Formats

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

ALGEMEEN
Naam Centrale Bond van onderling beheerde Ziekenfondsen
naam, varianten CBOZ
C.B.O.Z.
van 1937 tot 1951 heette deze organisatie Centrale Bond van Ziekenfondsen
afkortingen: CBZ of C.B.Z..
periode van bestaan 1937 - 1968
organisatie en inrichting de Bond ontstond in 1937 door een omzetting van de Landelijke Federatie ter behartiging van het Ziekenfondswezen
hoewel de Bond strict genomen niet tot de rode familie behoorde, leunde hij daar wel tegen aan

twee fondsen uit Rotterdam en Deventer waren het niet eens met de omzetting van Federatie in Centrale Bond en vormden de Landelijke Contactcommissie voor Onderlinge Ziekenfondsen
deze afsplitsing verdween al weer spoedig uit beeld

de Bond had een uit zeven personen bestaand Bestuur, waarvan er een of meer bezoldigd konden zijn
uit dit Bestuur werd een Dagelijks Bestuur gekozen bestaande uit de voorzitter, een of meer bezoldigde bestuurders en een of meer andere bestuurders
verder waren er een Bondsraad en een Algemene Vergadering
in 1970 ging de Bond samen met de Bond van R.K. Ziekenfondsen op in de Nederlandse Unie van Ziekenfondsen

het eerste Bestuur bestond uit:
C.J. van Lienden, voorzitter
F. de Munnik
C. Baay, algemeen secretaris
A.J. van Santen, algemeen penningmeester
Joh. Mulder
M. de Bruyn
P. Bruyn
A. Stijntjes
M. IJssels

in 1965 was dit:
C.J. van Lienden, voorzitter
J. de Vries, algemeen secretaris
H.C. van der Hoeven, secretaris-redacteur
H.J. Anbeek, penningmeester
A.J. Agterdenbosch
J.W. van den Berg
C. Bestebreurtje
mr. E.P.M.W. Domsdorf
M. van Donk
F.W. Götte
mr. T.J. den Hartog
J. Hoekstra
J. Landman
R.N. van Neck

voorzitters waren:
C.J. van Lienden, 1936-1966
drs. J.G. Leibbrand jr., 1966-1968
H.J. Anbeek, 1968-1970.

de grote voorman, C.J. van Lienden, was al vóór de oorlog lid van de SDAP en van 1937 tot 1962 Tweede-kamerlid voor de Partij van de Arbeid
hij woonde in Eindhoven en was onder meer nog lid van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
taak, activiteiten volgens art. 3 van de statuten van 1937 streefde de Bond naar ‘de harmonische en veelzijdige ontwikkeling van het ziekenfondswezen in Nederland, zowel maatschappelijk als uit verzekeringsoogpunt’
in 1953 werd dit anders geformuleerd: ‘zo mogelijk in samenwerking met anderen, te geraken tot de volledige ontwikkeling en ontplooiing van het ziekenfondswezen en het dienstbaar maken daarvan aan de bevordering van de volksgezondheid in Nederland, zulks met inachtneming van de maatschappelijke belangen der ziekenfondsverzekerden, op de grondslag van zelfbestuur der ziekenfondsen.’.
voorloper
opvolger
literatuur (NCC) teksten

NN
“Oordeel van de Centrale Bond”, in:
Het Ziekenfonds , 26 (1952), p. 27-32
[tekst van de brief van de Centrale Bond d.d. 22 januari 1952 aan de minister van Sociale Zaken c.a. over het ontwerp ziekenfondswet]

Redactie
Tekst van een resolutie genomen door de Algemene Vergadering van de Centrale Bond op 24 juni 1953 met een oproep aan de minister om de duur van de ziekenhuisverpleging te verlengen, in:
Het Ziekenfonds , 27 (1953), p. 148

