04/09/1629

04 - 09 - 1629

1

Presentielijst:

Resoluties:

1 De gedeputeerden van Utrecht verklaren dat de provincie Utrecht ondanks de slechte financiële situatie als gevolg van de huidige omstandigheden, toch voor de fortificaties en de contrescarp van de stad Utrecht en andere zaken de som van 20.000 gld. in een keer zal betalen. Zij stellen daaraan de voorwaarde dat alle onkosten aan toekomstige fortificatiewerken in de provincie Utrecht worden gedragen door de Generaliteit. Ook zullen tegelijkertijd de mede op advies van de prins van Oranje aangevangen werken aan de Grebbe ten laste van de Generaliteit moeten komen.
Deze resolutie en het voorstel daarin vervat is niet in het belang van het land. De gedeputeerden van Utrecht wordt nogmaals verzocht deze zaak te bestuderen en zich nader over de fortificatiewerken uit te spreken, opdat HHM zich na herhaaldelijk en dringend aanzoeken niet genoodzaakt zullen zien scherper te resolveren.

2 Ontvangen is een brief met berichten van ambassadeur Joachimi d.d. Londen 24 augustus.
Er wordt geen resolutie genomen.

3 Johannes Retzer verzoekt bevorderd te worden tot commissaris van de monstering te Wezel en de administratie van de servitiën der soldaten. Dit verzoek gaat voor advies naar de RvS.

4 Commissaris Snouck schrijft d.d. Enkhuizen 1 sept. dat de compagnie van kapitein Maurits Henger de laatste is van het regiment van overste Ferens dat daags ervoor aldaar is aangekomen. Deze is aangemonsterd en 203 koppen sterk bevonden; drie jongens van de officieren ontbraken nog. De officieren hebben zich in verband met de afwezigheid van hun kapitein geëxcuseerd de eed van het land af te leggen.
Deze brief zal aan de RvS ter hand worden gesteld om te regelen dat het volk de eed alsnog aflegt. Daarna zal de compagnie naar het leger worden gezonden.

5 De Kleefse stadhouder en raden klagen d.d. Emmerik [Emmerich] 29 aug. over kolonel Harwodt, commandant te Huissen. Toen hij de officieren aldaar had gemaand de rijswaarden in die buurt kaal te slaan, hebben die vanwege hun neutraliteit geweigerd. De kolonel heeft de kaalslag daarop zelf laten doen en eiste de gemaakte onkosten voor twee derde terug van de graaf zu Schwarzenberg en het restant van de stad Huissen. Deze weigerde te betalen. Daarop heeft de kolonel enkele kisten van de graaf laten openen om de schade te vorderen uit de goederen.
HHM zullen deze brief opsturen naar de gedeputeerden te Arnhem om hierover in allerijl te berichten.

6 Pieter en Dirck Muller en Jan Rolaer verzoeken om het jaarlijks traktement van 600 gld. dat hun op 31 aug. is toegekend, na hun overlijden uit de keren aan hun vrouwen en kinderen zolang die leven.
HHM zeggen toe hierop te zullen letten als het geval zich voordoet.

7 De gedeputeerden van HHM te Arnhem schrijven d.d. aldaar 3 sept. dat er geld te Wezel nodig is ter betaling van de werken aldaar. Hetzelfde geldt voor Arnhem ter voldoening van de werken die langs de Lek zijn gemaakt ter verdediging van de Betuwe, en anderszins.
Deze brief zal aan de RvS ter hand worden gesteld om conform een eerdere resolutie van HHM naar aanleiding van het rapport van de thesaurier-generaal van 2 sept., het sturen van geld aan de gedeputeerden van HHM te Arnhem en Wezel te regelen.

8 HHM stellen een beslissing over de zaak van de Franse schippers wier schepen door oorlogsschepen van deze landen zijn aangehaald uit, totdat het oordeel van de Admiraliteitscolleges over de toedracht is ontvangen.

9 Leo Smidt, kornet van de compagnie van Soppenbrouck, alsmede enkele ruiters met achterstallen, verzoeken deze te mogen vorderen uit de restanten van de geestelijke contributies in het vorstendom Kleef.
Dit verzoek zal ter hand worden gesteld aan de RvS om hierover bij Johannes Retzer navraag te doen en daarna advies uit te brengen.

10 Jacques de Baviere, baljuw van Assenede en het ambacht daarvan in Vlaanderen, verzoekt om van de extraordinaris sauvegarde te worden bevrijd. Hij wil volstaan met een maandelijkse betaling zoals de andere parochianen in genoemde heerlijkheid, naar rato van zijn kwaliteit.
Dit verzoek zal voor advies aan de RvS ter hand worden gesteld.

