29/04/1630, 11

29/04/1630, 11

11 Ter vergadering compareert bewindhebber Brouwer. Hij overhandigt een brief van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. 27 april. Hij heeft aldaar verzocht kapitein Cats, die is belast met de bezetting van de kust van Vlaanderen, te gelasten om voormalig generaal Carpentier met zijn schip naar Gravesend in Engeland te brengen. De Admiraliteit heeft dit als strijdig met 's lands wetten verworpen.
In aanmerking genomen dat de generaal vertrekt ter bevordering van de zaken van de VOC die het land raken, besluiten HHM het College aan te schrijven en te machtigen Cats op te dragen met het schip onder zijn gezag Carpentier naar Gravesend te transporteren, met de uitdrukkelijke last aan Cats om zodra hij Carpentier, diens gevolg en bagage aan land heeft gebracht, zich naar de verzamelplaats te begeven. Brouwer belooft in dienst van het land Carpentier hierbij de helpende hand te bieden.