09/06/1627

09 - 06 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Rantwyck, Nobel, Vosbergen en Schaffer zijn in conferentie geweest met de gedeputeerden van de WIC en Berckel. De bewindhebbers is voorgehouden dat de kwestie van hun gevangenen eerder is afgehandeld. De generale wisseling van gevangenen kon op geen andere voorwaarden worden gesloten dan met inbegrip van de gevangenen van de Compagnie. Het was niet de intentie van HHM om die uit handen van de WIC te trekken maar op een of andere manier betaling voor hen te krijgen. Ook nu zal worden getracht hen die in West-Indië, Brazilië of elders gevangenzitten bij de aanstaande wisseling te betrekken. De gedeputeerden van de WIC is verzocht dit aan de Heren Negentien mee te delen en hiermee genoegen te nemen.
Mede op instigatie van Berckel besluiten HHM dat opnieuw een akkoord over de wisseling van de sinds 10 oktober 1626 aan weerskanten genomen gevangenen mag worden gesloten. Het betreft personen die ter zee, op de rivieren en te land in het buitenland zijn gevangengenomen. Spaanse gevangenen zullen hieronder in principe niet vallen, tenzij Kesselaer hiertoe allen die onder de vlag van de WIC zijn uitgevaren en in Brazilië, West-Indië of elders gevangenzitten wil rekenen. In dat geval dienen de commissarissen HHM hiervan op de hoogte te stellen.

2 Op het verzoek van de ingezetenen van Muilkerk en Munsterkerk aan de Dussen laten HHM apostilleren dat hun bij plakkaat van retorsie niet verboden is eigen gewassen aan weerskanten ter markt te brengen. HHM gelasten eenieder hun daarin niet te hinderen.

3 Huich Willemsen jr. uit Brielle, voormalig vice-admiraal van Compaen, is op zijn verzoek sureté de corps gegeven voor één jaar.

4 De Staten van Utrecht nomineren d.d. 26 april Dirck Vonck van Lienden als raad in de Admiraliteit in het Noorderkwartier .
HHM verlenen commissie en de suppliant legt de eed af.

5 De ingezetenen van de Bommelerwaard geven bij rekest te kennen dat de konvooimeester te Zaltbommel geen paarden doorlaat tenzij op Bosch' licent. Dit ondanks toestemming van HHM.
HHM gelasten de konvooimeester zich te houden aan de afgegeven akte en de paarden door te laten met zuivering van de borgtochten. Tevens zal men de Admiraliteit te Rotterdam schrijven om de gegeven borgtochten voor paarden en runderen te doen zuiveren.

6 Nobel verstrekt informatie uit een hem overhandigde brief. Kapitein Gerrit van IJlem, commandant in Woudrichem, heeft vijf paarden teruggegeven. Deze werden vervoerd naar 's- Hertogenbosch maar zijn achterhaald en op last van de Admiraliteit te Rotterdam verkocht. Daarmee heeft Van IJlem de bevelen van dit College tenietgedaan en ook heeft hij verboden die voortaan te gehoorzamen.
HHM laten Van IJlem om opheldering verschaffen.

7 HHM bespreken het afgelopen zaterdag gedane verzoek van de RvS te verklaren of HHM de uitspraak van hun gedeputeerden te Emden hebben geapprobeerd.
De Raad moet de uitspraak vergelijken met de eerdere akkoorden, verdragen en andere akten om te kijken of deze daarmee in overeenstemming is.

8 Omdat het onwaarschijnlijk is dat in de kwestie van de Venetiaanse parels een vergelijk wordt getroffen, laten HHM de commissarissen de parels hier inspecteren en inventariseren. De eigenaars moeten de helft van de waarde aan de ruiters geven.

9 Ondanks het verzoek van Buchner om de wisselbrieven mee te krijgen voor het in de resolutie van 27 mei aan de Deense koning beloofde geld, blijven HHM bij hun resolutie van 7 juni. Daarin is de ontvanger-generaal gelast drie maanden subsidiegeld ter verzending bijeen te brengen.

10 Naar aanleiding van de gisteren ontvangen brief van Languerack moeten Rantwyck, Noortwijck, Duick, Vosbergen, Hertevelt, Walta, Haersolte en Schaffer samen met Sommelsdyck de opgestuurde artikelen van een nieuw alliantietraktaat bestuderen. In de marge dienen zij aan te tekenen hoe de artikelen zich verhouden tot de constitutie van het land, waarna overleg zal worden gepleegd met Z.Exc.

11 Secretaris Huigens verschijnt ter vergadering. De RvS heeft op de klachten van Soranzo naar Woudrichem geschreven over diens onderschepte brieven. Als antwoord is gegeven dat de ruiters dit niet hebben gedaan. Wel hebben zij Rosa, kapitein van de koning van Denemarken, begeleid die enkele brieven van de bode zou hebben afgenomen.
Aangezien Rosa in 's- Gravenhage is, moet de Raad hem ontbieden en dit nagaan. De Raad moet ambassadeur Soranzo van de gedane moeite op de hoogte brengen.

12 HHM nemen geen besluit over een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 22 mei.