24/08/1628

24 - 08 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM arresteren de gisteren genomen resolutie over de door de commiezen-generaal ingediende punten. Stavenis verklaart echter namens Zeeland hiermee niet verder in te stemmen zonder goedkeuring van zijn lastgevers.

2 De gezanten in Engeland schrijven d.d. Londen 21 aug. dat de Oost-Indiëvaarders nog niet zijn vrijgelaten en dat de voor het ontzet van La Rochelle bestemde vloot nog niet is uitgevaren.
HHM nemen hierover geen resolutie.

3 Een brief van commandant Erentruiter d.d. Emden 26 juli behoeft geen resolutie.

4 Huygens, Bruninxs, Stavenis, Rode, Eysinga, Haersolte en Schaffer moeten uit de door de commiezen-generaal ingediende memorie, de door de pachters van het kwart ingediende stukken en de resolutie van Holland over de memorie een concept opstellen ter verbetering van de ordonnantie op de verpachting. Na onderzoek van het concept moet dit aan de provincies worden gestuurd.

5 HHM vragen advies aan de RvS over het verzoek van Johan Hacket, commandant van Ravenstein, om terugbetaling van 1.000 gld. Dit bedrag zegt hij tijdens zijn bevelvoering aan spionnen en andere geheime personen te hebben betaald om de plannen van de vijand te achterhalen.

6 HHM vragen de ter vergadering verschenen afgevaardigden van de Admiraliteiten te Rotterdam , Amsterdam en Dokkum of zij ook voorstellen willen doen waaraan aandacht moet worden besteed bij de verpachting van het kwart. Zij antwoorden er geen opmerkingen over te hebben.

7 Kelffken, Verboom, Stavenis, Rode, Veltdriel, Almeloe en Schaffer zullen vanmorgen om elf uur op het stadhuis hier in aanwezigheid van de afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges met de schepenen en secretaris van 's- Gravenhage het kwart van de konvooien en licenten verpachten. Dit gebeurt op de oude voet en zonder executie te doen. Op het hoogste bod mogen zij 1.000 gld. stellen. De pacht dient zo hoog mogelijk te worden gebracht zonder deze tot een precies bedrag te beperken. Dit laten HHM aan de genoemde heren over. Van de 1.000 gld. wordt ordonnantie gedepêcheerd.
De heren van Friesland en Groningen vragen HHM om de aanwezigen bij de verpachting te zeggen dat het konvooi of licent op de uitvoer van kanterkaas of stapelkaas in hun provincies tot nog toe niet per gewicht maar per aantal wordt verpacht. In Friesland wordt per honderd naar Bremen uitgevoerde kazen voor zes schippond en naar Hamburg voor vijf schippond aangeslagen. In Groningen worden tien grote of twintig middelgrote kazen voor één schippond aangeslagen. Ook mag er volgens de heren geen wijziging komen in de belastinginning van het ingevoerde Lüneburgse zout.
HHM weigeren dit en laten de verpachting slechts gebeuren conform de ordonnantie en de ampliatie daarvan. Hierop verklaren de heren van Friesland en Groningen dat hun lastgevers vasthouden aan de vele jaren gebruikelijke en nageleefde wijze en niet toestaan dat de pachters hierin verandering aanbrengen.

8 Het verzoek van de kaaskopers uit Friesland bij de licentbetaling van de kaas gelijkgesteld te worden met hun collega's in Groningen wijzen HHM af.

9 Barent Taepkens verzoekt op zijn eerdere commissie als extraordinaris commies-generaal te mogen aanblijven en in dit ambt te worden bevestigd. Anders wil hij in hetzelfde ambt opnieuw worden aangesteld over alle Admiraliteitscolleges.
HHM schorten een besluit hierover op.

10 Na de retroacta te hebben gelezen inzake het op 21 aug. ingediende rekest van Joan van Raesfelt c.s. besluiten HHM dat men de door de drost en 24 etten van de Landschap Drenthe in deze zaak gevolgde ordinaris rechtsgang niet mag belemmeren. De partijen moeten echter op 1 dec. in 's- Gravenhage compareren voor de afgevaardigden van HHM om hun onderlinge geschillen indien mogelijk bij te leggen.

11 HHM vragen de binnengekomen Aert Meuris, boekverkoper in de Papenstraat te 's-Gravenhage, in wiens opdracht hij Schryvens van de Rooms keyserlycke majesteits Biechtvader drukt en verkoopt. 1 Hierin staan verschillende lasterlijke aantijgingen tegen de hertog van Buckingham. Meuris verklaart hierop dat hij het geschrift heeft gekregen van de heer De Glarges, pensionaris van Haarlem. Hij meende dat De Glarges gelast was het werk te doen drukken.
HHM verbieden Aert Meuris uitdrukkelijk exemplaren van dit geschrift te verkopen en laten hem de verspreide exemplaren terugnemen. Ook gelasten zij hem dergelijke zaken voortaan na te laten.

1 De volledige titel van dit pamflet luidt: In Nederduytsch overgeset, Schrijvens van de Rooms Keyserlijcke Majesteyts Biechtvader, aen eenen voornemen Jesuyt tot Hildesheym, door eenen van hare Orden afgesonden, die inder Graefschap Honsteyn op Hards, van een Luytersche Lieutenant in der nacht dood geslagen is: waer inne alle pauselijcke practijcquen tegens de Duytsche steden, de kroonen van Denemarcken, Sweeden ende Engeland, oock ten deele de Heeren Staten Generael van Holland begrepen zijn. 's-Gravenhage, 1628. Zie Knuttel, Catalogus pamflettenverzameling nr. 3791.