02/03/1627

02 - 03 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Er is overlegd over de brief van de Zweedse koning van 13 feb. en het verzoek van Camerarius.
HHM geven vrije paspoorten aan Richart Clercq voor vierhonderd schippond takels en touwen, twintig balen Frans canvas, honderd rollen breed canvas en driehonderd stuks haardoek; aan Abraham Beyerlant voor twee kabels van veertien duim, één kabel van dertien duim, twee van zeven duim, twee van zes, alles voor een lopend want met blokken van een schip, de blokken voor een schip behalve de marsen, pompen en ezelshoofden, alle zeilen voor een schip, twee kabels van zestien duim met twee ankers, een fokzeil, een grootzeil, een grootmarszeil, een fokkemarszeil en een bezaan.
De paspoorten worden afgegeven mits binnen drie maanden bewijs wordt overgebracht dat alles aan neutrale landen is geleverd.

2 Het traktement van 15 gld. per 42 dagen van de blinde soldaat Estienne Giraut is op zijn verzoek met nog één jaar verlengd.

3 Ridderschap en steden van het Kwartier van Nijmegen hebben aanbevolen Jan Corstens, wonend te Maasbommel, vergoeding te geven voor zijn huis. Dit is vorig jaar in brand geraakt toen Tiel en Voorn de vijandelijke aanval in het Land van Maas en Waal hebben afgeslagen.
Kapitein Hanecrot verzoekt levensmiddelen naar Meurs te mogen brengen.
Kapitein Menillet verzoekt betaling van zijn gage gedurende de periode van zijn absentie.
HHM vragen over deze verzoeken advies aan de RvS.

4 De attestatie van de theologische faculteit te Leiden is gelezen. Het boek Tyt Tresour van Merula is inhoudelijk niet strijdig met de gereformeerde leer.
HHM verlenen octrooi voor tien jaar op het drukken van dit boek.

5 Net als de andere provincies op 26 feb. hebben nu ook de heren van Holland verklaard dat het verzoek van Matthijs Aertsen dient te worden afgewezen.
De suppliant zal bij scherpe apostille worden gelast geen koren naar de vijand te brengen.

6 Anthoni Janssen verzoekt betaling van zijn dienst onder scheepskapitein Frans Jacobs Tou.
Voor betaling moet de suppliant zich wenden tot de Admiraliteit te Rotterdam .

7 Nicolaes Bouijns mag acht paarden naar zijn woonplaats Bergen op Zoom brengen voor verkoop onder de compagnieën. De dieren mogen niet naar een andere plaats worden vervoerd.

8 Rogier Langfort verzoekt zijn aandeel in het schip dat vorig jaar voor de kust van Spanje is overmeesterd en in Noord-Holland opgebracht is, te mogen ontvangen.
De Admiraliteit in het Noorderkwartier zal hierover beslissen.

9 Adriaen van Beaumont, commies van de konvooien en licenten te Arnemuiden, verzoekt betaling van 431 gld. 6 st. Dit bedrag overstijgt zijn rekening die op 27 feb. door de Generaliteitsrekenkamer is gesloten.
De Admiraliteit in Zeeland zal adviseren.

10 De gedeputeerden van Friesland melden dat hun principalen door de stad Leeuwarden restitutie is verzocht van het traktement van predikant Johanne Bogermannus sinds hij in Leiden is aangesteld om te werken aan de bijbelvertaling. Dit traktement behoort volgens de stad te worden betaald door de instantie die de vertaling heeft opgedragen.
HHM antwoorden de Staten dat Bogermannus en enkele andere predikanten voor de bijbelvertaling zijn gevraagd met toestemming van hun provincies en behoud van hun ordinaris traktement aldaar. HHM vragen daarom geen bezwaren te maken, opdat de voortgang van het werk niet wordt gehinderd.

11 Ter vergadering zijn verschenen burgemeester Bernhard Swaluwe, raadsheer Basilius Altingh, secretaris Wilhelm Witfelt en Gerdt Swarte, gedeputeerden van het stadsbestuur van Emden. Zij geven hun credentiebrief af en begroeten HHM. Hun principalen twijfelen er niet aan dat HHM de uitspraak van hun gecommitteerden inzake Emden zullen uitvoeren. De gedeputeerden zijn toch gestuurd om te horen wat HHM voorstellen en om toestemming te verzoeken voor de aanleg van dijken. Ook willen zij worden voorzien van een lening van 50.000 gld.
HHM zullen met de gedeputeerden in conferentie treden. Van de aan de graaf van Oost-Friesland verstrekte voorlopige akte van neutraliteit zal hun kopie worden gegeven.

12 Adriaen Simonssen Rattermont, Adriaen Snouck, Abraham van Wou, Dirck van Catz en Pieter Rattermont is paspoort voor zes maanden gegeven, om voor hun zaken over vijandelijk gebied naar Praag te reizen.

13 Hendrick van der Myle zal, evenals vorig jaar, ordonnantie worden verleend van 200 gld. voor Jacob Gysberts.

14 Conform het advies van de RvS van 27 feb. wordt de Schotse edelman Willem Douglas octrooi verleend voor twintig jaar. Gedurende deze periode mag niemand zijn vijftien uitvindingen namaken, verkopen of in deze landen aanbieden op straffe van confiscatie en ook nog een boete van 1.000 gld. Zijn uitvindingen mogen niet eerder in deze landen zijn gebruikt en moeten binnen één jaar ten uitvoer worden gebracht.
In zijn memorie verzoekt Douglas een premie van 5.000 gld. voor een nieuw type vuurroer, waarmee een soldaat te voet of te paard evenveel schoten kan lossen als zes soldaten met gewone vuurroers. Eenzelfde premie verzoekt hij voor zijn tweede uitvinding, een piek waarmee een soldaat niet alleen de rol van piekenier kan vervullen, maar tevens die van enige musketiers. Voor de derde uitvinding, een voetwagen waarmee een soldaat het werk van honderd musketiers kan verrichten, vraagt Douglas een premie van 20.000 gld. en voor zijn vierde uitvinding, een paardenwagen waarmee met behulp van één persoon en twee paarden het werk van tweehonderd kurassiers kan worden gedaan, ook een premie van 20.000 gld. Douglas verzoekt een traktement van 500 gld. per maand totdat zijn uitvindingen klaar zijn. Indien een deel van het leger met zijn uitvindingen zal worden uitgerust, wenst hij tegen dezelfde maandelijkse betaling een regiment.
HHM volgen het advies van de RvS dat Douglas zijn uitvindingen op eigen kosten zal maken. Wanneer de resultaten zullen zijn zoals beloofd, wordt hij overeenkomstig zijn verzoek beloond. Hij krijgt drie maanden de tijd om een proef te realiseren en indien die tot tevredenheid van HHM is, zal vanaf dan zijn traktement ingaan. Hij mag zijn uitvindingen alleen aan de koning van Groot-Brittannië bekendmaken, van wie hij zegt reeds octrooi te hebben.

15 Van Languerack is een brief d.d. Parijs 13 feb. ontvangen.
Er valt geen besluit.