten of samenvattingen van gehouden voordrachten, verslagen en andere stukken van de algemene vergaderingen, 1964-1967 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 19, doosnr. 49)
NB: vanaf ca. 1960 hebben de bundels veel meer bijlagen dan die daarvoor

congres op 26 maart 1955 met voordrachten over de toekomstige ontwikkeling van de ziekenfondsen (door F.C. Nieuwenhuyzen), de taak van het ziekenfondsbestuur (door J. van de Bunt) en de honorering van en overeenkomsten met medewerkers (door J.G. Leibbrandt) (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doos ‘Jaarvergaderingen en Congressen 1942-1963’)
verslag van het congres over de financiering van de vrijwillige verzekering op 29 september 1955 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doos ‘Jaarvergaderingen en Congressen 1942-1963’)
verslagen van het congres gehouden in 1957, (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doos Jaarvergaderingen en Congressen 1942-1963’)

jaarverslagen
jaarverslagen, financiele verslagen en begrotingen, 1947-1968 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doos met opschrift ‘V.U. Dordrecht’)


circulaires van de Federatie aan de leden
nrs. 1-1513 (1 januari 1950-31 december 1968)
NB: het begin van de serie is onvolledig, later is de serie vermoedelijk wel volledig
specificatie:
nrs. 1-467 (1 januari 1950-31 december 1956) (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 8, doosnr. 17)
nrs. 468-766 (1 januari 1957-31 december 1960) (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 50, doosnr. 170)
nrs. 767-1104 (1 januari 1961-31 december 1964) (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 7, doosnr. 14)
nrs. 1105-1268 (1 januari 1965-31 december 1966) (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 7, doosnr. 15)
nrs. 1269-1513 (1 januari 1967-31 december 1968) (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 27, doosnr. 98)

correspondentie
losse stukken, voornamelijk correspondentie, 1960-1974
NB: met een dossier over de verkiezing van een nieuwe voorzitter in plaats van A.J. van Leusen die aftredend was en protesten van enkele gewesten en leden-instellingen tegen het feit dat er sprake was van een enkelvoudige voordracht, 1960 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam)

accountantsrapporten en financiele verslaglegging
over de jaren 1965-1970 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 7, doosnr. 13).
statistische gegevens Overzicht van den omvang van het ziekenfondswezen in Nederland op 1 januari 1936 ,
Centraal Bureau van de Statistiek, Den Haag, 1937. 70 p. (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam)

statistische gegevens van de bij de Federatie aangesloten ziekenfondsen in de jaren 1954 en 1955 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 113, doosnr. 225).
inhoud overig oprichting
brieven en andere stukken over de oprichting als een voortzetting van de Stichting Verenigde Maatschappijziekenfondssen, 1945-1946 (doos ‘Opbouw – Organisatie 1941-1959)
de aandacht verdienen:
circulaire van het dagelijks bestuur van de voormalige Stichting Verenigde Maatschappijziekenfondsen aan de besturen van maatschappijfondsen met het voorstel een federatief verband van deze fondsen te vormen in verband met de op te richten Ziekenfondsraad en oproep voor een vergadering op 1 december 1945
verslag van de vergadering van 1 december 1945
uittreksels uit de verslagen van de vergaderingen van 1 december 1945 en de eerste vergadering van de Landelijke Raad op 1 mei 1946
organisatieschema van de Federatie, juli 1946
verslag van de vergadering van het voorlopig bestuur van 30 januari 1946

statuten en reglementen
statuten en huishoudelijke regelementen, concepten en vastgestelde exemplaren, 1945-1968 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 86, doosnr. 196)
statuten van 1945 en huishoudelijk reglement van 1954 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam Amsterdam, geen doos nr.)
idem, gewijzigd in 1958 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam Amsterdam, geen doosnr.)
idem, gewijzigd in 1964 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam Amsterdam, geen doosnr.)
model-statuten en –huishoudelijk reglement van een algemeen ziekenfonds, [ca. 1950] (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam Amsterdam, geen doosnr.)