Lienden, C.J. van
“Het ziekenfondswezen in Nederland”, in:
Het Ziekenfonds , 27 (1953), p. 195-198
[tekst van de rede door hem uitgesproken tijdens het derde internationaal congres van de Association Internationale de la Mutualité in Amsterdam 2-5 juli 1953]

Redactie
“Per abonnement of per verrichting ?”, in:
Het Ziekenfonds , 28 (1954), p. 49-53
[rapport gemaakt in opdracht van de Bond over stelsels van honorering van artsen en andere medewerkers]
+
reactie door “opmerker”, p. 77

Commissie onder voorzitterschap van H.J. Anbeek
“De vrijwillige ziekenfondsverzekering – een zorgenkind”, in:
Het Ziekenfonds , 36 (1962), p. 177-192
[tekst van het rapport uitgebracht aan het Bondsbestuur in februari 1962
met opgave van sedert 1955 over dit onderwerp verschenen rapporten]

NN
“CBOZ zond adres aan Tweede Kamer”, in:
Het Ziekenfonds , 38 (1964), p. 112-114
[tekst van het adres waarin aandacht wordt gevraagd voor eigen instellingen en optiekzaken
met in een bijlage statistische gegevens over de lagere kosten van ziekenfondsen die eigen instellingen hebben in de periode 1958-1962]

Hoeven, J. van der
“Ziekenfondsen zijn rechtspersoon”, in:
Het Ziekenfonds , 38 (1964), p. 303-305
[tekst van het arrest van de Hoge Raad van 13 november 1964 met commentaar van Van der Hoeven
volgens de Hoge Raad is elk erkend ziekenfonds een rechtspersoon]

Tilanus, A.D.W.
“De volksverzekering tegen zware geneeskundige risico’s”, in:
Het Ziekenfonds , 40 (1966), p. 24-32 en 55-58
[rede gehouden op de algemene ledenvergadering van de Bond van 30 november 1965
spreker is lid van de Tweede Kamer]


redes gehouden door voorzitter Van Lienden

Lienden, C.J. van
“Belang van verzekerde staat voorop”, in:
Het Ziekenfonds , 29 (1955), p. 26-30
[rede van Van Lienden gehouden tijdens de buitengewone algemene vergadering van 22 januari 1955]

Lienden, C.J. van
“Autonomie van ziekenfondswezen mag niet worden aangetast”, in:
Het Ziekenfonds , 29 (1955), p. 145-149
[rede van C.J. van Lienden gehouden op de algemene vergadering van 13 juli 1955 in Utrecht
met tekst van aangenomen motie over streven naar samenwerking]

Lienden, C.J. van
“De C.B.O.Z. in het afgelopen jaar”, in:
Het Ziekenfonds , 30 (1956), p. 146-149
[rede van Van Lienden gehouden tijdens de algemene vergadering van 11 juli 1956
gevolgd door een toen aangenomen motie over samenwerken en samenvoegen van ziekenfondsen en stellingen over de toekomst van het ziekenfondswezen]

[Lienden, C.J. van]
“Handen af van bestaande rechten!”, in:
Het Ziekenfonds , 32 (1958), p. 171-
[rede gehouden tijdens de algemene vergadering van 16 juli 1958]

[Lienden, C.J. van]
“Het ziekenfonds in de huidige maatschappelijke verhoudingen”, in:
Het Ziekenfonds , 33 (1959), p. 148-152
[rede gehouden door Van Lienden tijdens  de algemene vergadering van 17 juni 1959]

Lienden, C.J. van
“Bondsvoorzitter besprak actuele problemen”, in:
Het Ziekenfonds , 34 (1960), p. 149-159
[rede gehouden tijdens de algemene vergadering van de Bond op 6 juli 1960]

Lienden, C.J. van
“Een reeks problemen”, in:
Het Ziekenfonds , 35 (1961), p. 158-171
[rede gehouden tijdens de algemene vergadering van 20 juni 1961]

