02/12/1627, 4

02/12/1627, 4

4 Ter vergadering compareren Edzart Jacob Clant, Evert Leuwe uit Hunsingo, Willem Ubbema toe Eenum en Adriaen Clant uit Fivelingo, Johan de Mepsche en Menno Broersema uit het Westerkwartier, alsmede dr. Scato Gockinga, respectievelijk jonkers, hoofdelingen, raad en syndicus van de Ommelanden tussen de Eems en de Lauwers. Na begroeting en de indiening van hun geloofsbrieven delen zij mede hier op het afgesproken tijdstip te zijn gekomen conform de resolutie van 8 februari,1 omdat zij de geschillen met die van Groningen niet hebben kunnen schikken. Tot hun ongenoegen hebben zij begrepen dat op verzoek van laatstgenoemden de zaak is uitgesteld tot 1 mei. Zij verzoeken echter de bespreking te verplaatsen naar 1 april o.s., met de restrictie dat bij verstek van een van beide partijen de zaak toch ter hand wordt genomen en dat op grond van de documenten van de partij die wel verschijnt, naar behoren recht wordt gesproken. Daarnaast brengen de Ommelanders nog twee of drie andere punten naar voren, die zij hebben toegezegd schriftelijk te zullen indienen.

1 Datum in S.G. 52 ingeschreven door een klerk.