01/05/1626, 3

01/05/1626, 3

3 De magistraat van Rees verzoekt voor het herstel van het corps de garde, de wachthuizen, poorten en bruggen om vrije invoer van negen samoreuzen met turf, vijftienhonderd planken en vijfhonderd sparren toe te staan.
HHM vragen de RvS om advies.
Aangevoerd wordt dat kolonel Pinsen naar aanleiding van de resolutie van 6 april op het rekest van de magistraat van Rees heeft verklaard dat bevoorrading van de stad met rogge hoogstnodig is.
Omdat de akte van 4 juli 1625, waarin de stad de licentvrije invoer van vijfentwintig last rogge is toegestaan, nog niet is toegepast wordt die bij deze gecontinueerd.