11 Gelezen worden de declaraties van verblijfskosten van de Staten-Generaal in de herberg van den Hulck van 5 aug. tot 23 aug. o.s.
De thesaurier-generaal zal deze kosten onderzoeken en daarover rapport uitbrengen.

12 Jan Wendelsz. uit Kuinre verzoekt om het generaal commando over de twee schepen met een jacht die naar Algiers en Tunis zullen gaan ter bevrijding van de ingezetenen van deze landen die aldaar in slavernij vastzitten. Mocht het commando al aan een ander zijn toegewezen, dan verzoekt hij als ambassadeur van HHM te worden ingezet.
HHM benoemen Wendelsz. tot commissaris. Een instructie zal nog volgen.

13 Johanne Bettone, commandant te Elburg, verzoekt d.d. aldaar 24 aug. om toezending van een compagnie soldaten.
Er wordt geen resolutie genomen.

14 Strick heeft gesproken met Gomes van Trier, die ermee instemt zijn aangifte schriftelijk te doen in plaats van mondeling.
Er wordt geen resolutie genomen.

15 De matrozen en kanonniers die op 3 aug. zijn aangenomen voor de bediening van het kanon in de stad Utrecht, verzoeken om betaling van hun dienst.
De supplianten zullen zich moeten wenden tot de Staten van Utrecht , die wordt verzocht voor de betaling zorg te dragen.

16 Naar aanleiding van de remonstrantie gisteren van de heer van Brederode besluiten HHM de burgers en boeren die in de Betuwe de wacht hebben gehouden langs de Rijn tussen Vianen en Wijk bij Duurstede, te laten terugkeren naar hun woonplaatsen. Ze dienen zich wel gereed te houden om in geval van nood weer opgeroepen te kunnen worden.

17 Brederode, uit het leger teruggekeerd, rapporteert dat Z.Exc. van mening is dat om het meeste nut te hebben van de compagnie van de heer van Vuerse, vierhonderd koppen moeten worden geworven ter vervanging van de vuurroers met pieken en musketten. Vuerse heeft ter vergadering laten weten dat zijn compagnie tweehonderd koppen telt, vanavond hopelijk al driehonderd koppen. Voor de werving van de overige honderd man heeft hij naar verschillende oorden officieren uitgestuurd.
De RvS is van oordeel dat men de compagnie moet laten op het getal van tweehonderd vuurroers. Indien HHM deze willen laten voorzien van andere wapens, zou het voor het land om verschillende redenen beter zijn om een gelijk aantal man in het buitenland te lichten.
HHM machtigen de RvS om met Vuers te spreken over de regeling van een en ander.

18 Ter vergadering wordt de klacht van de stad Amersfoort naar voren gebracht dat de uitlegger op de Eem de toevoer van levensmiddelen naar deze stad belet.
HHM zullen aan de Admiraliteit te Amsterdam en in het Noorderkwartier schrijven dat ze alleen levensmiddelen naar Amersfoort, Harderwijk of Elburg mogen laten gaan op binnenlandse paspoorten en onder borgstelling, binnen drie weken te voldoen.

19 HHM zullen de RvS een nauwkeurige staat laten maken van de tekorten op de waardgelders en op de lichting van de twaalfduizend man waarvoor Gelderland , Utrecht en Holland 700.000 pond extraordinaris hebben toegezegd. HHM willen weten wat de Generaliteit daaruit aan financieel voordeel kan halen.

20 Ter vergadering compareren Albert Coenraedts, Johan Robbertsz. en Matheus Pauw, gecommitteerden van de Heren Negentien van de WIC . Zij verzoeken om het ontslag van hun officieren en soldaten die in verband met de inval van de vijand op de Veluwe voor een korte tijd in dienst van het land waren, en om patenten om dit volk op aandringen van de Compagnie uit de garnizoenen te kunnen lichten. Ten tweede vragen de supplianten HHM om de RvS op te dragen de Compagnie tegen een behoorlijk bewijs het buskruit, de levensmiddelen en andere zaken terug te geven die ten behoeve van het land waren verstrekt. Ten derde verzoeken ze HHM de WIC bij provisie akte te verlenen waarmee alle kruitmakers zowel aan hen als aan het land buskruit mogen lenen. Dit was enige tijd verboden. Ten vierde willen ze HHM de buitenkamers van de WIC laten excuseren op 6 sept. te Middelburg te compareren, aangezien dit de door hen voorgenomen grote expeditie zou verhinderen. HHM moeten erop vertrouwen genoegdoening te krijgen voor de verzochte lening van 400.000 pond met rente voor de tijd van zes maanden, waarvan reeds door de Kamer Amsterdam 150.000 gld. is verschaft. De andere agendapunten kunnen makkelijk worden uitgesteld naar een geschikter moment.
HHM besluiten op het eerste punt conform een eerdere resolutie de Compagnie desgewenst hun officieren en soldaten te laten volgen. Met dat doel zal door HHM patent worden gedepêcheerd, om het volk te allen tijde uit de garnizoenen te mogen lichten. Op het tweede punt machtigen HHM de RvS de Compagnie het geleende buskruit, de levensmiddelen en andere benodigdheden terug te geven of ze op andere wijze tevreden te stellen. Op het derde punt besluiten HHM de bewindhebbers een open patent te verlenen waarbij alle buskruitmakers worden gelast hun kruit zowel aan de Compagnie als aan het land te leveren. Ten vierde maken HHM geen bezwaar tegen uitstel van de uitgeschreven vergadering van 6 sept., mits de staat voor de tijd van zes maanden de verzochte som van 400.000 gld. op rente wordt verschaft. Daarop wordt gerekend.

