20/11/1628, 2

20/11/1628, 2

2 De aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten adviseren d.d. 18 nov. over het op 14 nov. ingediende rekest van de kapiteins van het College te Amsterdam als volgt:
I De supplianten - en alle anderen die in 1625 de Franse koning voor La Rochelle hebben gediend - moeten voor alle op deze schepen aanwezige Fransen niet meer krijgen dan zij gewoonlijk conform hun lijst voor iedere matroos ontvangen.
II Voor de officieren of ongenode gasten die in de kajuit van de kapitein hebben gegeten wordt 10 st. per dag betaald en voor hun dienaren evenveel als voor de matrozen.
III De aanspraken op de verzochte extra stuiver kostgeld voor matrozen van de kapiteins moeten worden afgewezen, evenals de aanspraken op rente over tot nog toe onbetaald kostgeld.
Verder zouden de supplianten verplicht moeten worden te bewijzen in wiens opdracht, wanneer en hoeveel soldaten zij op hun schepen hebben gehad. Daarvan kunnen de van Z.M. gekregen levensmiddelen of betalingen worden afgetrokken.
HHM nemen dit advies over. Zij machtigen de Admiraliteit te Amsterdam om met de supplianten af te rekenen, mits zij aan hen bericht voordat er wordt betaald.