08/12/1626

08 - 12 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Thomas Scherper meldt dat de Admiraliteit in het Noorderkwartier hem zijn schip niet teruggeeft, ondanks het schrijven van HHM van 10 november.
HHM zullen de Admiraliteit nogmaals schrijven over deze zaak te berichten, zij had dit niet zo lang behoren uit te stellen.

2 Een door de generaals van de konvooien en licenten ingeleverd voorstel om de zuivering van de binnenlandse paspoorten beter te regelen is gelezen en wordt de heren van Holland ter hand gesteld.
De Zeeuwse Admiraliteit schrijft d.d. 26 nov. nogmaals over haar grote moeilijkheden en verzoekt HHM opnieuw om passende financiële ondersteuning. Naar aanleiding van dit rekest verklaren de gedeputeerden van Holland dat hun principalen in beraad zijn over zowel de tekorten van de Admiraliteitscolleges als de oorlog te water.
De Hollandse gedeputeerden wordt verzocht bij hun principalen aan te dringen op een correcte besteding van de opbrengsten van konvooien en licenten. Aan de door de generaals en de pachters van de konvooien en licenten ingediende remonstranties, zoals die inzake de zuivering van de paspoorten, moet goed de hand gehouden worden. Bij een goed gebruik van de financiële middelen zullen de [overige] provincies ook eerder bereid zijn de oorlog te water te financieren en de tekorten van de Admiraliteiten aan te vullen.

3 Jan Dirxen Deucht en biersteker Jan Gerritsen van den Broeck betogen dat het op 9 maart aan Compaen verleende pardon hem nog niet kon worden bekendgemaakt.
Het pardon zal met nog vier maanden vanaf heden worden verlengd. Schaffer heeft bezwaar laten aantekenen.

4 De gedelegeerde rechters in de zaak van de Rotterdamse Admiraliteit schrijven d.d. 4 dec. dat hun vacatie-, reis- en verblijfkosten niet zijn inbegrepen in de gerechtskosten. Van de gerechtskosten gemaakt in verband met de aanhoudingen, het verblijf der gevangenen op de Voorpoort, de dagvaardingen, de insinuaties, de inventarisaties, de taxaties en de boden zullen zij Rosa een overzicht laten opsturen naar fiscaal Van den Broeck. De rechters vragen zo spoedig mogelijk betaling van hun vacatiegelden.
Wat het punt van de gerechtskosten aangaat laten HHM het erbij. Zij zullen de Rotterdamse Admiraliteit schrijven haar ontvanger ordonnantie te verlenen teneinde de rechters te betalen uit de opbrengsten van de vonnissen.

5 Naar aanleiding van een schrijven van de Generaliteitsrekenkamer d.d. 28 nov. is besloten een overzicht te verstrekken van alle bij vonnis in beslag genomen partijen in de zaak van de Rotterdamse Admiraliteit . De rekenmeesters kunnen dan de rekening van ontvanger Vroesen beter opnemen. Uit hun aantekeningen bij dergelijke partijen zal dan blijken dat hun inspectie correct is geweest. De rekenmeesters zullen ook een staat krijgen van de bedragen die de veroordeelden moeten betalen teneinde die in de ontvangsten te verantwoorden. De Rekenkamer zal worden gemaand het opnemen van Vroesens rekening te bespoedigen. De Rotterdamse Admiraliteit zal worden geschreven voor de bedragen die Vroesen schuldig zal blijven diens borgen aan te spreken.

6 Ontvanger Johan van IJck is gemachtigd in het geval eerdere leningen worden opgezegd die te vervangen door nieuwe. Degenen die hun geld opeisen moeten wel onder ede verklaren dat zij dat eerder ten behoeve van de Admiraliteit hebben verschaft.

7 De Admiraliteit te Rotterdam klaagt dat bij resolutie van 28 nov. wordt opgedragen het door konvooimeester Alers voorgeschoten bedrag aan hem terug te betalen terwijl het College bij HHM om financiële ondersteuning moet bedelen.
Aan de gedeputeerden van het Kwartier van Nijmegen zal worden geschreven Alers te betalen en het bedrag af te trekken van hetgeen zij de Admiraliteit nog aan subsidie schuldig zijn.

8 La Louette krijgt gratis paspoort voor vier personen om via Brabant naar Frankrijk te reizen.

9 Van Haga is een brief d.d. 3 okt. ontvangen die geen resolutie vereist.

10 Die van Schijndel verzoeken hun hop in dezerzijds steden te mogen aanbieden.
Op grond van het op 30 okt. besproken advies van de RvS over een soortgelijk verzoek van die van Heusden is besloten dat elkeen zijn hop naar steden in de Republiek mag brengen. Voorwaarde is wel dat HHM een akte wordt overhandigd waaruit blijkt dat de Infanta het aanbod van eigen gewas ook aan weerskanten toestaat.

11 Berck heeft om turf laten verzoeken.
De commandant van Loevestein zal worden geschreven de voormalige fiscaal op diens kosten turf te verstrekken.