02/09/1629, 12

02/09/1629, 12

12 Thesaurier Van Goch compareert ter vergadering. Hij is teruggekeerd op aanschrijven van HHM. Van Goch deelt HHM ten eerste de noodzaak mee van een flinke som geld te Wezel, ter betaling van de fortificatiewerken aldaar en enkele benodigdheden, alsmede voor het onderhoud van de driehonderd vuurroers die door kapitein Mangelman uit Soest [in Westfalen] daarheen zijn gebracht. Ten tweede laat hij weten dat ook een som geld naar Arnhem gezonden zou moeten worden ter betaling van enkele zaken aldaar en in de Betuwe. Daarnaast stuurt hij een staat van de ontvangsten en uitgaven die eerder daarheen zijn gezonden. Verder rapporteert hij dat de gedeputeerden van HHM te Arnhem een akte van autorisatie hebben verleend aan de magistraten van de steden aan de IJssel om ten laste van het land het geld te lenen ter betaling van hun nieuwe fortificaties, alsmede tot het onderhoud van hun garnizoenen in het geval van een belegering.
HHM besluiten op het eerste en tweede punt de RvS te machtigen naar Wezel en Arnhem een flink bedrag te sturen uit de 150.000 gld. die berusten onder ontvanger Mirop. Deze som dient te worden verrekend met de 400.000 gld. op rente van de WIC waarom is verzocht en die door de Kamer van Amsterdam reeds zijn uitgeteld.