18/02/1628

18 - 02 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Een brief van Languerack d.d. Parijs 6 feb. met verschillende berichten behoeft geen resolutie.

2 De gedeputeerden te Emden schrijven d.d. 30 dec. 1627 dat de compagnie van kapitein Potter mag binnenkomen mits zij burgemeesters en raad gehoorzaamt en weer vertrekt als die haar niet meer nodig hebben. Om Potter majoor te maken hebben de gedeputeerden commandant Erentreiter zonder kosten voor het land een akte verstrekt.
De gedeputeerden berichten verder dat die van Emden betaling willen van de servitiën.
Ten slotte verzoeken de gedeputeerden nu uit Emden te mogen vertrekken aangezien de stad voldoende is beveiligd.
HHM stellen een bespreking van deze punten uit tot morgen.

3 HHM verlenen Pieter van Blanckeroort ordonnantie van twee maanden traktement.

4 De Admiraliteit te Rotterdam bericht d.d. 15 feb. over het rekest van Johan Berck en Jacob van de Corput, respectievelijk broeder en zwager van mr. Gerrit Berck, voormalig fiscaal van het Admiraliteitscollege. In navolging van de apostille van HHM d.d. 11 jan. heeft zij onderzocht of de ordonnanties die de supplianten voorstellen te laten betalen in orde zijn. Het gaat om de ordonnantie van kostgeld à 5.141 gld. 8 st., een andere ordonnantie van het laatste traktement en de huishuur van de fiscaal en enkele door hem aan het land verkochte Noordse delen à 809 gld. 16 st. 8 p.
Het Admiraliteitscollege heeft ook ondervonden dat Berck in 1625 voor een eerlijke rente de ordonnanties van de kapiteins heeft overgenomen.
Ontvanger Van IJck zal de ordonnanties aannemen en in mindering brengen op hetgeen fiscaal Berck nog aan hem moet betalen. Dan moet het resterende bedrag echter wel contant worden betaald.

5 D'Espesses heeft zijn propositie van gisteren schriftelijk opgestuurd. 1
D'Espesses vertelt over het ongeluk van vorige nacht omdat hij hoopt op veiligheid voor zijn personeel. Sinds zijn komst naar de Republiek probeert D'Espesses zijn huishouding in het gareel te houden. Ruim een jaar geleden hebben zijn dienaren enkele van zijn buren beledigd waarvoor zij zich hebben verontschuldigd. De ambassadeur heeft de partijen aangeboden de kwestie aan justitie over te dragen en hun schade te vergoeden. Hij heeft twee van zijn mensen heengezonden, van wie er een zijn leven voor hem heeft gewaagd terwijl de ander een belangrijke functie vervulde. Iedereen die een klacht heeft, zal van D'Espesses reden en recht krijgen.
Enkele maanden nadat zijn dienaren drie dagen achtereen waren lastiggevallen en achtervolgd, heeft Oranje een sergeant van zijn compagnie naar D'Espesses gestuurd. Deze moest enkele soldaten bestraffen die op de kermis hun zwaard hadden getrokken tegen één van de artsen van de ambassadeur. D'Espesses heeft Z.Exc. bedankt voor zijn zorg en gezegd dat de rechtspleging tegen zulke mensen niet altijd de moeite van het onderzoeken waard is.
Tijdens de laatste viering van Driekoningen is een jonge kopiist in een openbare herberg doodgestoken en beroofd door Duitsers. Gisteren waren twee van D'Espesses' dienaren met iemand uit de garde van Oranje aan het drinken in herberg De Helm, waar de rijtuigen naar Haarlem staan. Drie aanwezige Duitsers hadden tegen hen gezegd: "Wij willen drinken, maar we willen niet dat deze Franse rekels bier hebben". De Fransen werden aangevallen en moesten door een raam ontkomen waardoor één van hen zijn kleren heeft gescheurd. Hij is met D'Espesses meegekomen en kan hiervan getuigen. Toen de drie Duitsers vervolgens de straat op stormden konden D'Espesses' mannen twee van hen eenvoudig ontwapenen. Zij hebben hun wapens teruggekregen, maar de derde was roekelozer en liep in een degen.
D'Espesses heeft deze middag een van zijn jongste bedienden naar Franchemont laten zoeken om ten behoeve van justitie informatie te verschaffen. Deze lakei is in een drukke straat beledigd door een Duitser en is aanwezig om hiervan te getuigen.
D'Espesses vraagt HHM snel een oplossing te bieden. De waardin en de serveerster van de herberg in kwestie hebben aan Franchemont verklaard zeer goed op de hoogte te zijn. Uit angst durven zij echter niets te zeggen.
D'Espesses vraagt paspoort om enkele bij het voorval betrokken dienaren naar zijn koning te sturen zodat zij in Frankrijk streng bestraft kunnen worden of teruggestuurd worden en hier straf te krijgen.
D'Espesses voegt aan de propositie toe dat de gescheurde mantel is achtergebleven in de genoemde herberg, zodat HHM kunnen zien met welke moeite zijn dienaren zijn ontsnapt.
HHM geven de propositie aan het Hof van Holland .

