09/11/1627

09 - 11 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 De hoogbaljuw, burgemeesters en schepenen van Sluis verzoeken om voortzetting van de akte van 18 nov. 1626.
Ten aanzien van de lasten en schulden van de supplianten wordt hun de inkomsten uit de oude domeinen in het kwartier van Sluis toegestaan, alsmede de renten waarmee de stad belast is en die toebehoren aan diverse personen die aan de vijandelijke kant wonen en daarom geconfisqueerd zijn. De akte wordt verlengd met drie jaar vanaf de dag waarop de vorige concessie is afgelopen.

2 Pieter Plaschart, koopman eerst te Middelburg, nu te Amsterdam, compareert. Hij verklaart onder ede dat drie balen canvas met een bepaald merk, geladen in het schip van schipper Juliaen Buisson uit Saint-Malo dat door de Engelse kapitein Hepselij is veroverd, alleen hem toekomen.
HHM sturen deze verklaring aan Joachimi om te bevorderen dat deze balen gerestitueerd worden.

3 Johan Simonssen, kapitein-luitenant van 's lands sloepen, verzoekt een akte expectatief voor zijn zoon Pieter Janssen indien hij in dienst van het land zou overlijden.
Indien de suppliant overlijdt, zal zijn zoon boven anderen worden aanbevolen.

4 De koning van Denemarken verzoekt d.d. Glückstadt 11 sept. om duizend centenaar buskruit in mindering van het secours.
Aangezien er al wat buskruit naar Glückstadt is verstuurd en het in de Republiek niet overvloedig aanwezig is, laten HHM Carl van Cracou het sturen van meer buskruit beleefd afwijzen, indien de gelegenheid daartoe zich voordoet.

5 Conform het verzoek van de rijksraden van de koning van Denemarken d.d. Kopenhagen 6 okt. mogen Garbrant Brouwer en Allert Bartrinck, kooplieden te Amsterdam, vierhonderd musketten met bandeliers en forketten, vierhonderd zijdgeweren met toebehoren, 75 pieken, twintig harnassen en vierhonderd bossen lont naar Denemarken sturen tegen betaling van 's lands rechten.

6 De eerste en andere raden van Brabant sturen d.d. 8 nov. kopie van hun vonnis tegen mr. Gysbert Dimmer omdat hij zich bemoeit met de bediening van het drostambt te Steenbergen. Zij verzoeken HHM dit vonnis te handhaven omdat het gewezen is in hoogste instantie waartegen geen hoger beroep openstaat. Alleen revisie is mogelijk.
HHM geven de brief met bijbehorende stukken aan de eerder tot deze zaak gecommitteerde heren voor onderzoek en rapport.

7 Hendrick van Eck, Schagen en Vosbergen zullen kennisnemen van de voorstellen die Jan Moerbeeck ten dienste van het land wil indienen.

8 Isaac Antonio Lus verzoekt de door de hertog van Savoye uitgevaardigde "schala franca" te mogen publiceren ten voordele van de handel.
HHM laten hem deze distribueren zonder publicatie of bemoeienis van het land.

9 HHM kennen Anneken Dirx de Valck, dochter van de overleden veldpredikant mr. Dirck de Valck, 9 gld. toe uit medelijden.

10 De fiscaal van de Admiraliteit te Amsterdam adviseert d.d. 3 nov. over het op 22 okt. aan hem gegeven verzoek van Boudewyn de Man en consorten als reders van De Gulde Sterre. Indien HHM de supplianten om in het verzoek genoemde redenen een genoegen willen doen, zal de fiscaal zich hierbij aansluiten.
Antwerpen en Vosbergen zullen de kwestie bespreken met de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteit te Amsterdam .

11 Op het namens de Buccleugh gedane verzoek wordt Z.Exc. verzocht hem, net als HHM hebben gedaan, een expectatief te geven op de eerste compagnie ruiters of een andere aanzienlijke functie bij de Schotse natie.

12 De door HHM gecommitteerden rapporteren dat de klachten van de ingezetenen van Ameland tegen hun heer het niet verschaffen van de neutraliteit betreffen. Dit ondanks dat zij hem en zijn nageslacht daarvoor 2 gld. op een ton bier hebben toegestaan.
HHM schrijven de heer van Ameland dat hij zijn plicht moet nakomen.

13 Op het verzoek van Isaac Antonio Lus om naar Savoye gezonden te worden, besluiten HHM dat hij bij gelegenheid ingezet zal worden in dienst van het land.