20/04/1626

20 - 04 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Mr. Willem Boreel, advocaat-fiscaal van de VOC, compareert en verzoekt HHM een tijdstip vast te stellen voor overleg met gedeputeerden van de Heren Zeventien over de te volgen handelwijze als Engeland in strijd met het traktaat de handel op Bantam initieert.
Ook vraagt hij HHM goed te keuren dat de VOC met de Admiraliteiten in afrekening treedt.
Ten derde verzoekt hij de Compagnie te ontheffen van het defroyement van de Perzische ambassadeur of aan te geven waar zij de kosten kunnen terugvorderen.
HHM zullen aanstaande vrijdag de gedeputeerden horen over het eerste en tweede punt; het derde punt zal nader met Boreel worden besproken.

2 Inthema compareert en overhandigt een schrijven van de volmachten van de steden d.d. Leeuwarden 5/15 waarin HHM wordt verzocht de executie op te schorten dan wel de steden te ontlasten van de corporagelden of hun het derde deel van de middelen te laten. De steden hebben onderling afgesproken de executie niet toe te laten.
HHM zullen hierover morgen met Z.Exc. en de RvS in beraad treden.

3 In een remonstrantie van Dudley Carleton en ook in een rekest van de officiers van de vier nieuwe Engelse regimenten wordt HHM verzocht soldij te doen verstrekken.
Ook dit punt zal morgen met Z.Exc. en de RvS worden besproken.

4 In een brief van Aissema d.d. 29 maart bericht hij over de situatie en over het trekken van een wissel van 700 rijksdaalder op ontvanger Reael te Amsterdam voor zijn reis naar de koning en - op diens verzoek - naar Magdeburg.
De wissel zal worden geaccepteerd en de heren van Holland is verzocht die te betalen en het bedrag in mindering te brengen op hun consenten.
De resident heeft zijn brief vergezeld doen gaan van een uittreksel van een octrooi dat Spanje heeft gegeven aan Friedrichstadt in Holstein. Daarin wordt aan alle koopvaardijschepen, ook al zijn zij in Holland getimmerd, schippers en bootsvolk, ook al komen zij uit Holland of Zeeland, toegestaan vrij op Spanje te varen. Zij moeten in het bezit zijn van zeebrieven van de hertog van Holstein en de schippers en reders moeten in Friedrichstadt wonen.
De tekst zal aan Joachimi worden gezonden voor bekendmaking in relevante kringen.

5 De prins van Portugal krijgt een paspoort voor achttien dienaren die met zijn bagage licentvrij naar Antwerpen mogen varen.

6 Willem Paesschen uit Zevenbergen mag twee paarden voor de bebouwing van zijn land naar die plaats brengen tegen Bosch' licent en onder waarborg dat zij daar blijven.

7 De heren van Holland hebben het op 16 april besproken advies van de Generaliteitsrekenkamer bestudeerd, vinden het ongegrond en willen daarover nader worden gehoord.
Degenen die in 1625 tot de behandeling van deze kwestie zijn gecommitteerd worden opnieuw afgevaardigd1 en de datum is vastgesteld op 29 april.

8 De generaalmeesters van de Munt Van der Meiden en Nispen zijn ter vergadering verschenen en voeren aan dat Nispen zich onder gewapend geleide naar Huissen heeft begeven en daar heeft vastgesteld dat Nicolaes Meinerts, Nicolaes Matthyssen en Christoffel Wort zowel gouden als zilveren munten en kapitale penningen vervalsen. Enkele munten zoals de Brabantse kruisdaalder en de Zeeuwse arendsdaalder, worden hier te lande gevalueerd, andere zijn niet gevalueerd, zoals de Frankfurter, Neurenbergse en Metzer goudgulden en de in Brabant geslagen hele en halve schelling. Alle munten zijn gelijk aan het gewicht van hun zuivere voorbeelden, maar een derde minder in gehalte.
HHM besluiten, gelet op het risico dat het land met valse munten overspoeld raakt, Nispen bij deze te machtigen opnieuw naar Huissen te gaan om daar de genoemde personen aan te houden en over te leveren aan het Hof van Gelderland of de magistraat ter plaatse. Zij blijven daar totdat HHM een nadere beslissing hebben genomen. Nispen wordt een akte gegeven waarin de commandanten en officieren gelast wordt hem bij het uitvoeren van zijn opdracht te assisteren. Ook zal aan Essen worden geschreven met het verzoek Nispen zo goed mogelijk te informeren en hem behulpzaam te zijn.

9 Joseph Abenaulx krijgt 50 gld. om zijn terugreis naar Constantinopel [Istanbul] te bevorderen.

1 Zie resolutie 3667 in Res. Staten-Generaal. Nieuwe Reeks 1610-1670 VII . Het betreft Schimmelpenninck , Schagen , Beaumont , Rode , Oosterzee , Verwer en Schaffer .