01/06/1627, 5

01/06/1627, 5

5 HHM lezen het conform de resolutie van 27 mei opgestelde antwoord op de propositie van Buchner over het subsidie van Denemarken. 1 De Staten-Generaal hebben in de propositie van Buchner kennisgenomen van het bericht van de Deense koning. Dit bestaat hoofdzakelijk uit drie punten. Ten eerste het verzoek om uiterlijk voor eind juni 30.000 rijksdaalder op Venetië over te maken ten behoeve van de prins van Transsylvanië; ten tweede de betaling van het subsidie tot 2 april op Hamburg; ten derde de stationering van enkele oorlogsschepen op de Wezer.
Op het eerste punt verklaren HHM geregeld betalingen aan deze en gene te hebben gedaan op assignaties en kwitanties van de koning: 150.000 gld. aan Paul de Willem; 28.250 gld. aan de administrator van Maagdenburg; 85.500 gld. aan de prins van Transsylvanië, en onlangs 5.400 rijksdaalder aan Buchner. Verder zijn door resident Aissema nog wissels getrokken van 1.428 rijksdaalder en 5.000 rijksdaalder in aftrek van de assignatie van 21.850 rijksdaalder die de koning aan de administrator heeft gegeven. Hoewel de koning graag wil dat 30.000 rijksdaalder op Venetië wordt overgemaakt, zien HHM niet in hoe de prins iets vruchtbaars met dit geld kan verrichten aangezien het van Venetië niet op Transsylvanië kan worden overgemaakt. Daarom achten zij het nuttiger uiterlijk eind juni aanstaande Aissema in Hamburg contant 30.000 rijksdaalder te betalen en 16.850 rijksdaalder, dat van de assignatie van 21.850 rijksdaalder overblijft. De koning dient zelf te zorgen voor de verdere distributie van het geld in Silezië. De prins zal hiervan schriftelijk worden bericht.
HHM verzoeken voortaan van assignaties verschoond te blijven, omdat zij het geld uit het subsidie vanaf nu slechts aan de koning willen betalen. Zij zullen niet alleen de betaling van hetgeen nog uitstaat van het subsidie tot 2 april, maar tevens de toekomende betalingen zo goed mogelijk proberen na te komen. Zij excuseren zich voor de opgelopen vertraging. HHM zijn bij het sluiten van het verdrag uitgegaan van de alliantie met Venetië. Zij hadden gehoopt het subsidie voor de koning uit het Venetiaanse secours te kunnen betalen, maar dit geld is tot nu toe niet binnengekomen. Desondanks zullen HHM hun uiterste best doen de koning bij te staan.
Wat betreft het derde punt, de stationering van schepen op de Wezer, hopen HHM binnenkort tot tevredenheid van de koning te besluiten. De gezant wordt gevraagd goed verslag te doen van alle punten.
De ontvanger-generaal moet met Buchner de genoemde betalingen afrekenen. Tevens zullen HHM de memorie van de administrator van Maagdenburg beantwoorden.

1 Geïnsereerd in S.G. 3186.