30/03/1630

30 - 03 - 1630

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

11 Jacomina Baers, dochter van Paschasius Baers, wordt een bedrag van 15 gld. toegekend, waarvan ordonnantie gedepêcheerd zal worden.

22 Het met redenen omklede verzoek van Gooswijn Meurskens contra kapitein De Loge, wordt de RvS ter hand gesteld om na het horen van de partijen een besluit te nemen.

33 Met een voorschrijven van het stadsbestuur van Amsterdam d.d. 27 maart, verzoeken Pauwel de Wilhem en Cornelis van Leeuwen een som van 40 of 50.000 gld. te ontvangen als voorschot op de 170.000 gld. met rente ten laste van de Generaliteit.
HHM besluiten nogmaals serieus aan de provincies te schrijven hun tekorten in de subsidies aan de koning van Denemarken zonder uitstel aan te zuiveren, opdat de supplianten daaruit kunnen worden betaald.

44 Diden verzoekt om ten behoeve van de ruiterij die garnizoen houdt in Wezel hooi en haver zonder betaling van licent vanuit deze landen daarheen te laten vervoeren.
HHM winnen hierover het advies van de RvS in.

55 Ontvangen is een brief van de Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. Utrecht 12 maart o.s., wat betreft de wisseling van repartitie van de compagnieën van de kapiteins Golstein en Mansaert.
Er wordt geen resolutie genomen.

6 Ontvangen is een brief van thesaurier-generaal Van Goch d.d. 's-Hertogenbosch 25 maart, over de heffing van 6 st. door de magistraat aldaar op elke uitgaande ton bier. Aangezien er door de stad wordt geklaagd over het licent van 7 st. dat door de konvooimeester wordt geïnd over de uitgaande bieren, geeft Van Goch HHM (bereid de 7 st. kwijt te schelden) in overweging te bedingen dat de door de magistraat ingestelde heffing van 6 st. ook wordt afgeschaft.
HHM besluiten dat deze zaak zoals is bepaald in hun resolutie van 21 maart, op de door de magistraat aangegeven punten nader onderzoek behoeft. Bruninxs en Van Goch zullen zich over het een en ander informeren en daarover bij hun terugkomst rapporteren en adviseren.

7 Frederick, hertog van Holstein schrijft d.d. Dresden 12 jan. op met het verzoek om een vrije doortocht van wijn ten behoeve van zijn hofhouding.
HHM staan de vrije doortocht van twaalf tolvoeder rijnwijn toe, volgens de door HHM opgestelde lijst van vrijwijnen.

8 De conceptinstructie voor Bruninxs en Van Goch wordt geresumeerd en vastgelegd. Zij zullen als gedeputeerden van HHM besprekingen voeren met de gecommitteerden van vijandelijke zijde over de Meierij van 's-Hertogenbosch en aanverwante zaken.

9 Ontvangen is een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. aldaar 20 maart, met de lijst van de personen van vijandelijke zijde die zij gevangen houden.
Er wordt geen resolutie genomen.

10 Ontvangen is een brief van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. Amsterdam 21 maart, met de lijst van personen van vijandelijke zijde die zij gevangen houden.
Er wordt geen resolutie genomen.

11 De weduwe van Gerridt van Wennen, controleur en ingenieur van de fortificatiewerken, wenst vijf maanden traktement te ontvangen door Van Wennen verdiend als kwartiermeester over zes compagnieën in het jaar 1621. Deze waren in de Palts geworven tijdens de opmars hierheen.
Haar verzoek zal aan de RvS ter beschikking worden gesteld.

12 Femmitge Aerjens wordt en Jacobmijntge Netiel wordt elk 6 gld. toegekend, uit te betalen door kamerbewaarder Herdersum.

13 Hendrick Kreeckelaer, voormalig luitenant en nu kapitein en opvolger van wijlen kapitein Coenders, verzoekt om de in zijn rekest uiteengezette redenen om honderd rustingen uit 's lands magazijn voor honderd piekeniers onder zijn compagnie.
HHM winnen hierover eerst het advies van de RvS in.

14 Ontvangen is een brief van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. 27 maart, met het verzoek aan HHM opdracht te geven tot spoedige betaling van de achterstallige subsidies in het eerste miljoen van het jaar 1629 van de provincies Holland , Friesland en de Generaliteit.
HHM besluiten het te laten bij de moeite die al is gedaan om de achterstallen aangezuiverd te krijgen.

