29/11/1628

29 - 11 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Jacques Tappij uit Genève, facteur van de prinses van Portugal, verzoekt ten behoeve van de prinses vrije uitvoer over de Rijn naar Prangins in Zwitserland van honderdvijftig balen specerijen, twintig tonnen suiker, twintig tonnen bindsel, twaalf tonnen lijnwaad, vier tonnen Spaans leer, drie tonnen witgaren, 24 tonnen weke confituren, vijfhonderd stukken kaas en twee tonnen vlas.
Voordat HHM hierover besluiten, laten zij de suppliant het verzoek aanpassen en beperken.

2 HHM lezen het door brieven van de burgemeesters en raden van Amsterdam d.d. 25 nov. ondersteunde rekest van Dirck Rodenburch en Jan Barckenhout, kooplieden uit Amsterdam en bevrachters van het schip De Hoope waarop Tys Jansz. van der Beets schipper is. De supplianten vragen voorschrijven aan de koning van Engeland en de extraordinaris ambassadeurs te Londen opdat zij het genoemde schip met lading zout terugkrijgen. Dit is door de Engelsen veroverd en naar Weymouth gebracht.
HHM verlenen het verzochte voorschrijven. De heren van Holland nemen dit rekest mee om met hun lastgevers te bespreken hoe men tegen dit soort gewelddadigheden moet optreden. Het geweld van Engelsen tegen Nederlanders op zee neemt dagelijks toe.

3 Jan van Arckel, vaandrig in de compagnie van kapitein Willem van Boshuisen, verzoekt hem een redelijke vergoeding te geven vanwege het ten behoeve van de nieuwe fortificaties bij Bergen op Zoom innunderen en onvruchtbaar maken van 48 gemeten land.
HHM geven het rekest aan de RvS om erover te adviseren.

4 De zusters van het klooster te Uedem verzoeken kwijtschelding of in ieder geval een redelijke vermindering van de jaarlijks door hen aan de keurvorst van Brandenburg te betalen contributie.
HHM kunnen hierop niet ingaan.

5 William Douglas verzoekt enkele heren af te vaardigden om de door hem gemaakte wapens en vuurwerken te onderzoeken. Hij meent dat deze bijzonder nuttig kunnen zij bij de oorlogvoering te land en te water.
HHM laten deze wapens en vuurwerken door Bas, Nobel, Walta en Schaffer gezamenlijk of - indien een van hen afwezig is - door de meesten van hen onderzoeken en erover berichten.

6 Stoffel Baerentsz. verzoekt HHM om hem ter nakoming van hun beschikking van 15 nov. ordonnantie te doen depêcheren van drie of vier maanden, aangezien de Admiraliteit te Rotterdam dit weigert te doen.
HHM gelasten het College om de suppliant 25 gld. per maand te betalen totdat hij een passende functie heeft gekregen.

7 In een remonstrantie verzoekt het kapittel van de collegiale kerken te Emmerik [Emmerich] Jan Ritzer te gelasten het innen van de achterstallige contributies door middel van militaire executies op te schorten. Dit totdat HHM voldoende informatie hebben ingewonnen en een lagere contributie hebben opgedragen die het kapittel kan opbrengen.
HHM kunnen hierop niet ingaan.

8 De gereformeerden in Emmerik [Emmerich] verzoeken naar aanleiding van het voorstel van de katholieken de kerken aldaar en in Rees niet terug te geven totdat alle kerken in het Land van Gulik [Jülich], Berg, Mark, Kleef en Ravenstein zijn ingericht voor de gereformeerde religie.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

9 Thesaurier-generaal Van Goch bericht via de griffier over de declaratie van deurwaarder Jacob Jacobsz. aangaande vijftien maanden traktement à 187 gld. 10 st.
HHM laten ordonnantie depêcheren van dit bedrag.

10 Vrouwe Helena van Brederode, douairière van Potlith, verzoekt ondersteuning bij het terugkrijgen van haar schuld van de keurvorst van Brandenburg.
HHM geven het rekest aan Essen, Noortwyck en Beaumont. Zij moeten het onderzoeken en erover berichten.

11 Commissaris Hoogenhouck schrijft d.d. Glückstadt 7 nov. dat Glückstadt naar alle waarschijnlijkheid verloren zal gaan door muiterij van het garnizoen en anderszins, tenzij dit garnizoen spoedig wordt betaald.
De gedeputeerden van de provincies beloven alle moeite te betrachten bij hun lastgevers opdat deze hun quoten in de 100.000 gld. binnen een maand betalen op het kantoor van de ontvanger-generaal. Daarnaast verzoeken HHM de Gecommitteerde Raden van Holland om met Brasser af te spreken een wissel van 50.000 gld. naar Hamburg over te maken. Dit met de verzekering dat dit bedrag tegelijk met de eerdere 25.000 gld. zal worden terugbetaald van de eerstvolgende bijdragen van de provincies aan het subsidie voor de koning van Denemarken.

12 Naar aanleiding van het bericht dat er vanwege de oorlog vanuit het oosten en nabijgelegen gebieden weinig tarwe en rogge wordt ingevoerd en er desondanks enkele partijen tarwe en rogge de Republiek zijn uitgevoerd zullen HHM een concept plakkaat voor een uitvoerverbod van tarwe en rogge opstellen. Zij gelasten de Admiraliteit tot nader orde geen paspoort voor deze uitvoer te verlenen, opdat de Republiek geen tekort aan koren zal hebben.

13 De heren Starckenborch, Arnsma, Broersma en dr. Scato Gockinga, afgevaardigden van Ommelanden tussen de Eems en de Lauwers, compareren en dienen hun geloofsbrieven in met een kopie van hun commissie d.d. 10 november. Krachtens deze stukken verklaren zij gereed te zijn met de heren van de stad Groningen te spreken over de door hen op 29 sept. bij HHM ingediende punten. Dit indien de heren van stad dan evenzeer bereid zijn om de door die van Ommelanden op 7 nov. getoonde punten te bespreken en eens en voor al af te handelen. Zij vragen de mening van de afgevaardigen van de stad hierover.
HHM zullen de afgevaardigen van de stad morgen uitnodigen en hun verklaring over dit verzoek vragen.