14/07/1626

14 - 07 - 1626

1

Presentielijst:

Resoluties:

1 Naar aanleiding van een brief van kapitein Quast, geschreven op het schip Neptunus d.d. voor Duinkerke 8 juli, is besloten de in gebreke blijvende Admiraliteiten te schrijven met alle spoed hun schepen en jachten naar de kust van Vlaanderen te sturen.

2 Naar aanleiding van brieven d.d. 13 juli van de Admiraliteit te Rotterdam is besloten, conform het vorige schrijven van 6 juli, dit College te gelasten het officieel vastgestelde ontslag van Hendrick Juriens te effectueren.

3 De kapitein van de garde van Z.Exc. heeft bij memorie gevraagd ten behoeve van de keurvorst van Brandenburg voor twaalfhonderd man aan wapens te mogen uitvoeren.
HHM houden dit in beraad.

4 HHM hebben de brieven van de Britse koning d.d. 13 juni en de op 10 juli overhandigde memorie van Carleton gelezen. Joachimi moet eerst de lijst met de officieren die Z.M. graag bij zich zou willen houden zien te verkrijgen. Vervolgens zal men hier over deze officieren en hun traktement beslissen.
Bij een eventuele Spaanse aanval zullen HHM datgene doen wat in de alliantie tussen Z.M. en de Republiek is afgesproken. De bij de Engelse vloot te voegen schepen zullen gereed worden gehouden om bij berichtgeving direct te kunnen uitvaren. Ook zijn er meer schepen dan voorheen uitgerust tot beveiliging van zowel de kust als de Bocht [Golf van Biskaje].
Voor het door Z.Exc. met kracht aanbevolen verzoek van de Engelse officiers die vorig jaar met de vloot naar de kust van Spanje zijn uitgevaren, zullen de eerdere resoluties worden nagezien.

5 Op verzoek van de ambassadeur van Venetië mogen voor Contarini een vat olie en drie gemerkte kisten vrij naar Engeland worden vervoerd.

6 Schipper Hans Loon uit Hamburg verzoekt mede namens zijn reders en bevrachters teruggave van zijn bij Ritzebüttel in beslag genomen en naar Amsterdam gebracht schip met goederen. Het verzoek wordt ondersteund door een brief van de stad Hamburg d.d. 13 mei.
HHM verwijzen partijen naar de justitie in Amsterdam.

7 Het verzoek van Courtomée wordt vooralsnog in beraad gehouden.

8 Naar aanleiding van de aanbevelingsbrieven van de stad Amsterdam d.d. 11 juli is op het meegestuurde rekest akte verleend dat de Republiek de stad Keulen en haar ingezetenen altijd als neutraal heeft beschouwd en dat nog steeds doet.

9 Naar aanleiding van de declaratie van Pieter Reael van kosten voor provisiegelden, briefport, vacaties en vracht en gezien het advies van de Generaliteitsrekenkamer is besloten ordonnantie te depêcheren van 333 gld. 1 st. 2 p.

10 Essen, Beaumont, Hertevelt, Ter Coelen en Broersma hebben verslag gedaan van hun beraad over het plakkaat van retorsie.
Besloten is de resolutie die de gedeputeerden van Holland op 27 juni hebben ingebracht met bijbehorende overwegingen ter hand te stellen van de RvS voor advies, ook ten aanzien van de bijgevoegde bijzondere rekesten.

11 De schippers in Holland en Gelderland verzoeken gelijke betaling als die in Zeeland en Friesland. Als zij op de Gelderse rivier varen in dienst van het land willen zij kunnen beschikken over drijvers en paarden om hun vaartuigen voort te trekken of financieel schadeloos gesteld worden. Ook willen zij gedurende hun tijd in het leger maandelijks 20 gld. soldij per persoon ontvangen, in mindering te brengen op hun loon.
De RvS wordt om advies verzocht.

12 Met een besluit over het verzoek van de afgevaardigden van Breda wordt nog gewacht.

13 Over het verzoek van Petrus Cupus, voormalig predikant te Woerden, wordt advies gevraagd aan de commandant van Loevestein.

14 De erfgenamen van Valerius krijgen gedurende zes jaar octrooi voor zijn Nederlantschen Gedenckclanck.

15 Het verzoek van kapitein Virij om betaling van hetgeen hem nog toekomt uit de liquidatie met de RvS en de compagnie van wijlen kapitein Waal, gaat naar de RvS voor advies.

16 Dirck Egens verzoekt sauvegarde voor zichzelf, zijn familie, vee en bagage om naar zijn in de Bommelerwaard en Heusden gelegen bezittingen te kunnen reizen.
De RvS wordt advies gevraagd.

17 De gedeputeerden van Holland hebben Noortwijck en die van Friesland Liclama aangewezen om als gedeputeerden te velde Z.Exc. te vergezellen.

18 Over het door de RvS verstrekte advies d.d. 14 juli en de bijgaande memorie van de commissaris van de schepen is besloten nader commentaar te vragen van de gedeputeerden te velde.

1 De resoluties van deze zittingsdag zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 51.