Lienden, C.J. van
“CBOZ ongerust over ministeriële plannen”, in:
Het Ziekenfonds , 36 (1962), p. 195-199
[rede gehouden door de voorzitter van de Bond op de algemene ledenvergadering van juni 1962]

Lienden, C.J. van
“Het ontwerp-ziekenfondswet en de CBOZ”, in:
Het Ziekenfonds , 36 (1962), p. 270-292
[rede gehouden door de voorzitter van de Bond op 29 november 1962]

Lienden, C.J. van
“Memorie van antwoord stelt teleur”, in:
Het Ziekenfonds , 37 (1963), p. 126-132
[rede gehouden door de voorzitter van de Bond op de algemene ledenvergadering van 31 mei 1963]

Lienden, C.J. van
“Bondsvoorzitter besprak actuele problemen”, in:
Het Ziekenfonds , 38 (1964), p. 187-192
[rede gehouden op de algemene ledenvergadering van 23 juni 1964]

Lienden, C.J. van
“Actuele gezondheidsproblemen”, in:
Het Ziekenfonds , 38 (1964), p. 277-279
[rede gehouden op de algemene ledenvergadering van 24 november 1964]

Lienden, C.J. van
“De rede van Van Lienden”, in:
Het Ziekenfonds , 39 (1965), p. 176-183
[rede gehouden door de voorzitter van de Bond op de algemene ledenvergadering van 25 mei 1965]

Lienden, C.J. van
“Spreekuren, ziekenfondswet en ambtenarenregeling. Van Lienden besprak actuele problemen”, in:
Het Ziekenfonds , 40 (1966), p. 18-22
[rede gehouden door de voorzitter van de Bond op de algemene ledenvergadering van 30 november 1965)

Lienden, C.J. van
“Verzet tegen collectivisme richt zich ook op ziekenfondsen”, in:
Het Ziekenfonds , 40 (1966), p. 174-179
[rede gehouden door de aftredende voorzitter van de Bond op de algemene ledenvergadering van 2 juni 1966]


fusies en pogingen daartoe

H.v.d.H. [= H. van der Hoeven]
“De geschiedenis van een teleurstelling”, in:
Het Ziekenfonds , 31 (1957), p. 170-176
[geschiedenis van de mislukte fusie van alle ziekenfondsorganisaties 1955-1957]


periodieken

1 (1925) – 19 (1943)
20 (1946) – 44 (1970)
verscheen maandelijks
een bijna volledige serie is in het bezit van de Stichting Historie Ziekenfondswezen (jaargang 13 (1937) ontbreekt)
de Koninklijke Bibliotheek bezit slechts de jaargangen 1952-1966 en 1968-1969

in KLOHIZ nr. 109, doosnr. 206 nog:
Het Ziekenfonds , 18 (1942), nrs. 1-6, 10 en 12 en jaargang 19 (1943), nrs. 1, 3, 5
Mededelingenblad van de Centrale Bond van Ziekenfondsen , nr. 1 (juli 1943) – 12 (juni 1944)


statistische gegevens

NN
“Lasten per verplicht verzekerde in de jaren 1942 tot en met 1953”, in:
Het Ziekenfonds , 26 (1952), p. 167
[statistische gegevens over de kosten en de baten per soort en per jaar
samengesteld door het secretariaat van de Bond]

NN
Statistiek over de beheerskosten van de 33 bij de Bond aangesloten fondsen in 1954, in:
Het Ziekenfonds , 30 (1956), p. 69-71

Anbeek, H.J.
“De ontwikkeling van de beheerskosten gedurende de jaren 1954-1958”, in:
Het Ziekenfonds , 34 (1960), p. 108-114
[statistische gegevens]

Anbeek, H.J.
“De ontwikkeling van de beheerskosten gedurende de jaren 1954-1960”, in:
Het Ziekenfonds , 36 (1962), p. 136-143
+
afdruk van het rapport van de Bond uit 1957 op p. 153-174