verhouding Federatie ? Maatschappij Geneeskunst
losmaking van de Federatie uit de Maatschappij Geneeskunst, 1945-1953 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 95, doosnr. 173)
oprichting van de Stichting Autonome Ziekenfondsen, 1949-1955 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 95, doosnr. 173)

ziekenfondswet en toekomst ziekenfondswezen
vergaderingen van 18 april en 23 mei 1947 gewijd aan de nieuwe ziekenfondswet (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 96, doosnr. 177)
vergaderingen van de Kleine Commissie (advies voor een ziekenfondswet aan de minister), 1947-1948 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 96, doosnr. 177)
intern dossier over voornoemde commissie met plannen en gedachten over een toekomstig bestel, met diverse stukken van dr. A.C. Droogendijk, 1947-1948 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 96, doosnr. 177)
Commissie Taak Ziekenfondsen, voorgezeten door dhr. A.J. van Leusen,  notulen en eindrapport, 1953-1958 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 113, doosnr. 225)
NB: de commissie bracht een advies uit over welke verstrekkingen tot het pakket van de verplichte verzekering dienden te behoren en wat in het aanvullingsfonds thuishoorde

dossier met notulen van de commissie, subcommissies, de werkcommissie, voorts briefwisseling, concept-rapporten en het eindrapport, 1960-1965 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 96, doosnr. 176)
NB: deze commissie werd op 18 februari 1960 door het bestuur van de Federatie ingesteld
zij moest een rapport uitbrengen voor een andere ziekenfondsverzekering
de Algemene Vergadering van de Federatie van 29 juni 1963 besprak dit plan en nam een motie aan, waarin zij akkoord ging met de grondgedachte van het plan, maar er zich verder enigszins van distanciëerde
dit plan wordt in de stukken als “Het Plan” aangeduid
kern van dit plan was dat iedere ingezetene, ongeacht of hij in loondienst was of niet, de kans moest krijgen zich vrijwillig te verzekeren
de financiering zou plaatsvinden door premieheffing èn een algemene aan het inkomen gerelateerde heffing [een belasting dus]
verzekeraars zouden ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars moeten zijn
de verzekeraars zouden uit de algemene heffing een z.g. koppengeld ontvangen
zie ook: K.P. Companje, “Volks- of basisverzekering. Een niet te realiseren stelselwijziging? “, in: Jaarboek HiZ 2000/2001 , p. 48-50

reorganisaties
reorganisaties van 1948-1949 en 1956-1958 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 144, doosnr. 266)
de aandacht verdienen:
Adviescommissie voor Administratieve Aangelegenheden (A.C.A.), 1946-1949, met een overzicht van haar activiteiten over de periode 25 november 1946 (installatie) – 26 februari 1947
NB: de commissie werd voorgezeten door F. Kuysters
plan over een reorganisatie van het ziekenfondswezen van dr. A.C. Drogendijk te Dordrecht, ca. mei 1949

verslag van de vergadering van de Reorganisatiecommissie van 17 februari 1949
voorstel van het bestuur van de Federatie aan de leden van de Landelijke Raad, de daaraan toegevoegde directeuren en de secretarissen van de Districtscommissies over een reorganisatie, juni 1949

verslagen van de vergaderingen van de Commissie Invloed, Werkingssfeer en Organisatie Federatie , november 1952 – juli 1953
NB: in de stukken ook aangeduid als Commissie I.W.O.F.
de commissie werd voorgezeten door dr. L. Borleffs
aanleiding om de commissie in het leven te roepen was de onvrede die leefde bij de ziekenfondsen in Alkmaar, Groningen en Haarlemmermeer over de te geringe invloed van de Federatie in den lande
brief van commissielid H. Festen aan zijn medeleden met het plan voor een Commissie van Advies en over de positie van de zuidelijke maatschappijziekenfondsen die in een concurrentiestrijd verwikkeld zijn met de R.K. Bond van Ziekenfondsen, maart 1953
rapport van de voornoemde commissie, juli 1953
verslag van de bespreking van het concept-rapport door het Dagelijks Bestuur en de Commissie op 27 oktober 1953
preadvies van het Landelijk Bestuur op voornoemd rapport, december 1953
rapport van de Commissie Invloed, Werkingssfeer (en Organisatie), juni 1954

