04/11/1627

04 - 11 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 Rantwyck stelt voor de licentmeester te Nijmegen te laten doorgaan met het innen van het Bosch' licent.
HHM schrijven de Admiraliteit te Rotterdam ervoor te zorgen dat in Nijmegen en in andere plaatsen de oude voet waarop de licenten zijn geopend, niet wordt overtreden, behalve bij de uitvoer van paarden. Daarbij dient men te houden aan de resolutie van 20 oktober.

2 De RvS adviseert over het op 2 nov. ingediende verzoek van die van Prinsenland dat zij in dezelfde staat gesteld dienen te worden als voor het plakkaat van retorsie.
HHM stemmen ermee in dat zij hun bieren licentvrij uit de Republiek mogen halen.

3 HHM kennen Willem Schenck 30 gld. toe voor zijn goede diensten in het leger bij Groenlo.

4 Hendrick van Eck, Noortwyck, Boetzler en Schaffer zullen de door beide zijden overhandigde stukken aangaande het drostambt van Steenbergen onderzoeken.

5 De Kleefse raden verzoeken in hun brief d.d. Emmerik [Emmerich] 26 okt. de keurvorstelijke wijnen licentvrij door te laten.
HHM laten de wijnen voor driekwart deel licentvrij doorvoeren.

6 De Kleefse raden klagen d.d. Emmerik [Emmerich] 26 okt. over de dagvaarding van die van Goch door de RvS.
Essen wordt verzocht de stukken te onderzoeken en er verslag van te doen.

7 De gezanten in Zweden en Polen schrijven d.d. Danzig [Gdansk] 8 okt. dat de onderhandelingen zijn mislukt en dat zij op het punt staan terug te keren. Ze hebben een wissel getrokken van 1.800 pond Vlaams op de magistraat te Amsterdam.
HHM nemen geen besluit.

8 Een brief met berichten van Languerack d.d. Parijs 22 okt. behoeft geen resolutie.

9 HHM staan Archibald Waddel de uitvoer van zes musketten en zes corseletten toe tegen betaling van konvooi.

10 Op de aanschrijving van 16 okt. zijn gedeputeerden van de Admiraliteiten naar 's- Gravenhage gekomen om zeezaken te bespreken.
Essen, Noortwyck, Nobel, Vosbergen, Hertevelt, Oenema, Haersolte en Schaffer zullen met hen in overleg treden.

11 De rijksraden van Denemarken verzoeken d.d. Kopenhagen 27 sept. Willem Martenssen toe te staan vierhonderd centenaar buskruit uit de Republiek te laten halen voor Denemarken.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

12 Conform het in de brief d.d. Kopenhagen 27 sept. gedane verzoek van de rijksraden van Denemarken mag Laurens van Mullengraeff voor de koning van Denemarken vijfduizend pieken en voor duizend man harnassen uitvoeren tegen betaling van 's lands rechten.

13 Om de zaak van dr. Pynacker af te handelen wordt Eck toegevoegd aan de eerder gevraagde commissarissen. De heren dienen zo spoedig mogelijk verslag uit te brengen.

14 Ruisch en Colster, raden ter Admiraliteit te Rotterdam, compareren. Zij melden dat het schip van Jasper Lieffhebber zeer gehavend, zonder zeilen en zonder touwen, de Maas is opgevaren. Aangezien de Admiraliteit niet beschikt over oude touwen en het schip gevaar zou lopen als het werd uitgerust met jonge touwen, adviseren de raden het schip af te danken.
Aangezien het een van de beste schepen is, besluiten HHM met advies van Z.Exc. (die daarover gehoord is) dat het schip weer uitgerust moet worden. De andere Admiraliteiten zal gevraagd worden oude touwen te lenen.

15 Doublet compareert en meldt aangaande de gisteren genomen resolutie over het verzoek van Michiel Gommelraedt hem en anderen niet te kunnen betalen. De provincies betalen immers de decharge van 64.500 gld. niet die volgens de resolutie van 27 mei gedaan moest worden voor het restant dat de met overste Merwe in Denemarken gediende compagnieën toekwam.