Anbeek, H.J.
“De ontwikkeling van de beheerskosten van onze fondsen gedurende een periode van 10 jaar (1954 t/m 1963)”, in:
Het Ziekenfonds , 39 (1965), p. 196-204


interne organisatie

Kooten Niekerk, E.J. van
“Ponskaart en statistiek”, in:
Het Ziekenfonds , 31 (1957), p. 130-135
[schrijver is directeur van het Gemeenschappelijk Bureau van Ziekenfondsorganisaties
in dit tijdschrift jaargang 32 (1958), p. 15-19 nog een artikel over elektronische machines]


personen

in het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 3 november 1966, p. 6-12 is de toespraak opgenomen, waarin de dan aftredende voorzitter C.J. van Lienden terugkijkt op zijn publieke loopbaan (Iron Mountain, Rotterdam, nr. KLOHIZ 57, doosnr. 134)
zie voor gegevens over hem ook: www.parlement.com
zie ook:
Redactie
“Van Lienden ten voeten uit”, in:
Het Ziekenfonds , 40 (1966), p. 295-305
[collage van uitspraken van de aftredende bondsvoorzitter]

drs. J.G. Leibbrand
zie voor summiere biografische gegevens over drs. J.G. Leibbrand in Het Ziekenfonds, 40 (1966), p. 334-335
Leibbrand was in 1966 voor de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer.


geschiedschrijving van binnenuit

Uden, C.W.A., “Het ziekenfonds. Van niets tot iets in bestuur en wetgeving”, in: Ziekenfondsvragen , 8 (1957/58), p. 90-99, 141-151, 170-177 en 201-210
en 9 (1958/59), p. 66-74, 87-94, 101-109, 128-136, 155-159, 175-183, 201-208, 224-235, 245-255
[gedetailleerde geschiedenis van het ziekenfondswezen en het overheidsbeleid ten aanzien van ziekenbussen en -–fondsen vanaf 1818
door het overlijden van de schrijver die uit de wereld van de ziekenfondsen voortkwam bleef deze studie onvoltooid
gebaseerd op onderzoek in ongepubliceerde archieven
met veel bijzonderheden over bussen rond 1840-1850]

Redactie
Jubileumnummer bij het veertigjarig bestaan, in:
Het Ziekenfonds , 27 (1953), p. 217-299
[de aandacht verdienen de bijdragen van: G.C. Heringa (over de ontwikkeling van de medische zorg), A. Querido (over de openbare gezondheidszorg), W.F. de Gaay Fortman (over ziekenfondsen als sociaal verschijnsel), W. Knufman Ansing (medisch adviseur van de Bond, over de medische controle), H. Broekhuizen (directeur-tandarts van de ATZ, over de tandheelkunde), P.P. Agter (juridisch adviseur van de Bond, over ziekenfonds en recht), W. Romijn (demografische ontwikkeling), verder een organogram van de Bond op p. 256 gevolgd door diagrammen p. 257-260
op p. 307 van deze jaargang nog een foto van twee glas-in-lood ramen door de glazenier Nico Schrier aangeboden aan de Bond]

Het Ziekenfonds , 37 (1963), p. 237-260

Berg, C. van den
“Het Staatstoezicht op de ziekenfondsen in het bevrijde zuiden van ons land (oktober 1944-mei 1945)”, in:
Het Ziekenfonds , 39 (1965), p. 110-116
[schrijver was van 1935 tot 1942 en van 1945 tot 1949 directeur-generaal van de Volksgezondheid]

Wibaut, F.
“Van onderdrukking tot herstel”, in:
Het Ziekenfonds , 39 (1965), p. 117-120
[schrijver is onder meer oud-lid van de Eerste Kamer en oud-secretaris-penningmeester van de Maatschappij Geneeskunst]

Lienden, C.J. van
“Het ziekenfondswezen omstreeks de bevrijding”, in:
Het Ziekenfonds , 39 (1965), p. 131-138

geschiedschrijving van buitenaf

Companje, K.P.
Over artsen en verzekeraars. Een historische studie naar de factoren, die de relatie ziekenfondsen ? artsen vanaf 1827 op landelijk en regionaal niveau hebben beïnvloed
Twello, 1997.  560 p.

