04/02/1627, 9

04/02/1627, 9

9 De neutralen hebben veel geklaagd over het plakkaat van retorsie omdat zij hierdoor niet alleen zijn uitgesloten van de handel met de vijand, maar tevens van handel met de Republiek. Zij achten dit zeer onredelijk omdat de vijand de handel tussen de neutralen en zijn eigen gebieden niet heeft verboden. HHM hebben dan ook overwogen het plakkaat ten gunste van de neutralen zo te herzien dat de handel met de Republiek wordt toegestaan. Dat heeft enige dagen geleden geleid tot uiteenlopende betogen. Uiteindelijk is besloten het onderwerp te bespreken in aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS . Met uitzondering van Zeeland zijn de provincies geneigd de herziening toe te staan. De gedeputeerden van deze provincie zijn een andere mening toegedaan en vinden om diverse redenen dat de last van hun principalen , nu speciaal over deze belangrijke zaak in vergadering, dient te worden afgewacht. Z.Exc. en de RvS zijn van mening dat hervatting van de handel met de neutralen behoort te geschieden. Zij laten ter discretie van HHM op welke wijze de wens van Zeeland tot uitstel dient te worden behandeld.
HHM besluiten dat met ingang van maandag over een week de konvooien op de neutrale en contributie betalende gebieden zullen worden opengesteld. Goederen die uit neutrale landen per schip of wagen komen, ongeacht of deze nu over vijandelijk grondgebied komen of niet, zullen voor konvooi worden aangeslagen volgens de geldende lijst op de inkomende goederen. De uitgaande goederen zullen naar de neutrale landen mogen worden vervoerd mits konvooi wordt betaald volgens de lijst op de uitgaande goederen. De RvS zal de dorpen die licent moeten betalen, onderscheiden van de dorpen die konvooi moeten betalen. Indien in de tussentijd de resolutie van Zeeland bekend is, zal deze nader worden bekeken.