18/06/1627, 1

18/06/1627, 1

1 Buchner mag op zijn verzoek voor de Deense koning een van de uitvindingen van William Douglas meenemen. Het betreft het wapen waarmee drie keer kan worden geschoten tegen één schot van de vijand. De RvS zal een akte geven om dit instrument uit het magazijn te halen.
Eveneens is toegestaan hem, in aftrek van het subsidie voor de koning, 600 rijksdaalder te geven. Dit bedrag krijgt hij op kwitantie van ontvanger-generaal Doublet.
Tevens is het nadere antwoord op zijn verzoeken goedgekeurd. Ook zal men Buchner recredentie meegeven.1 Aangaande zijn herhaalde verzoeken om 30.000 rijksdaalder aan de prins van Transsylvanië te geven en de wissel van het overgebleven geld voor de koning aan hemzelf mee te geven, hebben HHM de noodzaak van het snel overmaken van geld serieus bekeken. Men ziet echter niet hoe de prins in drie maanden het geld zou bekomen, zelfs indien men iemand weet te vinden die de overboeking zou willen regelen - waaraan men zeer twijfelt gezien de geringe handel die er plaats vindt vanwege de Perzische oorlog en andere ongemakken. HHM zien dus geen betere manier dan de koning het geld langs de kortste weg via Hamburg op Silezië te doen toekomen. Hiertoe zal men de koning per wissel 60.000 rijksdaalder overmaken en de wisselbrieven aan Buchner meegeven.
Inzake de lichting van drie regimenten door de oversten Gent, Mordiaen en Kniphuisen geven HHM de gezant in overweging dat men hier te lande zelf uitheemse lichtingen moet verrichten. Veel Franse, Engelse, Schotse en Duitse compagnieën worden geworven omdat er niet genoeg Nederlanders te vinden zijn voor de eigen defensie. Het is daardoor ontoelaatbaar met een vreemde lichting in te stemmen, temeer daar men nu bezig is door middel van waardgelders troepen te werven - wat anders zou worden belemmerd. Men hoopt zelfs dat deze lichting vanwege de afleiding de koning nog ten goede zal komen.
Ten slotte de stationering van schepen op de Wezer. Men is doende de schepen die dienst doen voor het land te inventariseren. Vanwege de grote bezetting die noodzakelijk is voor de kust van Vlaanderen en de grote inzet van schepen bij het konvooieren en ter bescherming van de visserij, waarmee de Admiraliteiten zich nu bezighouden, is het niet doenlijk hierin snel inzicht te krijgen. Een besluit zal zo spoedig mogelijk worden genomen.

1 Het antwoord is geïnsereerd in S.G. 3186.