verslag van de vergadering van de Reorganisatiecommissie II van 11 augustus 1955
NB: de commissie werd ingesteld door het Landelijk Bestuur op 2 oktober 1954 en voorgezeten door dr. H. Festen
opdracht was de voorstellen van de Commissie Invloed, Werkingssfeer en Organisatie verder uit te werken
juridisch adviseur van de commisie was mr. J. de Vreeze
rapport van de Reorganisatiecommissie II, met een minderheidsnota van D. Grin te Wormerveer, maart 1956
preadvies van het Landelijk Bestuur op het rapport van de Reorganisatiecommissie II, december 1957
rapport van de gedelegeerde W.M. de Vos over het functioneren van de Federatie, januari 1958

rapport van mr. H. Luyk organisatieadviseur, 1961-1964 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 95, doosnr. 175)
in de algemene vergadering van 1960 werd voorgesteld om de organisatie van de Federatie door te lichten
op 3 mei 1961 kreeg mr. H. Luyk te Wassenaar opdracht van het Landelijk Bestuur van de Federatie om de organisatiestructuur te onderzoeken
hij bracht op 17 augustus 1961 zijn rapport uit
voorgesteld werd de organisatie radicaal te vereenvoudigen, de gewesten af te schaffen, de directeuren van de aangesloten ziekenfondsen een meer centrale rol te geven en meer jongere stafmedewerkers op het Bureau aan te stellen
het rapport werd in de jaren 1961-1964 bestudeerd en bediscussiëerd
het dossier bevat het rapport en stukken met reacties daarop

fusies en pogingen daartoe
fusie tussen de Federatie, de Centrale Bond van Onderling beheerde Ziekenfondsen en de Organisatie van Algemene Ziekenfondsen 1956-1957
(Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doos ‘Samenwerking – fusie’, voorl. nrs. 18 en 19) *

dossier over de mislukte fusie tussen de Federatie, de Centrale Bond en de Organisatie van Algemene Ziekenfondsen, 1956-1957 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 104, doosnr. 219)
NB: dit dossier overlapt in hoge mate met de hierboven staande voorlopige nrs. 18 en 19)

overleg tussen de Bond van R.K. Ziekenfondsen en de Stichting Autonome Ziekenfondsen 1960-1961
Dit overleg leidde niet tot resultaat
het dossier bestaat uit verslagen van besprekingen (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doos ‘Samenwerking – fusie’ doosnr. 22)

samenwerking ? fusie algemeen, 1940-1968
Twee dossiers met diverse stukken over samenwerking
incidentele besprekingen in wisselende combinaties die vanaf 1940 plaatsvonden en  leidden tot de oprichting van het Gemeenschappelijk Overleg van Ziekenfondsorganisaties (GOZ) dat op 16 januari 1956 van start ging en waaraan deelnamen:
de Centrale Bond van Onderling beheerde Ziekenfondsen
de Nederlandse Bond van Ziekenfondsen
de Organisatie van Algemene Ziekenfondsen in Nederland
het Overleg van Ondernemingsziekenfondsen
de Federatie van door Verzekerden en Medewerkers bestuurde Ziekenfondsen “V.M.Z.” (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doos ‘samenwerking – fusie’ voorl. nrs. 13 en 14)
verder stukken over het ontstaan van de Stichting Autonome Ziekenfondsen *

public relations
rondreizende tentoonstelling van de Stichting Maatschappelijk werk ten plattelande en andere plannen om aan public relations te doen, 1949-1954 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 95, doosnr, 175)
NB: de Federatie “V.M.Z.” en de Centrale Bond namen hieraan deel met een z.g. drieluik
de tentoonstellingen werden gehouden in heel het land
van belang is een brief van NN aan de Federatie met een zeer negatief oordeel over een te Eindhoven gehouden tentoonstelling van 10 september 1949
in het dossier bevinden zich meer van dergelijke brieven

