29/11/1629, 9

29/11/1629, 9

9 Huijgens compareert en bericht namens de RvS dat ontvanger Hamel de RvS heeft gemeld dat hij de redemptie op de consumptiemiddelen niet van de schoutambten van Oisterwijk, Peelland, Maasland en Kempenland kan verkrijgen zolang de schouten van deze ambten de eed niet hebben afgelegd bij HHM. De betaling van het voor deze redemptie beloofde geld is namelijk door de koning van Spanje bij plakkaat d.d. 29 okt. aan alle onderdanen van de genoemde vier kwartieren verboden.
HHM machtigen de RvS alle schouten van deze kwartieren de eed te laten afleggen en met alle mogelijke middelen door te gaan met het innen van het voor de redemptie van de consumptiemiddelen beloofde geld.