Companje, K.P.
Convergerende belangen. Belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief 1900-2001.
Zeist, 2001. 352 p.

Companje, K.P.
“Volks- of basisverzekering. Een niet te realiseren stelselwijziging?”, in:
Jaarboek HiZ 2000/2001 , p. 13-77
[overzicht van de institutionele ontwikkeling van het ziekenfondswezen van 1900 tot heden]
typering
zuil socialistisch
ARCHIEF
periode archief 1933 - 1970
vindplaats Stichting Historie Ziekenfondswezen, Zeist
openbaarheid niet openbaar
geïnteresseerden dienen zich van tevoren te wenden tot de beheerder dr. K.P. Companje, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, sectie Medische Geschiedenis.
omvang; inventarisnummers
informatiedrager papier
vernietigd een groot deel van het bestuursarchief is bewaard gebleven
toegang(en) database
kenmerk toegang geen
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven in het archief van de Afdeling Volksgezondheid :
nota door NN van de Centrale Bond van Ziekenfondsen waarin de Nederlandse met de Duitse ziekenfondsen vergeleken worden, [december 1940] (inv. nr. 1341)

in het archief van de Federatie van Verenigde Maatschappijfondsen :
rede gehouden door C.J. van Lienden, voorzitter, op 14 november 1947 te Utrecht over de plaats van het ziekenfonds naast de komende publiekrechtelijke organen voor gezondheidszorg en sociale verzekering

in het archief van ANOZ :
briefwisseling tussen de Centrale Bond en het Ziekenfonds “Epe” onder andere over aansluiting bij de Bond, 1938-1941 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 29, doosnr. 57)
uitnodiging van de Centrale Bond aan “een aantal aangesloten fondsen” voor een vergadering op 29 september 1940 over nieuwe maatregelen voor in Duitsland werkende Nederlandse arbeiders (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 29, doosnr. 57)

in het archief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Farmacie :
Centrale Bond van Ziekenfondsen, 1937-1942 (inv. nr. 430).
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief de oorspronkelijke structuur van het archief is onbekend
sporen van enige ordening werden niet aangetroffen
structuur toegang de magazijnlijst heeft geen bijzondere structuur
bijlagen bij de toegang geen
seriële bescheiden notulen

algemene vergadering
1933, 1936-1937, 1940-1943, 1946-1959, met teksten van openingsredes gehouden door de voorzitter (Iron Mountain, Rotterdam, nr. KLOHIZ 57, doosnr. 133)
1960-1971, met teksten van openingsredes gehouden door de voorzitter (Iron Mountain, Rotterdam, nr. KLOHIZ, doosnr. 134)
NB: de laatste vergadering was de liquidatievergadering op 27 oktober 1971
algemene vergadering van 26 juli 1944 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 181, geen doosnr.)
algemene vergaderingen, convocaties, agenda’s, verslagen, toespraken en andere stukken, gehouden in het jaar 1957 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 104, doosnr. 218)

bondsbestuur (BB) en dagelijks bestuur (DB)
de series notulen van het Verbondsbestuur en het Dagelijks Bestuur zijn onvolledig en in meerdere series bewaard
er is veel overlap, zodat met een betere ordening van dit archief wellicht volledige series kunnen worden gevormd

notulen en besluitenlijsten van het Verbondsbestuur
1952-1970 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 60, voorl. nrs. 141 en 142)
NB:
zeer onvolledig bewaard
volledig: de jaren 1953 en 1968-1970
onvolledig: de jaren 1952, 1958 en 1966-1967
ontbreken: de jaren 1954-1957 en 1959-1965

notulen Dagelijks Bestuur
1952-1958, 1960-1961, 1965-1968
en wel:

Dagelijks Bestuur en Bondsbestuur, 1952 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 3, doosnr. 6)
met verslag van een vergadering met het Belgisch Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten op 2 april 1952

Dagelijks Bestuur, 1953 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 84, doosnr. 193)

Dagelijks Bestuur, 1953-1955 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 3, doosnr. 6)

Dagelijks Bestuur, 1956-1958 (Iron Mountain, Rotterdam, nr. KLOHIZ 13, doosnr. 31)
NB:
het jaar 1957 is zeer onvolledig, 1958 is vermoedelijk niet volledig
1956 is vermoedelijk volledig)

Bondsbestuur en Dagelijks Bestuur, 1957 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 49, doosnr. 168)

Dagelijks bestuur, 1960, 1961 en 1965 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 13, doosnr. 31)
de jaren 1962-1964 ontbreken, 1960 is onvolledig

Dagelijks bestuur, 1966-1968, met vergaderstukken zoals de verslagen van het Gemeenschappelijk Overleg van Ziekenfondsorganisaties (GOZ) en correspondentie (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 57, doosnr. 132)

Dagelijks Bestuur, 1966-1970 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 36, doosnr. 119)
van het jaar 1966 ontbreekt de vergadering van 4 juli
van het jaar 1967 die van 18 september
het jaar 1968 is onvolledig


verslagen vergaderingen van administrateurs
1951 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 57, doosnr. 133)

jaarverslagen
over de jaren 1947-1951 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 57, doosnr. 133)
over de jaren 1959 en 1964 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 7, doosnr. 13)

informatiebulletins
nrs. 1 (november 1962) – 88 (29 december 1970) (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 13, doosnr. 32)\
NB: de serie is volledig.

accountantsrapporten
jaren 1955-1970 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 92, doosnr. 184).
statistische gegevens aantallen verzekerden per provincie en per bij de Bond aangesloten fonds en met het aandeel  van de aangesloten fondsen per 1 januari 1966 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 95, doosnr. 175, bijlage bij het rapport “Apart of samen” van de Concentratiecommissie, aanwezig in de map ‘Plancommissie’
inhoud overig statuten en huishoudelijke reglementen
modellen van statuten  en huishoudelijke reglementen van bij de Bond aangesloten ziekenfondsen, behandeld in de Ziekenfondsraad, 1965-1966 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 86, doosnr. 196)

bijzonder congres
verslag van een demonstratief congres van de Centrale Bond, de Federatie “V.M.Z.” en de Organisatie van Algemene Ziekenfondsen in Nederland over de problemen met de vrijwillige ziekenfondsverzekering gehouden op 22 juli 1950 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 181, geen doosnr.)

toekomst van het ziekenfondswezen

rapport van de Kleine Compensatie Commissie over de verzekering van hen die boven de welstandsgrens vallen (voorzitter J. Landman), januari 1955 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 49, voorl. nr. 168)

rapport getiteld “De toekomstige ontwikkeling van het ziekenfondswezen” opgesteld door een commissie voorgezeten door G.J. Jansonius en besproken in de algemene vergadering van 1957 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 95, doosnr. 175, map ‘plancommissie 1965-1967’)

dossier over het rapport getiteld “Naar een vernieuwde ziekenfondsverzekering” opgesteld door een commissie voorgezeten door H.C. van der Hoeven en aangeboden aan het Bondsbestuur in 1966, 1965-1967 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 95, doosnr. 175)
NB: het dossier bevat het eindrapport, conceptrapporten en andere stukken
deze zaak hing nauw samen met het hierna volgende rapport “Apart of samen”

rapport getiteld “Apart of samen” opgesteld door de Concentratie-commissie voorgezeten door J. de Vries, z.j. [1966] (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 95, doosnr. 175)
NB: de commissie werd ingesteld op verzoek van de Algemene Vergadering van mei 1965 en moest zich beraden over de mogelijkheden om bij de Bond aangesloten fondsen samen te voegen
deze wens hield ook verband met het voornemen van minister Veldkamp om te komen tot een volksverzekering voor zware geneeskundige risico’s, de latere AWBZ