onderhandelingen met medewerkers
bundel met diverse uit hun verband geraakte stukken, 1947-1978 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 19, doosnr. 52)
de aandacht in deze bundel verdienen:
nota door L.J. van der Mandele te Den Haag over de honorering van specialisten door ziekenfondsen, januari 1947
probleem met enkele medisch specialisten in Tilburg georganiseerd in de Ned. Vereniging van Specialisten over een nieuw degressief tariefstelsel met een voorstel tot instelling van z.g. ereraden en regionale ziekenfondsraden, 1952-1953
rapport over de “redelijke hoogte” van het honorarium voor medische specialisten, opgesteld door het Ned. Economisch Instituut in Rotterdam en het Economisch-Sociologisch Instituut in Tilburg, januari 1955
dossier over psychotherapie (zie hierna onder ethische kwesties)

ethische kwesties
anticonceptionele middelen (de pil), met de vraag of deze in het pakket kon worden opgenomen, 1964-1975 (Iron Mountain, Rotterdam, nr. 149, doosnr. 269)
in de bundel met diverse uit verband geraakte stukken, 1949-1978 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 19, doosnr. 52) bevindt zich een dossier over de verstrekking van psychotherapie en de bezwaren van sommige katholieken onder andere de psychiater mej. A.A.A. Terruwe tegen de psychoanalyse en de leer van Freud, 1949-1959

diverse stukken
enige stukken over de Duitse ziekengeldverzekering, 1941 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doos nr. 81)
notitie door J.G. Leibbrandt over overeenkomsten en verschillen tussen de ziekenfondsen en de ziekenfondsorganisaties, 11 april 1956 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doos nr. 81)

dossier over staffunctionarissen, hun rechtspositie en de organisatieontwikkeling van het bureau van de Federatie, 1958-1960
NB: met biografische gegevens over onder meer: F.C. Nieuwenhuyzen (overleden in 1960) en W.M. de Vos (bureaudirecteur 1946-1959) (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doos nr. 81)

samenvatting van een onderzoek uitgevoerd door het psychologisch adviesbureau Makrotest te Amsterdam naar de houding van de leden tegenover het ziekenfondsbestel, 1961-1963 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doos nr. 81)
NB: het of de rapporten zelf bevinden zich niet in het dossier

verslag van een bespreking gehouden op 11 december 1968 over de toekomstige organisatie van het ziekenfondswezen (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doos nr. 81)

circulaire van de Landelijke Specialisten Vereniging aan de leden  over de behandeling van ongevalspatiënten, 29 juni 1967 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doos nr. 81)

rechtspositie van de gedelegeerde van de Federatie, 1968 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doos nr. 81)

benoeming van mr. T.J. den Hartog als gedelegeerde, 1967 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doos nr. 81)

lijst van rapporten, ca. 1957 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 144, doosnr. 266)

dossier mevr. Arlman
dossier afkomstig van mevr. Arlman, secretaris van de Federatie, met stukken over:
de losmaking van de maatschappijziekenfondsen van de Maatschappij Geneeskunst, ca. 1952
conflict tussen de maatschappijziekenfondsen en de onderlinge ziekenfondsen in de drie noordelijke provincies, 1952-1953
bespreking van vertegenwoordigers van de ziekenfondsen, de huisartsen en het Bureau van de Commissaris belast met het toezicht op de Ziekenfondsen gehouden op 25 november 1947 over de honorering van de huisartsen (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 3, doosnr. 4).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan KB van 4 februari 1955, nr. 23 (koninklijke goedkeuring, afgedrukt in de Staatscourant van 30 maart 1955)
KB van 4 december 1958, nr. 13 (koninklijke goedkeuring)
KB van 26 maart 1965, nr. 115 (koninklijke goedkeuring)
KB van 17 juli 1968, nr. 53 (wijziging statuten).
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal geen
opmerkingen de met het teken * gemerkte stukken zijn voorzien van een nadere toegang.