13/02/1627

13 - 02 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Antwerpen en Beaumont hebben conform de resolutie van 10 feb. een specificatie van de goederen uit de door Moins veroverde schepen verstrekt. De provincies hebben hiervan kopie genomen. Soranzo klaagt dat de goederen van Genua en Florence wel, maar die van Venetië niet zijn vrijgegeven.
HHM vragen de Admiraliteit te Amsterdam om opheldering.

2 Marcus Oldenborch, vertaler van de Perzische ambassadeur, krijgt aanbevelingsbrieven voor de Perzische koning en de gouverneur-generaal van Indië, omdat hij zich altijd vlijtig in het vertalen heeft betoond.

3 Jan Kerremans, prior van het klooster Heverle bij Leuven en tevens proost en kapelaan van het klooster Groot-Bijgaarden bij Brussel, klaagt over de tirannie die de vijand hem heeft aangedaan waardoor hij heeft moeten vluchten. Hij vraagt nu bescherming en verzoekt zijn vervolgers te mogen dagvaarden. Hij wil uit zijn kloosters of uit andere geestelijke goederen die HHM gehoorzamen, vorderen zoveel als hem toekomt.
HHM besluiten de RvS te laten adviseren.

4 De Generaliteitsrekenkamer zou graag extracten uit de vonnissen van de gedelegeerde rechters ontvangen, om deze te gebruiken bij het opnemen van de rekeningen van ontvanger Vroesen.
Aangezien secretaris Ruisch reeds opdracht heeft de papieren en rekeningen van Vroesen te onderzoeken, zal men hem de vonnissen ter hand stellen. Hij zal er de relevante informatie voor de Rekenkamer uithalen en daarna de vonnissen retourneren. De vonnissen mogen niet worden gekopieerd of uit handen gegeven.

5 Commies Van der Haer heeft de lening van 20.000 gld. voor betaling van de soldaten op de vloot van L'Eremite geëxcuseerd.
De commies zal nog eens worden gemaand de lening te doen.

6 Antwerpen, Rode, Lyclama en Aelberts hebben conform de resolutie van 10 feb. mondeling geadviseerd over de kwestie Hamburg.
Met een besluit wordt nog gewacht.

7 Van de koning van Zweden is een brief uit september 1626 ontvangen. Hierin verzoekt hij vrije uitvoer van honderd schippond touwwerk voor het kanon en tweehonderd schippond geslagen want met enkele zeilen.
In een remonstrantie meldt resident Camerarius dat de koning van Polen in deze landen enige schepen zou willen kopen en hij verzoekt dit te verhinderen.
HHM nemen over beide zaken nog geen besluit.

8 Culenborch, Noortwyck en Hertevelt rapporteren dat Z.Exc. de graaf de akte van neutraliteit wel zou willen geven, maar hij moet dan wel in 's- Gravenhage blijven en de komst van de stenden afwachten. Ondertussen kan de bezetting van Oost-Friesland worden voorbereid. Daartoe is zijns inziens wel tweeduizend man nodig, in plaats van de beoogde zeshonderd, en ook moeten tegen hoge kosten sterke forten worden aangelegd. De soldaten zouden ook die van Lingen als vijand moeten beschouwen omdat zij anders de bevolking uit Emden zouden kunnen halen. Daarom stelt Z.Exc. voor de dorpen onder een door hen gezamenlijk op te brengen contributie te stellen, opdat de pachters uit Emden niet gevangengezet worden.
HHM nemen nog geen besluit.

9 De raden van State Sommelsdyck en Sloot melden dat de RvS zijn advies op de resolutie van 4 feb. over de hervatting van de handel op de neutralen uitstelt tot de resolutie van Zeeland is ingebracht. De RvS heeft overigens altijd geadviseerd de handel te heropenen tegen Bosch' licent en het recht op de goederen voor Calais en de Wezer te verhogen, anders zouden de inkomsten voor het land eerder af- dan toenemen.
De heren van Zeeland verklaren dat hun Staten speciaal over deze kwestie hebben vergaderd en niet anders hebben kunnen concluderen dan dat de hervatting, zelfs tegen Bosch' licent, schadelijk voor het land zou zijn. Daartoe hebben zij nog verscheidene pregnante redenen uiteengezet. De overige provincies hebben daarop hun overwegingen gegeven.
HHM zullen de kwestie op 15 feb. in aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS hervatten.