6 Op verzoek van Diderick van der Reck, Adolff Kluitte, Kraette Kraft, Hendrick But en Simon Teute, kooplieden uit het Land van Mark, verlenen HHM hun paspoort om uit Denemarken over neutraal gebied veertienhonderd magere ossen naar het Land van Mark te brengen om deze langs de Lippe en de Ruhr te laten weiden.

7 Naast De Bie en Schaffer zijn de Hollandse steden Dordrecht, Amsterdam en Enkhuizen gecommitteerd tot het volgen van de op 14 feb. overeengekomen bespreking met Camerarius over de beveiliging van de Oostzee.

8 De Bie en Schaffer zullen met Carleton het reglement voor de Noordzeevaart bespreken. Zij moeten de ontwerpen weer opnemen die Catz uit Engeland heeft meegebracht.

9 De heren van Holland proponeren dat die van Amsterdam naast de twee gewoonlijk in hun stad gelegen en door de Generaliteit betaalde compagnieën in de zomer van 1627 op patent van Z.Exc. ook beschikking hebben gekregen over de derde compagnie van kapitein Robol. Die is in hun particuliere dienst en wordt door hen in plaats van de Generaliteit betaald. De heren van Amsterdam verzoeken HHM deze compagnie te betalen voor de periode dat deze in dienst van de Generaliteit is gebruikt. Aangezien de compagnie nu nog buiten hun stad op het fort Sint Andries in dienst is van de Generaliteit moeten HHM blijven doorbetalen totdat zij weer in de stad gekomen is.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

10 Het verzoek van Jan Roloffsen, Hendrick Hendrixen de Hooch en Thonis Hendrixen, vissers uit Geertruidenberg, om in Drimmelen op het platteland te mogen wonen is met advies van de heren van Holland afgewezen.

11 HHM laten De Bie en Van der Meer de door Mibassen ingediende punten onderzoeken.

12 Schaffer en de afwezige Lochteren zijn op 4 feb. aangewezen het rekest van de heer van Ameland te onderzoeken. Zij hebben ook Berckel gehoord die heeft verklaard dat de heer van Ameland en andere aanwezigen op de conferentie in Roosendaal de heer van Marquette hebben gevraagd de neutraliteit van Ameland te verkrijgen. Deze zou dit doen maar heeft vervolgens geschreven dat er weinig kans op was, tenzij men de katholieke religie aldaar zou invoeren en Spaanse schepen ook neutraliteit zouden krijgen.
Schaffer bericht verder dat de heer van Ameland per expresse iemand van Leeuwarden naar Brussel heeft gestuurd om daar de neutraliteit te bepleiten. Die is daar lang verbleven en heeft veel vergeefse kosten gemaakt. De heer van Ameland wil er echter niet mee ophouden en wil een andere vertrouwenspersoon de zaak laten hervatten in de hoop dat deze eindelijk slaagt.
HHM besluiten dat de heer van Ameland voldoende moeite heeft gedaan en nog steeds doet. Zij schrijven de ingezetenen van Ameland daarmee tevreden te zijn. Zij moeten de zaak aan hun heer toevertrouwen zonder de geheven accijnzen in te houden of de heffing te belemmeren opdat de overeenkomsten worden nageleefd.

13 De Staten van Utrecht willen de ontvanger-generaal 6.815 gld. betalen voor de waarde van twee stukken geschut die zij van de vloot van L'Eremite hebben geleend.
HHM laten de ontvanger-generaal dit weigeren aangezien Utrecht de stukken zelf moet teruggeven. HHM willen weten waar deze zijn.

14 Namens de RvS is bericht dat de Staten van Holland weigeren de kapitein van de schipbrug te betalen omdat zij verklaren meer dan 150.000 gld. boven hun quote aan de schepen betaald te hebben.
HHM laten de RvS adviseren wat de beste oplossing hiervoor zal zijn.

15 Het voorstel van Theodorus Rodenburch zich in te zetten voor de vrijlating van de gevangenen in Spanje is afgewezen.

16 De Admiraliteit in het Noorderkwartier antwoordt d.d. 11 feb. op het schrijven van HHM van 31 jan. waarom zij kapitein Quast nu heeft afgedankt met de bedoeling hem in het voorjaar weer in te zetten.
HHM bespreken dit met Z.Exc.

17 De van fiscaal Storm ontvangen staat van inkomsten van de konvooien en licenten van de Admiraliteit te Amsterdam over de maanden september, oktober, november en december 1627 behoeft geen resolutie.

18 De op 8 feb. besloten weigering van de uitvoer van buskruit zal per brief worden meegedeeld aan de koning van Zweden.

1 De in het Frans gestelde propositie is geïnsereerd in S.G. 3187.