public relations
rondreizende tentoonstelling van de Stichting Maatschappelijk werk ten plattelande en andere plannen om aan public relations te doen, 1949-1954 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 95, doosnr, 175)
NB: de Federatie “V.M.Z.” en de Centrale Bond namen hieraan deel met een z.g. drieluik
de tentoonstellingen werden gehouden in heel het land
van belang is een brief van NN aan de Federatie met een zeer negatief oordeel over een te Eindhoven gehouden tentoonstelling van 10 september 1949

verhouding met de leden
“Tot de laatste man”. Het vraagstuk verhouding leiding/leden en de onderlinge fondsen” door G.J. Jansonius, tweede voorzitter van de Centrale Bond van onderling beheerde Ziekenfondsen, z.j. [ca. 1955-1965] (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doos nr. 81)

honoraria van de medewerkers
dit waren de huisartsen, medisch specialisten, apothekers en tandartsen
brief van de gezamenlijke ziekenfondsen aan de minister van Sociale Zaken c.a. met een weerlegging van de bezwaren van de heren C.J. Goudsmit en J. Landman tegen de met de huisartsen gesloten overeenkomst, 1955 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 104, doosnr. 218)

huisartsen
onderhandelingscommissie ziekenfondsen en huisartsen van de Ziekenfondsraad, 1956 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 84, doosnr. 193)

medisch specialisten
rapport van een adviescommissie over een definitieve honoreringsregeling voor de specialistische hulp aan ziekenfondspatiënten, april 1951 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 84, doosnr. 193)
Commissie van Toezicht op het Centraal Bureau voor de Administratie der Specialisten-honorering, 1953 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 84, doosnr. 193)
onderhandelingscommissie ziekenfondsen en specialisten van de Ziekenfondsraad, 1955-1956 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 84, doosnr. 193)

apothekers
onderhandelingscommissie ziekenfondsen en apothekers, 1957 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 84, doosnr. 193)

tandartsen
besprekingen met de tandartsen, 1955 en 1957 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 104, doosnr. 218)
commissie van overleg tussen de ziekenfondsen en de tandartsen, 1956 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 84, doosnr. 193)

artsen in dienstverband
honorering van controlerend geneeskundigen, 1956 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 84, doosnr. 193)

noordelijke provincies
conflicten en samenwerking in de drie noordelijke provincies, met name in de provincie Groningen, 1948-1954 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 113, doosnr. 225)

geschiedschrijving
ten behoeve van de 40- en 50-jarige jubilea in resp. 1953 en 1963 werd materiaal verzameld voor een geschiedschrijving in eigen kring

archief van de jubileumcommissies, 1953 en 1962-1963 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 86, doosnr. 194) *

gedenkboek door  H.C. van der Hoeven verschenen bij het vijftigjarig bestaan van de Bond in 1963, aantekeningen, overdrukken, hoofdstukkenschema , lijsten van bronnen en gebruikte literatuur en een onvoltooid manuscript ( Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 86, doosnr. 194)
vermeldenswaard zijn verder:
nota van mr. L.V. Ledeboer, secretaris van de Ziekenfondsraad, over de geschiedenis van de ziekenfondsen in Nederland (13 p.), z.j.
nota van mr. J. de Vreeze, secretaris-generaal van de Nationale Federatie het Wit Gele Kruis, over de geschiedenis en de positie van het Vereveningsfonds, augustus-september 1949
NB: zie over mr. J. de Vreeze,
Huige, Jan
Chris Mol 1892-1979. Van Brabantse dorpsdokter tot nationaal gezondheidspionier
Tilburg, 2004, onder meer p. 176-177 en 214-215

diversen
rede door C.J. van Lienden getiteld “Godsvrede of strijd ?”gehouden op 20 januari 1940 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 57, doosnr. 133)