15 HHM lezen de memorie van Johan Bertram van Scheidt, genaamd Wespenninck, afgezant van de vorst van Neuburg. Deze houdt in dat hij te Brussel geen akte van neutraliteit voor de stad Düsseldorf heeft weten te verkrijgen, waarin de clausule was opgenomen "dat men partijen van de ene, noch van de andere de stad zou mogen inlaten of aldaar overzetten". Hij verzoekt HHM zich te conformeren aan die akte van neutraliteit van de Infanta van Spanje en een gelijke akte te doen depêcheren. Daarnaast verzoekt hij de 250 man waarin is toegestemd in die stad te mogen uitbreiden tot een ordinaris garnizoen van 500 man.
Alvorens te beslissen zal hierover met Z.Exc. door de griffier van HHM ...6

16 Jaqcues Douglas verzoekt om een aanstelling op een soldatensoldij onder de compagnie van kapitein Elphiston.
HHM gaan hier niet op in.

17 Jan Gerridtsz. Haack c.s., pachters van de zoutimpost gaande van de zoutbergplaats via het Zuiderkwartier en het Noorderkwartier, verzoekt om verlaging van het pachtgeld, omdat gedurende hun pachttermijn de licenten gesloten zijn geweest.
HHM besluiten hierover het advies van de RvS in te winnen.

18 Jan Tjarck, kapitein van de timmerlieden te velde, verzoekt om betaling van 2.700 gld. in verband met tijdens de belegering van Groenlo geleverde diensten.
De RvS wordt verzocht alle mogelijke middelen aan te wenden om de suppliant tevreden te stellen.

19 Resident Aissma verzoekt HHM om betaling van twee wisselbrieven, een van 800 en de ander van 1.224 rijksdaalder.
HHM besluiten de Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier te verzoeken de twee wisselbrieven te betalen en deze in mindering te brengen op de door die provincie te betalen ordinaris en extraordinaris consenten van het jaar 1630.

20 Henrick Ruijs verzoekt HHM de hoogschouten van 's- Hertogenbosch te machtigen hem de eed af te nemen als notaris.
HHM geven hem te kennen dat hij zich moet richten tot de Raad van Brabant .

21 De vier huidige kerkmeesters van de parochies en de kapelkerken te 's- Hertogenbosch verzoeken voor het onderhoud van de genoemde kerken een oort stuivers uit het rantsoen van de verpachting van de gemene middelen in de genoemde stad toe te staan, in overeenstemming met hetgene de armen uit kracht van het zevende artikel van de generale ordonnantie reeds trekken.
HHM besluiten hierover het advies van de RvS in te winnen.

22 Davit Portius, extraordinaris ingenieur wordt om de in zijn verzoek gemelde redenen een gouden medaille toegekend met een gewicht van drie once en 24 asen goud. Dit komt overeen met hetgene aan andere ingenieurs is gegeven voor hun aandeel in het beleg van 's- Hertogenbosch. De genoemde medaille zal hem door de ontvanger-generaal worden overhandigd.

23 HHM lezen het antwoord van kapitein Quirijn de Blauw, commandant te Coevorden, op de brief van HHM d.d. 27 feb. over het vrijgeven van enkele etenswaren die door Swane Claessen worden opgeëist. Deze waren juli 1629 door het garnizoen te Coevorden in beslag genomen.
Hierover zal de RvS beslissen.

24 Jan Jacobsz. Wijnkoop, voormalig rechter in Amboina wordt om de door hem naar voren gebrachte redenen een ordonnantie verleend van 34 maanden traktement tegen 300 gld. jaarlijks.

25 Anna Jans, echtgenote van Gerridt Teunisz. die in Duinkerke gevangen zit, heeft van vijandelijke zijde gedaan gekregen dat haar man uit de gevangenis zal worden vrijgelaten, tegen betaling van het eten en drinken.
HHM besluiten dat haar man in de op handen zijnde uitwisseling van gevangenen zal worden inbegrepen. Gerridt van Berckel wordt gemachtigd de heer van Merquette te schrijven dat HHM ermee instemmen alle vijandelijke gevangenen die zijn inbegrepen bij de laatste uitwisseling van gevangenen te water die eerder de kosten aan eten en drinken niet konden opbrengen en daarom vast zijn blijven zitten, uit hun gevangenissen te ontslaan in ruil voor alle gevangenen van deze zijde die om dezelfde reden vast zijn blijven zitten in het gebied onder gezag van de Infanta van Spanje.

26 HHM lezen de namens de predikanten te Wezel ingediende memorie. Zij verzoeken ten eerste een priester in het dorp Haldern in het Land van Kleef te vervangen door Matheus Ludovicus, gereformeerd predikant. Ten tweede willen zij dat de in de kerk te Bislich aangestelde predikant Andreas Gribius gehandhaafd blijft in zijn ambt en daaruit een priester die de decaan van Xanten daarheen heeft gezonden, wordt geweerd.
HHM zullen deze memorie voor een beslissing overhandigen aan de RvS.

