10/01/1626

10 - 01 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Isabella Botler, de tachtigjarige weduwe van Thomas Botler, bij leven luitenant-kolonel in het regiment van kolonel Ogle, krijgt ook dit jaar 100 gld.

2 Aitzema schrijft d.d. Hamburg 7 dec. 1625 o.s. dat hij 4.120 rijksdaalder heeft getrokken om het naar de Deense koning gestuurde regiment te betalen.
Het schrijven gaat naar de RvS, die de acceptatie en de betaling van de wissel moet regelen.
In een tweede missive bericht Aitzema d.d. 27/17 dec. 1625 dat hij de wissel heeft getrokken tegen drie procent ter betaling van soldij voor de maand van 6 nov. tot 7 dec. 1625. Hij wil weten of de voet van betaling van de Deense koning moet worden gevolgd en of de compagnieën compleet gemaakt zullen worden, een sterke wens van de koning.
Hierover volgt een nader besluit; de RvS zal de versterking bepalen.

3 Joachimi zal geschreven worden te bevorderen dat Willem Muylman zijn schip en goederen gerestitueerd krijgt.

4 In een brief d.d. Dortmund 30 dec. 1625 klagen burgemeester en raad van de rijksstad Dortmund over de overlast aldaar veroorzaakt door garnizoenen van HHM. Zij verzoeken om maatregelen daartegen en zullen zelf degenen die op heterdaad betrapt worden onmiddellijk straffen.
HHM stellen de brief ter hand en beschikking van de RvS.

5 Er valt geen resolutie op wat de Amsterdamse Admiraliteit schrijft d.d. 8 jan. in antwoord op de brieven van HHM d.d. 15 en 19 dec. 1625 over de bevoorrading van de schepen die bij de eerste Engelse vloot zijn en over de uitrusting van de schepen die bij de tweede gevoegd zullen worden.

6 Frederik Pitthan wil Hans Haen gebieden voor de dag te komen met het antwoord dat ontvanger Pijl d.d. 18 maart 1624 heeft gegeven op Haens verzoek om een verklaring.
HHM zullen het rekest ter reactie aan Haen geven.

7 De Rotterdamse Admiraliteit zal geschreven worden dat Emmekens opgedragen moet worden binnen twee of drie dagen met Valckenburch af te varen, zonder langer te wachten op de sergeanten die hij ook zou konvooieren.

8 Aangezien hij in afwezigheid van de ambassadeur de zaken van de koning waarneemt, stemmen HHM toe in het verzoek van Carleton's neef om een kopie van de allianties die vorig en dit jaar in Engeland zijn gesloten.

9 De gecommitteerden die gisteren besogne hebben gehouden over het stuk inzake het uitdiepen van Rijn en IJssel, hebben gerapporteerd dat er nog wat is veranderd in en toegevoegd aan de eerder op papier gezette voorwaarden.
HHM willen die wijzigingen ter bestudering graag op schrift gesteld hebben.

10 Overeenkomstig het besluit van HHM d.d. 8 dec. 1625 overhandigen die van Dongen een lijst van het in Geertruidenberg in veiligheid gebrachte koren.
De RvS wordt om advies gevraagd.

11 Naar het besluit van HHM d.d. 18 dec. 1625 overhandigen vijf Zuid-Hollandse dorpen in de Langstraat ( Besoijen, Sprang, Capelle, Waspik en 's- Gravenmoer) een opgave van het aantal inwoners en van de hoeveelheid in veiligheid gebracht graan.
De opgave gaat ter bestudering en advisering naar de RvS.

12 De Rotterdamse Admiraliteit schrijft d.d. 9 jan. dat de officiers van de konvooien en licenten in Bergen op Zoom het plakkaat van retorsie niet uitvoeren en naar Roosendaal, Nispen en andere plaatsen behorend tot de Baronie van Breda allerhande waren op licent laten gaan. Ook laten zij aan elk van de dorpen van het markizaat per week een, twee (sommige ook drie) zakken zout toekomen en ook een evenredige hoeveelheid andere eet- en drinkwaren, wat veel meer is dan zij voor hun respectievelijke huisgezinnen nodig hebben.
De licentmeester aldaar, Cornelis Oostermans, moet HHM laten weten of dit klopt, op basis van welke lijst en kolom hij de goederen laat aanvoeren respectievelijk de licenten laat betalen en wie hem heeft gemachtigd tegen het plakkaat te handelen. Ook moet hij uitleggen waarom de contrerolleur de paspoorten niet mede ondertekent, wie dat tegenwoordig is, door wie hij is aangesteld en op welke commissie hij dient en waarom de paspoorten die op één dag zijn verstrekt niet door een-en-dezelfde hand zijn geschreven.
Dezelfde Admiraliteit schrijft dat de door haar uitgeruste schepen onder Haultain verhuurd mogen worden tegen 1.800 gld. per maand voor elk.
Een kopie van de door de Admiraliteiten gemaakte schatting van de twintig schepen onder Haultain zal naar Sommelsdijck en Langerack worden gezonden; misschien komt zij van pas.