16 De Bewindhebbers van de WIC melden in een remonstrantie dat een van hun buitgemaakte schepen te Calais is binnengebracht onder voorwendsel dat de schipper of kapitein van dit schip geen commissie had.
HHM laten Languerack en agent Mibassen zich inspannen voor het vrij krijgen van het schip zonder kosten en schade.

17 Nobel, Ploos, Oenema en Haersolte rapporteren dat Z.Exc. ermee instemt dat de 56.500 rijksdaalder naar resident Aissema gestuurd wordt voor het onderhoud van het krijgsvolk te Glückstadt en Stade.
HHM vragen Elias Trip welk deel van dit bedrag hij contant zou betalen.

18 HHM laten Doublet een staat opmaken van de te betalen bijdragen van de provincies aan het voor 1627 gevraagde miljoen voor de Admiraliteiten. Hij moet decharges laten opstellen van de verschuldigde bedragen waarvoor dit nog niet was gedaan.

19 Gerapporteerd wordt dat de Admiraliteit te Amsterdam Van Nelli vorige week al heeft tevredengesteld ten aanzien van het door Soranzo schriftelijk gedane verzoek. Dit zal aan diens secretaris worden medegedeeld.

20 Essen, Antwerpen en Aelberts hebben conform de resolutie van 15 okt. het advies van de RvS onderzocht aangaande de personen die op het platteland gaan wonen onder sauvegarde en over de retorsie van de vijand als gevolg van de verboden vaart op Breda. Zij melden dat het advies op het eerste punt bestaat uit drie leden. Ten eerste behoort men de neutraliteit op het platteland alleen toe te staan aan de oorspronkelijke bewoners van het platteland en aan degenen die er een bepaalde hoeveelheid goederen hebben, te specificeren naar de kwaliteit van de personen. Ten tweede zou met mate aan enkele personen sauvegarde toegestaan kunnen worden op voorwaarde dat zij alleen met een speciaal paspoort naar vijandelijke steden gaan. Ten derde zou men in het algemeen dergelijke sauvegarden kunnen afwijzen tenzij degenen die erom vragen borg stellen dat zij alle burgerlijke lasten blijven dragen hoewel zij hun vroeger toegestane sauvegarden moeten opgeven.
HHM menen dat aan het eerste lid teveel onderzoek en overlast zal opleveren. Het tweede lid is onuitvoerbaar omdat deze personen ook uit steden aan deze zijde zouden moeten wegblijven. Het derde lid is in strijd met de neutraliteit en de aard van sauvegarden, omdat deze personen door de personele lasten de neutraliteit zouden verliezen.
HHM bepalen dat niet zal worden ingestemd met sauvegarde om het platteland te gaan wonen zonder eerst het advies te hebben ingewonnen van de provincie waaruit de aanvrager afkomstig is.
Aangaande de retorsie melden de drie heren dat de RvS twee mogelijkheden voorstelt. De eerste luidt het terugbrengen van de zaak in de toestand zoals deze was voordat die van Standdaarbuiten en andere aangrenzende dorpen hun schepen niet meer mochten gebruiken. De tweede mogelijkheid is dat, indien HHM vinden dat aan deze vrijheid te veel schadelijke gevolgen kleven in verband met de onveiligheid van de wateren, het gevaar voor de eilanden en de schadelijke smokkelarij, het eveneens aan alle dorpen in Brabant verboden wordt om hooi, hout, turf en dergelijke over water naar Breda en 's- Hertogenbosch te brengen en dat het aan die van Doel [Beveren] verboden wordt hun producten over water naar Antwerpen te vervoeren.
Aangezien de meeste provincies het beter achten de zaak in de oude toestand terug te brengen, temeer omdat de licenten geopend zijn, zullen Essen, Antwerpen en Aelberts de kwestie met Z.Exc. bespreken.