19/06/1626

19 - 06 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Baron d'Elderen schrijft d.d. Dordrecht 14 juni dat hij deze keer niet [naar 's- Gravenhage] kan komen om te kunnen doen wat hij zou willen doen. Hij bewaart zijn komst voor een geschiktere gelegenheid.
De gisteren vastgestelde brief zal hem worden nagestuurd in het geval hij al is vertrokken.

2 Jan van Hardersum heeft een declaratie ingediend over het door hem vanaf 16 mei voorgeschoten geld.
Ordonnantie zal worden gedepêcheerd van 101 gld. 16 st.

3 De RvS laat de beslissing over het verzoek om mandement van appèl van Goswinus Meurskens aan HHM.
Schagen zal het proces onderzoeken.

4 Mibassen schrijft d.d. Calais 14 juni.
Er valt geen besluit.

5 Vuurstookster Magdalena Jans verzoekt betaling en verhoging van zowel haar ordinaris als extraordinaris gage van respectievelijk 50 gld. en 30 gld.
Haar wordt in totaal jaarlijks 100 gld. toegestaan.

6 De heren die 13 juni zijn gecommitteerd tot een bespreking met Z.Exc. over de bezetting van de Betuwe en de Tielerwaard hebben gerapporteerd dat deze voorlopig meer compagnieën daarheen heeft gestuurd. In de Overbetuwe bevinden zich nu drie, in de Nederbetuwe twee en in de Tielerwaard vijf compagnieën. De ambtlieden zijn inmiddels vertrokken en zullen de boeren bewapenen en wacht laten houden. Er zullen nog meer redoutes en forten aangelegd moeten worden, hetzij aan de Maas, hetzij aan de Waal.
Rantwijck zal, tezamen met een door de RvS te nomineren raad van State, de toestand ter plaatse met behulp van een ingenieur bezichtigen. Zij moeten voorts de ambtlieden en plaatselijke commandanten oproepen en horen en daarvan verslag uitbrengen, opdat naar behoren kan worden besloten over wat het meest dienstig is voor het land en de bescherming van de onderdanen.

7 Na nader beraad over de zaak van de brouwer te Crèvecoeur is besloten dat de RvS de zaak zal resumeren om een advies uit te brengen over de wenselijkheid deze brouwer toe te staan zijn bieren aan de man te brengen in enkele hem toe te wijzen plaatsen. Dit om te voorkomen dat hij vanwege gebrek aan nering vertrekt en vanuit de veronderstelling dat de vijand toch geen bier uit deze streken zal halen.

8 Jacob Bisschop, Adriaen Digmans, Jacob Ranos en Thenis Simonssen, schippers uit Vlissingen, verzoeken vanwege hun verovering van een vrijbuiter uit de Golf van Biskaje op de Gironde de premie te mogen hebben die hun bij plakkaat van 4 juli 1625 toekomt, maar door de Zeeuwse Admiraliteit wordt geweigerd.
De Admiraliteit dient HHM te informeren over haar beweegredenen.

9 Op verzoek van Marcus de Bije, luitenant in de compagnie van Languerack, zal aan de heren van Holland worden gevraagd de soldaten een premie te doen toekomen voor de verovering van vijandelijke sloepen, conform het plakkaat van 8 aug. 1625.

10 Het verzoek van lakenverver Marcelis Hendrix om wat verf naar zijn woonplaats Eindhoven te mogen brengen is afgewezen.

11 Een van Languerack ontvangen brief d.d. Parijs 28 mei behoeft geen resolutie.

12 Christoffel Pistorius vraagt om drie maanden traktement van Jacob Aelberts van Sonnenborch, luitenant van kapitein Everwyn op de vloot van L'Eremite.
Zijn verzoek is afgewezen.

13 De generaal van de konvooien en licenten Hendrick van Eck heeft een remonstrantie ingeleverd met verschillende punten die maatregelen vereisen.
De gedeputeerden van Holland hebben de tekst meegenomen voor nader beraad.

14 Steven van Franchemont verzoekt, zoals voorheen, betaling van het pensioen van 1.200 gld. per jaar uit de Franse gelden.
De retroacta zullen worden bestudeerd.

15 Gemeld wordt dat Contareni van plan is met de eerste gunstige wind naar Engeland te varen. Voor zijn veiligheid heeft hij verzocht twee oorlogsschepen mee te sturen.
De Rotterdamse Admiraliteit zal worden geschreven de ambassadeur hierin te gerieven.