08/09/1628

08 - 09 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 In een remonstrantie verzoekt Tobias van Eyck namens Culenborch dat Caspar Simonides Ridts uit de gevangenis wordt ontslagen, indien deze 4.000 rijksdaalder en de gevangeniskosten betaalt.
HHM geven de remonstrantie voor advies aan de RvS. Ook schrijven zij de commandant te Emmerik en ontvanger Rensen om Ritz nog enkele dagen vast te houden totdat hierover is besloten.

2 HHM zullen de brief van hun gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 25 aug. over enkele belangrijke kwesties binnenkort met die van 18 aug. en eerdere brieven in aanwezigheid van alle leden onderzoeken.

3 HHM lezen drie rekesten namens talloze in Holland, Zeeland en Utrecht wonende aandeelhouders van de VOC . 1De aandeelhouders verzoeken HHM om de opnemers van de rekening ter Kamer Amsterdam te ontbieden naar hun vergadering. Daar moeten zij over hun ervaringen berichten, hun handelwijze rechtvaardigen en de door hen aangevoerde misbruiken in de rekening aantonen. Bovendien moeten HHM de tussen de opnemers en de bewindhebbers gehouden besprekingen aan de beëdigde hoofdparticipanten van alle Kamers laten geven voordat er iets in het nadeel van en buiten medeweten van de participanten wordt besloten.
HHM sturen kopieën van de drie rekesten aan hun afgevaardigden bij de sluiting van de 21-jarige rekening van de Kamer Amsterdam, aan de bewindhebbers van die Kamer en aan de door de klagende aandeelhouders aan te stellen opnemers. Binnen acht dagen na de ontvangst daarvan dienen deze gezamenlijk te berichten over de werkelijke situatie.

4 HHM laten de RvS nader adviseren over een door de binnengekomen heren van het Kwartier Zutphen ingediende remonstrantie en hun eerder op 31 aug. ingediende remonstrantie. Ook moet de Raad een redelijke kwijtschelding ramen voor de door Zutphen gedragen consenten over 1627, vanwege de door het beleg van Groenlo door het Kwartier geleden schade.

5 Naar aanleiding van het verzoek van Pieter van Blanckeroort depêcheren HHM voor hem en zijn dienaren ordonnantie van twee maanden traktement.

6 In een rekest melden George Gordon, Joan Lamby en Jan Mure, edellieden uit Schotland, als eerste de door de "graaf van Hoorn"2 te Brussel voorgenomen aanslag op Bergen op Zoom te hebben ontdekt. Zij verzoeken HHM om hun contant een groot bedrag te geven zodat zij hun schulden en de kosten voor nieuwe kleren kunnen betalen. Verder willen zij door HHM benoemd worden bij een compagnie met een extraordinaris traktement waarvan zij kunnen leven.
HHM geven het rekest aan de RvS om erover te besluiten.

7 Op verzoek van de afgevaardigden geven HHM hun een kopie van het concept voor het plakkaat waarbij de Albertus kruisdaalder voor niet-gangbare munt worden verklaard. Dit opdat zij deze naar hun lastgevers kunnen sturen.

8 HHM arresteren het antwoord op de door Jodocus Frytagh tot Loringhoffen namens de keurvorst van Keulen op 11 aug. ingediende propositie.

9 De Admiraliteit te Rotterdam adviseert d.d. 7 sept. ter voldoening van de resolutie van 6 sept. het volgende:
I Men zou de zeven in een schip van burgemeester Hertichvelt aangetroffen Fransen van kapitein Elie Liot uit Le Havre moeten vrijlaten. Zij wilden het schip immers naar Le Havre brengen en daar laten onderzoeken of het rechtmatige buit zou zijn of niet.
HHM nemen dit over, maar verplichten de Fransen om conform een schatting van het College eerst de schade en rente te betalen aan de benadeelde partij.
II De Fransen zouden het door hen veroverde Engelse scheepje moeten krijgen.
HHM bespreken dit met Z.Exc. en vragen erover advies aan de RvS.
III De gevangenen uit Oostende zouden - zoals is beloofd - gespaard moeten worden, aangezien de kwestie van het voetspoelen nog niet is opgelost. Desondanks acht het College het nuttig hen nog even gevangen te houden zodat intussen kan worden vernomen wat de vijand in een gelijksoortige situatie zal doen.
HHM verklaren dat de Oostendenaren voorlopig in de gevangenis moeten blijven. Het recht van voetspoeling zal tijdens de komende bijeenkomst van de afgevaardigden van de Admiraliteiten op 25 sept. met alle leden worden behandeld.

10 In een memorie vraagt secretaris Gunter om de kopieën van de contracten, kwitanties en specificaties die Joost Brasser conform de resolutie van 25 aug. bij HHM moet inleveren. Indien Brasser de kopieën nog niet heeft verstrekt, moet hem gelast worden deze resolutie na te leven. Zo niet, dan wil Gunter de dikwijls verzochte 18.000 gld. van Brasser of HHM krijgen zodat de beloofde 50.000 gld. volledig is betaald.
HHM laten Brasser conform de resolutie van 25 aug. de daarin genoemde kopieën aan hen verstrekken. Lochteren en Schaffer moeten met resident Schultetus bespreken of deze in opdracht en op rekening van zijn koning de in Brassers bezit zijnde wapens à 18.000 gld. naar Glückstadt mag sturen. In plaats daarvan zullen HHM secretaris Gunter dan 18.000 gld. betalen als volledige vergoeding van de aan hem in baar geld beloofde 50.000 pond subsidie.

1 De drie door de aandeelhouders ondertekende rekesten zijn geïnsereerd in S.G. 3187.
2 Vermoedelijk was dit niet zijn echte titel. Zie Knuttel, Catalogus pamflettenverzameling nr. 3795.