20/11/1626

20 - 11 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

11 Dr. Amama compareert en brengt naar voren dat de graaf van Oost-Friesland hem vooruit heeft gestuurd teneinde HHM van zijn komst op de hoogte te stellen. Amama verwacht dat de graaf aanstaande zondag of maandag zal arriveren en verzoekt HHM hun gedeputeerden terug te roepen en gedurende de absentie van de Rudolf Christian alles in Oost-Friesland ongewijzigd te laten.
HHM hebben hun beraad tot morgen uitgesteld.

2 Op een per brief d.d. Bayonne 23 okt. gedaan verzoek van Ludovicq van Verssen zal de Admiraliteitscolleges worden geschreven. Zij moeten de oorlogsschepen en kaapvaarders opdragen de Franse schepen die op Terre Neuve [Newfoundland] varen niet te beschadigen teneinde beslagleggingen te voorkomen.

3 Na het rekest van Tapkens nogmaals te hebben besproken is besloten hem eenmalig 300 gld. toe te kennen. In het geval zich een gelegenheid voordoet wordt hij aanbevolen gehouden.

4 De Rotterdamse Admiraliteit schrijft d.d. Rotterdam 17 nov. met het verzoek gemachtigd te mogen worden tot het doen van een lening tegen de penning zestien. Het geld zal voor de dagelijkse uitgaven worden gebruikt. De Admiraliteit verzoekt ook ratificatie van al haar eerdere leningen. Zij bericht eveneens de voor de proviand verstrekte en inmiddels verjaarde ordonnanties te hebben omgezet in obligaties.
In een andere brief van dezelfde datum legt de Admiraliteit uit waarom zij een boekhouder had aangenomen.
Deze zaken zullen morgen besproken worden. Over de brief van 18 nov., waarin het Rotterdamse College meldt welke schepen en fregatten naar de kust van Vlaanderen zijn gezonden, hoeft geen besluit te worden genomen.

5 Kapitein Casenbroot verzoekt te worden benoemd tot hoogbaljuw van het Vrije van Sluis.
Met een beslissing wordt nog gewacht.

6 Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis verzoeken mededeling van de deductie over de heerlijkheden in Vlaanderen opdat zij hun eventuele bezwaren daartegen kunnen uiten.
Het rekest gaat naar de RvS die dat naar behoren moet behandelen.

7 Conform het advies van de RvS op hun op 14 nov. ingediende verzoek mogen Nicolaes Anthonissen en Anthonis Aertsen elk acht tot tien magere melkkoeien naar Besoijen brengen onder cautie en tegen Bosch' licent.

8 De burgemeesters van Rees verzoeken licentvrij twee samoreuzen turf te mogen halen aangezien Z.Exc. en anderen veel van de voorraad hebben verbruikt.
De RvS moet adviseren.

9 Languerack schrijft d.d. Poissy 7 november.
Behoeft geen resolutie.

10 De Amsterdamse Admiraliteit schrijft d.d. 14 nov. dat de pachters geen redenen hebben het kwart van de konvooien en licenten op te eisen in de gevallen waarbij de rest wordt kwijtgescholden. Bovendien moet bij de met de pachters te houden afrekening zowel het kwijtgescholden driekwart als het hun toekomende kwart als ontvangen worden beschouwd.
Met een besluit wordt gewacht totdat ook de reactie van de Rotterdamse Admiraliteit is ontvangen.
In een andere brief van dezelfde datum gaat de Admiraliteit in op hetgeen HHM 5 nov. hebben laten apostilleren op het rekest van de pachters inzake de resterende 4.000 gld. Het College houdt dit bedrag in tegen het geld dat de pachters al hebben ontvangen van de vendumeester over het kwart van de confiscaties en boeten. Omdat deze inkomsten worden beschouwd als bij de pacht inbegrepen, dient bij de afrekening alles bijelkaar genomen te worden.
Deze reactie zal de pachters worden voorgelegd.

11 Het stadsbestuur van Hoorn schrijft d.d. 10 nov. in antwoord op de brief van HHM van 31 okt., dat de voorwaarden die de stad stelt aan de aanvaarding van de uitspraak inzake de zoutvaart [van de WIC ] billijk zijn en haar dus niet mogen worden geweigerd.
De Staten van Holland wordt bij deze verzocht gedurende de huidige zitting te bepalen dat de uitspraak wordt uitgevoerd om de condities waaronder de participanten hebben ingetekend na te komen en de Kamers tevreden te stellen.

12 Vanwege de gevolgen gaan HHM niet in op het verzoek inzake de doop van het kind van wijlen Potlitz.

13 Commies Casenbroot bericht ter vergadering dat de Amsterdamse Admiraliteit 5.000 gld. heeft geschrapt in de rekening van de konvooimeester aan de Roodevaart, die hij op ordonnantie van de RvS en de Staten van Utrecht had betaald. Aangezien dergelijke ordonnanties altijd door de licentmeesters zijn betaald en betrekking hebben op scheepsvrachten ten behoeve van het land verzoekt de RvS een regeling te treffen die de betrokken konvooimeester schadeloosstelt.
HHM zullen de Admiraliteit schrijven volgens de oude gewoonte de ordonnantie van de RvS in de rekening van de konvooimeester goed te keuren.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.