04/01/1627, 13

04/01/1627, 13

13 Rantwijck en de andere gecommitteerden rapporteren dat gezant Quade de verdragsartikelen heeft meegedeeld waarop de Engelse koning de prins van Transsylvanië tot de alliantie heeft toegelaten. Z.M. heeft hem voorlopig toegezegd in Constantinopel [Istanbul] 100.000 gld. te verschaffen, zolang binnen de alliantie nog geen akkoord is bereikt over de maandelijks aan de prins te betalen 40.000 gld. Quade verzoekt HHM zich op gelijke wijze uit te spreken over zowel de toelating tot de alliantie als de financiële ondersteuning van de prins.
Vanwege de al aan de Deense koning toegezegde 50.000 gld. per maand besluiten HHM de verzochte financiële steun beleefd te weigeren. De Engelse verdragsartikelen zullen worden overgenomen en aan de provincies worden voorgelegd.