11/01/1628

11 - 01 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Z.Exc. geeft HHM een schrijven van Ernst Casimir d.d. Emden 1 jan. over de gebeurtenissen aldaar. Ernst Casimir vermeldt hierin een brief aan de regering van Emden van de graaf van Anholt. De graaf verzoekt haar volk en dat van HHM te laten vertrekken, zodat hij zijn eigen soldaten kan stationeren, aangezien de keizer hem kwartier laat houden in Oost-Friesland.
HHM geven de brief aan de RvS om hierover na overleg met Z.Exc. te adviseren.

2 HHM vragen advies aan de RvS over de nadere instantie van Sir Henrij Careuw om betaling van zijn verloftijd.

3 HHM lezen het verzoek van Claes Gerritsen Compaen die door de baljuw van Kennemerland is gedagvaard op 13 januari. Hij moet aantonen op grond waarvan hij zich in Oostzaan ophoudt.
HHM besluiten conform het verzoek van de suppliant. Zij bevelen de baljuw het voor Compaen door HHM uitgevaardigde pardon niet te belemmeren of er iets tegen te ondernemen.

4 HHM ontvangen een brief van Renneman, fiscaal van de Admiraliteit in Friesland, met een korte staat van de inkomsten van het College over de maanden juli, augustus, september en oktober 1627. In totaal bedragen de inkomsten 25.171 gld. 17 st. 2 d.

5 De RvS adviseert over het op 4 dec. 1627 ingediende verzoek van Jurrien Thyr de regering van Haldern schriftelijk te verzoeken hem aan zijn recht te helpen, anders is men genoodzaakt andere middelen aan te wenden voor iemand die in de Republiek is.

6 Van de repliek in reconventie en dupliek in conventie die hoofdconsul Witsen heeft ingeleverd, sturen HHM een kopie aan de reders van De Gecroonde Leeuw, zodat deze de dupliek kunnen bekijken en op de repliek dupliceren.

7 Jan Berck en Jacob van de Corput, respectievelijk broer en zwager van mr. Gerrit Berck, voormalig fiscaal van de Admiraliteit te Rotterdam, verzoeken HHM in aftrek van het geld dat laatstgenoemde moet opbrengen enkele ordonnanties aan te nemen. Het gaat om betaling van 5.141 gld. 8 st. aan de supplianten en 809 gld. 16 st. aan mr. Gerrit Berck.
HHM stellen het verzoek in handen van de Admiraliteit te Rotterdam , die zal adviseren over de geldigheid van de ordonnanties en melden hoe en tegen welke prijs de supplianten eraan zijn gekomen.

8 HHM zullen tegen 18 jan. schrijven aan de VOC over de zaak van Saint-Malo zoals in de brief van 8 dec. 1627 staat vermeld.

9 Volgens mededeling van ontvanger Van der Haer heeft de Admiraliteit in Zeeland Jan Willemsen Verschoor, die op 22 okt. 1627 een rekest indiende, als schout-bij-nacht op de vloot van L'Eremite twee maanden uitbetaald.
HHM laten het Admiraliteitscollege daarmee doorgaan. Bij weigering zal ontvanger-generaal Doublet hem de 390 pond 5 sch. 8 groten Vlaams geven, die Verschoor na dertien maanden dienst op het schip Orangieboom nog tegoed heeft. Dit wordt dan in mindering gebracht op het subsidie van het College.

10 HHM laten de gewesten een overzicht sturen van hun inwoners die gevangenzitten in Spanje. Daarnaast moeten zij zorgen dat de benodigde kosten voor hun vrijlating worden opgebracht door vermogende vrienden van de gevangenen of door hun stad of plaats van herkomst.
Om de invrijheidstelling in Spanje te regelen, hebben HHM Lodewich van Verssen, consul te Saint-Jean-de-Luz en Bayonne, voorgesteld. Berckel zal voor hem een paspoort aanvragen bij de Infanta.

11 HHM lezen het verzoek van de erfgenamen van vrouwe Christina Smullincx, weduwe van Sidlenisqui, als erfgename van kapitein Pieter Merlijn. Op 25 april 1615 hebben HHM besloten dat de weduwe zou moeten afzien van de verdere aanspraken van kapitein Merlijn als zij zou instemmen met ontvangst van 600 gld. De weduwe heeft echter tijdens haar leven een dergelijke verklaring niet afgelegd maar de erfgenamen nu wel. Zij verzoeken deze 600 gld. betaald te krijgen.
HHM passeren ordonnantie van het bovengenoemde bedag, indien dat nog niet is gebeurd. De supplianten moeten dan wel afzien van verdere aanspraken.

12 Jan Moulert uit Voorst, voormalig drost van Twente in Spaanse dienst, krijgt paspoort om zes maanden op het platteland van Overijssel te wonen en Nederlandse steden te bezoeken.

13 Op hun verzoek krijgen de boden van de Generaliteit net als vorig jaar ieder 10 gld. op voorwaarde dat zij naar behoren op de kamer passen.