rede door C.J. van Lienden getiteld “De plaats van het ziekenfonds der toekomst naast de komende publiekrechtelijke organen voor gezondheidszorg en sociale verzekering” op 14 november 1947 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 57, doosnr. 133)

adreslijst van de aangesloten ziekenfondsen, april 1947 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 86, doosnr. 196)

statuten  van de Stichting Gemeenschappelijke Geneeskundige Controle “Delf-, Schie- en Westland”(D.S.W.), 1952 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 104, doosnr. 218)

rapport van een Commissie van Advies over de financiering van de ziekenfondsen, de premievaststelling voor de vrijwillig verzekerden voor 1952 en de verdeling van het subsidie uitgebracht aan de Bond, 1951 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 104, doosnr. 218)

kwestie met de apotheek van het Ziekenfonds voor Enschede en Lonneker (een ondernemingsziekenfonds) en de apotheek van het St. Geertruidenziekenhuis in Deventer, 1952-1953 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 84, doosnr. 193)

artikel in de N.R.C. van 28 september 1957 met een kritisch commen- taar op het rapport van de Centrale Bond van Onderling beheerde Ziekenfondsen (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doos nr. 81)

nota door NN voor de financiële commissie van de Centrale Bond van Onderlinge Ziekenfondsen over de financiële gevolgen van een door het CBOZ uitgebracht rapport, 28 maart 1958 (Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam, doos nr. 81)

circulaires
jaren 1952-1970 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 41, doosnr. 58)

knipselverzameling:
periode 1934 (2 oktober) – 1936 (31 maart)
periode 1937 (3 februari) – 1937 (27 november)
periode 1941 (15 november) – 1942 (10 maart)
(Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, zonder nummer)
krantenknipsels, 1953 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 84, doosnr. 193)
NB: waarschijnlijk het restant van een eens zeer omvangrijke verzameling

documentatie
z.g. “Tussentijdse documentaties” , onregelmatig verschijnende berichten die werden overgenomen uit de landelijke pers, de Handelingen van de Staten-Generaal, de periodieken van vakcentrales, verzekeraars enz., voorts toespraken, alles materiaal dat voor de ziekenfondsen van belang werd geacht, 1955-1960 en 1964-1967 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 13, voorl. 32)
jaar 1955, onder meer berichten uit de dagbladpers (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 49, doosnr. 168)

documentatie, diverse series, meestal over een nieuwe ziekenfondswet, 1954-1956, met een trefwoordenindex op de uitgaven 1 tot en met 27 verschenen in de periode 15 februari 1954 – 1 juli 1955 (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 126, doosnr. 241)

een andere ingebonden serie over de periode 1956-1959 in: Iron Mountain Rotterdam, KLOHIZ nr. 201.
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Ziekenfondsenbesluit (1941)
Ziekenfondswet (1964)

KB van 2 november 1937, nr. 34 (statuten en huishoudelijk reglement)
KB van 22 augustus 1953, nr. 44 (wijziging statuten en huishoudelijk reglement)
KB van 10 oktober 1959, nr. 30 (wijziging statuten en huishoudelijk reglement)
KB van 18 november 1965, nr. 34 (wijziging statuten en huishoudelijk reglement)
verwijzing naar andere archiefvormers
geografische verwijzingen Nederland
internationaal verslag door H.J. van Gelder, secretaris van het bestuur van de Bond,  van het congres van de Association Internationale de la Mutualité van 13-15 september 1957 uitgebracht aan het bestuur van de Centrale Bond (Iron Mountain, Rotterdam, KLOHIZ nr. 104, doosnr. 218)
NB:
deze internationale koepel van onderlinge ziekenfondsen werd in 1950 opgericht
zie voor deze organisatie ook de archiefbeschrijving van L.B.J.J. Andriessen.
opmerkingen de met het teken * gemarkeerde bestanden zijn voorzien van een nadere toegang