27 Ontvangen is een brief van de RvS d.d. 's-Gravenhage 12 maart. HHM hebben eerder de ambtlieden van de Overbetuwe en de Nederbetuwe en de Tielerwaard ieder een traktement van 600 gld. jaarlijks toegekend voor hun moeite, toezicht en bestuur over de bezetting van de redoutes op de rivieren. Dit komt nu met de verovering van 's- Hertogenbosch en andere plaatsen te vervallen. De RvS brengt nogmaals het belang onder de aandacht van HHM om het land van deze traktementen in de toekomst te ontlasten.
De retroacta zullen hierop worden nagezien.

28 HHM lezen het antwoord van de RvS d.d. 26 maart op de resolutie van HHM van 25 maart, betreffende het vinden van het traktement van 400 gld. per maand, die HHM hebben toegekend aan de heer van Brederode.
HHM oordelen conform het advies van de RvS, dat het voor het land het minst bezwaarlijk zou zijn als het traktement wordt betaald uit de openstaande posten op de staat van oorlog. De gedeputeerden van Holland geven alsnog te kennen deze zaak in overweging te willen houden.

29 Ontvangen is een brief van vice-admiraal Quast d.d. Enkhuizen 28 maart. Hij deelt mee dat indien het schip onder zijn gezag niet gereed is, hij op 1 of 2 april zal meegaan op het eskader van de Admiraliteit in het Noorderkwartier dat dan gereed zal zijn uit te varen, of op een ander schip van de Admiraliteit te Amsterdam bestemd voor de kust van Vlaanderen dat omstreeks dezelfde tijd gereed zal zijn. Ondertussen blijft hij in afwachting van zijn eigen schip, op voorwaarde dat daarop een kapitein wordt aangesteld die de goedkeuring heeft van de Admiraliteit in het Noorderkwartier en Quast zelf.
HHM zullen de vice-admiraal terugschrijven om hem te bedanken voor zijn ijver. Hij moet met de eerste gelegenheid naar zee gaan. Zijn schip zal in zijn afwezigheid worden bestuurd door zijn luitenant.

30 Ontvangen is een brief d.d. Enkhuizen 15 maart van Jacob Olphertsz. de Jonge, commissaris-generaal van de konvooien en licenten. Enkele schippers hebben het verbod van HHM om niet voor 1 april naar Noorwegen of door de Sont te varen, genegeerd.
HHM besluiten de commissaris terug te schrijven de schippers die deze overtreding hebben begaan bij hun terugkomst te laten beschuldigen door de fiscaal van de Admiraliteiten waaronder zij vallen.

31 Schaffer heeft conform het voorstel van HHM er gisteren nogmaals bij de gedeputeerden van Holland sterk op aangedrongen zich er bij de Gecommitteerde Raden van hun provincie voor in te spannen om de 30.000 gulden voor een maand soldij voor de ingekwartierde troepen onder graaf Willem waarmee door de provincies is ingestemd, binnen drie weken in baar geld op te brengen. Dit bedrag mag in mindering worden gebracht op hun quote in de 72.572 pond. De gedeputeerden van Holland hebben toegezegd daarbij de helpende hand te bieden. Verder besluiten HHM dat de RvS de kapiteins van de troepen alsmede kapitein Dirck Timmerman en Eppe van Gockinga aan moet schrijven de compagnieën onder hun gezag in allerijl te versterken tot tweehonderd koppen, om voor de tijd van drie herenmaanden na dato van de monstering onderhouden te worden uit het geld van de vier provincies. De 30.000 gld. zal worden gebruikt als loopgeld voor te werven volk.

32 Gehoord wordt het rapport van Schaffer over de twee punten die ambassadeur Vane vandaag aan hem heeft meegedeeld. Het eerste punt betreft de vredesonderhandelingen tussen de koning van Groot-Brittannië en de koning van Spanje, het tweede punt het horen, onderzoeken en confronteren van de Engelse getuigen in de kwestie Amboina [Ambon]. HHM verzoeken Schaffer de moeite te nemen resident Carlaton die uit Engeland is teruggekeerd, thuis uit te nodigen. HHM zullen hem laten weten de twee punten die de ambassadeur persoonlijk aan Schaffer heeft meegedeeld, vanwege het publieke belang niet in behandeling te kunnen nemen noch daarvan kennis te kunnen dragen, aangezien deze niet bij de vergadering zijn ingebracht. Indien de ambassadeur iets aan deze staat heeft mee te delen of voor te stellen, moet hij dat schriftelijk bij de vergadering doen. Zo niet, dan zullen HHM deze (alsmede andere zaken van dien aard die in persoonlijke gesprekken worden meegedeeld) vanwege het publieke belang beschouwen als niet meegedeeld. Schaffer verzoekt resident Carlaton dit aan de ambassadeur te rapporteren.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55.
2 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55.
3 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55.
4 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55.
5 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55.
6 De zin wordt in zowel S.G. 55 als S.G. 3189 afgebroken.