11/02/1626

11 - 02 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De VOC ter Kamer Amsterdam antwoordt d.d. 10 feb. op het schrijven van HHM van 7 feb. dat de verkiezing van de hoofdparticipanten niet haar zaak, maar die van de hoofdparticipanten is. Die gaan niet in op de mogelijkheid de verkiezing naar een latere datum te verplaatsen en wijzen de geuite klachten af.

2 Joachimi schrijft d.d. Londen 27 januari.
Z.Exc. zal in kennis worden gesteld van de inhoud van de brief.

3 Beaumont en Oosterzee zijn teruggekeerd uit Amsterdam en berichten dat de burgemeesters aldaar om verschillende redenen niet tot enig krediet zijn te bewegen voor het op de Engelse juwelen te verstrekken geld door de kooplieden. Wel suggereren zij dat, als het land daarvoor zou willen instaan, de provincie Holland haar quote in deze kwestie zou kunnen leveren.
De gedeputeerden zullen de zaak schriftelijk voorleggen aan hun principalen die dan zo spoedig mogelijk hun last kenbaar moeten maken. Inmiddels dienen Beaumont en Oosterzee verder met Calandrini te bespreken op welke nadere voorwaarden de kooplieden tot levering van het geld zijn te bewegen.

4 Het verzoek van Jan Pieter Joosten, smid uit Gemert in het kwartier van Peelland, om uit Maaseik drie tot vier karren met Luikse kolen en wat ijzer te halen, is door HHM afgeslagen.

5 Op het verzoek dat Adriaen Claessen van der Graeff, koopman te Amsterdam, namens de prins van Polen doet, staan HHM de vrije uitvoer toe van de in de bijgevoegde memorie genoemde schilderijen en ook twee clavecimbels.

6 Jeurien Sondach, burger te Wezel, klaagt dat een groep van 35 soldaten uit het garnizoen van Zutphen zich voor 300 rijksdaalder heeft bevoorraad uit de waren waarmee hij op weg was naar de jaarmarkt van Dinslaken. Hij verzoekt om restitutie, hetgeen ook dringend wordt aanbevolen door de magistraat van Wezel in zijn schrijven van 19 januari.
HHM stellen deze missive en het rekest ter hand van de RvS om daarover te beslissen.

7 De uit Bahia de Todos os Santos gekomen Engelse soldaat James Thomassen verzoekt betaling van zijn achterstallige soldij.
HHM verlenen deurwaarder Hardersum hiertoe ordonnantie van 6 gld.

8 HHM lezen een memorie waarin wordt gesteld dat het schadelijk is voor het land dat de plattelandsbewoners van Brabant hun koren en schors niet dan per wagen mogen invoeren.
De memorie gaat naar de RvS voor advies.

9 Rekenmeester Olphert Barents geeft te kennen dat vandaag de raden ter Admiraliteit te Dokkum voor HHM hadden moeten verschijnen om hem te voldoen.
HHM stellen het eerste verstek vast en geven goedkeuring aan een tweede dagvaarding.

10 Ter vergadering verschijnen enkele afgevaardigden van de Rotterdamse Admiraliteit met de informatie die Van der Houve op het kantoor van de konvooien en licenten heeft ingewonnen inzake de uitvoer van levensmiddelen.
HHM zullen de informatie lezen.
De gedeputeerden van de Rotterdamse Admiraliteit verzoeken ook het Slempegat, het Lorregat en andere gaten bij Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe nu te dichten.
De RvS zal worden gemaand het werk hiertoe weer te doen aanvatten.
Eveneens verzoeken deze Rotterdamse afgevaardigden de Admiraliteitscolleges in Amsterdam en in het Noorderkwartier te manen tot gereedmaking van hun schepen ter bewaking van de binnenwateren bij De Zwaluwe.
Ook verzoeken dezelfde gedeputeerden nu een besluit te nemen over de visserijbewaking.
HHM stellen het nemen van een besluit uit.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:

Resoluties:

11 HHM lezen twee brieven van Sommelsdyck en Languerack, d.d. Parijs 4 en 6 feb., met het bericht dat op 5 feb. vrede is gesloten met La Rochelle.

12 De secretaris van Sommelsdijck die de brieven heeft overgebracht, krijgt behalve een vergoeding van zijn reis- en verblijfkosten een keten met medaille ter waarde van 200 gld.