31/10/1626

31 - 10 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De heer van de Lecq schrijft d.d. de Braeck 29 okt. dat Spinola te Duinkerke is aangekomen.
Een afschrift gaat naar alle Admiraliteiten met het doel onmiddellijk alle schepen naar de kust van Vlaanderen te sturen.

2 De heer van Villers schrijft d.d. Willemstad 29 okt. dat de vijand zich voorbereidt op een aanval op het gebied rond Klundert. Hij vraagt om versterking.
Na beraad met de RvS is besloten dat die een compagnie uit Steenbergen en zestig man van de compagnie van Van der Moelen stuurt. De RvS zal ook vaststellen of nog wat soldaten uit de compagnie van Brielle nodig zijn. Aangezien luitenant-kolonel Thienen, bevelhebber te Steenbergen, verklaart dat de compagnie aldaar zwak is, zal de RvS een nieuwe monstering doen. De Rotterdamse Admiraliteit zal worden geschreven enkele fregatten naar schans Blaak te willen sturen om op en neer roeiend het land van dienst te zijn.

3 Enkele gedeputeerden van de Heren Negentien compareren en voeren aan dat afgevaardigden van de WIC ter Kamer Zeeland hebben geprotesteerd tegen de veiling van een partij suiker die door het jacht Den Winthont naar Amsterdam was gebracht. Alle andere Kamers hadden ingestemd met de dag van de verkoping. Op grond van het door de Heren Negentien op 14 juni 1625 genomen besluit beweren de afgevaardigden van Zeeland nu dat hun rechtmatig aandeel in de suiker aan de Kamer toekomt en dat zij zijn gelast niet in verdere beraadslagingen van de Heren Negentien te participeren zolang dat niet is gebeurd. De Zeeuwse afvaardiging heeft zich ook niet tevreden betoond met het voorstel haar aandeel in de suiker in Amsterdam te laten blijven zolang de onderlinge verdeling van al hetgeen aan suiker en goederen uit Porto Rico bij de Zeeuwse Kamer is binnengekomen nog niet heeft plaatsgevonden. De deputatie van de Heren Negentien verzoekt HHM hun gezag uit te oefenen en die van Zeeland te bewegen tot eenstemmigheid ter wille van de gemeenschappelijke zaak.
HHM zullen de Kamer te Amsterdam schrijven de suiker te doen toekomen aan de Zeeuwse Kamer aangezien de afgevaardigden van de Heren Negentien hebben toegezegd dit ook te zullen bevorderen. De Heren Negentien zal geschreven worden dat de Kamers binnen twee maanden onderling alle buitgemaakte goederen moeten afrekenen. Zij dienen zich te onthouden van met het octrooi strijdige praktijken zoals het wegblijven van vergaderingen. In het geval Zeeland toch niet deelneemt aan de vergadering zullen de andere Kamers gemachtigd worden met hun werkzaamheden voort te gaan alsof die Kamer wel aanwezig was.
De gedeputeerden van de Heren Negentien hebben zich ook beklaagd over het Noorderkwartier. Daar komt men namelijk de uitspraak van de door Holland aangestelde bemiddelaars inzake de zoutvaart niet na.
Aan Hoorn en Enkhuizen zal worden geschreven zich te voegen en de uitspraak na te komen.
Dezelfde gedeputeerden hebben een lijst ingeleverd van degenen die in dienst van de WIC in West-Indië gevangenzitten.
Als de uitwisseling wordt vervolgd zal met deze lijst rekening worden gehouden.

4 Ter bevordering van de uitwisseling zullen Van Berckel en Slachmulder bij de Admiraliteiten en de steden in Holland bevorderen dat conform de resolutie van gisteren de proviandkosten voor de gevangenen bijtijds worden opgebracht. Ook zullen zij zorgdragen voor de reis op 10 november van de vijandelijke gevangenen naar Sluis.

5 Ten vervolge op de resolutie d.d. 13 okt. heeft de RvS gerapporteerd dat het creëren van heerlijkheden in Vlaanderen neerkomt op de vraag of HHM van plan zijn grond te vervreemden.
De overwegingen die de raden over deze kwestie naar voren brengen dienen zij op schrift te stellen en voorzien van hun advies in te dienen.

6 David van Bijgaerd verzoekt de betaling van zijn traktement te verordenen omdat de Staten van Holland dat weigeren. De voormalig luitenant van Pleuren is op 2 okt. 12 gld. per lange maand toegekend en het traktement is bij akte van de RvS d.d. 6 okt. gerepartieerd op Holland.
De RvS zal voorlopig drie maanden door Doublet laten uitkeren en moet bevorderen dat in de eerstvolgende vergadering van Holland het traktement wordt geaccepteerd.

7 De Zeeuwse Admiraliteit stuurt met haar brief d.d. 28 okt. een lijst mee van de achterstallige betalingen en bericht dat zij, tenzij prompt subsidie arriveert, alle nu binnenlopende schepen zal afdanken totdat baten en lasten enigszins met elkaar in overeenstemming zijn.
HHM zullen antwoorden dat de Admiraliteit zou moeten afzien van dit voor Zeeland schadelijke voornemen. Zij kan beter het subsidie van de provincies afwachten. Groningen heeft al teruggeschreven dat het geld wordt opgebracht. Teneinde de provincies tot betaling aan te sporen krijgen zij een afschrift van de Zeeuwse lijst met achterstallen.

8 De Generaliteitsrekenkamer adviseert d.d. 30 okt. aangaande de scheiding van functies bij de Rotterdamse Admiraliteit dat vermenigvuldiging van functies schadelijk is voor het land. Het zal alleen maar tot nieuwe of hogere traktementen leiden. Bovendien moet een ontvanger-generaal het geld uit het eigen kantoor beheren om er te allen tijde over te kunnen beschikken.
Besloten wordt dat tot nader order de beide functies gecombineerd blijven. Dientengevolge krijgt Jan Arents van Yck ook commissie als particulier konvooimeester te Rotterdam. De Rotterdamse Admiraliteit zal hiervan op de hoogte worden gesteld en krijgt volmacht om Van Yck afdoende borgen af te nemen en die ieder jaar te doen hernieuwen. Van Yck heeft de eed afgelegd als konvooimeester en als ontvanger-generaal in handen van de president.

9 Languerack schrijft d.d. Poissy 18 okt. en 19 oktober.
Er valt geen besluit.

10 Voor de Amsterdamse kooplieden Marcus, Johan en Daniel de Vogeler zal aan de grootvorst van Moskovië en diens vader de patriarch worden geschreven hen vanwege de ontbinding van het kaviaarcontract in billijkheid te behandelen.

11 Noortwyck en Vosbergen berichten dat de ambassadeur van Frankrijk heeft verklaard er geen moeite mee te hebben voor zichzelf cautie te stellen.
Zij zullen dat meedelen aan de ambassadeur van Denemarken zodat de borgstelling kan doorgaan.
Noortwyck en Vosbergen melden ook dat de ambassadeur zich heeft beklaagd over de schorsing van Verneuil waartoe in het leger is besloten. Hem was meegedeeld dat de zaak niet in het leger, maar in de RvS zou worden behandeld. Hij verzoekt een akte die verklaart dat dit is gebeurd en dat HHM de koning [van Frankrijk] tevreden zullen stellen.
Hem zal een uittreksel worden gegeven van de op 29 okt. over deze zaak genomen resolutie, gecorrigeerd en uitgewerkt.