07/05/1627

07 - 05 - 1627

1

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Het ontwerp van de brief aan de Landdag van Gelderland , waartoe gisteren is besloten, is na enige correcties vastgesteld.

2 De ontvanger-generaal is ter vergadering ontboden. In navolging van de resolutie van gisteren is hem verteld 5.400 rijksdaalder, in mindering van hetgeen men de koning van Denemarken schuldig is, tegen behoorlijke kwitantie aan Sigismund Buchner te geven.

3 Op verzoek van jonker Willem van Renesse van Wulp geven HHM hem paspoort voor vier maanden voor zichzelf, een dienaar en bagage om het land van Brabant te doorkruisen. Tevens zal hem sauvegarde worden verleend om in Oosterhout of Zevenbergen te verblijven, zodra hij deze of gene plaats heeft gekozen. Wel dient hij onder ede te verklaren zich neutraal op te stellen en zich niet bij ede aan de Spaanse koning te hebben verplicht of te zullen verplichten.

4 Pieter Jansz. Crielarts, voormalig brouwer in Breda en nu in Zevenbergen, mag tegen betaling van 's lands rechten een rijpaard halen.

5 Christian van den Camp, kornet in de compagnie van ritmeester Bergaigne, wil zeven wagenpaarden en een rijpaard uit Holland halen en naar Heusden brengen.
Zijn rekest gaat voor advies naar de RvS.

6 Joris Gerritsz. Cuijper c.s. vragen per rekest instemming met de uitwisseling van enkele in Vlissingen opgebrachte vissers tegen Job Michielsz., Willem Gerritsz. Nauvooch en Pieter Arientsz., burgers van Gouda. Deze zijn meer dan vier maanden geleden naar Plymouth gevaren en door Duinkerkers gevangengenomen.
HHM sturen het verzoek aan de Admiraliteit in Zeeland . Zij willen weten of de bewering van de supplianten juist is, namelijk dat nu ruim veertien dagen geleden gedurende de laatste halfvasten zonder toestemming van HHM twee Vlissingers, twee Friezen en een Spanjaard zijn uitgewisseld tegen ene Jan Pottebreecker.

7 De broers en naaste familie van mr. Gerard Berck wordt toegestaan bij wijze van afkoop 28.000 gld. te betalen. Kinschot en Van den Broecke zullen met de supplianten een akkoord sluiten voor dit bedrag. Een derde deel dient contant te worden betaald met rente, van de resterende 18.666 gld. 13 st. 4 d. mag twee jaar rente à 6 ¼ procent worden afgetrokken.

8 Barbara Mathijsdr., weduwe van muntmeester Claes Meijnertsz., verzoekt in haar rekest met bijgevoegde stukken vergoeding van de schade die zij zegt te hebben geleden door plundering van de munt van Huissen.
HHM geven dit rekest voor advies aan de generaalmeesters Van der Meijden en Nispen.

9 HHM antwoorden op de brief van 9 maart van ontvanger Jan van Yck dat hij Sebastiaen Bolleman, voormalig raad van de Rotterdamse Admiraliteit, alleen de rente over 5.000 gld. moet betalen van een op diens naam gestelde obligatie ten laste van de Admiraliteit als Bolleman toestaat dat hierop de 1.240 gld. wordt gekort die hij conform het vonnis van de gedelegeerde rechters moet restitueren.

10 Ontvanger-generaal Doublet wordt gelast de op 18 april getrokken wisselbrief van Langerack van 333 1/3 kroon tegen 128 groten per kroon, aangehecht bij een rekest van Steven Groulart, te accepteren.

1 De resoluties van deze zittingsdag zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 52.