Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

ALGEMEEN
Naam Overleg Ondernemingsziekenfondsen
naam, varianten O.O.
OO
OOZ
O.O.Z.
periode van bestaan 1941–1968
organisatie en inrichting het overleg kwam op 23 oktober 1941 voor het eerst bijeen
het bestond uit de voorzitters van de belangrijkste ondernemingsziekenfondsen:
AZF Enschede en Lonneker (voorzitter E. ter Kuile jr.)
Ziekenfonds van de N.V. Philips Gloeilampenfabriek (voorzitter G.F. Evelein)
Ziekenfondsen van de Limburgsche Steenkolenmijnen (E. Bisschop Boele en F.A. Kraaieveld)
Ziekenfonds der N.V. Nederlandsche  Gist- en Spiritusfabriek (voorzitter F.O. Bogaard)
Ziekenfonds van de N.V. Nederlandse Spoorwegen (voorzitter N.A. Brouwer)
ondernemingsziekenfondsen te Almelo (vertegenwoordiger C.G. Rector)
ondernemingsziekenfondsen Helmond en omgeving (vertegenwoordiger mr. B.J.M. van Spaendonck)
Ziekenfonds van de N.V. de Vries Robbé & Co (voorzitter C.T. de Vries Robbé)
secretaris van het Overleg was C.E.J. Maitland
verder was B.C. Slotemaker, secretaris van de Federatie van Bedrijfsverenigingen, deelnemer aan het Overleg

het overleg ontstond op aandringen van dr. C. van den Berg, de directeur-generaal van de volksgezondheid, die vermoedde dat als gevolg van het op stapel staande Ziekenfondsenbesluit de ondernemingsfondsen in moeilijkheden zouden komen

tijdens de eerste vergadering werd een Commissie gevormd die als een stuurgroep zou fungeren en die bestond uit de heren E. ter Kuile, G.F. Evelein en mr. B.C. Slotemaker, welke laatste bereid gevonden werd om het secretariaat te voeren en de contacten met de autoriteiten te onderhouden
in 1946 telde het Overleg 24 fondsen

in 1971 werd met de vorming van de Nederlandse Unie van Ziekenfondsen het Overleg beëindigd , nadat het Zieken- en Ondersteuningsfonds van de Nederlandse Spoorwegen al in 1953 was opgeheven

het Overleg was een contactcommissie zonder rechtspersoonlijkheid
taak, activiteiten doel was “het zo goed mogelijk behartigen van de gezamenlijke belangen van de ondernemingsfondsen bij de overheid en onderlinge ervaringen uit te wisselen, waarmede ieder zijn voordeel zal kunnen doen”.
voorloper
geen
opvolger
literatuur (NCC) Companje, K.P.
Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief 1900-2001
Zeist, 2001, in het bijzonder p. 157-159 (oprichting)
typering
zuil geen
ARCHIEF
periode archief 1941 - 1971
vindplaats Nationaal Archief, Den Haag
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 5 meter
16 inv. nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) plaatsingslijst zonder inleiding
kenmerk toegang 2.15.28
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven onbekend
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven onbekend
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief het archief heeft geen bijzondere structuur
structuur toegang de toegang heeft geen bijzondere structuur
bijlagen bij de toegang geen
seriële bescheiden het archief van de commissie, 1941-1950 en 1962-1971 (inv. nrs. 2-12)
specificatie
deze bundels bevatten:
notulen van de vergaderingen van de Commissie
agenda’s van deze vergaderingen
agenda’s van bijeenkomsten voor de leden
correspondentie
statistische gegevens geen
inhoud overig statuten, 1951-1971 (inv. nr. 15)
bestuurssamenstelling, 1963-1971 (inv. nr. 13)
algemene vergaderingen, 1945-1952 (inv. nr. 1)
vertegenwoordiging in diverse organen, 1962-1968 (inv. nr. 16).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan geen
verwijzing naar andere archiefvormers
geen
geografische verwijzingen Nederland
internationaal onbekend
opmerkingen geen