09/08/1628

09 - 08 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De afgevaardigde van de 35 ruiters uit Bergen op Zoom, gedaagden in een beroepszaak, heeft de waardeloze repliek gelezen van Rogier van Brouchoven en consorten, appellanten. In zijn dupliek houdt hij vast aan zijn goed onderbouwde antwoord.

2 Jacob Jacobsz., ontvanger-generaal van de Admiraliteit te Dokkum, verzoekt bij zijn komende rekening over 1627 pro memorie de 420 gld. te krijgen vanwege de betaalde rente van 2.000 Kar.gld. Dit bedrag is op akte van het Admiraliteitscollege in 1621 betaald en in 1624, 1625 en 1626 vervallen. Verder vraagt Jacobsz. om de fiscaal van het College te gelasten de door de raden in kleine bedragen aan emolumenten ontvangen 520 gld. 3 st. 1 p. terug te eisen, waaronder de in 1622 en 1623 door de commies-generaal, advocaat-fiscaal en aanbrengers buiten de regels ontvangen 193 gld. 3 st. 1 p. De Generaliteitsrekenkamer heeft deze posten geroyeerd.
HHM geven dit rekest voor advies aan de Rekenkamer.

3 Commandant Dyden schrijft d.d. Emmerik [Emmerich] 4 aug. de Kleefse regering te hebben verzocht de compagnie ruiters van Soppenbroeck te betalen. Deze heeft daarop geantwoord te willen wachten tot de terugkeer van de in 's- Gravenhage aanwezige ambtman Aer.
HHM sturen hun besluit over het voorstel van Aer aan de commandant. Daarnaast vragen zij hem de Kleefse regering te blijven aanzetten tot de betaling van de genoemde compagnie. Wanneer dat niet of te traag gebeurt, mag hij krachtens eerdere autorisatie voortgaan met het innen van de contributies, waaruit de compagnie kan worden betaald.

4 Van Heerden, opzichter van de nieuwe fortificaties langs de Veluwezoom, schrijft dat de aannemers van de fortificaties geen rijswaardenhout meer kunnen krijgen.
HHM laten Van Heerden de aannemers gelasten het rijswerk stil te leggen, totdat zij levend rijswaardenhout hebben bemachtigd. Intussen mogen de aannemers wel hun aarde werken bouwen, conform hun ontwerpen.

5 HHM bespreken het voorstel of het nodig is op de ontvanger-generaal ordonnantie te verlenen om de jaarlijkse lijfrente à 8.000 pond van 40 groten per stuk te betalen aan jongeheer Wilhelm, zoon van de prins en prinses van Oranje. De prins heeft dit toegezegd gekregen als pensioen op kosten van de Generaliteit.
HHM laten de ontvanger-generaal de jaarlijkse lijfrente conform de pensioenbrief zonder ordonnantie van het spoedigst beschikbare geld betalen aan wie daartoe opdracht zal krijgen. Het zal deze persoon slechts als betaald geld worden toegekend in ruil voor een kwitantie.

6 HHM lezen een rekest van de Nederlandse kooplieden die handeldrijven op Moskovië. Ter bescherming van de Moskoviëvaarders hebben HHM hun drie oorlogsschepen toegezegd: twee van de Admiraliteit te Amsterdam en een van die in het Noorderkwartier . Het toegezegde schip van laatstgenoemd College is echter als konvooier naar Frankrijk vertrokken. De kooplieden verzoeken er een ander voor in de plaats te stellen.
HHM geven het rekest voor advies aan de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges.

7 In een rekest meldt Claes Wolbrantsz., ingenieur, molenmaker en inwoner van 's-Gravenhage, voor zijn nieuwe uitvinding voor tien jaar octrooi te hebben gekregen van HHM. Wolbrantsz. moet echter binnen een jaar zijn uitvinding in het werk hebben gesteld, anders zou het octrooi voor straf ongeldig zijn. Hij verzoekt deze periode te verlengen tot 25 jaar en de clausule om zijn uitvinding binnen een jaar te moeten voltooien te schrappen.
HHM verlengen de tijd van tien naar vijftien jaar en gaan akkoord met de vernietiging van de clausule.

8 HHM nemen geen besluit over een brief van de Admiraliteit te Rotterdam d.d. 8 aug. aan haar raden Ruisch en Brasser. Hierin wordt bericht dat kapitein Haexswart door zijn matrozen is gedwongen aan land te gaan, onder het voorwendsel dat zijn schip lek zou zijn.

9 Gerrardt van Berckel en Joost van der Hooch compareren. Zij berichten over de onderhandelingen met Johan Kesselaer tijdens het indienen van de ratificatie van HHM van het akkoord over de gevangenenruil. Dit is op 3 aug. met Kesselaer namens de hertogin van Brabant gesloten.
HHM laten Van Berckel en Van der Hooch hun overige verzoeken schriftelijk indienen.

10 Rode en Clant berichten in bespreking te zijn geweest met resident Schultetus. Conform diens schriftelijk ingediende memorie houdt de resident om verschillende redenen vast aan de lening van drie- tot vierduizend musketiers zonder de kosten hiervan af te trekken van het subsidiegeld. Als dekking van de betaling van de musketiers wijst Z.M. van Denemarken de met hun hulp veroverde of heroverde gebieden aan. Ook heeft Schultetus nogmaals verzocht om vier goede oorlogsschepen ter verdediging van de Sont.
HHM bedanken hun afgevaardigden voor de besprekingen en schorten een besluit hierover op.