21 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 3 sept. over de brief van de magistraat van de stad Deventer aan HHM d.d. 18 augustus. Daarin wordt gevraagd om uitbreiding van het garnizoen en geld ter betaling van hun werken.
HHM zullen Z.Exc. niet alleen schrijven om meer volk voor Deventer, maar ook voor Zutphen. Wat betreft het geld zal de magistraat van Deventer ten antwoord worden gegeven het geld zelf voor te schieten, totdat is vastgesteld tot wiens last de betaling moet komen.

22 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 3 sept. over de memorie over het koren die bij HHM is ingediend namens de regering van de keurvorst van Brandenburg.
Conform het advies zal worden geschreven aan de commandanten te Ravenstein en Gennep de verkoop niet te beletten van wat er meer is aan graan dan zij gewoonlijk in hun magazijnen hebben.

23 Olphert Barentsz. heeft HHM nogmaals verzocht de interpositie van het krediet voor de rogge en het meel te regelen dat door hem ter proviandering van het leger voor 's- Hertogenbosch te Amsterdam is ingekocht. Daartoe zijn de heren van Holland verzocht, maar zij weigeren.
De RvS zal de provincies aansporen de legerlasten spoedig op te brengen om daaruit de rogge en meel te betalen.

24 Ontvanger-generaal Doublet verzoekt HHM ter vergadering ermee in te stemmen 20.000 pond van de door de WIC te verschaffen 100.000 gld. te mogen gebruiken voor de betaling van de dertien compagnieën ten laste van de Generaliteit, en 5.000 gld. voor het onderhoud van de compagnie ruiters van Rouillac en Tomas Lucas.
Een beslissing wordt opgeschort.

25 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 3 sept. over de brief van de gedeputeerden van HHM d.d. Wezel 27 augustus. Daarin wordt gesteld dat de magistraat van Wezel niet te bewegen was hun burgers onder de wapens te brengen. De RvS adviseert HHM de magistraat te Wezel te schrijven dat hun weigering ongegrond is, omdat dit wordt gevraagd met het oog op hun eigen verdediging. Zij dienen daarvoor zelf te zorgen om niet in de macht te komen van de koning van Spanje. Indien dat wel gebeurt, is dat hun eigen schuld en kunnen zij niet anders dan als vijanden behandeld worden, ondanks hun pretentie neutraal te zijn gebleven, wat door de Spanjaarden niet geloofd zou worden. Wanneer de magistraat te Wezel blijft weigeren om de burgerij onder de wapens te brengen en onder vaandels te verdelen, meent de RvS dat de halsstarrige burgemeesters gedeporteerd en vervangen moeten worden door goedwillenden. De RvS wil ook dat HHM de magistraat manen de soldaten tegen behoorlijke servitiën onder te brengen, dat aldaar moet worden opgebracht. Met dat doel moeten ze enkele personen uit hun midden benoemen om hierheen te komen in verband met de invoering van gemene middelen ter betaling van de onkosten aan servitiën, vuur, licht en dergelijke, gelijk dat elders gebeurt. De matrozen en pontgasten komen ordinaris ten laste van de Admiraliteit en worden door de kapiteins betaald, maar HHM moeten wel de betaling regelen van de werken te Wezel en Arnhem.
HHM zullen die van Wezel per brief dringend verzoeken hun burgerij onder de wapens te brengen, de soldaten onder te brengen tegen behoorlijke servitiën en enkele personen uit hun midden te benoemen om hierheen te komen, met volkomen macht om te helpen bij de aanwijzing van enkele in te voeren middelen waaruit de onkosten van de servitiën aan licht en andere noodzakelijkheden kunnen worden bekostigd. Wat betreft de betaling van de matrozen conformeren HHM zich aan het advies van de RvS, maar wat betreft de betaling van de werken bepalen zij dat de RvS zich moet richten naar de resolutie die naar aanleiding van het rapport van de thesaurier op 2 sept. is genomen.

1 HHM en de RvS vergaderen te Utrecht .