02/01/1626, 5

02/01/1626, 5

5 Het Admiraliteitscollege in het Noorderkwartier heeft 30 dec. 1625 geantwoord op de brieven van HHM d.d. 20 en 22 dec. 1625 over zowel het binnengaats doen blijven van de voor de zeebewaking bestemde schepen als het monteren van de koopvaardijschepen volgens het plakkaat van 22 juli 1625.
Wat het eerste punt aangaat laten HHM het er bij; inzake het tweede punt wordt besloten de Admiraliteiten te schrijven hun gedeputeerden voor de vergadering op 19 jan. te gelasten mee te werken aan een gemeenschappelijke grondslag voor de uitvoering van het plakkaat.